Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov v PowerPointe pre Mac

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov v PowerPointe pre Mac

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe PowerPoint 2016 pre Mac môžete použiť klávesnicu a funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme Mac OS, na pridanie obrázkov do prezentácie. Následne ich môžete aj upravovať, napríklad môžete obrázky orezať do tvarov alebo podľa pomerov strán.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu

 1. Ak chcete prejsť na zoznam Aplikácie v položke Vyhľadávač, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + A.

 2. Zadajte M a prejdite priamo na aplikácie, ktoré sa začínajú písmenom M.

 3. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Microsoft PowerPoint application“ (aplikácia Microsoft PowerPoint).

 4. Ak chcete otvoriť PowerPoint 2016 pre Mac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka nadol.

Pridanie online obrázkov alebo obrázkov ClipArt do prezentácie

Vyhľadávanie a vkladanie obrázkov ClipArt alebo obrázkov z iných online zdrojov priamo z programu PowerPoint v súčasnosti program PowerPoint 2016 pre Mac nepodporuje. Vždy však môžete pridať obrázky ClipArt a obrázky z online zdrojov do svojej prezentácie v programe PowerPoint, ak požadovanú fotografiu vyhľadáte online, uložíte jej lokálnu kópiu a potom vložíte uloženú kópiu do programu PowerPoint.

Uloženie obrázka z webu

Poznámka : Ak zapnete funkciu Quick Nav (rýchla navigácia), môžete prechádzať webovými stránkami len pomocou klávesov so šípkou. Funkciu Quick Nav zapnete alebo vypnete súčasným stlačením klávesu so šípkou doľava a klávesu so šípkou doprava. Ďalšie informácie o navigácii na webových stránkach s použitím funkcie Quick Nav nájdete v téme VoiceOver pre Mac: Navigovanie pomocou rýchlej navigácie. Táto téma predpokladá, že máte funkciu Quick Nav zapnutú.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu www.bing.com. Zameranie sa presunie na vyhľadávacie pole Bingu.

 2. Do poľa Hľadať zadajte kľúčové slovo pre typ obrázka, ktorý hľadáte, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Obrázky vyfiltrujete z výsledkov vyhľadávania v službe Bing tak, že prejdete na kartu Obrázky. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

  Poznámka : Na výsledky hľadania môžete použiť filter Licencia, ktorý vyberie len obrázky s licenciou Creative Commons (ďalšie informácie nájdete tu) alebo si môžete vybrať zobrazenie všetkých obrázkov. Ak sa rozhodnete pre možnosť Všetky, výsledky vyhľadávania sa rozbalia a zobrazia sa všetky obrázky v službe Bing. Nezabúdajte, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie práv iných používateľov na ich vlastníctvo vrátane autorských práv. Ak chcete lepšie porozumieť licenčným možnostiam, pozrite si tému Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie. Ak chcete vybrať možnosť licencie, použite kláves so šípkou nahor alebo nadol a potom stlačením klávesu Enter vyberte.

 4. Ak chcete výsledky zúžiť na obrázky ClipArt (kreslené obrázky), pridajte na koniec hľadaného výrazu slovo ClipArt. Môžete tiež prejsť na filter Typ vo výsledkoch hľadania obrázkov v službe Bing a potom ho stlačením klávesu Enter vyberte a pomocou klávesu so šípkou nadol prejdite na položku Clipart. Stlačením klávesu Enter vyberte filter.

 5. Pomocou klávesov so šípkami sa presúvajte k výsledným obrázkom. Ozve sa: „Link, image, image result“ (Prepojenie, obrázok, výsledný obrázok).

 6. Ak chcete otvoriť obrázok v plnej veľkosti, stlačte kláves Enter.

 7. Obrázok si stiahnite tak, že stlačíte kombináciu klávesov Option + Tab, kým sa neozve „Link“ (Prepojenie) a nasleduje názov a prípona súboru. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Potom stlačte kombináciu klávesov Command + S.

 8. Otvorí sa dialógové okno Uložiť. Kurzor sa nachádza v poli Názov súboru. Ak chcete vybrať umiestnenie, stlačte kláves Tab a prejdite na kontextové tlačidlo Kde a potom pomocou klávesov so šípkami vyberte umiestnenie. Ak chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Command + S.

Pridanie obrázka do prezentácie

 1. V programe PowerPoint prejdite na oblasť obsahu snímky, do ktorej chcete vložiť obrázok.

 2. Ak chcete prejsť na kartu Vložiť, stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť názov karty a „You are currently on a tab…inside a tab group“ (Nachádzate sa na karte...v skupine kariet). Potom použite kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: „Picture tab“ (karta Obrázok). Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Uložený obrázok vyberte na vloženie tak, že pomocou klávesu so šípkou nadol prejdete do ponuky Obrázok. Ponuku rozbalíte stlačením medzerníka. Stlačte kláves so šípkou nadol a prejdite na položku Obrázok zo súboru. Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Otvorí sa dialógové okno Obrázok zo súboru. Ak chcete prejsť na umiestnenie, kde je uložený požadovaný obrázok, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: „Sidebar table“ (Tabuľka bočného panelu). Zameranie sa presunie do zoznamu obľúbených umiestnení, ako je napríklad Všetky moje súbory alebo Dokumenty. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje názvy umiestnení.

 5. V správnom umiestnení stlačte kláves Tab. Potom pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol prejdite do požadovaného podpriečinka alebo na požadovaný súbor. Ak chcete zadať podpriečinok, stlačte kláves so šípkou doprava.

 6. Keď je vybratý správny súbor, vložte obrázok tak, že stlačením klávesu Tab prejdete na dialógové tlačidlo Vložiť. Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Obrázok sa vloží do snímky. Ozve sa: „You are currently in a layout area“ (Nachádzate sa v oblasti rozloženia).

Orezanie obrázka

Zmena tvaru obrázkov prezentácie do konkrétnych tvarov alebo pomerov strán.

Orezanie na konkrétny tvar

 1. V prezentácii vyberte obrázok, ktorý chcete orezať. Ak chcete vybrať obrázok, v oblasti snímky stláčajte Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Image, layout item“ (Obrázok, položka rozloženia).

 2. Ak chcete prejsť na kartu Formát obrázka, stláčajte opakovane kláves F6, kým nebudete počuť názov karty a „You are currently on a tab…inside a tab group“ (Nachádzate sa na karte...v skupine kariet). Potom použite kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: „Picture format tab“ (Karta formátu obrázka). Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Ak chcete prejsť na ponuku Orezať, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: „Crop, menu button“ (Orezať, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku.

 4. Ak chcete orezať obrázok na špecifický tvar, stlačením klávesu so šípkou nadol prejdite na vedľajšiu ponuku Orezať na tvar. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte vedľajšiu ponuku.

 5. Ak chcete vybrať tvar orezania, stlačte raz kláves so šípkou nadol a potom sa pomocou klávesov so šípkami môžete presúvať medzi jednotlivými možnosťami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje popis tvaru. Môžete vybrať z 8 skupín tvarov: Obdĺžniky, Základné tvary, Blokové šípky, Tvary rovníc, Vývojový diagram, Hviezdy a nápisy, BublinyTlačidlá akcií.

 6. Stlačte medzerník. Obrázok je orezaný na vybratý tvar.

Orezanie na pomer strán

 1. V prezentácii vyberte obrázok, ktorý chcete orezať. Ak chcete vybrať obrázok, v oblasti snímky stláčajte Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Image, layout item“ (Obrázok, položka rozloženia).

 2. Ak chcete prejsť na kartu Formát obrázka, stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť názov karty a „You are currently on a tab…inside a tab group“ (Nachádzate sa na karte...v skupine kariet). Potom použite kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: „Picture format tab“ (Karta formátu obrázka). Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Ak chcete prejsť na ponuku Orezať, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: „Crop, menu button“ (Orezať, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku.

 4. Ak chcete orezať obrázok na pomer strán, stláčaním klávesu so šípkou nadol prejdite na vedľajšiu ponuku Pomer strán. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte vedľajšiu ponuku.

 5. Orezanie na požadovaný pomer strán vyberiete jedným stlačením klávesu so šípkou nadol a potom použite klávesy so šípkou nahor alebo nadol a prechádzajte cez možnosti pomeru strán. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje pomery strán. Môžete vybrať z 3 skupín tvarov: Obdĺžnik, Na výškuNa šírku.

 6. Stlačte medzerník. Obrázok je orezaný na vybratý pomer strán.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×