Používanie čítačky obrazovky na čítanie a úpravu poznámok pod čiarou a vysvetliviek vo Worde 2016

Používanie čítačky obrazovky na čítanie a úpravu poznámok pod čiarou a vysvetliviek vo Worde 2016

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word 2016 môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumente v aplikácii Word 2016. Môžete tiež pridať nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ako aj upraviť, konvertovať a odstrániť existujúce. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prečítanie poznámky pod čiarou

Pri čítaní alebo navigácii v dokumente sa odkazy na poznámky pod čiarou čítajú automaticky spolu s textom. Môžete tiež rýchlo prejsť na poznámky pod čiarou v dokumente a čítať len tie.

 1. Po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje poznámky pod čiarou, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a otvorte kartu referencie.

 2. Vyberte možnosť Ďalšie poznámky pod čiarou, stlačte N prejdite na ďalšie číslo poznámky pod čiarou odkaz v dokumente.

  Tip: Ak chcete prejsť na predchádzajúce referenčné číslo poznámky pod čiarou, stlačte kláves P.

 3. Ak chcete prejsť na text poznámky pod čiarou na konci strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a potom H. Ak máte v dokumente poznámky pod čiarou aj vysvetlivky, automaticky sa otvorí okno Zobraziť poznámky. Stlačením klávesu Enter prejdite na poznámky pod čiarou.

 4. Ak chcete začať čítať poznámky pod čiarou, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M.

 5. Číslo aktuálnej poznámky pod čiarou odkaz v základnom texte dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H.

Prečítanie vysvetlivky

Pri čítaní alebo navigácii v dokumente sa odkazy na vysvetlivky čítajú automaticky spolu s textom. Môžete rýchlo prejsť na vysvetlivky v dokumente a čítať len tie.

 1. Po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje vysvetlivky, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a otvorte kartu referencie.

 2. Vyberte možnosť Ďalšie poznámky pod čiarou, stlačte X prejdete na ďalšiu značku vysvetlivky v dokumente.

  Tip: Ak chcete prejsť na predchádzajúcu referenčnú značku poznámky pod čiarou, stlačte kláves V.

 3. Ak chcete prejsť na text vysvetlivky na konci dokumentu, stlačte klávesy ALT + S a potom H. Ak máte poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumente, objaví okno Zobraziť poznámky. Stlačte kláves Shift + Tab + šípka nadol šípku a potom stlačením klávesu Enter prejdete na vysvetlivky.

 4. Ak chcete začať čítať vysvetlivky, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M.

 5. Ak sa chcete vrátiť na aktuálny vysvetlivky značku v základnom texte dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku

Pri čítaní dokumentu s Moderátorom sa môžete premiestňovať medzi odkazom na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a ich textom alebo naspäť.

 1. Po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje poznámky pod čiarou alebo vysvetliviek, umiestnite kurzor na poznámku pod čiarou alebo koncovú poznámku. Moderátor oznamuje: "Pod čiarou" alebo "vysvetlivku".

 2. Ak chcete prejsť na text odkazu poznámky pod čiarou na konci stránky, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Insert. Moderátor oznámi odkaz na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, napríklad „Footnote 1“ („Poznámka pod čiarou 1“).

 3. Ak chcete prečítať poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M.

 4. Ak sa chcete vrátiť k pôvodnej značke poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky v základnom texte dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Shift + Insert.

Pridanie poznámky pod čiarou

Word 2016 vloží značku odkazu v základnom texte a pridá odkaz text poznámky pod čiarou v dolnej časti stránky.

 1. Po otvorení dokumentu, umiestnite kurzor miesto, kam chcete vložiť poznámku pod čiarou.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 3. Vyberte možnosť Vložiť poznámku pod čiarou, stlačte kláves F. Moderátor oznamuje číslo odkazu alebo značku pridali k textu a vykoná sa prechod na koniec stránky.

 4. Napíšte text poznámky pod čiarou.

 5. Po dokončení s textom odkaz, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H, ak sa chcete vrátiť na značku odkazu na poznámku pod čiarou kurzora v základnom texte dokumentu.

Pridanie vysvetlivky

Word 2016 vloží značku odkazu v základnom texte a pridá odkaz text vysvetlivky na koniec dokumentu.

 1. Po otvorení dokumentu, umiestnite kurzor miesto, kam chcete vložiť vysvetlivku.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 3. Vyberte možnosť vložiť vysvetlivku, stlačte kláves E. Moderátor oznamuje značku odkazu alebo číslo, ktoré sa pridali k textu a vykoná sa prechod na koniec dokumentu.

 4. Napíšte text vysvetlivky.

 5. Po dokončení s textom odkaz, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H, ak sa chcete vrátiť na značku odkazu vysvetlivky kurzor na miesto v texte dokumentu.

Prispôsobenie poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Môžete zmeniť spôsob, ako sa poznámky pod čiarou a vysvetlivky zobrazujú v dokumente. Môžete napríklad zmeniť formát čísel alebo miesto, na ktorom sa text k odkazu zobrazí v dokumente.

 1. Po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje poznámky pod čiarou alebo vysvetliviek, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a otvorte kartu referencie.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Poznámka pod čiarou a vysvetlivka, stlačte kláves Q.

 3. V dialógovom okne môžete vybrať, napríklad:

  • Kde sa zobrazia v dokumente poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

  • Formát číslovania strán, ak chcete použiť pre každú.

  • Číslo sa má začínať číslom.

  • Či sa majú použiť Priebežné číslovanie pre celý dokument alebo na každú sekciu zvlášť.

  • Či definované zmeny sa použijú na celý dokument alebo len sekciu, ktorej sa nachádzate.

  Na pohyb medzi dialógové okno polí a tlačidlá, stláčaním klávesu Tab. Pomocou klávesov so šípkami na prechod medzi možnosťami v poli a stlačte kláves Enter a vyberte niektorú z možností.

 4. Ak chcete použiť zmeny dokumentu s existujúce poznámky pod čiarou alebo vysvetliviek, stláčaním klávesu Tab opakovane, kým sa Moderátor oznámi na tlačidlo použiť. Ak chcete použiť zmeny dokumentu a zavrite dialógové okno, stlačte medzerník.

  Ak chcete použiť nastavenia dokumentu bez toho, aby sa existujúce poznámky pod čiarou alebo vysvetliviek, stláčaním klávesu Tab opakovane, kým sa Moderátor oznámi tlačidlo Vložiť. Ak chcete vložiť poznámku pod čiarou alebo koncovej poznámky do dokumentu a zavrite dialógové okno, stlačte medzerník.

Konvertovanie všetkých poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Poznámky pod čiarou sa dajú konvertovať na vysvetlivky a naopak.

 1. Po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje poznámky pod čiarou alebo vysvetliviek, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a otvorte kartu referencie.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Poznámka pod čiarou a vysvetlivka, stlačte kláves Q.

 3. Opakovane stláčajte tabulátor, kým budete počuť Moderátor oznámi Konvertovať tlačidlo, stlačte kláves MEDZERNÍK vyberte. Otvorí sa dialógové okno Konvertovať poznámky.

 4. V dialógovom okne Konvertovať poznámky pomocou klávesov so šípkami zmeniť výbery, až kým nevyberiete požadovanú možnosť. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves MEDZERNÍK vyberte. Zatvorí dialógové okno Konvertovať poznámky a zamerania vráti do dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka.

 5. V dialógovom okne sa vyberie tlačidlo Vložiť. Stlačením medzerníka sa vykoná konverzia a zavrie sa dialógové okno.

Odstránenie poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Ak chcete odstrániť poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, odstráňte číslo odkazu alebo značku v základnom texte odkaz text, nie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky na konci stránky, sekcie alebo dokumentu. Ak odstránite odkaz text, číslo odkazu alebo značku zostáva v dokumente. Keď odstránite číslo odkazu alebo značku, v poznámke sa odstráni úplne a zostávajúce referenčného čísla alebo značky zaktualizuje.

 1. Po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje poznámky pod čiarou alebo vysvetliviek, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a otvorte kartu referencie.

 2. Ak chcete vybrať poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte kláves O a pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol si prezrite možnosti. Moderátor pri presúvaní oznamuje klávesy pre jednotlivé položky.

 3. Ak chcete vybrať poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte príslušné tlačidlo, napríklad N pre Ďalšiu poznámku pod čiarou. Teraz je umiestnený kurzor pred značku poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky odkazu v základnom texte.

 4. Ak chcete odstrániť odkaz, dvakrát stlačte kláves Delete (Moderátor oznámi: „Delete“).

  V aplikácii JAWS stlačte kláves Delete (JAWS oznámi: „Selected blank space“ („Vybratá medzera“)), potom znova stlačte kláves Delete. Poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka je teraz odstránená.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×