Používanie čítačky obrazovky na čítanie a úpravu poznámok pod čiarou a vysvetliviek vo Worde 2016

Používanie čítačky obrazovky na čítanie a úpravu poznámok pod čiarou a vysvetliviek vo Worde 2016

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word 2016 môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumente v aplikácii Word 2016. Môžete tiež pridať nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ako aj upraviť, konvertovať a odstrániť existujúce. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse pre Microsoft Word.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Prečítanie poznámky pod čiarou

Pri čítaní alebo navigácii v dokumente sa odkazy na poznámky pod čiarou čítajú automaticky spolu s textom. Môžete tiež rýchlo prejsť na poznámky pod čiarou v dokumente a čítať len tie.

 1. V dokumente stlačte kombináciu klávesov Alt + S, čím sa otvorí karta Odkazy.

 2. Ak chcete vybrať možnosť Ďalšia poznámka pod čiarou, stlačte kláves O a potom N a prejdite na ďalšie referenčné číslo poznámky pod čiarou v dokumente.

  Tip : Ak chcete prejsť na predchádzajúce referenčné číslo poznámky pod čiarou, stlačte kláves P.

 3. Ak chcete prejsť na text poznámky pod čiarou na konci strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a potom H. Ak máte v dokumente poznámky pod čiarou aj vysvetlivky, automaticky sa otvorí okno Zobraziť poznámky. Stlačením klávesu Enter prejdite na poznámky pod čiarou.

 4. Ak chcete začať čítať poznámky pod čiarou, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M.

 5. Ak sa chcete vrátiť na aktuálne referenčné číslo poznámky pod čiarou v základnom texte dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a potom H.

Prečítanie vysvetlivky

Pri čítaní alebo navigácii v dokumente sa odkazy na vysvetlivky čítajú automaticky spolu s textom. Môžete rýchlo prejsť na vysvetlivky v dokumente a čítať len tie.

 1. V dokumente stlačte kombináciu klávesov Alt + S, čím sa otvorí karta Odkazy.

 2. Ak chcete vybrať možnosť Ďalšia poznámka pod čiarou, stlačte kláves O a potom X a prejdite na ďalšiu referenčnú značku vysvetlivky v dokumente.

  Tip : Ak chcete prejsť na predchádzajúcu referenčnú značku poznámky pod čiarou, stlačte kláves V.

 3. Ak chcete prejsť na text vysvetlivky na konci dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a potom H. Ak máte v dokumente poznámky pod čiarou aj vysvetlivky, automaticky sa otvorí okno Zobraziť poznámky. Stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab + šípka nadol a potom Enter a prejdete na vysvetlivky.

 4. Ak chcete začať čítať vysvetlivky, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M.

 5. Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu referenčnú značku vysvetlivky v základnom texte dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a potom H.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku

Pri čítaní dokumentu s Moderátorom sa môžete premiestňovať medzi odkazom na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a ich textom alebo naspäť.

 1. Umiestnite v dokumente kurzor na odkaz na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku. Moderátor oznámi: „Footnote reference“ („Odkaz na poznámku pod čiarou“) alebo „Endnote reference“ („Odkaz na vysvetlivku“).

 2. Ak chcete prejsť na text odkazu poznámky pod čiarou na konci stránky, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Insert. Moderátor oznámi odkaz na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, napríklad „Footnote 1“ („Poznámka pod čiarou 1“).

 3. Ak chcete prečítať poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M.

 4. Ak sa chcete vrátiť k pôvodnej značke poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky v základnom texte dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Shift + Insert.

Pridanie poznámky pod čiarou

Word vloží do základného textu značku odkazu a na koniec strany pridá text odkazu poznámky pod čiarou.

 1. V dokumente umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť poznámku pod čiarou.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 3. Ak chcete vybrať možnosť Vložiť poznámku pod čiarou, stlačte kláves F. Moderátor oznámi referenčné číslo alebo značku pridanú k textu a premiestni sa do dolnej časti stránky.

 4. Napíšte text poznámky pod čiarou.

 5. Po dokončení textu sa môžete vrátiť na miesto vloženia značky odkazu na poznámku pod čiarou v základnom texte dokumentu. Ak sa chcete vrátiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, potom H.

Pridanie vysvetlivky

Word vloží do základného textu značku odkazu a na koniec dokumentu pridá text vysvetlivky.

 1. V dokumente umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť vysvetlivku.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 3. Ak chcete vybrať možnosť vložiť vysvetlivku, stlačte kláves E. Moderátor oznámi referenčné číslo alebo značku pridanú k textu a premiestni sa na koniec dokumentu.

 4. Napíšte text vysvetlivky.

 5. Po dokončení textu k odkazu sa môžete vrátiť na miesto vloženia značky odkazu na vysvetlivku v základnom texte dokumentu.

  Ak sa chcete vrátiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, potom H.

Prispôsobenie poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Môžete zmeniť spôsob, ako sa poznámky pod čiarou a vysvetlivky zobrazujú v dokumente. Môžete napríklad zmeniť formát čísel alebo miesto, na ktorom sa text k odkazu zobrazí v dokumente.

 1. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy vo Worde, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Poznámka pod čiarou a vysvetlivka, stlačte kláves Q.

 3. V dialógovom okne môžete vybrať, napríklad:

  • miesto, kde sa vaša poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka zobrazí v dokumente,

  • formát číslovania, ktorý sa pre ne použije,

  • číslo, ktorým chcete začať číslovanie,

  • či sa má použiť priebežné číslovanie pre celý dokument alebo či sa v každej sekcii číslovanie začne odznova,

  • či sa už definované zmeny použijú na celý dokument alebo len na sekciu, v ktorej sa nachádzate.

  Na presun medzi poľami dialógových okien a tlačidlami stlačte kláves Tab. Pomocou klávesov so šípkou prechádzajte medzi možnosťami v poli a stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú možnosť.

 4. Ak chcete použiť zmeny v dokumente s existujúcimi poznámkami pod čiarou alebo vysvetlivkami, opakovane stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť, ako Moderátor oznámi tlačidlo Použiť. Stlačením medzerníka sa použijú zmeny v dokumente a zavrie sa dialógové okno.

  Ak chcete použiť nastavenia v dokumente bez existujúcich poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek, opakovane stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť, ako Moderátor oznámi tlačidlo Vložiť. Stlačením medzerníka sa vloží do dokumentu poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka a zavrie sa dialógové okno.

Konvertovanie všetkých poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Poznámky pod čiarou sa dajú konvertovať na vysvetlivky a naopak.

 1. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy vo Worde, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Poznámka pod čiarou a vysvetlivka, stlačte kláves Q.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť, ako Moderátor oznámi tlačidlo Konvertovať. Vyberte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Skonvertovať poznámky.

 4. V dialógovom okne Skonvertovať poznámky použite klávesy so šípkou na zmenu výberu, kým nevyberiete požadovanú možnosť. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a vyberte ho stlačením medzerníka. Dialógové okno Skonvertovať poznámky sa zatvorí a vrátite sa do dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka.

 5. V dialógovom okne sa vyberie tlačidlo Vložiť. Stlačením medzerníka sa vykoná konverzia a zavrie sa dialógové okno.

Odstránenie poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Ak chcete odstrániť poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, odstráňte číslo alebo značku odkazu v základom texte, nie v texte odkazu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky na konci stránky, sekcie alebo dokumentu. Ak odstránite text odkazu, číslo odkazu alebo značka zostanú v dokumente. Keď odstránite číslo odkazu alebo značku, poznámka sa úplne odstráni a zostávajúce čísla odkazov alebo značky sa príslušným spôsobom aktualizujú.

 1. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy vo Worde, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 2. Ak chcete vybrať poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte kláves O a pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol si prezrite možnosti. Moderátor pri presúvaní oznamuje klávesy pre jednotlivé položky.

 3. Ak chcete vybrať poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, stlačte príslušný kláves, napríklad N pre položku Ďalšia poznámka pod čiarou. Teraz sa kurzor nachádza pred značkou odkazu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky v základnom texte.

 4. Ak chcete odstrániť odkaz, dvakrát stlačte kláves Delete (Moderátor oznámi: „Delete“).

  V aplikácii Jaws, stlačte kláves Delete (Jaws oznámi: „Selected blank space“ („Vybratá medzera“)), potom znova stlačte kláves Delete. Poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka je teraz odstránená.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×