Office
Prihlásenie

Postup na migráciu poštových schránok z jedného nájomníka služieb Office 365 do iného

Tento článok vysvetľuje postup na migráciu poštových schránok a nastavenia služieb z jedného nájomníka služieb Office 365 do iného nájomníka služieb Office 365 v rámci scenára podnikovej fúzie. Ak potrebujete migrovať viac než 500 používateľov alebo veľké množstvo sharepointových údajov, je vhodné spolupracovať s partnerom služieb Office 365.

Scenár v tomto článku je založený na dvoch fiktívnych spoločnostiach (Contoso.com a Fabrikam.com), ktoré používajú dvoch samostatných nájomníkov služieb Office 365. Spoločnosť Contoso kúpila spoločnosť Fabrikam a premiestňuje používateľov a údaje spoločnosti Fabrikam do nájomníka služieb Office 365 contoso.com.

Nájomník 1 (cieľ)

Nájomník 2 (zdroj)

Vlastná e-mailová doména:   

contoso.com

fabrikam.com

Počiatočná doména služieb Office 365:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Scenár: Migrácia pomocou nástroja na migráciu tretej strany

Tento scenár predpokladá, že používateľ, skupina a iné objekty zo spoločnosti Fabrikam sa vytvoria manuálne v službách Office 365 a importujú do portálu cez skript alebo zlúčia do služby Active Directory spoločnosti Contoso cez konsolidáciu Doménových služieb Active Directory (AD DS).

Po dokončení budú všetky kontá Fabrikam existovať v nájomníkovi služieb Office 365 Contoso.com a všetky budú ako hlavné meno používateľa používať @fabrikam.com. Konečná schéma adresovania bola vybratá v záujme jednoduchosti a stručnosti, no možno ju samozrejme upraviť podľa vašich požiadaviek.

Postup na presunutie údajov od jedného nájomníka služieb Office 365 k druhému

Plánovanie: Dva týždne pred migráciou

Ak na migráciu používateľov používate nástroj na migráciu tretej strany, zakúpte potrebné licencie na migráciu.

Hľadiská súvisiace s klientom   

V prípade Outlooku 2010 a Outlooku 2013 je potrebné len odstrániť používateľský profil Outlooku.

V prípade Outlooku 2007 a Outlooku 2010 automatické zisťovanie pri reštartovaní nakonfiguruje klienta a znova vytvorí súbor .OST.

V prípade klienta Lyncu bude po dokončení migrácie potrebné pridať kontakty.

Príprava nájomníka a licencie   

Zdrojový nájomník je nájomník služieb Office 365 Fabrikam, z ktorého migrujete používateľov a údaje. Cieľový nájomník je nájomník služieb Office 365 Contoso, do ktorého migrujete.

 1. Zvýšte počet licencií v cieľovom nájomníkovi služieb Office 365 tak, aby mohol obsiahnuť všetky poštové schránky, ktoré sa budú migrovať zo zdrojového nájomníka.

 2. Vytvorte kontá správcu v zdrojovom a cieľovom nájomníkovi, ktoré sa použijú pri migrácii zo služieb Office 365 do iných služieb Office 365. Niektoré nástroje na migráciu môžu v záujme optimalizácie priepustnosti údajov vyžadovať viaceré kontá správcu v zdrojovom nájomníkovi.

Vytvorenie objektu konferenčnej miestnosti, zdroja, distribučnej skupiny a používateľa v cieľovom nájomníkovi   

Vytvorenie zdrojov v cieľovom nájomníkovi (Contoso):

 1. Ak sa na synchronizáciu všetkých objektov z Doménových služieb Active Directory (AD DS) nájomníka Contoso použije nástroj Azure AD Connect, je nutné prostredníctvom konsolidácie vytvoriť v AD DS cieľového nájomníka (Contoso) objekty z AD DS zdrojového nájomníka (Fabrikam).

  1. Konsolidáciu AD DS možno vykonať pomocou rôznych nástrojov AD DS. V závislosti od počtu premiestňovaných objektov môže konsolidácia trvať dlhší čas a vyžadovať plánovanie, preto ju možno vykonať pred projektom migrácie.

  2. Presvedčte sa, že všetci noví používatelia a skupiny sa synchronizujú s cieľovým nájomníkom Contoso.com cez synchronizáciu adresárov. Objekty by sa v novom nájomníkovi mali zobrazovať ako pouzivatel@contoso.onmicrosoft.com, pretože doména Fabrikam ešte nebola premiestnená. Primárnu e-mailovú adresu pre používateľov a skupiny možno aktualizovať na @fabrikam.com po dokončení premiestnenia domény.

 2. Ak sa nepoužije synchronizácia adresárov alebo ak sú konferenčné miestnosti, zdroje, skupiny alebo používatelia spravovaní v Centre spravovania služieb Office 365 zdrojového nájomníka, tieto objekty sa musia vytvoriť v cieľovom nájomníkovi. Objekty možno vytvoriť manuálne v Centre spravovania služieb Office 365. V prípade väčšieho počtu možno importovať CSV súbor pomocou funkcie hromadného pridania v Centre spravovania služieb Office 365, prípadne použitím prostredia Windows PowerShell.

Komunikácia s koncovými používateľmi   

Poskytovanie informácií o migrácii koncovým používateľom v organizácii:

 1. Vytvorte plán komunikácie a začnite informovať používateľov o nadchádzajúcej migrácii a zmenách služieb.

 2. Po migrácii je potrebné vymazať vyrovnávaciu pamäť prezývok vo všetkých outlookových klientoch. Pozrite si tému Ako obnoviť vyrovnávaciu pamäť prezývok a automatického dokončovania v Outlooku obsahujúcu informácie o automatizovanom opravnom nástroji, ktorý môžu spustiť koncoví používatelia.

 3. Oboznámte používateľov s postupom na pripojenie do aplikácie Outlook Web App s novými prihlasovacími údajmi pre prípad, že sa po migrácii stretnú s problémom.

Príprava a činnosti pred migráciou: Tri dni pred migráciou

Príprava domény   

Pripravte doménu na migráciu vykonaním týchto krokov.

 1. Začnite proces overovania na cieľovom nájomníkovi (Contoso) pre e-mailovú doménu Fabrikam.com.

 2. V Centre spravovania služieb Office 365 nájomníka contoso.com pridajte doménu Fabrikam.com a vytvorte záznamy TXT v systémoch DNS na overenie.

  Poznámka: Overenie zlyhá, pretože doména sa stále používa v druhom nájomníkovi.

  Vykonanie tohto kroku teraz poskytne záznamu DNS čas na rozšírenie, keďže toto môže trvať až 72 hodín. Konečné overenie prebehne v rámci procesu neskôr.

Plánovanie migrácie   

Plánovanie migrácie:

 1. Vytvorte hlavný zoznam poštových schránok používateľov, ktoré chcete migrovať.

 2. Vytvorte súbor .CSV priradenia poštových schránok pre nástroj na migráciu tretej strany, ktorý používate. Nástroj na migráciu použije tento súbor priradenia pri migrácii na priradenie zdrojovej poštovej schránky k poštovej schránke cieľového nájomníka. Na priradenie zdrojových kont odporúčame použiť počiatočnú doménu *.onmicrosoft.com, pretože vlastná e-mailová doména sa bude neustále meniť.

Súbor CSV použitý na migráciu údajov poštovej schránky od jedného nájomníka služieb Office 365 k druhému

Test hodnoty time to live (TTL) záznamu poštovej výmeny (záznam MX)   

Ďalej naplánujete test hodnoty TTL.

 1. V DNS zmeňte hodnotu TTL v MX zázname pre primárnu e-mailovú doménu, ktorú chcete preniesť, na menšie číslo (t. j. 5 minút). Ak hodnotu TTL nemožno zmenšiť na 5 minút, zapíšte si najnižšiu hodnotu. Ak je najnižšia hodnota napríklad 4 hodiny, MX záznam bude potrebné zmeniť 4 hodiny pred začatím migrácie.

 2. Na overenie zmien MX a DNS možno použiť nástrojMx Lookup.

Vypnutie synchronizácie adresárov v zdrojovom nájomníkovi   

V Centre spravovania služieb Office 365 zdrojového nájomníka vypnite synchronizáciu adresárov. Tento proces môže trvať 24 hodín alebo dlhšie, a preto ho treba vykonať pred migráciou. Po vypnutí na portáli sa už s nájomníkom služieb Office 365 nebudú synchronizovať žiadne zmeny AD DS zdrojového nájomníka. Upravte príslušným spôsobom existujúci proces poskytovania používateľov a skupín.

Migrácia: Deň migrácie

Tieto kroky sú potrebné v deň vykonania migrácie.

Zmena MX záznamu – zastavenie toku prichádzajúcej pošty   

Zmeňte primárny MX záznam zo služieb Office 365 na nedostupnú doménu, t. j. nedostupna.priklad.com. Internetové poštové servery pokúšajúce sa doručiť novú poštu zaradia danú poštu do frontu a počas 24 hodín sa budú pokúšať o opätovné doručenie. Pri použití tejto metódy môžu niektoré e-maily v závislosti od servera pokúšajúceho sa o doručenie e-mailu vrátiť oznámenie o nedoručení (NDR). Ak to predstavuje problém, použite službu zálohovania MX záznamu. Existuje mnoho služieb tretej strany, ktoré budú zaraďovať e-maily do frontu počas viacerých dní alebo týždňov. Tieto služby po dokončení migrácie doručia poštu zaradenú do frontu do nového nájomníka služieb Office 365.

Tip: Ak je vaša hodnota TTL krátka, napríklad päť minút, tento krok možno v záujme obmedzenia prerušení vykonať na konci pracovného dňa. Ak máte dlhšiu hodnotu TTL, MX záznam treba zmeniť vopred tak, aby mohla hodnota TTL uplynúť. Ak napríklad plánujete začať migrácie o 18:00 a máte štvorhodinovú hodnotu TTL, treba ju zmeniť pred 14:00.

V prípade potreby overte zmeny MX a DNS. Na overenie zmien MX a DNS možno použiť Nslookup alebo službu, ako je napríklad MxToolbox.

Príprava zdrojového nájomníka   

Pred premiestnením domény do cieľového nájomníka je nutné odstrániť primárnu e-mailovú doménu fabrikam.com zo všetkých objektov v zdrojovom nájomníkovi.

 1. Ak ste doménu nastavili aj s verejnou webovou lokalitou služby SharePoint Online, pred odstránením domény je najprv potrebné nastaviť URL adresu webovej lokality späť na počiatočnú doménu.

 2. Odoberte používateľom v zdrojovom nájomníkovi všetky licencie Lyncu pomocou portálu správcu Lyncu. Týmto sa odstráni adresa Sip Lyncu pripojená k nájomníkovi Fabrikam.com.

 3. Obnovte predvolené e-mailové adresy zdrojových poštových schránok služieb Office 365 na počiatočnú doménu (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Obnovte predvolené e-mailové adresy vo všetkých distribučných zoznamoch, konferenčných miestnostiach a zdrojoch na počiatočnú doménu (fabrikam.onmicrosoft.com) v zdrojovom nájomníkovi.

 5. Odstráňte všetky sekundárne e-maily (proxy adresy) z objektov používateľa, ktoré naďalej používajú @fabrikam.com.

 6. Nastavte predvolenú doménu v zdrojovom nájomníkovi na doménu smerovania fabrikam.onmicrosoft.com (na portáli správcu kliknite v pravom hornom rohu na názov spoločnosti).

 7. S použitím príkazu v prostredí Windows PowerShell Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com načítajte zoznam všetkých objektov, ktoré doménu stále používajú a blokujú odstránenie.

 8. Informácie o bežných problémoch s odstraňovaním domény nájdete v téme Pri pokuse o odstránenie domény zo služieb Office 365 sa zobrazí chybové hlásenie.

Príprava cieľového nájomníka   

Dokončite overenie domény Fabrikam.com v nájomníkovi contoso.com. Po odstránení domény zo starého nájomníka možno bude treba počkať jednu hodinu.

 1. Nakonfigurujte automatické zisťovanie CNAME záznamu (interný alebo externý) – nepovinné.

 2. Ak používate AD FS, nakonfigurujte novú doménu v cieľovom nájomníkovi na AD FS.

 3. Začnite aktiváciu poštových schránok v nájomníkovi contoso.com > priraďte licencie k všetkým novým používateľským kontám.

 4. Nastavte e-mailovú doménu Fabrikam.com ako primárnu adresu pre nových používateľov. Môžete to urobiť výberom alebo úpravou viacerých používateľov bez licencie na portáli alebo pomocou prostredia Windows PowerShell.

 5. Ak nepoužívate funkciu synchronizácie značky hash hesiel, prechodné overenie alebo AD FS, nastavte heslo vo všetkých poštových schránkach v cieľovom nájomníkovi (Contoso). Ak nepoužívate bežné heslo, informujte používateľov o novom hesle.

 6. Po priradení licencií k poštovým schránkam a ich aktivácii preveďte smerovanie pošty. Nasmerujte MX záznam Fabrikam na cieľového nájomníka služieb Office 365 (Contoso). Po uplynutí hodnoty TTL MX záznamu sa tok pošty nasmeruje do nových prázdnych poštových schránok. Ak používate službu zálohovania MX záznamu, môžete uvoľniť e-mail do nových poštových schránok.

 7. Vykonajte testovanie overovania toku pošty do a z nových poštových schránok v cieľovom nájomníkovi.

 8. Ak používate Exchange Online Protection (EOP): V cieľovom nájomníkovi znova vytvorte pravidlá prenosu, konektory, biele alebo čierne zoznamy a ďalšie položky zo zdrojového nájomníka.

Začiatok migrácie   

Určite najlepšiu metódu migrácie na minimalizovanie výpadku a nepríjemností pre používateľov.

 • Migrácia pre 500 alebo menej používateľov: Migrujte poštu, kalendár a kontaktné údaje do poštových schránok cieľového nájomníka. Ak je to možné, obmedzte migráciu pošty podľa dátumu, napríklad na údaje z posledných 6 mesiacov.

 • Migrácia pre viac ako 500 používateľov: Použite prístup s viacerými etapami, pri ktorom najprv migrujete kontakty, kalendáre a len 1 týždeň e-mailov pre všetkých používateľov, a potom v nasledujúcich dňoch alebo týždňoch zrealizujete viaceré etapy na doplnenie starších e-mailových údajov do poštových schránok.

Spustite migráciu pošty cez nástroj na migráciu tretej strany.

 1. Sledujte priebeh migrácie pomocou nástrojov poskytnutých dodávateľom. Počas migrácie rozosielajte manažmentu a tímu migrácie pravidelné správy o pokroku.

 2. Po dokončení všetkých migrácií môžete vykonať nepovinné migrácie v druhej alebo tretej etape.

Na konci migrácie Outlook 2007 a 2010 synchronizuje celú poštovú schránku každého používateľa. Tento proces zaberá značnú šírku pásma v závislosti od množstva údajov migrovaných do jednotlivých schránok. Outlook 2013 predvolene ukladá do vyrovnávacej pamäte len 12 mesiacov údajov. Toto nastavenie možno nakonfigurovať na viac alebo menej údajov, napríklad len na 3 mesiace údajov, a tým odľahčiť šírku pásma.

Po migrácii: čistenie   

Používateľ môže pri odpovedaní na migrované e-mailové správy dostávať oznámenia o nedoručení. Je potrebné vymazať vyrovnávaciu pamäť prezývok Outlooku. Pozrite si tému Ako obnoviť vyrovnávaciu pamäť prezývok a automatického dokončovania v Outlooku. Prípadne môžete pre všetkých používateľov pridať staršie DN ako proxy adresu x.500.

Vzorové skripty v prostredí Windows PowerShell

Tieto vzorové skripty v prostredí Windows PowerShell použite ako východisko na vytvorenie vlastných skriptov.

Hromadné vytvorenie nových hesiel v službách Office 365

 1. Vytvorte CSV súbor s názvom password.csv.

 2. Vložte do tohto súboru stĺpce upn a newpassword (príklad: peterkovac@contoso.com,Heslo1)

 3. Použite príkaz v prostredí Windows PowerShell:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Kopírovanie všetkých kont služieb Office 365 s konkrétnou proxy adresou do CSV súboru

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Hromadné vytvorenie poštových schránok konferenčnej miestnosti v službách Office 365

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Hromadné odstránenie sekundárnej e-mailovej adresy z poštových schránok

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×