Pomocník zobrazovača Microsoft Office Word Viewer 2003

Zobraziť Licenčnú zmluvu koncového používateľa


Pomocou zobrazovača Microsoft Office Word Viewer 2003 môžete otvárať dokumenty programu Microsoft Office Word 2003 a dokumenty vytvorené vo všetkých predchádzajúcich verziách programu Microsoft Word for Windows® a Microsoft Word for Macintosh. Môžete otvárať aj súbory uložené vo formáte RTF (.rtf), vo formátoch webovej stránky (.htm, .html, .mht, .mhtml), vo formáte XML (.xml), formáte textových súborov (.txt), súborov programu WordPerfect, verzie 5.x, WordPerfect, verzie 6.x (.doc, .wpd) a programu Works, verzie 6.0 a Works, verzie 7.0 (.wps). Pomocou zobrazovača Word Viewer 2003 môžete zobrazovať, tlačiť a kopírovať informácie do iného programu. Otvorený dokument však pomocou zobrazovača Word Viewer 2003 nemôžete upravovať, ukladať ani vytvárať nové dokumenty.

Spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste zobrazovač Word Viewer 2003 distribuovali spolu so svojimi dokumentmi programu Word ľuďom, ktorí nemajú program Microsoft Word. Zobrazovač Microsoft Word Viewer 2003 nahrádza zobrazovač Word Viewer 97 a predchádzajúce verzie zobrazovačov dokumentov programu Word.

Pomocník zobrazovača Word Viewer 2003 je k dispozícii, iba ak ste pripojení na web. Ak chcete vytlačiť túto stránku, kliknite na prepojenie Zobraziť všetko (vpravo hore), aby sa rozbalili všetky sekcie, a potom stlačte klávesy CTRL + P.

Poznámka : Zobrazovač Word Viewer 2003 nepodporujete spúšťanie makier programu Visual Basic for Applications (VBA).

Začíname pracovať so zobrazovačom Word Viewer 2003

Čo je v zobrazovači Word Viewer 2003 nové?

V zobrazovači Word Viewer 2003 môžete používať nasledujúce funkcie programu Microsoft Office Word 2003:

 • Správa prístupových práv k informáciám (IRM).    Balík Microsoft Office 2003 ponúka novú funkciu správ prístupových práv k informáciám (IRM), ktorá pomôže zabrániť tomu, aby sa dôverné informácie dostali do rúk nepovolaných osôb, ktoré nie sú určenými príjemcami. V zobrazovači Word Viewer 2003 môžete otvoriť dokument s obmedzeniami na základe funkcie IRM, pokiaľ máte povolenie na zobrazenie daného dokumentu. Z dokumentu s obmedzením môžete tiež tlačiť alebo kopírovať obsah, ak máte konkrétne povolenia na tlač a kopírovanie, ktorých pridelenie si môžete overiť.

 • Rozloženie na čítanie.    Nová funkcia programu Microsoft Office Word 2003, rozloženie na čítanie, optimalizuje zobrazenie pri čítaní. V zobrazovači Word Viewer 2003 sa do rozloženia na čítanie môžete prepnúť kliknutím na položku Rozloženie na čítanie v ponuke Zobraziť. Strany znázornené v zobrazení Rozloženie na čítanie sú navrhnuté tak, aby sa prispôsobili veľkosti obrazovky. Nie sú znázornené ako strany, ktoré vidíte pri tlači dokumentu.

 • Podpora súborov vo formáte Extensible Markup Language (XML).     Program Word 2003 podporuje formát Extensible Markup Language (XML), ktorý vám umožňuje usporiadať a pracovať s dokumentmi a údajmi spôsobom, ktorý bol v minulosti veľmi zložitý. V zobrazovači Word Viewer 2003 môžete súbory XML otvoriť a zobraziť.

 • Overenie digitálneho podpisu.    V balíku Microsoft Office 2003 môžete použiť technológiu Microsoft Authenticode® na digitálny podpis súboru pomocou digitálny certifikát. V zobrazovači Word Viewer 2003 môžete otvoriť digitálne podpísané dokumenty a prezerať digitálne certifikáty pre súbor. Certifikát potvrdzuje, že dokument pochádza od podpísaného autora, a podpis potvrdzuje, že dokument nebol zmenený.

Prispôsobenie spôsobu spúšťania zobrazovača Word Viewer 2003

Ak chcete zmeniť spôsob spúšťania zobrazovača Word Viewer 2003, môžete k príkazu Spustiť systému Microsoft Windows® (ponuka Štart) pridať prepínače alebo môžete vytvoriť odkaz s prepínačom na pracovnej ploche systému Windows.

cesta k súboru

Spustite zobrazovač Word Viewer 2003 a otvorte špecifikovaný súbor. Napríklad: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Wordview.exe" C:\Mydocument.doc

/z

Spustite zobrazovač Word Viewer 2003 bez zobrazenia dialógového okna Otvoriť. K dialógovému oknu Otvoriť môžete kedykoľvek získať prístup kliknutím na príkaz Otvoriť v ponuke Súbor. Napríklad: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Wordview.exe" /z

Otvorenie dokumentu

Otvorenie súboru

Ak chcete otvoriť súbor v zobrazovači Word Viewer 2003, postupujte takto:

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Otvoriť.

 2. V zozname Kde hľadať kliknite na jednotku, priečinok alebo miesto na Internete, kde sa súbor, ktorý chcete otvoriť, nachádza.

 3. V zozname priečinkov nájdite súbor alebo nájdite a otvorte priečinok so súborom.

 4. Kliknite na súbor a potom na tlačidlo Otvoriť.

  Poznámka : Ak si chcete pozrieť obsah súboru skôr, ako kliknete na tlačidlo Otvoriť, kliknite na príkaz Ukážka v ponuke Typy zobrazení.

tiplist

 • Ak chcete otvoriť súbor .doc, .dot, .rtf, .html alebo .xml pomocou zobrazovača Word Viewer 2003 z pracovnej plochy systému Windows alebo z Prieskumníka (systém Microsoft Windows® 2000 alebo novší), kliknite pravým tlačidlom myši na súbor , ukážte na príkaz Otvoriť v programe a potom kliknite na položku Microsoft Office Word Viewer.

 • Ponuka Súbor zobrazuje zoznam posledných štyroch otvorených súborov. Súbor môžete rýchlo otvoriť, ak kliknete na jeho názov.

Poznámka : 

 • Ak sa pokúšate otvoriť súbor, ktorý nie je podporovaným typom súboru, zobrazovač Word Viewer 2003 otvorí súbor ako súbor .txt. Otvorí sa dialógové okno Konverzia súboru a môžete vybrať možnosť Kódovanie textu.

 • Súbor s obmedzeným povolením môžete otvoriť a zobraziť v zobrazovači Word Viewer 2003, iba ak vám bol povolený prístup na čítanie alebo zmenu súboru od autora. Ak chcete zobraziť povolenia, ktoré máte pre dokument s obmedzeným povolením, dvakrát kliknite na ikonu Povolenie v stavový riadok.

Otvorenie súboru na úpravu

Ak chcete zmeniť otvorený súbor a v počítači máte nainštalovaný program Word, súbor môžete otvoriť v programe Word pomocou príkazu Otvoriť súbor na úpravu v ponuke Súbor zobrazovača Word Viewer 2003.

Zobrazenie dokumentu

Výber zobrazenia dokumentu

 • V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Normálne, Webové rozloženie, Rozloženie pri tlači, Rozloženie na čítanie, Prehľad alebo Celá obrazovka.

Poznámka : 

 • V zobrazovači Word Viewer 2003 sa dokumenty (.doc, .dot, .rtf, .txt, .xml, .wpd, .wps) otvárajú predvolene v zobrazenie rozloženia pri tlači. Webové stránky (.htm, .html, .mht, .mhtml) sa otvárajú predvolene v zobrazenie Webové rozloženie.

 • Ak chcete vybrať príkaz ponuky v režime zobrazenia na celej obrazovke, nechajte ukazovateľ v hornej časti obrazovky, kým sa nezobrazí panel s ponukami. Ak chcete vypnúť režim zobrazenia na celej obrazovke a prepnúť do predchádzajúceho zobrazenia, kliknite na položku Zavrieť celú obrazovkupanel s nástrojmiCelá obrazovka alebo stlačte kláves ESC.

 • Ak chcete zobraziť dve stránky alebo obrazovky naraz v zobrazení Rozloženie na čítanie, kliknite na položku Povoliť viaceré stránky v ponuke Zobraziť.

Priblíženie a vzdialenie dokumentu

Ak chcete vidieť dokument zblízka, môžete ho priblížiť. Ak chcete zo strany vidieť viac alebo chcete vidieť strany v zmenšenej veľkosti, môžete dokument vzdialiť.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Lupa.

 2. V časti Mierka vyberte nastavenie alebo v poli Percentá zadajte číslo medzi 10 a 500.

Poznámka : Dokument môžete priblížiť alebo vzdialiť v zobrazenie Rozloženie na čítanie.

Zobrazenie alebo skrytie pravítok alebo stavového riadka

 • Ak chcete zobraziť alebo skryť vodorovné pravítko, kliknite na príkaz Pravítko v ponuke Zobraziť.

Vodorovné pravítko môžete zobraziť iba v zobrazenie rozloženia pri tlači.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti a potom na kartu Zobraziť.

 2. Vykonajte niektorú z uvedených možností:

  • Ak chcete zobraziť alebo skryť zvislé pravítko, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zvislé pravítko (iba pre ukážku tlače) v časti Tlač a webové rozloženie - možnosti.

  • Ak chcete zobraziť alebo skryť stavový riadok, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Stavový riadok v časti Zobraziť.

Zobrazenie vlastností dokumentu

Vlastnosti dokumentu môžete zobraziť z otvoreného dokumentu alebo z dialógového okna Otvoriť.

 • Ak chcete zobraziť vlastnosti dokumentu z otvoreného dokumentu, kliknite na príkaz Vlastnosti v ponuke Súbor.

Ak chcete zobraziť vlastnosti dokumentu z dialógového okna Otvoriť, vykonajte jednu z uvedených možností :

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyberte dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť.

 3. V ponuke Typy zobrazení vykonajte niektorú z uvedených možností:

  • Ak chcete zobraziť vlastnosti ako veľkosť súboru a dátum poslednej zmeny súboru, kliknite na položku Podrobnosti.

  • Ak chcete zobraziť všetky vlastnosti dokumentu, kliknite na položku Vlastnosti.

Pohyb v dokumente

Posúvanie sa v dokumente

Ak sa chcete posúvať v dokumente, musíte zobraziť vodorovné aj zvislé posúvače.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti a potom na kartu Zobraziť.

 2. V časti Zobraziť začiarknite políčka Vodorovný posúvač a Zvislý posúvač.

Činnosť

Potrebný krok

Posunutie nahor o jeden riadok

Kliknite na šípku posúvania nahor.

Posunutie nadol o jeden riadok

Kliknite na šípku posúvania nadol.

Posunutie o obrazovku nahor

Kliknite na horný jazdec posúvača.

Posunutie o obrazovku nadol

Kliknite na dolný jazdec posúvača.

Posunutie na požadovanú stranu

Posuňte jazdec posúvača.

Posunutie doľava

Kliknite na šípku posúvania doľava.

Posunutie doprava

Kliknite na šípku posúvania doprava.

Posunutie doľava za okraj, v zobrazenie Rozloženie na čítanienormálne zobrazenie.

Podržte kláves SHIFT a kliknite na šípku posúvania doľava.

Prechod na požadovanú stranu, tabuľku alebo inú položku

 1. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prejsť na.

 2. V poli Cieľ kliknite na typ položky.

 3. Vykonajte jednu z uvedených možností:

  • Prejdite na požadovanú položku, v poli Zadať zadajte názov alebo číslo položky a potom kliknite na položku Prejsť na.

  • Prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu položku toho istého typu, vymažte text z poľa Zadať a potom kliknite na tlačidlo Ďalej alebo Predchádzajúce.

Prechod na hypertextové prepojenie

Keď obsahuje dokument programu Word hypertextové prepojenia na iné umiestnenia (napríklad na umiestnenia v tom istom súbore alebo na súbory v sieti alebo na Internete), môžete na tieto umiestnenia prejsť podržaním klávesu CTRL a kliknutím na zobrazený text alebo obrázok hypertextového prepojenia. Ak chcete prejsť na hypertextové prepojenie s umiestnením na Internete, musíte mať prístup na Internet, buď cez modem alebo sieťové pripojenie s prístupom na Internet.

Tlač dokumentu

Tlač dokumentu

 • Ak chcete tlačiť aktívny dokument, kliknite na príkaz Tlačiť v ponuke Súbor.

  Poznámka : Súbor s obmedzeným povolením môžete tlačiť, iba ak máte špecifické povolenia na tlač. Ak chcete zistiť povolenia, ktoré máte pre dokument s obmedzeným povolením, dvakrát kliknite na ikonu Povolenie v stavový riadok.

Tlač určitých strán a sekcií

Môžete tlačiť špecifické strany, jednu alebo viac sekcia alebo rozsah strán vo viac ako jednej sekcii.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Tlačiť.

 2. V časti Rozsah strán kliknite na položku Strany.

 3. V poli Strany zadajte pokyny pre tlač jednej z týchto možností:

  Nesúvisiace strany alebo rozsah strán

  Čísla strán oddeľte čiarkami. Rozsah strán zadajte so spojovníkom medzi začiatočným a konečným číslom strany.

  Ak chcete tlačiť napríklad strany 2, 4, 5, 6 a 8, zadajte 2,4-6,8

  Rozsah strán v rámci sekcie

  Zadajte pčíslo stranys číslo sekcie.

  Ak chcete tlačiť napríklad strany od 5 do 7 v sekcii 3, zadajte p5s3-p7s3

  Celá sekcia

  Zadajte sčíslo sekcie.

  Zadajte napríklad s3

  Nesúvisiace sekcie

  Čísla sekcií oddeľte čiarkami.

  Zadajte napríklad s3,s5

  Rozsah strán v sekciách

  Rozsah strán a sekcií zadajte so spojovníkom medzi začiatočným a koncovým číslom rozsahu.

  Zadajte napríklad p2s2-p3s5

Poznámka : Môžete vytlačiť aj vybratú časť dokumentu. Vyberte časť dokumentu na tlač, kliknite na príkaz Tlačiť v ponuke Súbor a potom na položku Výber.

Tlač nepárnych a párnych strán

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V zozname Tlačiť kliknite na položku Nepárne strany alebo Párne strany.

Tlač v opačnom poradí

Zobrazovač Word Viewer 2003 umožňuje tlač dokumentu v opačnom poradí, teda od poslednej strany.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Tlačiť.

 2. V dialógovom okneTlačiť kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. V časti Možnosti tlače začiarknite políčko Opačné poradie tlače.

Poznámka : Ak tlačíte obálku, toto políčko nazačiarkavajte.

Tlač viacerých kópií naraz

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Tlačiť.

 2. V poli Počet kópií zadajte požadovaný počet kópií pre tlač.

Poznámka : Ak chcete vytlačiť kompletnú kópiu dokumentu skôr, ako sa vytlačí prvá strana ďalšej kópie, začiarknite políčko Zoradiť. Ak chcete vytlačiť všetky kópie prvej strany a potom vytlačiť všetky kópie ďalších strán, zrušte začiarknutie políčka Zoradiť.

Riešenie problémov pri tlači

Tlač z počítača závisí hlavne od nastavenia systému Microsoft Windows. Pomocou Poradcu pri riešení problémov s tlačou systému Windows (Windows Printing Troubleshooter) môžete zistiť, či je nastavenie tlačiarne v systéme Windows správne.

V systéme Microsoft Windows® XP vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Kliknite na ponuku Start a potom na položku Help and Support .

 2. V poli Search zadajte text Windows Print Troubleshootera hľadanie spustite pomocou šípky.

 3. V poli Suggested Topics kliknite na položku List of troubleshooters.

 4. V zozname poradcov pri riešení problémov kliknite na položku Printing.

 5. Postupujte podľa pokynov Poradcu pri riešení problémov s tlačou.

V systéme Windows 2000 vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Kliknite na ponuku Start a potom na položku Help.

 2. Kliknite na kartu Search.

 3. V poli Type in the word(s) to search for zadajte text Windows Print Troubleshootera potom na položku List Topics.

 4. V zozname tém kliknite na položku Troubleshooters a potom na položku Display.

 5. V zozname poradcov pri riešení problém kliknite na položku Print.

 6. Postupujte podľa pokynov Poradcu pri riešení problémov s tlačou (Printing Troubleshooter).

Práca s dokumentom

Výber textu a obrázkov

Na výber textu alebo obrázkov vrátane položiek, ktoré nie sú umiestnené vedľa seba, môžete použiť myš alebo klávesnicu. Môžete vybrať napríklad odsek na prvej strane a vetu na tretej strane.

Výber položiek, ktoré nie sú umiestnené vedľa seba

 1. Vyberte prvú položku, napríklad bunka tabuľky alebo odsek.

 2. Podržte kláves CTRL.

 3. Držte stlačený kláves CTRL a vyberte ďalšie položky.

Poznámka : Ak vyberáte položky, ktoré nie sú umiestnené vedľa seba, môžete vybrať iba položky toho istého typy, napríklad dve alebo viac častí textu alebo dva alebo viac plávajúci objekt obrázkov.

Výber textu a obrázkov pomocou myši

Možnosť

Potrebný krok

Ľubovoľné množstvo textu

Posuňte myš nad textom.

Slovo

Dvakrát kliknite na slovo.

Riadok textu

Posúvajte ukazovateľ na začiatok riadka, kým sa nezmení na šípku, a potom kliknite.

Veta

Podržte kláves CTRL a potom kliknite na ktorékoľvek miesto vo vete.

Odsek

Ukazovateľ posúvajte doľava od odseku, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom dvakrát kliknite myšou. Alebo trikrát kliknite myšou na ktoromkoľvek mieste v odseku.

Viac odsekov

Ukazovateľ posúvajte doľava od odsekov, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite myšou a posuňte ukazovateľ nahor alebo nadol.

Veľký blok textu

Kliknite na začiatok vybratej časti, prejdite na koniec časti a podržte kláves SHIFT a kliknite.

Tabuľka

Kliknite na horný ľavý roh tabuľky a posuňte myš do dolného pravého rohu.

Celý dokument

Posúvajte ukazovateľ doľava od textu dokumentu, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava a potom trikrát kliknite myšou.

Výber textu pomocou klávesnice

Text vyberte podržaním klávesu SHIFT a stlačením tlačidla myši, ktoré posúva miesto vkladania.

Rozšírenie výberu

Stlačte

O jeden znak doprava

SHIFT+ ŠÍPKA DOPRAVA

O jeden znak doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Na koniec slova

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Na začiatok slova

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Na koniec riadka

SHIFT + END

Na začiatok riadka

SHIFT + HOME

O jeden riadok nadol

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

O jeden riadok nahor

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Na koniec dokumentu

CTRL + SHIFT + END

Na začiatok dokumentu

CTRL + SHIFT + HOME

Na koniec okna

ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN

Celý dokument

CTRL + A

Kopírovanie textu a obrázkov do iného programu

Poznámka : Obsah zo súboru s obmedzeným povolením môžete kopírovať, iba ak máte špecifické povolenie na kopírovanie. Ak chcete zobraziť povolenie, ktoré máte pre dokument s obmedzeným povolením, dvakrát kliknite na ikonu Povolenie v stavový riadok.

 1. Vyberte text alebo obrázky na kopírovanie.

 2. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.

 3. Prepnite na program, do ktorého chcete položky skopírovať, a potom použite príkaz programu Prilepiť.

tip

Ak sa schránka balíka Microsoft Office zobrazuje na pracovná tabla ktoréhokoľvek otvoreného programu balíka Office alebo ak je zapnutá možnosť Zhromažďovať bez zobrazenia Schránky balíka Office, môžete kopírovať viaceré položky. Pokračujte v kopírovaní položiek, kým nezhromaždíte všetky požadované položky (do 24).

Hľadanie textu

 1. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Hľadať.

 2. V poli Hľadať zadajte hľadaný text.

 3. Vyberte ďalšie požadované možnosti.

  Ak chcete vybrať všetky výskyty daného slova alebo výrazu naraz, začiarknite políčko Zvýrazniť všetky položky nájdené v časti a kliknutím v zozname Zvýrazniť všetky položky nájdené v časti potom vyberte časť dokumentu, v ktorej chcete hľadať.

 4. Kliknite na položku Hľadať ďalej alebo Nájsť všetky.

Poznámka : Ak chcete zrušiť prebiehajúce hľadanie, stlačte kláves ESC.

Prezretie digitálnych certifikátor pre súbor

 1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Zobraziť podpis.

 2. Ak chcete zobraziť detaily o konkrétnom certifikáte, vyberte meno podpísaného a kliknite na položku Zobraziť certifikát.

 3. Vykonajte jednu z uvedených možností:

  • Ak chcete zistiť dôveryhodnosť zdroja certifikátu, pozrite si polia Vydané pre a Vydavateľ.

  • Ak chcete zistiť, či je certifikát platný, pozrite si pole Platný od.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×