Pomocník programu Microsoft Office Excel Viewer

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.


Zobrazenie Licenčná zmluva koncového používateľa

Pomocou programu Microsoft Office Excel Viewer môžete otvoriť, zobraziť a pracovať s pracovným zošitom programu Microsoft Office Excel, a to aj v prípade, že nemáte program Excel nainštalovaný. Tiež je možné skopírovať údaje z programu Excel Viewer do iného programu. V programe Excel Viewer však nie je možné vytvoriť pracovný zošit, upravovať údaje ani uložiť pracovný hárok.

Poznámka: Niektoré funkcie programu Excel Viewer 2003 už nie sú v programe Excel Viewer podporované.

V tomto článku

Pomocník programu Excel Viewer

Otvorenie zošita

Zobrazenie hárka

Práca s údajmi

Tlač

Funkcie programu Excel Viewer 2003, ktoré už nie sú podporované v programe Excel Viewer

Informácie o Pomocníkovi programu Excel Viewer

Tento článok je dostupný, len keď je počítač pripojený na Internet. Ak pracujete offline, môže byť užitočné si tento článok vytlačiť. Kliknite na položku Verzia pre tlač a potom kliknite na položku Zobraziť všetko (vpravo hore), čím rozbalíte všetky články tohto článku. Ak chcete vytlačiť túto tému, stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

Technické podrobnosti o programu Excel Viewer, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Informácie o programe Microsoft Excel Viewer.

Informácie o aktualizáciách programu Excel Viewer, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

Na začiatok stránky

Otvorenie pracovného zošita

V programe Excel Viewer je možné otvoriť pracovné zošity, ktoré sú vytvorené v programe Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Excel for Windows (verzie 95 a novšie) a v programe Microsoft Excel for the Macintosh (verzia 2.2 a novšie). Pracovný zošit uložený vo formáte HTML (Hypertext Markup Language) alebo vo formáte CSV (Comma Delimited Text) sa v programe Excel Viewer otvoriť nedá.

Ak je v počítači nainštalovaný aj program Excel, pracovný zošit môžete na upravovanie otvoriť v programe Excel, aj keď ste ho predtým otvorili v programe Excel Viewer.

V tejto časti

Otvorenie zošita na zobrazenie

Otvorenie zošita na úpravu

Overenie certifikátu digitálne podpísaných zošita

Otvorenie pracovného zošita na prezeranie

Otvoriť je možné len súbory programu Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm a .xlw). Aj keď je možné otvoriť aj súbory s makrami (.xlsm, .xltm a .xlm), makrá sa spustiť nedajú. Otvoriť nie je možné súbory HTML (Hypertext Markup Language) (.mht, .mhtml, .htm a .html) a súbory CSV (Comma Delimited Text) (.csv). V aktuálnej verzii programu Excel Viewer tiež nie je možné otvoriť súbory s grafmi programu Excel (.xlc).

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Súbor na položku Otvoriť.

  Klávesová skratka môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + O.

  Tip.    Otvorte zošit, ktorý ste použili naposledy, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom v časti Naposledy použité dokumenty, kliknite na názov súboru zošita, ktorý chcete otvoriť.

 2. V počítači so systémom Windows Vista    

  • Na paneli s adresou kliknite na jednotku, priečinok alebo internetovú lokalitu, kde sa nachádza zošit, ktorý chcete otvoriť.

   V počítači so systémom Microsoft Windows XP    

  • V poli Kde hľadať kliknite na jednotku, priečinok alebo internetové umiestnenie, kde sa nachádza pracovný zošit, ktorý chcete otvoriť.

 3. V zozname priečinkov vyhľadajte a otvorte priečinok obsahujúci požadovaný zošit.

 4. Kliknite na zošit a potom na príkaz Otvoriť.

  • V programe Excel Viewer je možné otvoriť pracovný zošit, ktorý obsahuje obmedzenia nastavené správou prístupových práv k informáciám, musíte mať však povolenie na zobrazenie pracovného zošita. Ak máte pridelené povolenia na tlač a kopírovanie, je možné obsah skopírovať a tlačiť aj z pracovného zošita s obmedzeniami.

  • Keď spustíte program Excel Viewer z ponuky Štart alebo kliknutím na jeho ikonu na pracovnej ploche, zobrazí sa dialógové okno Otvoriť. Ak chcete spustiť program Excel Viewer a otvoriť konkrétny pracovný zošit, dvakrát kliknite na požadovaný pracovný zošit.

  • Ak v programe Excel Viewer otvoríte viacero pracovných zošitov, môžete sa medzi nimi prepínať. Na karte Domov v skupine Okno kliknite na položku Prepnúť okná a potom kliknite na pracovný zošit, ktorý chcete aktivovať.

  • Keď otvoríte pracovný zošit, ktorý obsahuje údaje v tabuľke programu Excel, ktorá je prepojená na zoznam na lokalite Windows SharePoint Services, nebudete môcť aktualizovať údaje na pracovnom hárku údajmi z lokality SharePoint. Program Excel Viewer nedokáže obnovovať pripojenia externých údajov ani kontingečné tabuľky.

  • Zošit, ktorý bol predtým uložený v zlom strany zobrazenie ukážky v programe Excel sa otvorí v tomto zobrazení a nezobrazia celý obsah zošita programu Excel Viewer. Ak chcete prepnúť do normálneho zobrazenia, kliknite na položku normálne Vzhľad tlačidla v stavovom riadku.

Otvorenie pracovného zošita na upravovanie

 1. V programe Excel Viewer otvorte pracovný zošit, ktorý chcete zobraziť.

 2. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Otvoriť na úpravy.

  Pracovný zošit otvorený v programe Excel Viewer sa zatvorí a potom sa otvorí v programe Excel, aby ho bolo možné upravovať.

Overenie certifikátu digitálne podpísaného pracovného zošita

Keď otvoríte pracovný zošit, ktorý je zabezpečený digitálnym podpisom, môže byť vhodné skontrolovať podrobnosti digitálny certifikát a overiť pravosť digitálny podpis, a uistiť sa tak, že je digitálny podpis dôveryhodný.

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Zobraziť podpisy.

  Položka Zobraziť podpisy sa zobrazí len v prípade, že je pracovný zošit otváraný v programe Excel Viewer digitálne podpísaný.

 2. Ak chcete zobraziť podrobnosti určitého certifikátu, na pracovnej table Podpisy v časti Platné podpisy kliknite na šípku zobrazenú vedľa mena podpisujúceho a potom kliknite na položku Podrobnosti podpisu.

 3. Kliknite na položku Zobraziť a potom vykonajte nasledovné:

  • Ak chcete určiť, či je možné považovať zdroj digitálneho certifikátu za dôveryhodný, pozrite si polia Vydané pre a Vydavateľ.

  • Ak chcete určiť, či je certifikát aktuálny, pozrite si pole Platné od.

Na začiatok stránky

Zobrazenie pracovného hárka

V programe Excel Viewer možno na zobrazenie údajov pracovného hárka použiť ľubovoľnú z nasledujúcich funkcií.

V tejto časti

Posuňte sa na hárku

Posúvanie a približovanie pomocou myši

Zobraziť rôzne časti hárka v rovnakom čase

Ukážka pred tlačou

Zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia

Prepnutie na iný hárok

Posúvanie po hárku

Ak chcete prechádzať medzi jednotlivými bunkami na pracovnom hárku, kliknite na ľubovoľnú bunku alebo použite klávesy so šípkami. Keď prejdete na určitú bunku, táto sa stane aktívna bunka.

Ak chcete zobraziť inú oblasť pracovného hárka, použite posúvače podľa popisu v nasledujúcej tabuľke.

Ak sa chcete posúvať

Vykonajte nasledovné

O jeden riadok nahor alebo nadol

Kliknite na šípky zvislého posúvača.

O jeden stĺpec doľava alebo doprava

Kliknite na šípky vodorovného posúvača.

O jedno okno nahor alebo nadol

Kliknite nad alebo pod jazdcom zvislého posúvača.

O jedno okno doľava alebo doprava

Kliknite vľavo alebo vpravo od jazdca vodorovného posúvača.

O veľkú vzdialenosť

Posuňte posúvač myšou. Pri práci s veľmi veľkým pracovným hárkom podržte počas posúvania stlačený kláves SHIFT.

 • Môžete tiež kliknúť na posúvač pravým tlačidlom a vybrať požadovanú možnosť posúvania.

 • Veľkosť jazdca vzhľadom na veľkosť posúvača naznačuje pomer veľkosti použitej oblasti viditeľnej v okne k použiteľnej oblasti. Poloha jazdca naznačuje relatívne umiestnenie viditeľnej časti v hárku.

Posúvanie a zmena veľkosti zobrazenia pomocou myši

Na navigáciu a posúvanie pracovného hárka môžete použiť ukazovacie zariadenie Microsoft IntelliMouse®.

Akcia

Vykonajte nasledovné

Posunúť zobrazenie nahor alebo nadol o niekoľko riadkov naraz

Otáčajte kolieskom myši dopredu alebo dozadu.

Posunúť zobrazenie pracovného hárka

Podržte stlačené koliesko myši a posuňte ukazovateľ smerom od východiskovej značky, ktorým chcete vykonať posun. Posun urýchlite presunutím od východiskovej značky a spomalíte priblížením k východiskovej značke.

Posunúť zobrazenie pracovného hárka automaticky

Kliknite kolieskom myši a potom posuňte myš smerom, ktorým chcete vykonať posun. Posun urýchlite presunutím od východiskovej značky a spomalíte priblížením k východiskovej značke. Automatický posun ukončíte kliknutím na ktorékoľvek tlačidlo myši.

Zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie

Podržte kláves CTRL a potom otáčajte kolieskom myši IntelliMouse dopredu alebo dozadu.

Súčasne zobraziť rôzne časti hárka

Ak chcete zobraziť a posúvať rôzne časti pracovného hárka, môžete hárok rozdeliť horizontálne a vertikálne na samostatné tably.

 1. V hornej časti vertikálneho posúvača alebo v pravej časti horizontálneho posúvača ukážte na rukoväť priečky.

  Úchyt na posúvanie rozdelenia

  Poznámka: Rukoväť priečky nie je zobrazená, ak pracovný hárok obsahuje ukotvené priečky.

 2. Keď sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ rozdelené Ukazovateľ nastavenia priečky alebo Vertikálny rozdeľovací ukazovateľ (dvojsmerová šípka) , presuňte rukoväť priečky na požadovanú pozíciu.

 • Ak chcete odstrániť rozdelenie, dvakrát kliknite na priečku.

 • Priečky sa pri tlači hárka nevytlačia.

Minimalizovať pás s nástrojmi

Pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou balíka používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent, je navrhnutý tak, aby umožňoval rýchlo nájsť potrebné príkazy, ktoré chcete použiť na vykonanie úlohy. Pás s nástrojmi nie je možné žiadnym spôsobom vymeniť za panely s nástrojmi a ponuky zo starších verzií programu Excel Viewer. Pás s nástrojmi však môžete minimalizovať, ak potrebujete na obrazovke viac priestoru na zobrazenie dokumentu.

 • Ak chcete minimalizovať pás s nástrojmi, dvakrát kliknite na kartu Domov. Na kartu Domov tiež dvakrát kliknite, keď chcete pás s nástrojmi znovu zobraziť.

  Klávesová skratka Ak chcete minimalizovať alebo obnoviť pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov CTRL + F1.

  Klávesové skratky je možné používať, aj keď je pás s nástrojmi minimalizovaný.

Zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia

 • V stavovom riadku posunutím jazdca percentuálnu hodnotu 10 až 400, alebo kliknite na položku Vzdialiť, alebo Priblížiť tlačidlo Jazdec Zväčšiť , kým sa nedostanete percento zväčšenia, ktoré chcete.

Zmena zväčšenia nemá vplyv na tlač. Pracovné hárky sa vytlačia pri normálnej veľkosti 100 percent, kým nezmeníte škálovanie v dialógovom okne Nastavenie strany na karte Strana (karta Domov, skupina Nastavenie strany, tlačidlo Nastavenie strany).

Prepnutie na iný pracovný hárok

Použite jeden z nasledujúcich postupov:

 • Ak je uško hárka, na ktorý sa chcete prepnúť zobrazené, kliknite naň.

 • Ak nie je zobrazené, klikajte na tlačidlá na posúvanie ušiek hárkov, kým sa nezobrazí uško požadovaného hárka, a potom naň kliknite.

  Tlačidlá posúvača

Na začiatok stránky

Práca s údajmi

V programe Excel Viewer možno na prácu s údajmi pracovného hárka použiť ľubovoľnú z nasledujúcich funkcií.

V tejto časti

Vyberte bunku, rozsah, riadok alebo stĺpec

Vyhľadanie textu alebo čísel v hárku

Vyhľadajte a vyberte konkrétne bunky v hárku

Kopírovanie údajov z hárka do iného programu

Výber bunky, rozsahu, riadka alebo stĺpca

Výber

Vykonajte nasledovné

Jednu bunku

Kliknite na bunku alebo ju vyberte pomocou klávesov so šípkami.

Rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku rozsah a potom potiahnite výber po poslednú bunku.

Môžete tiež podržať stlačený kláves SHIFT a potom pomocou klávesov so šípkami potiahnuť rozsah po poslednú bunku.

Všetky bunky na pracovnom hárku

Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko, alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL+A.

Tlačidlo Vybrať všetko

Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek. Podržte stlačený kláves CTRL a vyberte ostatné bunky alebo rozsahy.

Veľký rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku rozsahu. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku rozsahu. Ak posledná bunka nie je viditeľná, použite posúvač.

Celý riadok

Kliknite na záhlavie riadka.

Celý stĺpec

Kliknite na záhlavie stĺpca.

Susediace riadky alebo stĺpce

Ťahajte výber cez záhlavia riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte záhlavie prvého riadka alebo stĺpca, podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte záhlavie posledného riadka alebo stĺpca.

Nesusediace riadky alebo stĺpce

Vyberte záhlavie prvého riadka alebo stĺpca. Podržte stlačený kláves CTRL a vyberte záhlavia ostatných požadovaných riadkov alebo stĺpcov.

Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL+ kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

Prvá alebo posledná bunka na hárku alebo v zozname programu Excel

Ak chcete vybrať prvú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL+HOME.

Ak chcete vybrať poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, ktorý obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL+END.

Viac alebo menej buniek, ako obsahuje aktívny výber

Podržte stlačený kláves SHIFT a potom kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Novým výberom sa stane obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú ste klikli.

Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na ktorúkoľvek bunku na pracovnom hárku.

Vyhľadanie textu alebo čísel na pracovnom hárku

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vyhľadať text alebo čísla v rámci rozsahu buniek, vyberte rozsah buniek.

  • Ak chcete vyhľadať text alebo čísla na celom pracovnom hárku, kliknite na ľubovoľnú bunku.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Hľadať.

  Klávesová skratka môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + F.

 3. Hľadaný text alebo číslo napíšte do poľa Hľadať.

 4. V predvolenom nastavení sa údaje vyhľadávajú riadok po riadku. Ak chcete údaje vyhľadávať stĺpec po stĺpci, kliknite na položku Možnosti a potom na v poli Hľadať na položku Po stĺpcoch.

 5. V poli Kde hľadať vyberte typ obsahu, v rámci ktorého sa má vyhľadávať.

 6. Kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej, ak chcete nájsť prvý výskyt textu alebo čísla.

  Klikaním na tlačidlo Hľadať ďalej môžete nájsť všetky výskyty.

Prebiehajúce hľadanie zastavíte stlačením klávesu ESC.

Vyhľadanie a výber konkrétnych buniek na pracovnom hárku

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Prejsť na.

  Klávesová skratka môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + G.

 2. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete nájsť a vybrať pomenovaných odkazov na bunky alebo rozsahy, kliknite na položku pomenované odkaz na bunku alebo rozsah, ktorý chcete Prejsť do poľa.

   Ak chcete nájsť a vybrať nepomenované odkazy na bunky alebo rozsahy buniek, zadajte odkaz na bunku do poľa Odkaz.

  • Ak chcete rýchlo vyhľadať a vybrať všetky bunky, ktoré obsahujú určité údaje, alebo len bunky, ktoré vyhovujú určitému kritériu, kliknite na položku Špeciálne a potom kliknite na jednu z nasledujúcich možností.

Kliknite na

Výber

Komentáre

Bunky, ktoré obsahujú komentáre.

Konštanty

Bunky, ktoré obsahujú konštanty. Začiarknutím políčka pod časťou vzorce bude k dispozícii po kliknutí na položku konštanty.

Vzorce

Položka Vzorce nie je v programe Excel Viewer k dispozícii.

Prázdne

Prázdne bunky.

Aktuálna oblasť

aktuálna oblasť, akou je napr. celý zoznam.

Aktuálne pole

Celé pole, ak je aktívna bunka obsiahnutá v rámci poľa.

Objekty

Grafické objekty, vrátane grafu a tlačidiel, na pracovnom hárku a v textových poliach.

Rozdiely v riadkoch

Všetky bunky líšiace sa od aktívnej bunky vo vybratom riadku. Ak je vybratých viac riadkov, porovnanie sa vykoná pre všetky jednotlivé riadky v danom výbere a bunka, ktorá sa používa na porovnanie pre každý samostatný riadok sa umiestni do rovnakého stĺpca ako aktívna bunka.

Rozdiely v stĺpcoch

Všetky bunky líšiace sa od aktívnej bunky vo vybratom stĺpci. Ak je vybratých viac stĺpcov, porovnanie sa vykoná pre všetky jednotlivé stĺpce v danom výbere a bunka, ktorá sa používa na porovnanie pre každý samostatný riadok sa umiestni do rovnakého riadka ako aktívna bunka.

Predchodcovia

Funkcia Predchodcovia nie je v programe Excel Viewer k dispozícii.

Následníci

Následníci a možnosti uvedené pod možnosťou Následníci nie sú v programe Excel Viewer k dispozícii.

Posledná bunka

Posledná bunka v pracovnom hárku, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie.

Iba viditeľné bunky

Len bunky, ktoré sú viditeľné v rozsahu, ktorý obsahuje skryté riadky a stĺpce.

Podmienené formáty

Len bunky, na ktoré sa použil podmienený formát.

 • Kliknite na položku Všetky, ak chcete nájsť všetky bunky s použitým podmieneným formátom.

 • Kliknite na položku Rovnaké, ak chcete nájsť bunky, ktoré majú rovnaký podmienený formát ako vybratá bunka.

Overovanie údajov

Len bunky, v ktorých sú použité pravidlá overenia údajov.

 • Kliknite na položku Všetky, ak chcete nájsť všetky bunky s použitým overovaním údajov.

 • Kliknite na položku Rovnaké, ak chcete nájsť bunky, ktoré majú rovnaké overovanie údajov ako vybratá bunka.

Kopírovanie údajov pracovného hárka do iného programu

V programe Excel Viewer môžete údaje na pracovnom hárku skopírovať a prilepiť ich do iného programu. Údaje z pracovného hárka sa však nedajú prilepiť do pracovného zošita, ktorý je otvorený v programe Excel Viewer. Ak chcete upraviť pracovný zošiť, musí byť v počítači nainštalovaný program Excel.

Poznámka: Údaje na hárok s grafom nie je možné kopírovať.

 1. Na pracovnom hárku vyberte údaje, ktoré chcete kopírovať.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Kopírovať.

  Klávesová skratka  Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + C.

 3. Prepnite sa na program, do ktorého chcete údaje skopírovať, a potom použite príkaz prilepenia, ktorý je dostupný v danom programe.

Ak vybraná oblasť kopírovania obsahuje skryté bunky, v programe Excel Viewer sa skopírujú aj skryté bunky.

Na začiatok stránky

Tlač

V programe Excel Viewer možno na vytlačenie údajov pracovného hárka použiť ľubovoľnú z nasledujúcich funkcií.

V tejto časti

Nastavenie alebo odstránenie oblasti tlače

Zmena orientácie strany, mierka a veľkosť papiera

Nastavenie okrajov strany, a Centrovať údaje na každej strane

Tlač určitých riadkov alebo stĺpcov na každej strane

Zahrnúť menovky mriežky alebo riadkov a stĺpcov na každej tlačenej strane

Zobrazenie zlomov strán

Ukážka strany pred tlačou

Tlač v aktívnom hárku, vybratého rozsahu alebo celého zošita

Tlač viacerých hárkov súčasne

Nastavenie a odstránenie oblasti tlače

 1. Na pracovnom hárku vyberte bunky, ktoré chcete tlačiť.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Oblasť tlače.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete nastaviť oblasť tlače, kliknite na položku Nastaviť oblasť tlače.

  • Ak chcete zrušiť oblasť tlače, ktorú ste nastavili, kliknite na položku Vymazať nastavenie oblasti tlače.

Zmena orientácie strany, škálovania a veľkosti papiera

Ak sa vaša práca nezmestí na požadovaný počet tlačených strán, môžete pracovný hárok upraviť (alebo škálovať) tak, aby sa zmestil na nižší alebo vyšší počet strán než pri normálnej veľkosti. Môžete tiež zadať, že chcete obsah vytlačiť na určitom počte strán a vybrať inú veľkosť papiera.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Nastavenie strany.

 2. Na karte Strana v časti Orientácia kliknite na položku Na výšku alebo Na šírku.

 3. Ak chcete zmeniť rozmer strán, v časti Mierka vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete hárok zmenšiť alebo zväčšiť, zadajte percentuálnu veľkosť do poľa Upraviť na.

  • Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť pracovný hárok tak, aby sa zmestil na určitý počet strán, kliknite na položku Napasovať na a potom zadajte počet strán, na aký sa má hárok vytlačiť.

 4. Ak chcete zadať veľkosť papiera, kliknite na požadovanú veľkosť v poli Veľkosť papiera.

 5. Ak chcete zadať kvalitu tlače, vyberte požadovanú kvalitu v poli Kvalita tlače.

 6. Ak chcete, aby sa číslovanie úvodnej strany začínalo iným číslom ako číslom 1, môžete požadované číslo zadať do poľa Číslo prvej strany.

Nastavenie okrajov a vycentrovanie údajov na každej strane

 1. Vyberte pracovný hárok.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Nastavenie strany.

 3. Kliknite na kartu Okraje.

 4. V poliach Hore, Dole, VľavoVpravo zadajte požadované veľkosti okrajov.

  Okraje by mali byť nastavené na väčší rozmer než je minimálny rozmer okrajov, ktorý požaduje tlačiareň.

 5. V časti Centrovať na strane vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich akcií:

  • Začiarknite políčko Vodorovne, ak chcete, aby sa údaje vycentrovali vzhľadom na pravý a ľavý okraj.

  • Začiarknite políčko Zvislo, ak chcete, aby sa údaje centrovali vzhľadom na horný a dolný okraj.

Vytlačenie len určitých riadkov alebo stĺpcov na každej strane

 1. Kliknite na pracovný hárok, ktorú chcete tlačiť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Nastavenie strany.

 3. Kliknite na kartu Hárok.

 4. V časti Tlačiť názvy kliknite na pole Hore opakovať riadky alebo Vľavo opakovať stĺpce a potom vyberte riadky alebo stĺpce, ktoré sa majú vytlačiť na každej vytlačenej strane.

Vytlačenie mriežky alebo menoviek riadkov a stĺpcov na každej strane

 1. Kliknite na pracovný hárok, ktorú chcete tlačiť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Nastavenie strany.

 3. Kliknite na kartu Hárok.

 4. Ak chcete vytlačiť mriežku, začiarknite políčko Mriežka.

 5. Ak chcete tlačiť menovky riadkov alebo stĺpcov spolu s priradeným číslom alebo písmenom, začiarknite políčko Nadpisy riadkov a stĺpcov.

Zobrazenie zlomov strán

 1. V stavovom riadku kliknite na položku Ukážka zlomov strán Vzhľad tlačidla .

 2. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia na stavovom riadku, kliknite na položku normálne Vzhľad tlačidla .

Zlomy strán, ktoré boli vložené manuálne, sa zobrazia ako plné čiary. Prerušované čiary indikujú automatické zlomy strán. Zlomy strán je možné presunúť na iné miesto, nedajú sa však pridávať ani odstrániť.

Ukážka strany pred tlačou

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Súbor na položku Ukážka pred tlačou.

  Klávesová skratka môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + F2.

 2. Na skontrolovanie a upravenie strany pre tlačou použite nasledujúce tlačidlá na paneli s nástrojmi.

Tlačidlo

Akcia

Ďalšia strana

Zobrazí nasledujúcu stranu na tlačenie. Ak ste vybrali viacero pracovných hárkov a kliknete na tlačidlo Ďalšia strana, keď sa zobrazí posledná strana vybratého pracovného hárka, program Excel Viewer zobrazí prvú stranu ďalšieho vybratého pracovného hárka.

Táto možnosť je nedostupná, ak má hárok len jednu stranu.

Predchádzajúca strana

Zobrazí predchádzajúcu stranu na tlačenie. Ak ste vybrali viacero pracovných hárkov a pri zobrazení prvej strany vybratého hárka kliknete na tlačidlo Predchádzajúca strana, program Excel Viewer zobrazí poslednú stranu predchádzajúceho vybratého pracovného hárka.

Táto možnosť je nedostupná, ak má hárok len jednu stranu.

Lupa

Prepne medzi celostranovým zobrazením hárka a zväčšeným zobrazením. Funkcia Lupa neovplyvní veľkosť tlače. Môžete tiež prepnúť medzi celostranovým zobrazením a zväčšeným zobrazením pracovného hárka kliknutím na ľubovoľnú oblasť hárka.

V závislosti od rozlíšenia monitora sa nemusia zobraziť určité grafické prvky, napríklad pri zobrazení celej strany sa nezobrazia tenké okraje.

Tlačiť

Zobrazí dialógové okno Tlač, v ktorom môžete nastaviť možnosti tlače a potom vytlačiť vybratý pracovný hárok.

Nastavenie strany

Zobrazí dialógové okno Nastavenie strany, v ktorom môžete nastaviť možnosti riadiace vzhľad vytlačených pracovných hárkov.

Zobraziť okraje

Zobrazí alebo skryje rukoväte okrajov, ktoré môžete presúvať pri úprave okrajov strán, okrajov hlavičky a päty a šírky stĺpcov.

Zavrieť ukážku pred tlačou

Zatvorí okno ukážky pred tlačou a vráti sa do predchádzajúceho zobrazenia aktívneho pracovného hárka.

Spôsob zobrazenia strán v okne ukážky závisí od dostupnosti písiem, farieb a rozlíšenia tlačiarne.

Tlač aktívneho pracovného hárka, vybratého rozsahu alebo celého pracovného zošita

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Tlačiť.

 2. V skupinovom rámčeku Čo tlačiť kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Kliknite na prepínač Výber, ak chcete vytlačiť vybratý rozsah.

  • Kliknite na prepínač Aktívne hárky, ak chcete vytlačiť aktívny hárok alebo všetky vybraté hárky.

  • Kliknite na prepínač Celý zošit, ak sa majú vytlačiť všetky pracovné hárky.

  • Kliknite na prepínač Tabuľka, ak chcete vytlačiť údaje v tabuľke programu Excel. Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď pracovný hárok obsahuje údaje vo formáte tabuľky programu Excel a tieto údaje vyberiete na vytlačenie.

Ak má pracovný hárok definovanú oblasť tlače, program Excel Viewer vytlačí len oblasť tlače. Ak vyberiete rozsah buniek, ktorý sa má vytlačiť, a potom kliknete na prepínač Výber, program Excel Viewer vytlačí výber a bude ignorovať ľubovoľnú oblasť tlače definovanú pre tento pracovný hárok.

Tlač niekoľkých pracovných hárkov súčasne

 1. Pri výbere pracovných hárkov na vytlačenie vykonajte jeden z nasledujúcich postupov.

Výber

Vykonajte nasledovné

Dva alebo viaceré susediace hárky

Kliknite na uško prvého hárka. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na uško posledného hárka.

Dva alebo viaceré nesusediace hárky

Kliknite na uško prvého hárka. Podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na ušká ďalších hárkov.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Súbor na položku Rýchla tlač.

  Rýchla tlač odošle hárky predvolenú tlačiareň bez zmien aktuálne nastavenie tlače. Ak chcete zadať tlačiareň, počet kópií a ďalšie možnosti tlače pred tlačou, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Funkcie programu Excel Viewer 2003, ktoré už program Excel Viewer nepodporuje

Nasledujúce funkcie programu Excel Viewer 2003 už nie sú v aktuálnej verzii programu Excel Viewer podporované.

Funkcia

Poznámky

Otvorenie súborov s grafmi

Súbor uložený vo formáte súboru s grafom (.xlc) nie je možné otvoriť.

Usporiadanie okien

Príkaz Usporiadať všetko už nie je k dispozícii. Nie je ho možné použiť na súčasné zobrazenie hárkov viacerých pracovných zošitov. Okná však môže používateľ usporiadať manuálne.

Ukotvenie priečok

Príkaz Ukotviť priečky už nie je k dispozícii. Tento príkaz nie je možné použiť na ukotvenie priečok tak, aby boli menovky stĺpcov a riadkov pri posúvaní pracovného hárka viditeľné.

Filtrovanie údajov

Príkaz Automatický filter už nie je k dispozícii. Použitie filtra na zameranie sa na určité údaje nie je možné.

Zmena veľkosti riadkov alebo stĺpcov

Záhlavia riadkov a stĺpcov už nie je možné použiť na zmenu veľkosti riadkov alebo stĺpcov. Veľkosť nie je možné zmeniť ani potiahnutím myšou ani dvojitým kliknutím na predeľ medzi záhlaviami riadkov alebo stĺpcov.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×