Pole alebo skupina - vlastnosti

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V dialógovom okne pole alebo vlastnosti skupiny je miesto, kde môžete zobrazovať alebo nastavenie vlastností pre poľu alebo skupine v šablóne formulára zdroj údajov. Toto dialógové okno môžete použiť aj na určenie všetky overovanie údajov, pravidlá, alebo zlučovania a žiadne podrobnosti schémy XML pre pole alebo skupinu.

Poznámka : Ak sa zobrazí toto zamknuté pole ikonu Ikona uzamknutého poľa alebo takto zamknutý skupiny ikonu Ikona uzamknutej skupiny na pracovnej table zdroj údajov, nemôžete upraviť pole alebo skupinu. Hodnoty v týchto vlastností môžete zmeniť iba v prípade, že ste pridali pole alebo skupinu do šablóny formulára primárny zdroj údajov. Nie je možné zmeniť vlastnosti polí alebo skupín, ktoré vychádzajú z databázy, webovej služby, schému XML, dokumentu XML alebo polia alebo skupiny v sekundárny zdroj údajov.

Karta údaje

Pomocou nastavení na tejto karte môžete zobraziť a zmeniť vlastnosti polí a skupín v zdroji údajov šablóny formulára.

Vlastnosti

Názov      Do tohto bloku textu zadajte názov poľa alebo skupiny. V názvoch sa nemôžu nachádzať medzery. Musia sa začínať abecedným znakom alebo znakom podčiarknutia (_) a môžu obsahovať len alfanumerické znaky, znaky podčiarknutia, pomlčky (-) a bodky (.). Použite názov, ktorý popisuje obsah poľa alebo skupiny. Ak máte napríklad skupinu, ktorá obsahuje rozpísané podrobnosti o výdavkoch, pomenujte túto skupinu Rozpísané_výdavky. Pole v skupine, ktoré obsahuje celkovú sumu výdavkov, pomenujte Výdavky.

Typ      Toto nastavenie určuje, či vybraná položka v zdroji údajov predstavuje pole alebo skupinu. Pole má jedinečnú hodnotu, skupina však môže obsahovať ďalšie polia alebo skupiny.

Typ údajov      V tomto zozname vyberte typ údajov, ktoré pole obsahuje. V prípade skupín je tento zoznam neaktívny. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy údajov, ktoré možno vybrať pre určité pole.

Data type

Používanie

Text

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje čísla bez desatinných hodnôt.

Desatinné číslo

Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje hodnoty meny alebo čísla s desatinnými hodnotami.

Pravda/Nepravda

Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu obsahujúce údaje, ktoré môžu byť len jednou z dvoch hodnôt.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje dátum kalendára.

Čas

Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje čas založený na 24-hodinovom cykle.

Dátum a čas

Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje dátum kalendára a zároveň čas založený na 24-hodinovom cykle.

Obrázok alebo súbor prílohy

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Poznámka : This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Priestor názvov údajov      Pomocou tohto textového poľa definujte identifikátor URI (Uniform Resource) vlastným typom údajov alebo vlastný ovládací prvok. Táto vlastnosť je k dispozícii iba pre polia prvok s vlastnosťou typ údajov vlastné (complexType). Keď pridáte vlastný ovládací prvok do šablóny formulára, táto vlastnosť obsahuje hodnotu z tohto vlastného ovládacieho prvku.

Opakujúci sa      Ak prvok poľa alebo skupiny, sa môže vyskytnúť viackrát vo formulári, vyberte toto začiarkavacie políčko. Ovládacie prvky zoznamu, opakujúce sa sekcie, opakujúce sa tabuľky a ovládacích prvkov, ktoré sú súčasťou opakujúcej sa sekcie alebo opakujúce sa tabuľky sú viazané na opakujúce sa polia alebo opakujúce sa skupiny.

Nemôže byť prázdne      Táto vlastnosť je k dispozícii len pre polia, nie pre skupiny. Začiarknite toto políčko, ak pole musí obsahovať určitú hodnotu. Ak pole neobsahuje hodnotu, ovládací prvok viazaný na toto pole je označený červenou hviezdičkou. Pri niektorých typoch ovládacích prvkov je namiesto červenej hviezdičky použité červené prerušované orámovanie.

Predvolená hodnota

Hodnota      Zadajte hodnotu a kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Obrázok tlačidla , čím pridáte vzorec, ktorý vygeneruje počiatočnú hodnotu poľa, keď používateľ otvorí formulár založený na tejto šablóne formulára. Pri skupinách je toto pole neaktívne. Prepojenia na ďalšie informácie o predvolených hodnotách a vzorcoch nájdete v časti Pozrite tiež.

Pri prepočítaní výsledku vzorca aktualizovať túto hodnotu      Začiarknite toto políčko, ak chcete, aby sa pri prepočítaní výsledku vzorca automaticky aktualizovala hodnota v tomto poli.

Záložka overovanie

Pomocou nastavení na tejto karte môžete pridať, upraviť alebo odstrániť pole alebo zmeniť poradie overovania údajov pre pole. Pri skupinách je obsah tejto karty neaktívny. Prepojenia na ďalšie informácie o overovaní údajov nájdete v časti Pozrite tiež.

Podmienky pri overovaní údajov      V tomto zozname sú uvedené všetky podmienky overovania údajov, ktoré boli určené pre toto pole. Každá podmienka sa začína textom obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď pri overovaní údajov nastane stav uvedený v zátvorkách. Vyberte podmienku overovania údajov, ktorú chcete upraviť, odstrániť alebo presunúť.

Pridať      Kliknutím na toto tlačidlo pridáte novú podmienku overovania údajov pre dané pole.

Upraviť      Kliknutím na toto tlačidlo upravíte vybratú podmienku overovania údajov.

Odstrániť      Kliknutím na toto tlačidlo odstránite vybratú podmienku overovania údajov.

Presunúť nahor      Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete presunúť vybratú podmienku overovania údajov v zozname nahor, aby sa použila v poli skôr než podmienky, ktoré sa v zozname zobrazia po nej. Toto tlačidlo je neaktívne, ak je v zozname len jedna podmienka overovania údajov.

Presunúť nadol      Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete presunúť vybratú podmienku overovania údajov v zozname nadol, aby sa použila v poli neskôr než podmienky, ktoré sa v zozname zobrazia pred ňou. Toto tlačidlo je neaktívne, ak je v zozname len jedna podmienka overovania údajov.

Karta pravidlá a zlúčenie

Pomocou nastavení na tejto karte môžete pridať, upraviť alebo odstrániť pravidlá, ktoré sa použijú v poli, alebo zmeniť poradie týchto pravidiel. Na tejto karte môžete takisto určiť činnosť, ktorá sa vykoná, keď používateľ zlúči formulár založený na šablóne formulára s inými formulármi. Pomocou pravidiel možno zobraziť správy, nastaviť predvolené hodnoty a vykonať ďalšie činnosti na základe podmienok, ktoré nastanú, keď používateľ otvorí formulár založený na danej šablóne formulára. Prepojenia na ďalšie informácie o pravidlách a zlučovaní formulárov nájdete v časti Pozrite tiež.

Pravidlá

Pravidlo     V tomto zozname sú uvedené všetky pravidlá pre určité pole alebo skupinu. Pravidlo sa môže použiť pri každom otvorení formulára, alebo keď dôjde k splneniu podmienky alebo množiny podmienok, ktoré sú uvedené v zátvorkách. Vyberte pravidlo, ktoré chcete upraviť, odstrániť alebo premiestniť.

Pridať      Kliknutím na toto tlačidlo pridáte nové pravidlo pre pole alebo skupinu.

Upraviť      Kliknutím na toto tlačidlo upravíte vybraté pravidlo.

Odstrániť      Kliknutím na toto tlačidlo odstránite vybraté pravidlo.

Presunúť nahor      Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete presunúť vybraté pravidlo v zozname nahor, aby sa použilo v poli alebo skupine skôr než pravidlá, ktoré sa v zozname zobrazia po ňom. Toto tlačidlo je neaktívne, ak je v zozname len jedno pravidlo.

Presunúť nadol      Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete presunúť vybraté pravidlo v zozname nadol, aby sa použilo v poli alebo skupine neskôr pravidlá, ktoré sa v zozname zobrazia pred ním. Toto tlačidlo je neaktívne, ak je v zozname len jedno pravidlo.

Zlučovanie formulárov

Zlúčiť nastavenia     Kliknutím na toto tlačidlo nastavíte akciu, ktorá sa má vykonať, keď používateľ zlúči údaje vo formulári založenom na danej šablóne formulára s inými formulármi.

Kartu Podrobnosti

Na tejto karte je uvedená schéma XML pre príslušné pole alebo skupinu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×