Podpora kódovania Unicode pre viacjazyčné údaje v programe Outlook 2007

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Outlook podporuje Unicode a poskytuje plnú podporu pre viacjazyčné údaje. Ak pracujete v nadnárodných spoločnosti alebo zdieľate správy a položky s používateľmi, ktorí používajú program Outlook v systémoch v iných jazykoch, môžete využiť Podpora kódovania Unicode v programe Outlook.

Program Outlook možno používať v jednom z dvoch režimov poštových schránok s kontami programu Exchange – v režime kódovania Unicode alebo v režime iného kódovania než Unicode. Odporúča sa používať režim kódovania Unicode, ktorý je predvoleným režimom v prípade, že to konfigurácie profilu, konto programu Exchange a nastavenia správcu povoľujú. Na základe týchto nastavení program Outlook automaticky určuje príslušný režim, ktorý nie je možné zmeniť manuálne.

Používanie programu Outlook v režime kódovania Unicode vám umožní pracovať so správami a položkami vytvorenými v iných jazykoch. Ak v programe Outlook používate konto programu Exchange v režime iného kódovania než Unicode a chcete prejsť do režimu kódovania Unicode, obráťte sa na správcu.

Poznámka: Staršie verzie programu Outlook poskytovali podporu pre viacjazyčné údaje s kódovaním Unicode v tele položiek programu Outlook. Údaje programu Outlook, ako sú napríklad polia KomuPredmet v správach a vlastnosti položiek kontaktov ContactNameBusinessTelephoneNumber, boli obmedzené na znaky definované kódovou stránkou systému. Toto obmedzenie sa už nevzťahuje na program Microsoft Office Outlook 2003 a program Microsoft Office Outlook 2007, v ktorom používate konto programu Exchange v režime kódovania Unicode.

Kontá POP3 môžu tiež podporovať viacjazyčné údaje s kódovaním Unicode v programe Microsoft Office Outlook 2003 a v programe Office Outlook 2007 za predpokladu, že položky sa doručujú do súbor osobných priečinkov (.pst), ktorý môže podporovať viacjazyčné údaje s kódovaním Unicode. Nové profily s kontom POP3, v ktorých sa položky doručujú do nového súboru .pst vytvoreného v programe Microsoft Office Outlook 2003 a v programe Office Outlook 2007, podporujú na základe predvoleného nastavenia viacjazyčné údaje s kódovaním Unicode.

Poznámka: Iných kont, napríklad IMAP alebo HTTP nepodporuje kódovanie Unicode.

Skriptov

Viacjazyčné správy a položky môžu obsahovať text v jazykoch, ktoré vyžadujú odlišné skripty. Jeden skript sa môže použiť vo viacerých jazykoch.

Napríklad skript pre zápis v latinke alebo rímskych znakoch obsahuje tvary znakov pre 26 písmen (malých aj veľkých) anglickej abecedy, rovnako ako znaky s diakritikou používané na vyjadrenie zvukov v iných západoeurópskych jazykoch.

Skript pre zápis v latinke obsahuje tvary pre vyjadrenie všetkých znakov vo väčšine európskych jazykov a v niektorých ďalších. Ostatné európske jazyky, ako je napríklad gréčtina alebo ruština, obsahujú znaky, pre ktoré v latinke neexistujú žiadne tvary. Tieto jazyky používajú vlastné skripty.

Niektoré ázijské jazyky používajú ideografické skripty, ktoré obsahujú tvary založené na čínskych znakoch. Iné jazyky, ako je napríklad thajčina alebo arabčina, používajú skripty, ktoré obsahujú tvary pozostávajúce z niekoľkých menších tvarov, prípadne tvary, ktoré je potrebné v závislosti od susediacich znakov zapísať inak.

Bežným spôsobom uloženia obyčajného textu je vyjadrenie každého znaku pomocou jedného bajtu. Hodnotu každého bajtu predstavuje číselný index – alebo identifikačný bod – v tabuľke znakov. Identifikačný bod zodpovedá znaku v predvolenej kódovej stránke počítača, v ktorom bol textový dokument vytvorený. Napríklad decimálna hodnota bajtu 189 (identifikačný bod pre decimálnu hodnotu 189) predstavuje v rôznych kódových stránkach rôzne znaky.

Kódové stránky

Tabuľka zoskupených znakov sa nazýva kódová stránka. V prípade jednobajtových kódových stránok má každá kódová stránka maximálnu hodnotu 256 bajtov. Každý znak v kódovej stránke je vyjadrený jedným bajtom, kódová stránka môže preto obsahovať najviac 256 znakov.

Jedna kódová stránka, ktorá môže obsahovať najviac 256 znakov, nemôže obsiahnuť všetky jazyky, pretože všetky jazyky spolu obsahujú oveľa viac než len 256 znakov. Rôzne skripty preto používajú samostatné kódové stránky. Existuje jedna kódová stránka pre gréčtinu, ďalšia pre japončinu, a tak ďalej.

Jednobajtové kódové stránky okrem toho nemôžu obsiahnuť väčšinu ázijských jazykov, ktoré bežne používajú viac ako 5 000 znakov založených na čínštine. Pre podporu týchto jazykov boli preto vyvinuté dvojbajtové kódové stránky.

Kódovací štandard Unicode umožňuje zdieľanie správ a ďalších položiek vo viacjazyčnom prostredí pri dané jazyky používajú viaceré kódové stránky.

Systémy iného kódovania než Unicode obyčajne používajú prostredie kódovej stránky, v ktorom každý skript má svoju vlastnú tabuľku znakov. Položky založené na kódovej stránke jedného operačného systému sa len zriedkavo dostatočne zhodujú s kódovou stránkou iného operačného systému. V niektorých prípadoch dané položky nemôžu obsahovať text používajúci znaky z viacerých skriptov.

Použijeme príklad s dvoma osobami. Prvá používa slovenskú verziu operačného systému Microsoft Windows XP s latinkovou kódovou stránkou a druhá používa japonskú verziu operačného systému Microsoft Windows XP s japonskou kódovou stránkou. Druhá osoba vytvorí žiadosť o schôdzu v japonskej verzii programu Outlook 2002, ktorá v poli Miesto obsahuje znaky v japončine, a odošle ju prvej osobe. Keď osoba používajúca slovenskú verziu programu Outlook 2002 otvorí túto žiadosť o schôdzu, znaky japonskej kódovej stránky sa priradia neočakávaným alebo neexistujúcim znakom pre zápis v latinke a výsledný text je nezrozumiteľný.

Poznámka: Od verzie Outlook 2000 tele položiek programu Outlook používa kódovanie Unicode a telo položky je možné čítať bez ohľadu na jazyk, v ktorom bola položka vytvorená. Však budú všetky ostatné vlastnosti položky, ako sú napríklad Komu, miesto a Predmet správy a položky schôdzí a meno kontaktu a BusinessTelephoneNumber vlastností položiek kontaktov nezrozumiteľný vo verzii nižšej ako Outlook 2003.

Univerzálny znakov štandardu Unicode tento problém odstraňuje. Unicode bol vyvinutý na vytvorenie univerzálny znakov, ktorú môžete prispôsobiť väčšinu známych skriptov. Unicode používa jedinečný, viacerých bajtov kódovanie každého znaku. tak, aby na rozdiel od kódové stránky, každý znak má svoj vlastný jedinečný kód bod. 0436 je napríklad Unicode kód bod pre grécke malé písmeno zeta ( zeta ) je šestnástkové hodnotu 03B6 a cyrilika zhe malé písmená ( žet ).

Programy Microsoft Office Outlook 2003 a Outlook 2007 dokážu bez problémov v plnom rozsahu používať kódovanie Unicode. Systém kódových stránok na vyjadrovanie textu existuje aj v programe Outlook. Odporúča sa však používať režim kódovania Unicode, ktorý je predvoleným režimom v prípade, že to konfigurácie profilu, konto programu Exchange a nastavenia správcu povoľujú. Na základe týchto nastavení program Outlook automaticky určuje príslušný režim, ktorý nie je možné zmeniť manuálne.

Outlook v režime kódovania Unicode so serverom Exchange konto zabezpečuje, že v predvolenom nastavení, súbory priečinkov Offline (.ost) a súbory osobných priečinkov (.pst) používané v profile má možnosť ukladať viacjazyčné údaje Unicode a ponúka väčšiu kapacitu ukladacieho priestoru pre položky a priečinkov. Ak je Outlook spustený v režime kódovania Unicode pomocou konta na serveri Exchange a chcete prejsť do režimu kódovania Unicode, obráťte sa na správcu.

Ak nechcete zdieľať správy a položky s používateľmi, ktorí používajú program Outlook v systémoch v iných jazykoch, môžete spustiť program Outlook v režime kódovania Unicode alebo Unicode pomocou konta na serveri Exchange.

Ak pracujete v nadnárodnej spoločnosti alebo zdieľate správy a položky s osobami, ktoré program Outlook používajú v systémoch v iných jazykoch, program Outlook s kontom programu Exchange by ste mali spúšťať v režime s podporou kódovania Unicode.

Po spustení programu Outlook v režime kódovania Unicode pomocou konta na serveri Exchange kód stránky založeného na systéme sa používa pre mapovanie znakov. V systéme na základe stránky kód znak zadaný v jednom jazyku nemusí priradiť k rovnakému znaku v inom jazyku. Preto, že ste môžu zobrazovať nesprávne znaky, vrátane otáznik.

Použijeme príklad s dvoma osobami. Prvá používa slovenskú verziu operačného systému Microsoft Windows XP s latinkovou kódovou stránkou a druhá používa japonskú verziu operačného systému Microsoft Windows XP s japonskou kódovou stránkou. Druhá osoba vytvorí žiadosť o schôdzu v japonskej verzii programu Outlook 2002 a odošle ju prvej osobe. Keď osoba používajúca slovenskú verziu programu Outlook 2002 otvorí túto žiadosť o schôdzu, znaky japonskej kódovej stránky sa priradia neočakávaným alebo neexistujúcim znakom pre zápis v latinke a výsledný text je nezrozumiteľný.

Poznámka: Od verzie Outlook 2000 sa v tele položiek programu Outlook používa kódovanie Unicode a telo položky je možné čítať bez ohľadu na jazyk, v ktorom bola položka vytvorená. Všetky ostatné vlastnosti položky, ako sú napríklad polia Komu, MiestoPredmet v prípade správ a žiadostí o schôdzu a vlastnosti ContactNameBusinessTelephoneNumber v prípade položiek kontaktov, však budú vo verziách, ktoré sú staršie ako verzia Outlook 2003, nezrozumiteľné.

Písmo Arial Unicode MS plne podporuje štandard Unicode. Obsahuje všetky znaky, ideogramy a symboly, ktoré sú definované v štandarde Unicode 2.1. Ak používate systémy Windows Vista alebo Microsoft Windows XP, toto univerzálne písmo sa nainštaluje automaticky.

Vzhľadom na značnú veľkosť tohto písma a typografické kompromisy potrebné na vytvorenie tohto písma by sa malo písmo Arial Unicode MS používať len vtedy, ak nie je možné použiť viacero písiem vytvorených špeciálne pre odlišné systémy písania. Písmo Arial Unicode MS môžete použiť napríklad na zobrazenie údajov vo viacerých jazykoch s odlišným systémom písania v tabuľkách programu Microsoft Office Access, pretože program Access neumožňuje používať viacero odlišných písiem v údajoch.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.

 2. Ak chcete vytvoriť súbor osobných priečinkov (.pst), ktorý ponúka vyššiu ukladaciu kapacitu pre položky a priečinky a podporuje viacjazyčné údaje s kódovaním Unicode, kliknite na položku Súbor osobných priečinkov pre svoju verziu programu Outlook a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do poľa Názov zadajte názov, ktorý sa má zobrazovať pre priečinok .pst.

 5. Vyberte všetky ostatné požadované možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

  Názov priečinka priradeného k súboru s údajmi sa zobrazí v Zozname priečinkov. Ak chcete zobraziť Zoznam priečinkov v ponuke Prejsť kliknite na položku Zoznam priečinkov. Na základe predvoleného nastavenia priečinok názov Osobné priečinky.

Ak sa vyskytli problémy s používaním kódovania Unicode, niektoré riešenia môžete nájsť v nasledovnom zozname.

Inovácii na program Outlook 2003 alebo Outlook 2007, ale nie je spustený program Outlook v režime kódovania Unicode pomocou konta na serveri Exchange

Môže existovať viacero dôvodov, prečo sa program Outlook nespustí v režime s podporou kódovania Unicode.

 • Ak bol profil nakonfigurovaný na spustenie v režime offline, pred inováciou na program Microsoft Office Outlook 2003 alebo Outlook 2007, stále používate starý súbor priečinkov Offline (.ost), ktorý nepodporuje kódovanie Unicode. Výsledkom bude Outlook spustený v režime kódovania Unicode pomocou konta na serveri Exchange. Prepnutie do režimu kódovania Unicode, zakázať používanie priečinkov offline, a potom vytvoriť nový súbor priečinkov Offline (.ost) a synchronizovať svoje údaje.

 • Ak bol váš profil pred inováciou na program Microsoft Office Outlook 2003 alebo na program Outlook 2007 nakonfigurovaný na doručovanie do súbor osobných priečinkov (.pst), naďalej používate starý súbor osobných priečinkov (.pst), ktorý nepodporuje kódovanie Unicode. Z tohto dôvodu sa program Outlook s kontom programu Exchange spúšťa v režime bez podpory kódovania Unicode. Na prepnutie do režimu s podporou kódovania Unicode by ste mali zmeniť miesto pre doručovanie na súbor osobných priečinkov, ktorý podporuje viacjazyčné údaje s kódovaním Unicode, prípadne zmeniť predvolené miesto pre doručovanie na konto programu Exchange.

 • Ak bol pred inováciou na program Microsoft Office Outlook 2003 alebo program Outlook 2007, váš profil nakonfigurovaný na používanie súboru osobných priečinkov automatickej archivácie (.pst), naďalej používate starý súbor osobných priečinkov automatickej archivácie (.pst), ktorý nepodporuje kódovanie Unicode. Odporúčame vám vytvoriť nový súbor osobných priečinkov automatickej archivácie, ktorý podporuje viacjazyčné údaje s kódovaním Unicode.

 • Spusteniu programu Outlook v režime s podporou kódovania Unicode môže brániť verzia programu Exchange alebo politika, ktorú nastavil správca.

Ak vám ani jeden z uvedených postupov neumožnil prejsť do režimu s podporou kódovania Unicode, kontaktujte správcu programu Exchange.

Inovácii na program Outlook 2003 alebo Outlook 2007, ale ešte konto POP3 nepodporuje viacjazyčné údaje Unicode

Ak bol pred inováciou na program Microsoft Office Outlook 2003 alebo na program Outlook 2007 profil nakonfigurovaný na doručovanie do súboru osobných priečinkov (.pst), na ukladanie položiek doručených z konta POP3 naďalej používate starý súbor osobných priečinkov (.pst), ktorý nepodporuje kódovanie Unicode. Na odstránenie tohto problému by ste mali zmeniť miesto pre doručovanie na súbor osobných priečinkov (.pst), ktorý podporuje viacjazyčné údaje s kódovaním Unicode.

Vybratý súbor priečinkov Offline spôsobil Outlook na prepnutie do režimu kódovania Unicode, a teraz niektoré položky Zobraziť znaky "?" a sú nečitateľné

Po spustení programu Outlook v režime kódovania Unicode pomocou konta na serveri Exchange kód stránky založeného na systéme sa používa pre mapovanie znakov. V systéme na základe stránky kód znak zadaný v jednom jazyku nemusí priradiť k rovnakému znaku v inom jazyku. Preto, že ste môžu zobrazovať nesprávne znaky, vrátane otáznik.

Použijeme príklad s dvoma osobami. Prvá používa slovenskú verziu operačného systému Microsoft Windows XP s latinkovou kódovou stránkou a druhá používa japonskú verziu operačného systému Microsoft Windows XP s japonskou kódovou stránkou. Druhá osoba vytvorí žiadosť o schôdzu v japonskej verzii programu Outlook 2002 a odošle ju prvej osobe. Keď osoba používajúca slovenskú verziu programu Outlook 2002 otvorí túto žiadosť o schôdzu, znaky japonskej kódovej stránky sa priradia neočakávaným alebo neexistujúcim znakom pre zápis v latinke a výsledný text je nezrozumiteľný. Vo viacjazyčnom prostredí vám preto odporúčame spúšťať program Outlook s kontom programu Exchange v režime kódovania Unicode.

Tento problém odstránite tak, že zakážete používanie priečinkov offline, zavriete a znova otvoríte program Outlook, potom vytvoríte nový súbor priečinkov offline a údaje zosynchronizujete.

Pomocou súboru s údajmi bez kódovania Unicode alebo spustenie programu Outlook v režime kódovania Unicode pomocou konta na serveri Exchange vplyv ja?

Ak nezdieľate správy a položky s osobami, ktoré používajú program Outlook v iných jazykoch, program Outlook s kontom programu Exchange môžete spustiť v režime s podporou alebo bez podpory kódovania Unicode. Nevýhodou režimu bez podpory kódovania Unicode je to, že súbor priečinkov offline používaný v profile sa vytvorí vo formáte, ktorý neposkytuje veľkú kapacitu ukladacieho priestoru pre položky a priečinky. Ak je vaším problémom limit pre veľkosť súboru priečinkov offline, mali by ste program Outlook s kontom programu Exchange spúšťať v režime s podporou štandardu Unicode.

Ak však pracujete v nadnárodnej spoločnosti alebo zdieľate správy a položky s osobami, ktoré program Outlook používajú v systémoch v iných jazykoch, program Outlook s kontom programu Exchange by ste mali spúšťať v režime s podporou kódovania Unicode. Zabezpečíte tým, že pre profil sa používajú súbory .pst s podporou kódovania Unicode, v ktorých sa môžu ukladať viacjazyčné údaje s kódovaním Unicode. Informácie o prepnutí do režimu kódovania Unicode nájdete v časti „Po inovácii na program Outlook 2003 alebo program Outlook 2007 nie je možné spustiť program Outlook s kontom programu Exchange v režime s podporou kódovania Unicode“ uvedenej vyššie.

Po spustení programu Outlook v režime kódovania Unicode pomocou konta na serveri Exchange kód stránky založeného na systéme sa používa pre mapovanie znakov. V kód stránky systém, znak zadaný v jednom jazyku nemusí priradiť k rovnakému znaku v inom jazyku, a preto ak je Outlook spustený v režime kódovania Unicode pomocou konta na serveri Exchange, ktoré sú môžu zobrazovať nesprávne znaky, vrátane otáznik.

Použijeme príklad s dvoma osobami. Prvá používa slovenskú verziu operačného systému Microsoft Windows XP s latinkovou kódovou stránkou a druhá používa japonskú verziu operačného systému Microsoft Windows XP s japonskou kódovou stránkou. Druhá osoba vytvorí žiadosť o schôdzu v japonskej verzii programu Outlook 2002 a odošle ju prvej osobe. Keď osoba používajúca slovenskú verziu programu Outlook 2002 otvorí túto žiadosť o schôdzu, znaky japonskej kódovej stránky sa priradia neočakávaným alebo neexistujúcim znakom pre zápis v latinke a výsledný text je nezrozumiteľný. Vo viacjazyčnom prostredí vám preto odporúčame spúšťať program Outlook s kontom programu Exchange v režime kódovania Unicode.

Poznámka: Od Outlook 2000 tele položiek programu Outlook Unicode, a telo je možné čítať bez ohľadu na jazyk, v ktorom bola položka vytvorená. Však budú obmedzené na znaky určené stránku kód, ak je Outlook spustený údaje programu Outlook, napríklad riadky správ Komu a Predmet a meno kontaktu a BusinessTelephoneNumber vlastností položiek kontaktov kódovania Unicode pomocou konta na serveri Exchange.

Pozrite tiež

Pridanie jazyka alebo nastavenie jazykových predvolieb balíka Office

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×