Plánovanie lokalít a správa používateľov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzorec pre úspešné stránky a spokojní používatelia je aj plánované a udržateľného prístupu na lokalitu a používateľ správu. Tu je niekoľko kľúčových úloh a koncepty, ktoré môžete použiť na plánovanie lokalít a správa používateľov pre vašu organizáciu.

Spravovanie lokalít a kolekcií lokalít

Kolekcia lokalít je skupinou lokalít služby SharePoint s rovnakým vlastníkom, ktoré zdieľajú rovnaké nastavenia správy, ako napríklad povolenia. Kolekcie lokalít sú hierarchické a vždy obsahujú jednu lokalitu najvyššej úrovne a niekoľko podriadených lokalít.

Hierarchický diagram kolekcia lokalít obsahuje lokalitu najvyššej úrovne a podlokality.

Tímová lokalita, ako aj všetky lokality vytvorené pod ňou, sú dostupné iba používateľom, ktorí dostali pozvánku prostredníctvom udelenia povolenia k lokalite. Pomocou tímovej lokality sa môžu navzájom spájať členovia organizácie, tímu alebo skupiny a spolupracovať na dokumentoch a ďalších súboroch, oznamoch, plánovaných schôdzach, ako aj udržiavať úlohy, sledovať problémy alebo položky akcií, ukladať informácie do zoznamov atď. Pomocou dostupných šablón lokalít je možné na tímovej lokalite vytvárať rôzne podlokality.

Vo veľkej organizácii je bežné, že prostredie SharePointu Online obsahuje viacero kolekcií lokalít, pričom každá má pod sebou množstvo lokalít. Možno preto chcete správou lokalít alebo kolekcií lokalít poveriť iné osoby v organizácii. Model povolení SharePointu umožňuje priradenie povolení k rôznym rolám, ktoré sú známe ako správca kolekcie lokalít, vlastník lokality a ostatné roly, o ktorých sa dozviete neskôr.

Správca kolekcie lokalít má v kolekcii lokalít povolenie na úrovni Úplný prístup. To znamená, že môže pridávať a odstraňovať lokality alebo meniť nastavenia každej z lokalít v rámci kolekcie lokalít. Okrem toho môže zobrazovať, pridávať, odstraňovať alebo meniť všetok obsah v rámci daných lokalít.

Typické zodpovednosti správcu kolekcie lokalít

Správca kolekcie lokalít lokality SharePointu Online má nasledujúce zodpovednosti:

 • slúži ako kontaktná osoba pre používateľov aj globálneho správcu služieb Office 365 alebo správcu SharePointu Online,

 • konfiguráciou povolení na úrovni kolekcie lokalít rozhoduje, kto má prístup k dôležitému obsahu uloženému na lokalitách SharePointu Online,

 • rozhoduje, ktoré funkcie budú k dispozícii osobám používajúcim lokality v kolekcii lokalít,

 • poskytuje čiastočnú technickú podporu používateľom kolekcie lokalít,

 • vyberá sekundárneho správcu kolekcie lokalít,

 • vytvára nové lokality,

 • zobrazuje, odstraňuje alebo obnovuje položky v Koši kolekcie lokalít,

 • vytvára a prispôsobuje verejnú webovú lokalitu,

 • pomáha so správou niektorých funkcií, ako napríklad:

  • zapína alebo vypína dostupné funkcie kolekcie lokalít,

  • vytvára alebo prispôsobuje typy obsahu lokality,

  • určuje miestne nastavenia.

Poznámka:  Pri správe kolekcií lokalít môže byť potrebná spolupráca so správcom SharePointu Online (ak neplníte aj túto funkciu). Ďalšie informácie o zodpovednostiach správcu SharePointu Online získate v téme Správa kolekcií lokalít a globálnych nastavení v centre spravovania služby SharePoint.

Správca SharePointu Online môže vykonávať nasledujúce úlohy:

 • vytváranie, odstraňovanie a správa kolekcií lokalít,

 • vyhradenie a sledovanie ukladacieho priestoru kolekcií lokalít,

 • udeľovanie prístupu správcom kolekcií lokalít,

 • nastavenie predvolenej lokality služby SharePoint,

 • plánovanie viacjazyčných lokalít,

 • správa používateľských profilov,

 • plánovanie a správa funkcií, ako sú napríklad spravované metaúdaje,

 • zapnutie alebo vypnutie externého zdieľania.

Typické zodpovednosti vlastníka lokality

Vlastník lokality má na lokalite povolenie na úrovni Úplný prístup a môže byť zodpovedný za nasledujúce veci:

 • vytváranie a správa lokalít,

 • správa funkcií a nastavení lokality, ako sú napríklad vzhľad a štýl,

 • uloženie lokality ako šablóny,

 • správa stĺpcov lokality a typov obsahu lokality,

 • odstránenie lokality,

 • úprava miestnych a jazykových nastavení.

 • pridanie aplikácií na lokality.

Podľa veľkosti organizácie a množstva obsahu, ktorý chcete umiestniť na lokality, bude možno potrebné vytvoriť podlokality na usporiadanie obsahu. Lokality v rámci kolekcie lokalít sa usporadúvajú hierarchicky. Keď vytvoríte lokality pod lokalitou najvyššej úrovne, budujete túto hierarchiu. Môžete vytvoriť podlokality pod tímovou lokalitou a pod týmito lokalitami potom vytvoriť ďalšie podlokality.

Poznámka:  Správca SharePointu Online vytvára lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít a priraďuje ďalšieho správcu kolekcie lokalít. Vlastníci lokality môžu vytvárať podlokality.

Diagram hierarchie lokality

Podlokality je možné usporadúvať rozličnými spôsobmi. Môžete napríklad vytvoriť podlokality podľa:

 • tímu alebo oddelenia,

 • funkčného účelu,

 • kategórie obsahu,

 • projektu,

 • zákazníka,

 • úrovne alebo citlivosti povolenia (ak máte napríklad k dispozícii informácie, ku ktorým treba obmedziť prístup, môžete ich izolovať na špecifickej lokalite).

Popremýšľajte nad počtom lokalít, ktoré budete potrebovať, ako aj nad spôsobom ich usporiadania. Pri plánovaní vám možno pomôže diagram hierarchie lokality. Diagram môžete rýchlo načrtnúť na papier alebo tabuľu. Pomocou tvarov hierarchie v grafických prvkoch SmartArt Microsoft Wordu alebo Microsoft PowerPointu však môžete vytvoriť aj formálnejší diagram. Vďaka tomu získate diagram, ktorý môžete uložiť a odkazovať naň, prípadne ho môžete po čase zmeniť.

Popremýšľajte tiež nad účelom každej lokality. Pomôže vám to pri určovaní, ktoré šablóny lokality použijete pri vytváraní nových lokalít. SharePoint Online obsahuje množstvo šablón lokality, z ktorých si môžete pri vytváraní novej lokality vybrať. Výberom šablóny lokality, ktorá je navrhnutá na konkrétny účel, môžete používateľom umožniť okamžite začať pracovať. Ak napríklad chcete vytvoriť referenčnú lokalitu, ktorú budú môcť členovia tímu používať na rýchle zdieľanie alebo aktualizáciu informácií o projekte, začnite výberom šablóny lokality wiki, pretože táto šablóna je určená na takýto typ komunikácie.

Poznámka:  Správca SharePointu Online spravuje osobné lokality. Osobná lokalita je centrom, kde môžu používatelia po sieti spolupracovať s kolegami a sledovať informácie. Správca kolekcie lokalít neriadi osobné lokality. Každý používateľ je správcom svojej vlastnej osobnej lokality. Ďalšie informácie o plánovaní osobných lokalít sa nachádzajú v téme Správa kolekcií lokalít a globálnych nastavení v centre spravovania služby SharePoint.

Zoznam šablón lokalít

Nasledujúci zoznam obsahuje zoznam podporovaných šablón lokalít a ich popis. Pomocou tohto zoznamu sa môžete rozhodnúť, ktoré typy lokalít vyhovujú vašej organizácii najviac.

 • Základné centrum vyhľadávania    Lokalita určená na poskytovanie vyhľadávania. Táto lokalita obsahuje stránky pre výsledky hľadania a rozšírené vyhľadávanie.

 • Blog Lokalita pre osobu alebo tím, na ktorej možno zverejňovať nápady, postrehy a odborné poznatky, ktoré môžu návštevníci lokality komentovať.

 • Centrum analytických nástrojov    Lokalita na prezentáciu obsahu analytických nástrojov v SharePointe Online.

 • Lokalita komunity    Lokalita umožňujúca účasť v diskusiách komunity.

 • Centrum zisťovania Lokalita na spravovanie zachovania, vyhľadávania a exportu obsahu pre právne záležitosti a vyšetrovania.

 • Centrum dokumentov    Lokalita na centrálnu správu dokumentov v podniku.

 • Podnikové centrum vyhľadávania Lokalita určená na poskytovanie vyhľadávania. Uvítacia stránka obsahuje pole vyhľadávania s dvomi kartami: jednu na všeobecné vyhľadávanie a druhú na vyhľadávanie informácií o osobách. Ak sa chcete zamerať na iný rozsah vyhľadávania alebo typ výsledkov, môžete pridať a prispôsobiť ďalšie karty.

 • Projektová lokalita    Lokalita umožňujúca spoluprácu na projekte a jeho správu.

 • Centrum záznamov    Lokalita navrhnutá na správu záznamov. Správcovia záznamov môžu nakonfigurovať tabuľku smerovaní tak, aby prichádzajúce súbory boli smerované do konkrétnych umiestnení. Pomocou tejto lokality tiež možno určiť, či sa záznamy pridané do odkladacieho priestoru môžu odstraňovať alebo upravovať.

 • Lokalita pracovných postupov SAP    Lokalita pracovných postupov SAP spája všetky podnikové úlohy používateľov. K dispozícii je možnosť pridania iných webových častí súvisiacich s daným pracovným postupom.

 • Lokalita tímu    Lokalita pre tímy na rýchlu organizáciu, vytvorenie a zdieľanie informácií. Poskytuje knižnicu dokumentov a zoznamy na správu oznamov, prvkov kalendára, úloh a diskusií.

 • Odkladací priestor procesov programu Visio    Lokalita, ktorá umožňuje tímom rýchlo zobrazovať, zdieľať a ukladať diagramy procesov programu Visio. Poskytuje knižnicu s verziami dokumentov na ukladanie diagramov procesov a zoznamy na správu oznámení, úloh a diskusií o recenziách.

Riadenie

Riadenie predstavuje systém politík, rolí, zodpovedností a procesov, prostredníctvom ktorých sa riadi a kontroluje spôsob spolupráce v obchodných oddeleniach a technických tímoch organizácie na dosahovanie obchodných cieľov. Vzhľadom na kolekciu lokalít služby SharePoint Online sa môžu pomocou plánu riadenia plánovať roly, zodpovednosti a politiky nevyhnutné na podporu kolekcie lokalít. Do úvahy treba vziať, okrem iného, nasledujúce faktory:

 • architektúru informácií vrátane webových stránok, dokumentov, zoznamov a údajov,

 • činnosti údržby vrátane správy používateľských kont,

 • politiky značky a prispôsobovania,

 • školenia.

Je dôležité príprava plánu riadenia pre vašu organizáciu. Účasťou vypracovanie plánu riadenia, vám pomôže identifikovať vlastníctvo pre business aj technických tímov, definovať, kto je zodpovedný za oblasti systému. Ďalšie informácie o vypracovanie plánu riadenia nájdete v téme najvhodnejšie postupy pri vytváraní a správe tímových lokalít.

Poznámka:  Pri správe používateľov môže byť potrebná spolupráca so správcom SharePointu Online. Správca SharePointu Online napríklad spravuje používateľské profily.

Používateľské kontá v balíku Office 365

Globálny správca pridáva nových používateľov služieb Office 365 pomocou centra spravovania služieb Office 365, ktoré je portálom na správu používateľov, ako aj konfiguráciu služieb. Pri pridaní nového používateľa globálny správca:

 • určí, či môže tento používateľ získať prístup do centra spravovania,

 • nastaví geografickú oblasť používateľa,

 • vyberie typ používateľskej licencie,

 • vytvorí používateľovi meno používateľa a heslo.

Používatelia tímovej lokality

K dispozícii je možnosť pridania používateľov do tímovej lokality a úprava ich povolení. Úrovne povolení a členstvo v skupine SharePointu sa nachádzajú v časti Nastavenie. V službách Office 365 je však odteraz vytvorená skupina zabezpečenia s názvom Všetci okrem externých používateľov, ktorá obsahuje všetkých používateľov v adresári služieb Office 365 (s výnimkou používateľov, ktorí sú v externom vzťahu k organizácii a sú pozvaní prostredníctvom funkcie externého zdieľania). Táto skupina zabezpečenia má v SharePointe Online automaticky poskytnutý prístup ako člen. To znamená, že používatelia pridaní do adresára služieb Office 365 môžu predvolene upravovať lokality, zoznamy a knižnice.

Úrovne povolení a členstvo v skupine

Úrovne povolení sú kolekciami práv v SharePointe Online, na základe ktorých môžu používatelia vykonávať súbor súvisiacich úloh. Úroveň povolenia na čítanie napríklad obsahuje okrem iného povolenia Zobraziť položky, Otvoriť položky, Zobraziť stránky a Zobraziť verzie, ktoré sú potrebné na zobrazenie stránok, dokumentov a položiek na lokalite SharePoint. Povolenia sa môžu nachádzať aj vo viacerých úrovniach povolení.

Neodporúča sa priradenie úrovní povolení priamo jednotlivým používateľom, pretože sa tým sťažuje sledovanie a spravovanie toho, kto má prístup k lokalitám. Niekedy je toto priradenie nevyhnutné, no malo by sa využívať iba minimálne, pretože je zložité. Namiesto toho treba priradiť povolenia skupinám a potom priradiť používateľov do príslušných skupín. Skupinu tvorí množina používateľov, ktorí sú definovaní na úrovni kolekcie lokalít, aby sa jednoducho spravovali povolenia. Každá skupina má priradenú predvolenú úroveň povolení. Niektoré základné predvolené skupiny SharePointu napríklad obsahujú nasledujúce úrovne povolení:

Skupina

Úroveň povolení

Vlastníci

Úplný prístup

Návštevníci

Čítanie

Členovia

Prispievať


Vlastné skupiny môže vytvárať každý používateľ s povolením na úrovni Úplný prístup.

Poznámka:  Keď skupinám SharePointu priradíte úrovne povolení na úrovni kolekcie lokalít, predvolene zdedia tieto úrovne povolení všetky lokality, ako aj obsah lokalít. Toto predvolené správanie sa nazýva dedenie povolení. K dispozícii je možnosť nastaviť jedinečné povolenia pri vytváraní podlokality, alebo prerušiť dedenie povolení pre lokalitu, zoznam, knižnicu alebo položku.

Keďže sa pomocou úrovne povolení používateľa určuje, k čomu na lokalite má používateľ prístup a čo môže zobraziť, členstvo v skupine treba dôkladne zvážiť. Používateľ, ktorý je napríklad zodpovedný za vytváranie a prispôsobovanie lokalít, musí byť minimálne členom skupiny Návrhár. Používateľovi, ktorý naopak potrebuje iba čítať a sťahovať obsah, stačí iba členstvo v skupine Návštevníci.

Sekundárny správca kolekcie lokalít

Sekundárneho správcu kolekcie lokalít môže určiť správca kolekcie lokalít. Správca kolekcie lokalít môže prostredníctvom stránky Nastavenie pridať ďalšieho správcu kolekcie lokalít alebo ho zmeniť. Ďalšie informácie o tejto úlohe získate v téme Spravovanie správcov kolekcie lokalít.

Správca kolekcie lokalít v SharePointe Online niekedy musí spravovať funkcie na úrovni kolekcie lokalít alebo na úrovni lokality. K týmto úlohám môže patriť aktivácia alebo deaktivácia funkcií podľa plánu riadenia. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Povolenie alebo zakázanie funkcií kolekcie lokalít. Prečítajte si tiež tému Správa Koša kolekcie lokalít SharePoint.

Naspäť na Príručku plánovania v SharePointe Online pre Office 365 Enterprise a Midsize.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×