Overenie, či funkcia Centralizované nasadenie doplnkov funguje vo vašej organizácii, ktorá používa služby Office 365

Centralizované nasadenie je spôsob, ktorý sa väčšine zákazníkom odporúča použiť na nasadenie doplnkov balíka Office používateľom a skupinám v rámci organizácie používajúcej služby Office 365. Tento spôsob ponúka aj najviac funkcií. Ak ste správcom služieb Office 365, pomocou tohto sprievodného materiálu zistite, či váš nájomník a používatelia spĺňajú požiadavky, aby ste mohli funkciu Centralizované nasadenie použiť.

Požiadavky

Centralizované nasadenie doplnkov vyžaduje, aby používatelia mali Exchange Online a aktívne poštové schránky v službe Exchange Online, ako aj Office 365 ProPlus. Nižšie sú uvedené konkrétne požiadavky potrebné na použitie funkcie Centralizované nasadenie:

 • Používatelia musia používať Office ProPlus 2016 s týmito operačnými systémami:

  • Vo Windowse: zostava balíka Office 16.0.8067 alebo novšia

  • V Macu: zostava balíka Office 15.34.17051500 alebo novšia

 • Pre Outlook musia použiť jednu z nasledujúcich verzií:

  • 2013 Klikni a spusti, verzia: 15.0.4819.1000 alebo novšia

  • 2013 MSI, verzia: 15.0.4937.1000 alebo novšia*

  • 2016 Klikni a spusti ,verzia: 16.0.7726.5702 alebo novšia

  • 2016 MSI, verzia: 16.0.4494.1000 alebo novšia*

  *V MSI verzii Outlooku sa doplnky nainštalované správcom zobrazia v príslušnom páse s nástrojmi v Outlooku, ale nezobrazujú sa v časti „Moje doplnky“

 • Adresár musí byť federalizovaný v službe Azure Active Directory.

 • Používatelia sa musia do balíka Office 2016 prihlásiť pomocou svojej identifikácie organizácie.

 • Poštová schránka služby Exchange používateľa musí mať zapnuté oprávnenie OAuth.

Centralizované nasadenie nepodporuje:

 • Doplnky slúžiace pre Word, Excel alebo PowerPoint balíka Office 2013

 • Lokálnu adresárovú službu

 • Nasadenie doplnku do služby SharePoint

 • Nasadenie doplnku do služby Office Online Server

 • Nasadenie doplnkov COM (Component Object Model) alebo VSTO (Visual Studio Tools for Office)

 • Nasadenia Office 365, ktoré neobsahujú Exchange, ako je napríklad Office 365 Business

Požiadavky klienta

V nasledujúcej tabuľke nájdete klientov, ktorí v súčasnosti podporujú funkciu Centralizované nasadenie.

Aplikácia balíka Office

2016 – Windows

Office Online

2016 – Mac

Word

znak začiarknutia

znak začiarknutia

znak začiarknutia

Excel

znak začiarknutia

znak začiarknutia

znak začiarknutia

PowerPoint

znak začiarknutia

znak začiarknutia

znak začiarknutia

Outlook

znak začiarknutia

znak začiarknutia

znak začiarknutia

Office Online je podporovaný vo všetkých plánoch služieb Office 365 business. Nasadenie služieb Office 365 ProPlus je podporované len v počítačových klientoch. Ak chcú používatelia používať služby Office 365 ProPlus, musia mať konto Office 365 a priradenú licenciu. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad služieb Office 365 ProPlus.

Kontrola kompatibility Centralizovaného nasadenia v Office 365

Pomocou kontroly kompatibility Centralizovaného nasadenia v Office 365 si môžete overiť, či používatelia vo vašom nájomníkovi majú potrebné nastavenia na používanie Centralizovaného nasadenia pre Word, Excel a PowerPoint. Kontrola kompatibility sa nevyžaduje pre podporu Outlooku. Kontrolu kompatibility si môžete stiahnuť tu.

Kontrolu kompatibility môžete spustiť pomocou týchto krokov:

 1. Spustite PowerShell.exe.

 2. Spustite príkaz Invoke-CompatibilityCheck, ktorý vás vyzve, aby ste zadali hodnoty pre TenantDomain (napríklad TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) a poverenia TenantAdmin, a následne vyžiada súhlas.

Poznámka: V závislosti od počtu používateľov v nájomníkovi môže kontrola kompatibility trvať niekoľko minút alebo hodín.

Po dokončení kontroly vytvorí nástroj výstupný súbor vo formáte .csv. Výstupný súbor obsahuje nasledujúce informácie:

 • meno používateľa;

 • identifikácia používateľa (e-mailová adresa používateľa);

 • pripravené Centralizované nasadenie – ak sú pravdivé zostávajúce položky;

 • Office SKU – skladová jednotka balíka Office, na ktorý majú licenciu;

 • aktivovaný Office – ak majú aktivovaný Office;

 • podporovaná poštová schránka – ak používajú poštovú schránku, v ktorej je povolený štandard OAuth.

Zistenie, či sú nainštalované služby Office 365 ProPlus

Pomocou zostavy Aktivácie balíka Microsoft Office, ktorú nájdete v Centre spravovania služieb Office 365, najjednoduchšie zistíte, či má používateľ nainštalované služby Office 365 ProPlus a či ich aj používa. V zostave nájdete zoznam všetkých používateľov, ktorí si služby Office 365 ProPlus aktivovali za posledných 7, 30, 90 alebo 180 dní. Na účely centralizovaného nasadenia sú počítačové aktivácie pre Windows alebo Mac v zostave dôležitými stĺpcami. Zostavu môžete exportovať do Excelu. Ďalšie informácie o zostave nájdete v téme Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – Aktivácie balíka Microsoft Office.

Ak zostavu Aktivácie použiť nechcete, môžete používateľa požiadať, aby vo svojom zariadení otvoril aplikáciu balíka Office, ako je napríklad Word, a potom vybral položku Súbor > Konto. V časti Informácie o produkte by sa mal zobrazovať text Produkt s predplatným a Microsoft Office 365 ProPlus, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Snímka obrazovky s časťou sekcie Informácie o produkte v aplikácii balíka Office. Zobrazuje, že je aplikácia je predplateným produktom v rámci služieb Office 365 ProPlus.

Pomoc so službami Office 365 ProPlus nájdete v téme Tipy na riešenie problémov pre služby Office 365 ProPlus.

Požiadavky na server Exchange

Microsoft Exchange ukladá manifesty doplnku v rámci organizácie vášho nájomníka. Nasadenie doplnkov správcom a prijímanie týchto doplnkov používateľmi musí prebiehať vo verzii služby Exchange Server s podporou overovania OAuth. Nasadenia Exchange Multi-Tenant a Dedicated VNext predvolene podporujú oprávnenie OAuth. Nasadenie Exchange Dedicated Legacy a hybridné lokálne nasadenia môžete nakonfigurovať tak, aby podporovali oprávnenie OAuth. Táto konfigurácia však nie je predvolená.

U správcu služby Exchange v rámci svojej organizácie zistite, ktorá konfigurácia sa používa. Pripojiteľnosť OAuth na jedného používateľa môžete overiť pomocou rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell s názvom Test-OAuthConnectivity.

Priradenia používateľa a skupiny

Funkcia Centralizované nasadenie momentálne podporuje väčšinu skupín, ktoré sú podporované službou Azure Active Directory vrátane skupín služieb Office 365, distribučných zoznamov a skupín zabezpečenia.

Poznámka: Iné než skupiny zabezpečenia s podporou e-mailu momentálne nie sú podporované.

V nasledujúcej tabuľke nájdete priradenia, ktoré sú podporované v rámci funkcie Centralizované nasadenie, avšak len za predpokladu, že používatelia podporujú vyššie spomenuté požiadavky klienta a servera. Centralizované nasadenie podporuje používateľov v skupinách najvyššej úrovne alebo skupinách bez nadradenej skupiny. Nepodporuje používateľov nachádzajúcich sa vo vnorených skupinách alebo skupinách, ktoré majú nadradené skupiny.

Priradenie k doplnku

Podporované

Používateľ cez priame priradenie

Áno

Používateľ cez skupinové priradenie

Áno, ak ide o skupinu najvyššej úrovne (nemá žiadne nadradené skupiny)

Nie, ak ide o vnorenú skupinu (má nadradené skupiny)

Každý v nájomníkovi

Áno

Pozrite si nasledujúci príklad, v ktorom sú k doplnku priradení používatelia Zuzana a Eva a skupina Oddelenie predaja. Keďže Oddelenie West Coast – predaj je vnorenou skupinou, používatelia Marek a Pavol nie sú k doplnku priradení.

Diagram zobrazujúci obdĺžnik s označením Oddelenie predaja a menami Peter a Adam. Tento obdĺžnik je prepojený s ďalším obdĺžnikom nižšie s označením West Coast – Predaj a menami Marek a Pavol. Vedľa obdĺžnika sa nachádza červený znak X. V pravej hornej časti diagramu sa nachádzajú mená Zuzana a Eva.

Používateľ

Ako správca priraďuje doplnok

Priradenie k doplnku?

Peter

Prostredníctvom skupiny Oddelenie predaja

Áno, Oddelenie predaja nemá žiadne nadradené skupiny

Adam

Prostredníctvom skupiny Oddelenie predaja

Áno, Oddelenie predaja nemá žiadne nadradené skupiny

Zuzana

Priame priradenie používateľa

Áno

Eva

Priame priradenie používateľa

Áno

Marek

Priradenie nie je možné

Nie, Oddelenie West Coast – predaj je vnorená skupina

Pavol

Priradenie nie je možné

Nie, Oddelenie West Coast – predaj je vnorená skupina

Zistenie, či skupina obsahuje vnorené skupiny

Najjednoduchším spôsobom zistenia, či skupina obsahuje vnorené skupiny, je zobrazenie karty kontaktu skupiny v programe Outlook. Ak do poľa Komu v e-maile zadáte názov skupiny a potom po rozpoznaní názvu skupiny naň kliknete, zobrazí sa informácia, či sa v danej skupine nachádzajú používatelia alebo vnorené skupiny. V nižšie zobrazenom príklade sa na karte Členstvo nachádzajúcej sa na karte kontaktov programu Outlook, ktorá je určená pre testovaciu skupinu, nezobrazujú žiadni používatelia a zobrazujú sa len dve podskupiny.

Snímka obrazovky zobrazujúca kartu Členovia na karte kontaktov Outlooku pre danú skupinu s názvom Testovacia skupina. Podskupina 1 a Podskupina 2 sú zobrazené ako členovia.

Opačný dotaz môžete uskutočniť tak, že po rozpoznaní skupiny zistíte, či je daná skupina členom inej skupiny. V nižšie zobrazenom príklade sa na karte Členstvo nachádzajúcej sa na karte kontaktov programu Outlook zobrazuje informácia, či Podskupina 1 je členom Testovacej skupiny.

Snímka obrazovky zobrazujúca kartu Členstvo na karte kontaktov Outlooku pre danú skupinu s názvom Podskupina 1. Táto Podskupina 1 je zobrazená ako člen skupiny s názvom Testovacia skupina.

Vyhľadať zoznam skupín v rámci inej skupiny môžete aj prostredníctvom spustenia dotazov pomocou rozhrania Graph AP služby Azure Active Directory. Ďalšie informácie nájdete v téme Operácie v skupine | Odkaz na rozhranie Graph API.

Kontaktovanie spoločnosti Microsoft na účely podpory

Ak ste vy alebo vaši používatelia pri načítaní doplnku pri používaní aplikácií Office Online (Word Online, Excel Online atď.), ktoré boli centrálne nasadené, narazili na problémy, možno budete musieť kontaktovať technickú podporu spoločnosti Microsoft (zistite, ako). Uveďte nasledujúce informácie o prostredí Office 365 v tikete technickej podpory.

Platforma

Informácie o ladení

Office Online

 • Denníky Charles alebo Fiddler

 • ID nájomníka (zistite, ako)

 • ID korelácie. Zobrazte zdroj jednej zo stránok office, vyhľadajte hodnotu ID korelácie a odošlite ju:

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  <input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"> </form>

Klienti vo formáte RTF (Windows, Mac)

 • Denníky Charles alebo Fiddler

 • Vytvorenie čísel aplikácie klienta (najlepšie ako snímku obrazovky z konta a súborov)

Pozrite tiež

Nasadenie doplnkov balíka Office v Centre spravovania služieb Office 365

Použitie rutín typu cmdlet prostredia PowerShell funkcie Centralizované nasadenie na spravovanie doplnkov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×