Otočenie údajov v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V Microsoft Excel 2010 môžete kontingenčné údaje v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu zmenou rozloženia polí údajov. Pomocou zoznamu polí kontingenčnej tabuľky, môžete pridať, zmeniť usporiadanie alebo odstránenie polí na zobrazenie údajov v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe presne tak, že budete chcieť.

Zmeny v zozname polí kontingenčnej tabuľky sa predvolene aktualizujú v rozložení zostavy. Ak chcete zvýšiť výkonnosť pri pristupovaní k veľkému množstvu externých údajov, dočasne prepnite na ručnú aktualizáciu.

Obsah tohto článku

Práca so zoznamom polí kontingenčnej tabuľky

Pridanie polí do kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu

Zmena usporiadania polí v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe

Odstránenie polí z kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu

Prepínanie medzi automatická a Manuálna aktualizácia rozloženia zostavy

Práca so zoznamom polí kontingenčnej tabuľky

Keď vytvárate kontingenčnú tabuľku, program Excel zobrazí zoznam polí kontingenčnej tabuľky tak, aby ste mohli pridávať polia do kontingenčnej tabuľky, meniť ich usporiadanie a premiestňovať ich, alebo ich odstrániť z kontingenčnej tabuľky. Zoznam polí kontingenčnej tabuľky predvolene obsahuje dve časti:

 • Časť polí v hornej časti, ktorá slúži na pridávanie polí alebo odstraňovanie polí z kontingenčnej tabuľky

 • Časť rozloženia v dolnej časti, ktorá slúži na zmenu usporiadania a premiestňovanie polí

  Zoznam polí kontingenčnej tabuľky

Zoznam polí kontingenčnej tabuľky môžete zakotviť v ľubovoľnej časti okna programu Excel a horizontálne meniť jeho veľkosť. Môžete tiež zrušiť zakotvenie zoznamu polí kontingenčnej tabuľky, jeho veľkosť potom môžete meniť vertikálne aj horizontálne.

Ak sa zoznam polí kontingenčnej tabuľky nezobrazí, kliknite na ľubovoľné miesto kontingenčnej tabuľky.

Ak zavriete zoznam polí kontingenčnej tabuľky, môžete ho znova zobraziť. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontingenčnú tabuľku a potom kliknite na položku Zobraziť zoznam polí. Taktiež môžete kliknúť na položku Zoznam polí na páse s nástrojmi (Nástroje pre kontingenčné tabuľky, karta Možnosti, skupina Zobraziť (kontingenčná tabuľka); Nástroje pre kontingenčné tabuľky, karta Analyzovať, skupina Zobraziť alebo skryť (kontingenčný graf)).

Ak sa nezobrazuje na polia, ktoré chcete použiť v zozname polí kontingenčnej tabuľky, obnoviť kontingenčnej tabuľky alebo zostavy kontingenčného grafu zobrazíte nové polia, vypočítavané polia, ukazovatele, vypočítané miery alebo rozmery, ktoré ste pridali od poslednej operácie (Nástroje pre kontingenčné tabuľky, karta Možnosti, skupina údaje ).

Fungovanie zoznamu polí kontingenčnej tabuľky

Pri vytváraní rozloženia zoznamu polí zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu je dôležité pochopiť spôsob fungovania zoznamu polí kontingenčnej tabuľky a spôsoby usporiadania rozličných typov polí potrebné na dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Dlaždica úpravy funkcie QA

1. Externý zdroj údajov obsahuje štruktúrované údaje usporiadané v jednom alebo viacerých poliach (nazývaných tiež stĺpce) zobrazených v zozname polí.

2. Premiestnenie poľa do oblasti filtra zostavy v zozname polí – tento krok súčasne premiestni pole do oblasti filtra zostavy v zostave kontingenčnej tabuľky.

3. Presun poľa do oblasti menoviek stĺpca v zozname polí zároveň presunie pole do oblasti menoviek stĺpca v zostave kontingenčnej tabuľky.

4. Presun poľa do oblasti menoviek riadka v zozname polí zároveň presunie pole do oblasti menoviek riadka v zostave kontingenčnej tabuľky.

5. Presun poľa do oblasti hodnôt v zozname polí zároveň presunie pole do oblasti hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky.

Pokyny na premiestnenie polí v zozname polí kontingenčnej tabuľky

Ak chcete vytvoriť rozloženie poľa, podľa nasledujúcich pokynov premiestnite polia Hodnota, Názov a Rozmer zo sekcie polí do štyroch oblastí zostavy v sekcii rozloženia.

 • Polia hodnôt    Ak začiarknete políčko pre numerické pole, predvolene sa premiestni do oblasti hodnôt.

 • Polia riadkov a stĺpcov    Pole môžete pridať iba jeden raz do oblasti Filter zostavy, Menovky riadka alebo Menovky stĺpca (bez ohľadu na to, či ide o číselný alebo nečíselný typ údajov). Ak sa pokúsite pridať rovnaké pole viac než jeden raz  – napríklad do oblasti Menovky riadka a Menovky stĺpca v sekcii rozloženia , pole sa automaticky odstráni z pôvodnej oblasti a vloží sa do novej oblasti.

 • Miery    V zdroji údajov Online Analytical Processing (OLAP), sa často veľa polí (alebo miery) usporiadané v hierarchii rôznych rozmerov, hierarchií a úrovní. Kliknite na tlačidlo Rozbaliť Plus poľa a zbaliť Mínus poľa tlačidlá, až kým nenájdete požadované polia.

  Hierarchie, atribúty a pomenované množiny môžete premiestňovať len do oblastí menoviek riadka, menoviek stĺpca a filtrov zostavy.

  Ukazovatele, vypočítavané ukazovatele a kľúčové indikátory výkonu (KPI) môžete premiestňovať len do oblasti hodnôt.

Zmena zobrazenia zoznamu polí kontingenčnej tabuľky

V zozname polí kontingenčnej tabuľky je pre rôzne typy úloh kontingenčnej tabuľky navrhnutých a optimalizovaných päť rôznych zobrazení.

 1. Ak chcete zmeniť zobrazenie, kliknite na tlačidlo Zobrazenia zoznamu polí v hornej časti zoznamu polí kontingenčnej tabuľky.

  Tlačidlo zobrazenia zoznamu polí kontingenčnej tabuľky

 2. V zozname vyberte niektoré z nasledujúcich zobrazení:

Skladaná sekcia polí a sekcia oblastí

Toto je predvolené zobrazenie a je určené pre malý počet polí.

Sekcia polí a sekcia oblastí vedľa seba

Toto zobrazenie je určené na pridávanie a odstraňovanie polí, ak v každej oblasti sú viac než štyri polia.

Len sekcia polí

Toto zobrazenie je určené iba na pridávanie a odstraňovanie veľkého množstva polí.

Len sekcia oblastí (2 krát 2)

Toto zobrazenie je určené iba na zmenu usporiadania veľkého množstva polí.

Len sekcia oblastí (1 krát 4)

Toto zobrazenie je určené iba na zmenu usporiadania veľkého množstva polí.

Tip.    V zobrazení sekcia polí a oblastí sekcie skladaný a sekcia polí a oblastí sekcie vedľa seba, môžete upraviť šírku a výšku každú sekciu tak, že podržíte ukazovateľ myši na časť rozdeľovača dovtedy, kým sa ukazovateľ zmení na zvislú Dvojitá šípka Zvislá obojstranná šípka alebo vodorovnú dvojitú šípku Vodorovná obojstranná šípka , presunutím Dvojitá šípka nahor alebo nadol a doľava alebo doprava na požadované miesto , a potom buď na položku Dvojitá šípka alebo stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Pridávanie polí do kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu

Po vytvorení zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu môžete pridávať polia obsahujúce údaje, ktoré chcete v zostave zobraziť. Spravidla sa vyberá jedno pole pre každú oblasť v sekcii rozloženia. Ak však chcete zobraziť iné hodnoty pre špecifické pole, môžete pridať viacero kópií poľa do oblasti Hodnoty.

Ak je zostava kontingenčnej tabuľky pripojená na externý zdroj údajov obsahujúci veľa údajov, môžete jedno alebo viac polí pred ich pridaním do zostavy prefiltrovať, čím pomôžete zredukovať čas potrebný k aktualizácii zostavy.

Pridanie polí, ktoré chcete zobraziť

V zozname polí kontingenčnej tabuľky môžete pridať polia do kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu vykonaním niektorých z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete umiestniť pole do vyznačenej oblasti sekcie rozloženia, v poli Vyberte polia, ktoré chcete pridať do zostavy začiarknite políčko požadovaného poľa. Usporiadanie polí môžete neskôr podľa potreby zmeniť.

  Poznámka:    Na základe predvoleného nastavenia nečíselné polia sa pridajú do oblasti Menoviek riadka, číselné polia sa pridajú do oblasti hodnôt a Online Analytical Processing (OLAP) dátum a čas hierarchie sa pridajú do oblasti Menoviek stĺpca.

 • Ak chcete umiestniť pole do špecifickej oblasti sekcie rozloženia, v poli Vyberte polia, ktoré chcete pridať do zostavy kliknite pravým tlačidlom myši na názov poľa a potom kliknite na položku Pridať do filtra zostavy, Pridať do menovky stĺpca, Pridať do menovky riadka alebo Pridať do hodnôt.

 • Ak chcete presunúť pole do oblasti sekcie rozloženia, v poli Vyberte polia, ktoré chcete pridať do zostavy kliknite a podržte pole, a potom ho presuňte zo sekcie polí do požadovanej sekcie rozloženia.

Pridanie viacerých kópií poľa do oblasti Hodnoty

V zostave kontingenčnej tabuľky, ktorá vychádza z údajov v excelovom hárku alebo externé údaje zo zdroja údajov nie - Online Analytical Processing OLAP, môžete pridať isté pole viac než jedenkrát do oblasti hodnoty. Môžete to urobiť, či je typ údajov, číselné alebo nečíselnými. Napríklad chcete porovnať výpočty vedľa seba, napríklad hrubé a čisté marže, minimálne a maximálne predaja alebo počty zákazníkov a percento celkového zákazníkov.

 1. V zozname polí kontingenčnej tabuľky v poli Vyberte polia, ktoré chcete pridať do zostavy kliknite a podržte pole, a potom ho presuňte do oblasti Hodnoty v sekcii rozloženia.

 2. Opakovaním kroku 1 vytvorte požadovaný počet kópií poľa, ktoré chcete zobraziť v oblasti Hodnota.

 3. V kontingenčnej tabuľke zmeňte funkciu súhrnu na vlastný výpočet spôsobom, ktorý požadujete v každej kópii poľa.

  Tip    V kontingenčnej tabuľke môžete podľa potreby zmeniť názov kopírovaných polí.

Poznámky   

 • Keď pridávate dve alebo viacero polí do oblasti Hodnoty, bez ohľadu na to, či ide o kópie rovnakého poľa alebo rozličné polia, zoznam polí automaticky pridá menovku Stĺpec hodnôt do oblasti Hodnoty. Toto pole môžete použiť na presun poľa nahor alebo nadol v oblasti Hodnoty. Menovku stĺpca hodnôt môžete premiestniť do oblasti Menovky stĺpca alebo Menovky riadka. Nie je však možné premiestniť Menovku stĺpca hodnôt do oblasti Filtre zostavy.

 • Pole môžete pridať iba jeden raz do oblasti Filter zostavy, Menovky riadka alebo Menovky stĺpca (bez ohľadu na to, či ide o číselný alebo nečíselný typ údajov). Ak sa pokúsite pridať rovnaké pole viac než jeden raz  – napríklad do oblasti Menovky riadka a Menovky stĺpca v sekcii rozloženia , pole sa automaticky odstráni z pôvodnej oblasti a vloží sa do novej oblasti.

 • Ďalším spôsobom pridania rovnakého poľa do oblasti Hodnoty je použitie vzorca (tzv. vypočítaný stĺpec), ktorý používa rovnaké pole vo vzorci.

Filtrovanie údajov pred pridaním polí

 • V zozname polí kontingenčnej tabuľky v poli Vyberte polia, ktoré chcete pridať do zostavy, umiestnite ukazovateľ nad názov poľa a potom kliknite na rozbaľovaciu šípku filtra vedľa názvu poľa.

  V ponuke Filter vyberte požadované možnosti filtrovania.

Na začiatok stránky

Zmena usporiadania polí v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe

V zozname polí kontingenčnej tabuľky môžete na zmenu usporiadania alebo umiestnenia existujúcich polí použiť niektorú zo štyroch oblastí v dolnej časti sekcie rozloženia:

Kontingenčná tabuľka

Popis

Hodnoty

Používa sa na zobrazenie súhrnných číselných údajov.

Označenia riadkov

Používa sa na zobrazenie súhrnných číselných údajov.

Menovky stĺpca

Používajú sa na zobrazenie polí ako stĺpcov v hornej časti zostavy. Stĺpec na nižšej pozícii je vnorený do stĺpca nachádzajúceho sa hneď nad ním.

Filter zostavy

Používa sa na filtrovanie celej zostavy podľa vybratej položky vo filtri zostavy.

Kontingenčný graf

Popis

Hodnoty

Používa sa na zobrazenie súhrnných číselných údajov.

Pole osi (kategórie)

Používa sa na zobrazenie polí ako osí v grafe.

Polia legendy (rady)

Používajú sa na zobrazenie polí v legende grafu.

Filter zostavy

Používa sa na filtrovanie celej zostavy podľa vybratej položky vo filtri zostavy.

Ak chcete zmeniť usporiadanie polí v zostave kontingenčnej tabuľky, kliknite na názov poľa v jednej z oblastí a potom vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:

Posunúť nahor

Posunie pole v oblasti o jedno miesto nahor.

Posunúť nadol

Posunie pole v oblasti o jedno miesto nadol.

Premiestniť na začiatok

Premiestni pole na začiatok oblasti.

Premiestniť na koniec

Presunie pole na koniec oblasti.

Presunúť do filtra zostavy

Presunie pole do oblasti filtra zostavy.

Presunúť do menoviek riadka

Presunie pole do oblasti menoviek riadka.

Presunúť do menoviek stĺpca

Presunie pole do oblasti menoviek stĺpca.

Presunúť do hodnôt

Presunie pole do oblasti hodnôt.

Nastavenie poľa hodnoty, Nastavenie poľa

Zobrazuje dialógové okná Nastavenie poľa alebo Nastavenie poľa hodnoty. Ďalšie informácie o týchto nastaveniach, kliknite na tlačidlo Pomocník obrázok tlačidla v hornej časti dialógového okna.

Tip    Môžete tiež kliknúť a podržať názov poľa a potom presunúť pole medzi sekciami poľa a rozloženia a medzi jednotlivými oblasťami.

Na začiatok stránky

Odstránenie polí z kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu

Ak chcete odstrániť pole, v zozname polí kontingenčnej tabuľky vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • V poli Vyberte polia, ktoré chcete pridať do zostavy zrušte začiarknutie políčka toho poľa, ktoré chcete odstrániť.

  Poznámka:    Zrušenie začiarknutia políčka odstráni všetky inštancie daného poľa zo zostavy.

 • V oblasti rozloženia kliknite na pole, ktoré chcete odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť pole.

 • V oblasti rozloženia kliknite a podržte pole, ktoré chcete odstrániť a potom ho presuňte von zo zoznamu polí kontingenčnej tabuľky.

Na začiatok stránky

Prepínanie medzi automatickou a ručnou aktualizáciou rozloženia zostavy

Zmeny v zozname polí kontingenčnej tabuľky sa predvolene automaticky aktualizujú v rozložení zostavy. Ak chcete zvýšiť výkonnosť pri pristupovaní k veľkému množstvu externých údajov, dočasne prepnite na režim ručnej aktualizácie. Manuálna (ručná) aktualizácia umožňuje rýchlo pridávať, premiestňovať a odstraňovať polia v zozname polí kontingenčnej tabuľky. Zostavu však nebudete môcť používať dovtedy, kým sa neprepnete naspäť do režimu automatickej aktualizácie.

 1. Ak chcete povoliť manuálnu aktualizáciu zostavy kontingenčnej tabuľky, v spodnej časti zoznamu polí kontingenčnej tabuľky začiarknite políčko Odložiť aktualizáciu rozloženia.

  Upozornenie    Po nastavení rozloženia zostavy na ručnú aktualizáciu sa zatvorením zoznamu polí kontingenčnej tabuľky, prepnutím na zobrazenie Len polia alebo ukončením programu Excel zrušia všetky nepotvrdené zmeny rozloženia v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. V zozname polí kontingenčnej tabuľky vykonajte zmeny rozloženia poľa a kliknutím na položku Aktualizovať manuálne aktualizujte rozloženie v zostave kontingenčnej tabuľky.

 3. Ak chcete obnoviť automatickú aktualizáciu po vykonaní zmeny rozloženia zostavy v zozname polí, zrušte začiarknutie políčka Odložiť aktualizáciu rozloženia.

Poznámka:    Pri každom otvorení zošita sa zostava kontingenčnej tabuľky spustí s automatickou aktualizáciou.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×