Otočenie údajov v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete pridať polia do už vytvorenej zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, použite zoznam polí kontingenčnej tabuľky. Ak chcete zmeniť zostavu kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, zoznam polí môžete použiť na opätovné usporiadanie alebo odstránenie polí. Zoznam polí kontingenčnej tabuľky predvolene zobrazuje dve sekcie: v hornej časti sekciu polí na pridávanie a odstraňovanie polí a v dolnej časti sekciu rozloženia pre preusporiadavanie a premiestňovanie polí. Zoznam polí kontingenčnej tabuľky môžete zakotviť v ľubovoľnej časti okna a horizontálne meniť jeho veľkosť. Môžete tiež zrušiť zakotvenie zoznamu polí kontingenčnej tabuľky, jeho veľkosť potom môžete meniť vertikálne aj horizontálne.

Poznámky : 

 • Ak sa zoznam polí kontingenčnej tabuľky nezobrazí, kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky alebo grafu. Ak sa zoznam polí kontingenčnej tabuľky stále nezobrazuje, pre zostavu kontingenčnej tabuľky kliknite na karte Možnosti v skupinovom rámčeku Zobraziť/Skryť na položku Zoznam polí, pre zostavu kontingenčného grafu kliknite na karte Analyzovať v skupinovom rámčeku Údaje na položku Zoznam polí.

 • Ak v zozname polí nie sú zobrazené polia, ktoré chcete použiť, zostavu kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu je treba obnoviť, aby sa zobrazovali všetky nové polia, vypočítané polia, ukazovatele, vypočítané ukazovatele, alebo dimenzie, ktoré ste pridali od poslednej operácie.

Čo chcete urobiť?

Získajte informácie o zoznam polí kontingenčnej tabuľky

Pridanie polí

Kopírovanie polí

Zmena usporiadania polí

Odstránenie polí

Zmena zobrazenia zoznamu polí kontingenčnej tabuľky

Filtrovanie údajov pred pridaním do zostavy

Prepínanie medzi automatické alebo manuálne aktualizovať rozloženie zostavy

Informácie o zozname polí kontingenčnej tabuľky

Pri vytváraní zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu je dôležité pochopiť spôsob fungovania zoznamu polí kontingenčnej tabuľky a spôsoby usporiadania rozličných typov polí potrebné na dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Fungovanie zoznamu polí kontingenčnej tabuľky

Dlaždica úpravy funkcie QA

1. Externý zdroj údajov obsahuje štruktúrované údaje usporiadané v jednom alebo viacerých poliach (nazývaných tiež stĺpce) zobrazených v zozname polí.

2. Premiestnenie poľa do oblasti filtra zostavy v zozname polí – tento krok súčasne premiestni pole do oblasti filtra zostavy v zostave kontingenčnej tabuľky.

3. Presun poľa do oblasti menoviek stĺpca v zozname polí zároveň presunie pole do oblasti menoviek stĺpca v zostave kontingenčnej tabuľky.

4. Presun poľa do oblasti menoviek riadka v zozname polí zároveň presunie pole do oblasti menoviek riadka v zostave kontingenčnej tabuľky.

5. Presun poľa do oblasti hodnôt v zozname polí zároveň presunie pole do oblasti hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky.

Postupy pre presun polí do štyroch oblastí zostavy

Ďalej sú uvedené postupy pre presun polí hodnôt, názvov a dimenzií zo sekcie polí do štyroch oblastí v sekcii rozloženia.

Počet polí hodnôt   

 • Ak vyberiete len začiarknutie políčka pre číselné pole, je do predvolenej oblasti sa presunie do oblasti hodnoty.

Polia riadkov a stĺpcov   

 • Ak sa pole už nachádza v oblasti menoviek riadka, v oblasti menoviek stĺpca, alebo v oblasti filtra zostavy a znovu ho do jednej z týchto oblastí pridáte, potom toto pole pri pridaní do rovnakej oblasti zmení svoju polohu, pri pridaní do rozdielnej oblasti však zmení orientáciu.

Miery   

 • V zdroji údajov Online Analytical Processing (OLAP), sa často veľa polí (alebo miery) usporiadané v hierarchii rôznych rozmerov, hierarchií a úrovní. Kliknite na tlačidlo Rozbaliť Plus poľa a zbaliť Mínus poľa tlačidlá, až kým nenájdete požadované polia.

 • Hierarchie, atribúty a pomenované množiny môžete presúvať len do oblastí menoviek riadka, menoviek stĺpca a filtrov zostavy.

 • Ukazovatele, výpočtové ukazovatele a kľúčové indikátory výkonu (KPI) môžete presúvať len do oblasti hodnôt.

Na začiatok stránky

Pridávanie polí

 • Ak chcete do zostavy pridať polia, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • V sekcii polí začiarknite políčka vedľa názvu každého poľa. Polia sa predvolene umiestnia do oblasti sekcie rozloženia, môžete však meniť ich usporiadanie.

   Podľa predvoleného nastavenia sa polia, ktoré nie sú číselné, pridajú do oblasti menoviek riadka, číselné polia sa pridajú do oblasti hodnôt a polia dátumu a času obsahujúce údaje zo zdroja údajov OLAP sa pridajú do oblasti menoviek stĺpca.

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na názov poľa a potom vyberte príslušný príkaz Pridať do filtra zostavy, Pridať do menoviek stĺpca, Pridať do menoviek riadka, alebo Pridať do hodnôt, aby ste pole premiestnili do konkrétnej oblasti sekcie rozloženia.

   Tip : Môžete tiež kliknúť na tlačidlo a názov poľa a potom presunúť pole zo sekcie polí do oblasti v sekcii rozloženia.

Na začiatok stránky

Kopírovanie polí

V zostave kontingenčnej tabuľky, ktorá vychádza z údajov v excelovom hárku alebo externé údaje zo zdroja údajov nie je OLAP, môžete pridať isté pole viac než jedenkrát do oblasti hodnoty. Môžete to urobiť, či je typ údajov, číselné alebo nečíselnými. Napríklad chcete porovnať výpočty vedľa seba, napríklad hrubé a čisté marže, minimálne a maximálne predaja alebo počty zákazníkov a percento celkového zákazníkov.

 1. Kliknite na položku, stlačte a podržte názov poľa v sekcii polí a potom presuňte pole do oblasti hodnoty v časti rozloženie.

 2. Zopakujte krok 1 koľkokrát chcete skopírovať pole.

 3. V každom poli skopírovaný zmena súhrnnej funkcie alebo vlastného výpočtu požadovaným spôsobom.

  Poznámky : 

  • Keď pridáte dve alebo viac polí do oblasti hodnoty, či sú kópie rovnakého poľa alebo rôznych polí, v zozname polí automaticky pridá označenie stĺpec hodnôt do oblasti hodnoty. Toto pole môžete použiť na pohyb pole pozície nahor a nadol v oblasti hodnoty. Môžete aj premiestniť názov hodnoty stĺpca do oblasti menoviek stĺpca alebo riadka označení oblasti. Však nie je možné premiestniť názov hodnoty stĺpca do oblasti filtre zostavy.

  • Pole iba raz môžete pridať do filtra zostavy, označenia riadkov alebo označenia stĺpcov oblastí, či je typ údajov, číselné alebo nečíselnými. Ak sa pokúšate pridať isté pole viackrát – napríklad do oblasti menovky riadkov a stĺpcov označovať oblastí v sekcii rozloženia, pole je automaticky odstráni z oblasti pôvodnej a dať v novej oblasti.

  • Ďalším spôsobom, ako pridať isté pole do oblasti hodnôt je s použitím vzorca (nazývaný aj vypočítaného stĺpca), ktorý používa danej isté pole vo vzorci.

  • To isté pole nie je možné pridať viac než jedenkrát v zostave kontingenčnej tabuľky založené na zdroj údajov OLAP.

Na začiatok stránky

Preusporiadanie polí

Na zmenu usporiadania alebo umiestnenia existujúcich polí môžete použiť niektorú zo štyroch oblastí v dolnej časti sekcie rozloženia:

Zostava kontingenčnej tabuľky

Popis

Kontingenčný graf

Popis

Hodnoty   

Používa sa na zobrazenie súhrnných číselných údajov.

Hodnoty   

Používa sa na zobrazenie súhrnných číselných údajov.

Označenia riadkov   

Používajú sa na zobrazenie polí ako riadkov v bočnej časti zostavy. Riadok na nižšej pozícii je vnorený do riadku nachádzajúceho sa hneď nad ním.

Pole osi (kategória)   

Používa sa na zobrazenie polí ako osí v grafe.

Označenia stĺpcov   

Používajú sa na zobrazenie polí ako stĺpcov v hornej časti zostavy. Stĺpec na nižšej pozícii je vnorený do stĺpca nachádzajúceho sa hneď nad ním.

Polia legendy (rad) označenia   

Používajú sa na zobrazenie polí v legende grafu.

Filtra zostavy   

Používa sa na filtrovanie celej zostavy podľa vybratej položky vo filtre zostavy.

Filtra zostavy   

Používa sa na filtrovanie celej zostavy podľa vybratej položky vo filtre zostavy.

 • Ak chcete preusporiadať polia, kliknite na názov poľa v jednej z oblastí a potom vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:

Posunúť nahor   

Posunie pole v oblasti o jedno miesto nahor.

Posunúť nadol   

Posunie pole v oblasti o jedno miesto nadol.

Presun na začiatok   

Premiestni pole na začiatok oblasti.

Presun na koniec   

Presunie pole na koniec oblasti.

Presunúť do filtra zostavy   

Presunie pole do oblasti filtra zostavy.

Presunúť do menoviek riadka   

Presunie pole do oblasti menoviek riadka.

Presunúť do menoviek stĺpca   

Presunie pole do oblasti menoviek stĺpca.

Presunúť do hodnôt   

Presunie pole do oblasti hodnôt.

Nastavenie poľa hodnoty, Nastavenie poľa   

Zobrazuje dialógové okná Nastavenie poľa alebo Nastavenie poľa hodnoty. Ďalšie informácie o týchto nastaveniach, kliknite na tlačidlo Pomocník vzhľad tlačidla v hornej časti dialógového okna.

Tip : Môžete tiež kliknúť a podržať na názve poľa a potom presunúť pole medzi sekciami poľa a rozloženia a medzi jednotlivými oblasťami.

Na začiatok stránky

Odstraňovanie polí

 • Ak chcete odstrániť pole, kliknite na názov poľa v jednej z oblastí rozloženia a potom kliknite na príkaz Odstrániť pole, alebo zrušte začiarknutie políčka vedľa každého názvu poľa v sekcii poľa.

  Tip : Môžete tiež kliknúť a podržať na názve poľa v sekcii rozloženia a potom presunúť pole mimo zoznamu poľa kontingenčnej tabuľky.

  Poznámka : Zrušenie začiarknutia políčka v sekcii poľa odstráni zo zostavy všetky výskyty poľa.

Na začiatok stránky

Zmena zobrazenia zoznamu polí kontingenčnej tabuľky

V zozname polí kontingenčnej tabuľky je pre rôzne typy úloh kontingenčnej tabuľky navrhnutých a optimalizovaných päť rôznych zobrazení.

 • Ak chcete zmeniť zobrazenie, kliknite na tlačidlo Zobraziť v hornej časti zoznamu polí kontingenčnej tabuľky a vyberte jedno z nasledujúcich zobrazení:

Sekcia polí a sekcia oblastí skladaný   

Toto je predvolené zobrazenie a je určené pre malý počet polí.

Sekcia polí a oblastí sekcie vedľa seba   

Toto zobrazenie je určené na pridávanie a odstraňovanie polí, ak v každej oblasti sú viac než štyri polia.

Len polia   

Toto zobrazenie je určené iba na pridávanie a odstraňovanie veľkého množstva polí.

Sekcie oblastí iba (2 číslom 2)   

Toto zobrazenie je určené iba na zmenu usporiadania veľkého množstva polí.

Sekcie oblastí iba (1 podľa 4)   

Toto zobrazenie je určené iba na zmenu usporiadania veľkého množstva polí.

Tip : V zobrazení sekcia polí a oblastí sekcie skladaný a sekcia polí a oblastí sekcie vedľa seba, môžete upraviť šírku a výšku každej časti keď je kurzor časť rozdeľovača, kým sa ukazovateľ zmení na zvislú Dvojitá šípka Zvislá obojstranná šípka alebo vodorovnú dvojitú šípku Vodorovná obojstranná šípka , presunutím Dvojitá šípka nahor alebo nadol a doľava alebo doprava na požadované miesto , a potom kliknutím na šípku dvakrát alebo stlačením klávesu ENTER.

Na začiatok stránky

Filtrovanie údajov pred ich pridaním do zostavy

Ak je zostava kontingenčnej tabuľky pripojená na externý zdroj údajov obsahujúci veľa údajov, môžete jedno alebo viac polí pred ich pridaním do zostavy prefiltrovať, čím pomôžete zredukovať čas potrebný k aktualizácii zostavy.

Na začiatok stránky

Prepínanie medzi automatickou a ručnou aktualizáciou rozloženia zostavy

Predvoleným nastavením sa pri každej zmene zoznamu polí kontingenčnej tabuľky automaticky aktualizuje rozloženie zostavy. Ak chcete zvýšiť výkonnosť pri pristupovaní k veľkému množstvu externých údajov, prepnite na ručnú aktualizáciu. Keď prepnete na ručnú aktualizáciu, zostavu nemôžete použiť, až pokiaľ neprepnete naspäť na automatickú aktualizáciu. Môžete však rýchlo pridávať, presúvať a odstraňovať polia zo sekcie poľa do sekcie rozloženia a potom prepnúť naspäť na automatickú aktualizáciu pre zobrazenie výsledkov.

Ak nastavíte manuálne aktualizovať, zavretie zoznam polí kontingenčnej tabuľky rozloženia zostavy, zmeny na zobrazenie len polia alebo ukončení Excel odstráni všetky zmeny rozloženia, ktoré ste vykonali v zostave kontingenčnej tabuľky bez potvrdenia.

 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť ručnú aktualizáciu zostavy kontingenčnej tabuľky, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Odložiť aktualizáciu rozloženia v dolnej časti zoznamu polí kontingenčnej tabuľky.

 • Po prevedení zmien rozloženia zostavy v zozname polí môžete kliknúť na tlačidlo Aktualizovať a prezrieť si rozloženie v zostave kontingenčnej tabuľky.

Poznámka : Pri každom otvorení zošita zostava kontingenčnej tabuľky začína s automatickou aktualizáciou.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×