Odstránenie skrytých údajov a osobných informácií kontrolou zošitov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete zdieľať elektronickú kópiu zošita programu Microsoft Excel, je vhodné skontrolovať, či zošit neobsahuje skryté údaje alebo osobné informácie, ktoré môžu byť uložené v samotnom zošite alebo v jeho vlastnostiach dokumentu (metaúdaje). Keďže tieto skryté údaje môžu odhaliť podrobnosti o organizácii alebo o samotnom dokumente, ktoré nechcete verejne zdieľať, je vhodné tieto skryté informácie pred zdieľaním zošita s inými osobami odstrániť.

Funkcia Excelu Kontrola dokumentov môže pomôcť vyhľadať a odstrániť skryté údaje a osobné informácie zo zošitov.

Poznámka : Môžete odstrániť skryté údaje a osobné informácie zo zošitov, ktorú ste odoslali iným osobám. Však ak zošit bol uložený ako Zdieľaného zošita, nie je možné odstrániť komentáre, poznámky, vlastnosti dokumentu a osobné informácie. Ak chcete odstrániť tieto informácie zo zdieľaného zošita, skopírujte a vypnúť funkciu zdieľaného zošita.

Obsah článku

Vyhľadanie a odstránenie skrytých údajov a osobných informácií

Typy skrytých údajov a osobných informácií

Informácie, ktoré vyhľadáva a odstraňuje kontrola dokumentov

Informácie, ktoré kontrola dokumentov vyhľadáva, ale nemôže odstrániť

Vyhľadanie a odstránenie skrytých údajov a osobných informácií

Kontrolu dokumentov môžete používať na hľadanie a odstraňovanie skrytých údajov a osobných informácií zo zošitov. Kontrolu dokumentov je vhodné použiť pred zdieľaním elektronickej kópie zošita (napríklad vo formáte prílohy e-mailovej správy).

 1. Otvorte zošit, v ktorom chcete skontrolovať výskyt skrytých údajov a osobných informácií.

 2. Kliknite na kartu Súbor > položku Uložiť ako, do poľa Názov súboru zadajte odlišný názov súboru a uložte kópiu pôvodného dokumentu.

  Dôležité : Kontrolu dokumentov sa odporúča používať v kópii pôvodného zošita, pretože údaje, ktoré kontrola dokumentov odstráni, nie je vždy možné obnoviť.

 3. V kópii pôvodného zošita kliknite na položky Súbor > Informácie.

 4. Kliknite na položky Overiť výskyt problémov > Skontrolovať dokument.

 5. V dialógovom okne Kontrola dokumentov začiarknite políčka typy skrytého obsahu, ktorý chcete skontrolovať. Ďalšie informácie o jednotlivých kontroly nájdete v téme informácie kontrola dokumentov vyhľadáva a odstraňuje

 6. Kliknite na položku Skontrolovať.

 7. Skontrolujte výsledky kontroly v okne Kontrola dokumentov.

 8. Kliknite na položku Odstrániť všetky vedľa výsledkov kontroly pre typy skrytého obsahu, ktorý chcete odstrániť z dokumentu.

  Dôležité : 

  • Ak odstránite skrytý obsah zo zošita, nie vždy ho je možné obnoviť kliknutím na položku Späť.

  • Ak odstránite skryté riadky, stĺpce alebo hárky, ktoré obsahujú údaje, môžu sa zmeniť výsledky výpočtov alebo vzorcov v zošite. Ak neviete, aké informácie sa nachádzajú v skrytých riadkoch, stĺpcoch alebo hárkoch, zatvorte kontrolu dokumentov, odkryte skryté riadky, stĺpce alebo hárky a skontrolujte ich obsah.

  • Kontroly pre Komentáre a poznámky, Vlastnosti dokumentu a osobné údajeHlavičky a päty nemožno použiť v zošite, ktorý bol uložený ako zdieľaný zošit (Revízia > Zdieľať zošit). Dôvodom je to, že zdieľané zošity používajú osobné informácie s cieľom umožniť rôznym osobám spolupracovať na rovnakom zošite. Ak chcete tieto informácie odstrániť zo zdieľaného zošita, môžete zošit skopírovať a potom zrušiť jeho zdieľanie. Ak chcete zrušiť zdieľanie zošita, kliknite na položky Revízia > Zdieľať zošit a zrušte začiarknutie políčka Povoliť zmeny viacerým používateľom súčasne.

   Poznámka : Zrušenie zdieľania nie je dostupné v programe Microsoft Excel Starter 2010. Ak chcete zrušiť zdieľanie, musíte používať úplnú verziu Excelu.

  • Ak chcete odstrániť skryté údaje a osobné informácie z tabuľkových hárkov, uložte ich vo formáte OpenDocument (.ods) a po každom uložení tabuľkového hárka v tomto formáte spustite kontrolu dokumentov.

Na začiatok stránky

Typy skrytých údajov a osobných informácií

V zošitoch programu Excel môžu byť uložené rôzne typy skrytých údajov a osobných informácií. Tieto informácie nemusia byť bezprostredne viditeľné pri prezeraní zošita v programe Excel, ale môžu ich zobraziť a načítať iné osoby.

Skryté informácie môžu zahŕňať údaje, ktoré Excel pridáva do zošita, aby vám umožnil spolupracovať na nich s inými osobami. Môže zahŕňať aj informácie, ktoré ste úmyselne označili ako skryté.

Zošity môžu obsahovať napríklad tieto položky, ktoré môžu byť zdrojom skrytých údajov a osobných informácií:

 • Komentáre a poznámky písané rukou     Ak ste pri vytváraní zošita spolupracovali s inými ľuďmi, zošit môže obsahovať položky, ako sú napríklad komentáre alebo poznámky písané rukou. Tieto informácie umožňujú iným osobám zistiť mená osôb spolupracujúcich na zošite, komentáre recenzentov a zmeny vykonané v zošite.

 • Vlastnosti dokumentu a osobné údaje     Vlastnosti dokumentu, známe aj ako metaúdaje, zahŕňajú Podrobnosti o tom, ako je napríklad autor, predmet a názov zošita. Vlastnosti dokumentu aj informácie, ktoré sa automaticky uchovávajú v programoch balíka Office, napríklad meno osoby, ktorá naposledy uložili zošit, dátum, kedy bol dokument vytvorený, a dokument umiestnenie (Excel 2013 alebo novšie verzie). Ak ste použili špecifické funkcie, dokument môže obsahovať aj ďalšie typy informácií umožňujúcich identifikáciu osôb (PII), napríklad hlavičky e-mailov, informácie o odoslaní na revíziu, adresy smerovania, vlastnosti tlačiarne (napríklad cesta k tlačiarni a prístupový kód zabezpečenej tlače) a informácie o ceste k súboru pre publikovanie webových stránok.

 • Hlavičky a päty     Zošity môžu obsahovať informácie v hlavičkách a pätách.

 • Skryté riadky, stĺpce a hárky     V zošite môžu byť skryté riadky, stĺpce a celé hárky. Ak distribuujete kópiu zošita, ktorý obsahuje skryté riadky, stĺpce alebo hárky, ostatní používatelia môžu tieto skryté časti odkryť a zobraziť údaje, ktoré obsahujú.

 • Vlastnosti servera dokumentov     Ak je zošit uložený v umiestnení na serveri na správu dokumentov, napríklad na lokalite pracovného priestoru dokumentov alebo v knižnici vytvorenej pomocou služby Microsoft Windows SharePoint Services, zošit môže obsahovať ďalšie vlastnosti dokumentu alebo informácie týkajúce sa umiestnenia servera.

 • Vlastné údaje XML     Zošity môžu obsahovať vlastné údaje XML, ktoré nie sú viditeľné v samotnom dokumente. Funkcia Kontrola dokumentov môže tieto údaje XML vyhľadať a odstrániť.

 • Neviditeľný obsah     Zošit môže obsahovať objekty, ktoré nie sú viditeľné, pretože sú formátované ako neviditeľné.

 • Externé odkazy    Zošity môžu obsahovať prepojenia na údaje v iných zošitoch (externé prepojenia). Názvy hárkov, ktoré obsahujú tieto údaje, sa potom uložia so zošitmi, ale nemusia byť viditeľné.

 • Vložené súbory alebo objekty    Zošity môžu obsahovať vložené súbory (napríklad dokumenty balíka Office alebo textové dokumenty) alebo vložené objekty (napríklad grafy alebo rovnice) a tieto vložené súbory alebo objekty môžu obsahovať údaje, ktoré nie sú viditeľné.

 • Makrá kódu VBA    Zošity môžu obsahovať makrá, moduly VBA, ovládacie prvky COM alebo ActiveX, používateľské formuláre alebo používateľom definované funkcie (UDF), ktoré môžu obsahovať skryté údaje.

 • Položky, ktoré môžu obsahovať údaje vo vyrovnávacej pamäti    Zošity môžu obsahovať údaje vo vyrovnávacej pamäti pre kontingenčné tabuľky, kontingenčné grafy, rýchle filtre, časové osi a vzorce kocky. Tieto údaje nemusia byť viditeľné.

 • Excelové prieskumy    Zošity môžu obsahovať skryté otázky excelového prieskumu, ktoré boli zadané v programe Excel Online a uložené v zošite, ale nie sú viditeľné.

 • Scenáre Správcu scenárov    Zošit môže obsahovať scenáre, ktoré boli definované pomocou Správcu scenárov. Nasledujúce scenáre môžu obsahovať údaje vo vyrovnávacej pamäti alebo skryté údaje.

 • Filtre    Zošity môžu obsahovať aktívne automatické filtre alebo filtre tabuľky, ktoré môžu spôsobiť, že údaje vo vyrovnávacej pamäti alebo skryté údaje sa uložia spolu so zošitom.

 • Skryté názvy    Zošity môžu obsahovať skryté názvy, ktoré môžu byť zdrojom skrytých údajov.

Informácie, ktoré vyhľadáva a odstraňuje kontrola dokumentov

Kontrola dokumentov v Exceli vyhľadané položky zobrazí, čo vám umožňuje vyhľadať a odstrániť skryté údaje a osobné informácie špecifické pre zošity Excelu. Zoznam rôznych typov skrytých údajov a osobných informácií, ktoré funkcia Kontrola dokumentov môže vyhľadať a odstrániť zo zošitov, je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Poznámky : 

 • Nie všetky funkcie Excelu uvedené v tabuľke sú podporované v programe Microsoft Excel Starter 2010. Ďalšie informácie o funkciách dostupných v Exceli Starter nájdete v téme Podpora pre funkcie Excelu Starter.

 • Ak bola funkcia Kontrola dokumentov v organizácii prispôsobená pridaním ďalších kontrolných modulov, je možné, že sa zobrazia aj ďalšie typy informácií.

Pre tieto položky:

Kontrola dokumentov vyhľadáva a odstraňuje:

Komentáre a poznámky

 • Komentáre

 • Poznámky rukou

Poznámka : V programe Excel Starter 2010 odstráni kontrola dokumentov iba anotácie.

Vlastnosti dokumentu a osobné údaje

 • Vlastnosti dokumentu vrátane informácií z kariet Súhrn, Štatistika a Vlastné v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu

 • (Excel 2013 alebo novšie verzie) Umiestnenie dokumentu, pri kliknutí na príkaz Odstrániť všetky existujúce umiestnenie dokumentu sa vymaže zo súboru. Umiestnenie dokumentu nebudete byť pridané späť do súboru pri ukladaní až po zatvorení Excelu 2013 alebo novšie verzie a otvorte súbor znova.

 • Hlavičky e-mailov

 • Adresy smerovania

 • Informácie o odoslaní na revíziu

 • Vlastnosti servera dokumentu

 • Informácie o politike správy dokumentov

 • Informácie o type obsahu

 • Meno používateľa

 • Informácie o ceste k tlačiarni

 • Komentáre scenára

 • Cesta k súboru pre publikovanie webových stránok

 • Komentáre k definovaným názvom a názvy tabuliek

 • Neaktívne prepojenia na externé údaje

Hlavičky a päty

 • Informácie v hlavičkách hárkov

 • Informácie v pätách hárkov

Skryté riadky a stĺpce

 • Skryté riadky

 • Skryté stĺpce obsahujúce údaje

  Poznámky : 

  • Ak sa v zošite nachádzajú skryté stĺpce, ktoré neobsahujú údaje a sú umiestnené medzi stĺpcami, ktoré údaje obsahujú, tieto prázdne skryté stĺpce sa tiež vyhľadajú a odstránia.

  • Ak skryté riadky alebo stĺpce v zošite obsahujú údaje, ich odstránením sa môžu zmeniť výsledky výpočtov alebo vzorcov v zošite. Ak neviete, aké informácie sa nachádzajú v skrytých riadkoch alebo stĺpcoch, zatvorte kontrolu dokumentov, odkryte skryté riadky alebo stĺpce a skontrolujte ich obsah.

  • Kontrola dokumentov nezistí tvary, grafy, ovládacie prvky, objekty a ovládacie prvky Microsoft ActiveX, obrázky ani grafické objekty SmartArt, ktoré môžu byť umiestnené v skrytých stĺpcoch.

  • Skryté riadky alebo stĺpce skryté nie sú odstránené, ak sú súčasťou hlavičky tabuľky, hlavičky zoznamu alebo kontingenčnej tabuľky. Tieto riadky a stĺpce zmenia na odkryté.

Skryté hárky

 • Skryté hárky

  Poznámka : Ak skryté hárky v zošite obsahujú údaje, ich odstránením sa môžu zmeniť výsledky výpočtov alebo vzorcov v zošite. Ak neviete, aké informácie skryté hárky obsahujú, zatvorte kontrolu dokumentov, odkryte skryté hárky a skontrolujte ich obsah.

Vlastné údaje XML

 • Vlastné údaje XML, ktoré môžu byť uložené v zošite

Neviditeľný obsah

 • Objekty, ktoré nie sú viditeľné, pretože sú formátované ako neviditeľné

  Poznámka : Kontrola dokumentov nezistí objekty, ktoré sú prekryté inými objektmi.

Informácie, ktoré kontrola dokumentov vyhľadáva, ale nemôže odstrániť

Kontrola dokumentov zisťuje nasledujúce položky, ktoré by mohli obsahovať údaje v zošite neviditeľné. Nemôže však tieto položky odstrániť, pretože by to mohlo spôsobiť, že zošit nebude fungovať správne. Môžete preskúmať každú nájdenú položku a rozhodnúť sa, či ju chcete odstrániť manuálne, alebo či ju chcete nahradiť položkou, ktorá neobsahuje skryté údaje, napríklad statickým obrázkom.

Pre tieto položky:

Kontrola dokumentov vyhľadáva:

Externé prepojenia

Prepojenia na údaje v iných zošitoch. Názvy hárkov, ktoré obsahujú údaje, sa uložia spolu so zošitom, ale nie sú v ňom viditeľné. Externé prepojenia zahŕňajú externé odkazy, ktoré sa používajú v týchto objektoch:

 • Bunky hárka

 • Názvy

 • Objekty, ako sú napríklad textové polia alebo tvary

 • Názvy grafov

 • Rad údajov grafu

Vložené súbory alebo objekty

Vložené súbory (napríklad dokumenty balíka Office alebo textové dokumenty) alebo vložené objekty (napríklad grafy alebo rovnice) môžu obsahovať údaje, ktoré nie sú v zošite viditeľné. Tu sú príklady niektorých typov objektov:

 • Objekty bitovej mapy

 • Objekty Microsoft Equation 3.0

 • Objekty grafov programu Microsoft Graph

 • Objekty prezentácie programu Microsoft PowerPoint

 • Nakreslené objekty programu Microsoft Visio

 • Objekty dokumentu programu Microsoft Word

 • Objekty textu vo formáte OpenDocument

Makrá alebo kódy VBA

Makrá alebo položky VBA, ktoré mohli skryť údaje v zošite. Môže ísť o:

 • Makrá vrátane hárkov makier programu Excel 4.0 (XLM)

 • Moduly VBA

 • Ovládacie prvky COM alebo ActiveX

 • Používateľské formuláre vrátane formulárov programu Excel 5.0

 • Funkcie definované používateľom (UDF)

Funkcie BI s údajmi vo vyrovnávacej pamäti

Funkcie BI môžu obsahovať údaje vo vyrovnávacej pamäti uložené spolu so zošitom, ktorý môže obsahovať neviditeľné údaje. Kontrola dokumentov zisťuje nasledujúce položky, ktoré môžu obsahovať kontingenčnú vyrovnávaciu pamäť, vyrovnávaciu pamäť rýchleho filtra alebo vyrovnávaciu pamäť vzorca kocky:

 • Kontingenčné tabuľky a kontingenčné grafy

 • Rýchle filtre a časové osi

 • Vzorce kocky

Excelové prieskumy

Otázky excelového prieskumu, ktoré boli vytvorené v programe Excel Online a uložené spolu so zošitom ako neviditeľné.

Scenáre Správcu scenárov

Scenáre, ktoré sú definované pomocou Správcu scenárov a ktoré môže spôsobiť, že údaje vo vyrovnávacej pamäti alebo skryté údaje sa uložia spolu so zošitom.

Filtre

Filtre, ktoré môžu byť príčinou výskytu údajov vo vyrovnávacej pamäti alebo skrytých údajov v zošite. Kontrola dokumentov vyhľadáva automatické filtre a filtre tabuľky, ktoré sa používajú s vašimi údajmi.

Skryté názvy

Skryté názvy, ktoré mohli uložiť skryté údaje v zošite.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×