Obmedzenie prístupu prostredníctvom správy prístupových práv k informáciám

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Prístupových práv k informáciám (IRM) umožňuje jednotlivcom a správcom, ak chcete nastaviť povolenia pre dokumenty, zošity a e-mailové správy. V tomto pomáha predchádzať citlivých informácií tlačeniu, alebo skopírovaním neoprávnenými používateľmi. Po povolení pre súbor je obmedzený prístup pomocou správy prístupových práv, obmedzenia prístupu a používanie presadzujú aj v prípade, že súbor dosiahne nečakané príjemcov. Je to preto prístupové povolenia sú uložené v dokument, zošit, prezentácie alebo samotnej e-mailovej správy. A toto musí byť na serveri overení.

Správa prístupových práv k informáciám pomáha ľuďom uplatňovať svoje osobné preferencie pri prenose osobných alebo súkromných informácií. Správa prístupových práv k informáciám tiež pomáha organizáciám presadzovať podnikovú politiku, ktorou sa riadi správa a šírenie dôverných alebo majetkových informácií.

Konkrétne technológia IRM pomáha v týchto oblastiach:

 • bráni oprávneným príjemcom obmedzeného obsahu v jeho presmerovaní, kopírovaní, zmene, tlači, faxovaní alebo prilepení na neoprávnené použitie,

 • obmedzuje obsah pri jeho odoslaní kdekoľvek,

 • zabezpečuje uplynutie platnosti súboru, aby po stanovenom čase nebolo možné zobrazovať obsah v dokumentoch,

 • zabezpečuje uplatňovanie podnikovej politiky, ktorá riadi používanie a šírenie obsahu v rámci spoločnosti.

Technológia IRM pri obmedzenom obsahu nedokáže zabrániť:

 • vymazaniu, odcudzeniu, zachyteniu ani prenášaniu škodlivými programami, ako sú napríklad trójske kone, nástroje na zaznamenávanie stlačení klávesov a niektoré typy spyware,

 • strate ani poškodeniu z dôvodu činnosti počítačových vírusov,

 • ručnému kopírovaniu ani prepísaniu zo zobrazenia na obrazovke príjemcu,

 • zhotoveniu digitálnej fotografie (pri zobrazení na obrazovke) príjemcom,

 • skopírovaniu pomocou programov iných výrobcov na zaznamenanie obsahu zobrazeného na obrazovke.

Poznámka : Informácie o tom, ako je možné obmedziť povolenie pre obsah v e-mailových správ, nájdete v téme Vytvorenie správy s obmedzeným povolením.

Používanie prístupových práv k informáciám v balíku Microsoft Office

Vyberte platformu používate nižšie uvedené karty.

Ak chcete použiť IRM dokumentu, zošita alebo prezentácie v systéme iOS prejdite na páse s nástrojmi aplikácie a ťuknite na tlačidlo zabezpečiť. Keď sa zobrazí v bubline ťuknite na položku obmedziť povolenia. Ak Office zobrazí výzvu na výber servera, vyberte server, ktorý je vhodný pre váš súbor, v opačnom prípade zobrazí dialógové okno obmedziť povolenia.

 • Bez obmedzení- Toto je predvolená hodnota pre súbory, ktoré ešte nie sú použité obmedzení. Ak dokument už obmedzenia môžete vybrať si, ako odstrániť všetky obmedzenia zo súboru.

 • Vlastné povolenia – pomocou tejto položky nastaviť vlastnú množinu povolení pre súbor. Tu môžete určiť, ak iní by mali mať možnosť upravovať, tlačiť alebo kopírovať, a vy môžete zapnúť alebo vypnúť časové obmedzenia pre súbor. Časové obmedzenia umožňujú platnosti súbor tak, že príjemca budete môcť získať prístup k súboru iba do zadaný dátum a čas, ako je napríklad.

 • Tretia sekcia obsahuje všetky šablóny prístupových práv k informáciám, vytvorenú organizáciou. Toto sú predkonfigurovaného množiny obmedzenia, ktoré môžete rýchlo použiť ťuknutím.

Po výbere vaše obmedzenia zobrazí prostredníctvom výberu názov, ktorý umožňuje zadajte mená alebo e-mailové adresy osoby alebo skupiny, ktoré chcete tieto obmedzenia, ktoré chcete použiť. Keď ste spokojní, ktoré ste pridali všetkých ľudí sa má obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na v pravom hornom rohu ťuknite na položku zabezpečiť.

Aj keď nie je v súčasnosti priradiť povolenia IRM v Android verzie balíka Microsoft Office, sa otvorí všetky súbory prístupových práv k informáciám, ktoré sa zobrazí, ak ste prihlásení pomocou konta, ktoré má povolenia na súbor. Pri pokuse o otvorenie súboru prístupových práv k informáciám sa zobrazí informačný panel v hornej časti, ktoré ponúka a umožňuje zobraziť povolenia, ktoré boli priradené k tomuto súboru.

Pri pokuse o otvorenie súboru prístupových práv k informáciám v balíku Office pre Android môžete zobraziť povolenia vám bola priradená.

Dôležité : Na obmedzenie prístupu k obsahu súboru musíte mať balík Microsoft Office for Mac Standard 2011.

Prístupových práv k informáciám v balíku Office for Mac 2011 poskytuje tri úrovne povolení.

Úroveň povolení

Umožňuje

Čítať

Čítať

Zmeniť

Čítať, upravovať, kopírovať, ukladať zmeny

Úplný prístup

Čítať, upravovať, kopírovať, ukladať zmeny, tlačiť, nastavovať dátum uplynutia platnosti obsahu, udeľovať povolenia používateľom, pristupovať k obsahu pomocou kódu programu

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Manuálne nastavenie úrovne povolení

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochrana na položku Povolenia a potom kliknite na položku Obmedzený prístup.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. Ak pristupujete k licenčnému serveru po prvýkrát, zadajte svoje meno používateľa a heslo pre licenčný server a potom začiarknite políčko Uložiť heslo do kľúčenky v systéme Mac OS.

  Tip :  Ak ste nezačiarkli políčko Uložiť heslo do kľúčenky v systéme Mac OS, možno budete musieť zadať svoje meno používateľa a heslo viackrát.

 3. Do polí Čítať, Zmeniť alebo Úplný prístup zadajte e-mailovú adresu alebo meno osoby alebo skupinu osôb, ktorým chcete priradiť úroveň prístupu.

 4. Ak chcete vyhľadávanie v adresári pre e-mailovú adresu alebo názov, kliknite na položku Tlačidlo Kontakty .

 5. Ak chcete priradiť úroveň prístupu pre všetkých ľudí z adresára, kliknite na položku Pridať všetci   Pridať všetkých .

 6. Keď priradíte úroveň povolení, kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa panel hlásení so správou, že dokument má pre používateľov pridelené prístupové práva.

Použitie šablóny na obmedzenie povolení

Správca môže nakonfigurovať podnikové politiky IRM, ktoré definujú, kto má prístup k informáciám o úrovni povolení pre používateľov. Tieto aspekty správy prístupových práv sú definované pomocou serverových šablón technológie Active Directory Rights Management Services (AD RMS). Podnikový správca môže napríklad definovať šablónu prístupových práv s názvom Dôverné údaje spoločnosti, ktorá určuje, že dokumenty s touto politikou môžu otvoriť iba používatelia v rámci domény spoločnosti.

 • Na karte Revízia kliknite v časti Ochrana na položku Povolenia a potom kliknite na požadovanú šablónu prístupových práv.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

Zmena alebo odstránenie úrovne povolení, ktoré ste nastavili

Ak ste použili na obmedzenie povolení šablónu, nemôžete zmeniť alebo odstrániť úrovne povolení. Tieto kroky sú vhodné, iba ak ste nastavili úrovne povolení manuálne.

 1. Na paneli hlásení kliknite na položku Zmeniť povolenia.

 2. Do polí Čítať, Zmeniť a Úplný prístup zadajte novú e-mailovú adresu alebo meno osoby alebo skupinu osôb, ktorým chcete priradiť úroveň prístupu.

 3. Ak chcete odstrániť osobu alebo skupinu ľudí z úrovne prístupu, kliknite na e-mailovú adresu a potom stlačte kláves DELETE.

 4. Ak chcete odstrániť všetkých úrovne povolení, kliknite na položku Pridať všetci   Pridať všetkých .

Nastavenie dátumu uplynutia platnosti pre súbor s obmedzením

Autori môžu pomocou dialógového okna Nastaviť povolenia nastaviť pre obsah dátum uplynutia platnosti. Roman sa môže napríklad rozhodnúť, že obmedzí prístup k dokumentu pre Helenu aj Igora do 25. mája a potom povoleniu na dokument uplynie platnosť.

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochrana na položku Povolenia a potom kliknite na položku Obmedzený prístup.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. Kliknite na položku Ďalšie možnosti a začiarknite políčko Platnosť dokumentu sa skončí a zadajte dátum.

  Po uplynutí platnosti povolení pre dokument pre oprávnených používateľov môže dokument otvoriť iba autor alebo osoby s úplným prístupom.

Povolenie tlačiť obsah pre používateľov s povoleniami Zmeniť alebo Čítať

Podľa predvoleného nastavenia používatelia s povoleniami Zmeniť a Čítať nemôžu tlačiť.

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochrana na položku Povolenia a potom kliknite na položku Obmedzený prístup.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. Kliknite na položku Ďalšie možnosti a začiarknite políčko Povoliť ľuďom s povoleniami na vykonávanie zmien alebo na čítanie tlačiť obsah.

Povolenie kopírovať obsah používateľom s povolením Čítať

Podľa predvoleného nastavenia používatelia s povolením Čítať nemôžu obsah kopírovať.

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochrana na položku Povolenia a potom kliknite na položku Obmedzený prístup.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. Kliknite na položku Ďalšie možnosti a začiarknite políčko Povoliť ľuďom s povoleniami na čítanie kopírovať obsah.

Povolenie spúšťania skriptov v súbore s obmedzením

Autori môžu zmenou nastavení povoliť v otvorenom dokumente spúšťanie makier jazyka Visual Basic a sprístupniť informácie v dokumente s obmedzeným prístupom pre AppleScript.

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochrana na položku Povolenia a potom kliknite na položku Obmedzený prístup.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. Kliknite na položku Ďalšie možnosti a začiarknite políčko Prístup k obsahu pomocou kódu programu.

Vyžadovanie pripojenia na overenie povolenia

Používatelia sa predvolene musia overiť pripojením k serveru AD RMS pri prvom otvorení dokumentu s obmedzeným prístupom. Môžete to však zmeniť a požadovať overenie pri každom otvorení dokumentu s obmedzeniami.

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochrana na položku Povolenia a potom kliknite na položku Obmedzený prístup.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. Kliknite na položku Ďalšie možnosti a začiarknite políčko Vyžadovať pripojenie na overenie povolení.

Odstránenie obmedzení

 1. Na karte Revízia kliknite v časti Ochrana na položku Povolenia a potom kliknite na položku Bez obmedzení.

  Karta Revízia vo Worde, skupina Ochrana

 2. V dialógovom okne kliknite na položku Odstrániť obmedzenia.

Súvisiace témy

Obmedziť povolenie pre obsah v súbore
Otvorte súbor, ktorý má obmedzené povolenia
pridať poverenia na otvorenie súboru s riadením prístupových práv alebo správy
formáty súborov, ktoré pracujú s prístupových práv k informáciám

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×