Obchodovanie s produktmi a službami v doplnku Business Contact Manager

V pracovný priestor Marketing v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete vytvárať a spúšťať rôzne marketingová aktivita a sledovať úspech každej z nich (jednotlivo alebo spolu) ako súčasť viackanálovej marketingová kampaň.

Vytvorte si zoznam hovorov pre špecifickú propagačnú akciu, odošlite prispôsobené e-mailové správy vybratým zákazníkom, vytvárajte brožúry a letáky na cielenú poštu alebo vytvorte vlastnú marketingovú aktivitu pomocou nástrojov obsiahnutých v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Tento článok obsahuje informácie o spôsobe vytvorenia a používania marketingových aktivít hromadnej pošty a tlače reklamných materiálov. Taktiež v ňom nájdete podrobnosti o tom, ako analyzovať úspech marketingových snáh a ako používať zostavy a marketingové miniaplikácia v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Informácie o spôsobe vytvorenia marketingovej aktivity zoznamu hovorov nájdete v článku Vytvorenie a používanie zoznamov hovorov v doplnku Business Contact Manager.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie a spustenie marketingovej aktivity hromadného e-mailu alebo tlače reklamných materiálov

Sledovanie alebo analýza marketingových aktivít

Na začiatok stránky

Vytvorenie a spustenie marketingovej aktivity hromadného e-mailu alebo tlače reklamných materiálov

Ak chcete, aby podnik rástol, je potrebné preraziť na trhu. Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zjednodušuje vytváranie e-mailových správ na hromadné odosielanie, propagáciu prostredníctvom reklamných materiálov a vytváranie iných marketingových aktivít.

Vytvorenie a spustenie marketingovej aktivity sa skladá z troch krokov: plánovanie aktivity, vytvorenie obsahu danej aktivity a jej spustenie.

Na začiatok stránky

Plánovanie aktivity

V štádiu plánovania vytvoríte záznam marketingovej aktivity výberom názvu aktivity a určením cieľa, na ktorý sa bude aktivita zameriavať (zákazník, obchodný kontakt alebo potenciálny zákazník).

Poznámka : Zoznam príjemcov marketingovej aktivity môže obsahovať len jeden typ záznamu. Napríklad zoznam príjemcov môže obsahovať zákazníkov, nie však zákazníkov a obchodné kontakty. Obchodné kontakty a potenciálni zákazníci môžu byť na rovnakom zozname, pretože záznam potenciálneho zákazníka je založený na type záznamu obchodného kontaktu.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Marketing.

 2. Na páse s nástrojmi prejdite na kartu Domov a v časti Nový kliknite na niektoré z nasledujúcich tlačidiel:

  • Hromadný e-mail 

  • Nové položky, ukážte na položku Marketing a potom kliknite na položku Tlač reklamných materiálov  Direct Mail Print icon alebo Iná aktivita.

 3. Zadajte názov marketingovej aktivity vo formulár.

 4. Ak chcete, aby bola táto aktivita súčasťou marketingovej kampane, do poľa Kampaň zadajte názov kampane alebo vyberte existujúci názov kampane zo zoznamu. Ak aktivita nie je súčasťou marketingovej kampane, nemeňte predvolený text v časti Aktuálne aktivity.

 5. Ak chcete v časti Zoznam príjemcov odoslať správu na e-mailovú adresu alebo obchodnú adresu niektorého z nasledujúcich typov zákazníkov, kliknite na položku Všetci zákazníci, Všetky obchodné kontakty a potenciálni zákazníci, Všetky obchodné kontakty alebo Všetci potenciálni zákazníci.

  Taktiež môžete kliknúť na niektorú z nasledujúcich možností:

  • Vyhľadávací priečinok. Na vytvorenie vlastného zoznamu vyberte vyhľadávací priečinok, ktorý obsahuje predfiltrovaný zoznam príjemcov. Po výbere priečinka sa pole premenuje na Vlastný zoznam.

  • Existujúca marketingová aktivita. Vyberte zoznam príjemcov použitý v rámci predchádzajúcej aktivity.

  • Nový zoznam. Ak chcete filtrovať zoznam, otvorte dialógové okno Filtrovanie obchodných kontaktov a vyberte kritériá na filtrovanie zoznamu.

   Tip : Marketingovú aktivitu môžete vytvoriť aj z mien uvedených v zostave. Informácie o tejto možnosti nájdete v časti Používanie zostáv a grafov v doplnku Business Contact Manager.

 6. Ak chcete upraviť vybratý zoznam filtrovaním, kliknite na položku Overiť a filtrovať.

  Ďalšie informácie o filtrovaní zoznamu nájdete v časti Filtrovanie záznamov v doplnku Business Contact Manager.

 7. Na páse s nástrojmi prejdite na kartu Domov a v časti Zobraziť, kliknite na položku Podrobnosti, čím otvoríte stránku Podrobnosti o aktivite.

 8. Podľa potreby zadajte informácie do polí Kód kampane, Rozpočtové náklady, Dátum začatia, Dátum skončenia a Komentáre.

 9. Kliknutím na položku Uložiť a zavrieť uložte záznam alebo pokračujte časťou Vytvorenie marketingového obsahu.

  Keď ste pripravení na spustenie aktivity, kliknite na položku Spustiť alebo si prečítajte časť Spustenie marketingovej aktivity.

Na začiatok stránky

Vytvorenie marketingového obsahu v programe Outlook, Word alebo Publisher

Ak chcete vytvoriť obsah na distribúciu, môžete použiť program Outlook, Word alebo Publisher na vytvorenie konceptu e-mailových správ, tlač listov, brožúr a iných marketingových materiálov, ako aj ďalších typov dokumentov, a potom ich prepojiť s aktivitou v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Po vytvorení záznamu marketingovej aktivity a výbere príjemcov (podľa pokynov v časti Plánovanie aktivity) môžete prepojiť obsah s aktivitou.

Môžete sa rozhodnúť vytvoriť obsah počas plánovania marketingovej aktivity a vytvoriť záznam aktivity, alebo môžete najskôr vytvoriť obsah v programe Outlook, Publisher alebo Word a následne vytvoriť záznam pre marketingovú aktivitu. Ak najskôr vytvoríte obsah, znamená to, že vyberiete súbor v zázname marketingovej aktivity.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Marketing.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Vytvorte novú marketingovú aktivitu.

  • V pracovnom priestore kliknite na kartu Hromadný e-mail, Tlač reklamných materiálov alebo Iné reklamné aktivity a potom dvojitým kliknutím na záznam otvorte záznam.

 3. Rozhodnite sa, či chcete vytvoriť nový marketingový dokument pre aktivitu alebo použiť ten, čo už bol vytvorený.

  Vytvorenie nového súboru

  • V okne marketingovej aktivity kliknite na niektorý z nasledujúcich zdrojov obsahu:

   • Editor programu Outlook.

   • Hromadná korešpondencia programu Publisher.

   • Hromadná korešpondencia programu Word.

    Vybratý program sa otvorí. Použite tento program na vytvorenie správy, ktorú môžete prispôsobiť pomocou funkcie Hromadná korešpondencia.

  • Ak ste vybrali možnosť Editor programu Outlook, kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

   Ak ste vybrali možnosť Hromadná korešpondencia programu Publisher alebo Hromadná korešpondencia programu Word, kliknite na položku Vytvoriť alebo prehľadávať a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  • Vytvorte správu, leták alebo brožúru na distribúciu.

   Ak chcete prispôsobiť marketingovú správu pre každého príjemcu, postupujte podľa pokynov na table Hromadná korešpondencia v programe Publisher alebo Word. Informácie o spôsobe používania hromadnej korešpondencie nájdete v časti Pomocník programu Publisher alebo Word.

  • Uložte súbor a vráťte sa do okna marketingovej aktivity.

   Poznámka : Predvolený názov súboru je rovnaký ako názov aktivity (neplatí v prípade, ak uložíte súbor pod iným názvom).

  Výber existujúceho súboru

  • V okne marketingovej aktivity v časti zdroja obsahu kliknite na položku Vytvoriť alebo prehľadávať a potom kliknite na položku Prehľadávať.

   Poznámka : Po vytvorení alebo výbere súboru sa do tlačidla pridá príkaz Upraviť. Ak uložíte a znova otvoríte aktivitu, názov tlačidla sa zmení na Upraviť alebo prehľadávať. Kliknutím na položku Upraviť môžete revidovať vybratý súbor.

   Tip : Môžete kliknúť na položku Upraviť zoznam príjemcov na table Hromadná korešpondencia v programe Publisher alebo Word a upraviť príjemcov aktivity (taktiež môžete vykonať príslušné kroky v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ak aktivita ešte nebola spustená).

  • Po dokončení zmien uložte súbor a vráťte sa do okna marketingovej aktivity.

 4. Vybratý súbor sa zobrazí v poli Použiť súbor.

 5. Ak chcete spustiť aktivitu neskôr, kliknite na položku Uložiť a zavrieť. V opačnom prípade kliknite na položku Spustiť a prečítajte si časť tohto článku s názvom Spustenie marketingovej aktivity.

Tip : Ak chcete sledovať výsledky tejto marketingovej aktivity, musíte zaznamenať názov aktivity v poli Inicioval v každom zázname zákazníka, obchodného kontaktu, potenciálneho zákazníka alebo príležitosti, ktorý aktivita vytvorila. Ak potom chcete zobraziť výsledky aktivity, pozrite si stránku Sledovanie záznamu marketingovej aktivity.

Na začiatok stránky

Spustenie marketingovej aktivity

Keď budete pripravení na spustenie niektorej z aktivít, ktoré ste vytvorili, kliknite na položku Spustiť.

 1. Otvorte záznam aktivity.

  Ako?

  1. V pracovnom priestore Marketing kliknite na kartu Hromadný e-mail, Tlač reklamných materiálov alebo Iné marketingové aktivity vzhľadom na typ aktivity, ktorý chcete spustiť.

  2. Na table Zoznam dvakrát kliknite na aktivitu a otvorte ju.

   Tip : Ak máte dlhý zoznam aktivít, vyhľadajte aktivitu pod názvom kampane. Ak ste ju nepriradili ku kampani, aktivita bude uvedená v časti Aktuálne aktivity. Ak chcete aktivitu rýchlo vyhľadať, môžete zadať jej názov do poľa Vyhľadávanie.

 2. Overte mená v časti Zoznam príjemcov a uistite sa, že ste vybrali všetkých zákazníkov, obchodné kontakty a potenciálnych zákazníkov, ktorým chcete posielať poštu.

  Tip : Zoznam príjemcov môžete overiť a aktualizovať aj na table Hromadná korešpondencia v programe Publisher alebo Word.

 3. Kliknutím na položku Spustiť spustite aktivitu.

  Dokument sa otvorí v programe, ktorý ste použili na jeho vytvorenie.

 4. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  1. Ak odosielate hromadnú e-mailovú správu:

   Vykonajte všetky požadované zmeny dokumentu (napríklad prispôsobenie správy pomocou funkcie Hromadná korešpondencia). Ak chcete odoslať správu, na páse s nástrojmi v skupine Dokončiť kliknite na položku Dokončiť a spracovať hromadnú korešpondenciu a potom kliknite na položku Odoslať e-mailové správy.

  2. Ak vytvárate reklamnú cielenú publikáciu:

   Vykonajte všetky požadované zmeny dokumentu, potom podľa pokynov v okne vytlačte dokument, zlúčte ho do novej publikácie alebo ho pridajte do existujúcej publikácie.

Na začiatok stránky

Sledovanie alebo analýza marketingových aktivít

Vždy, keď spustíte marketingovú aktivitu, je dôležité sledovať jej výsledky. Je nevyhnutné porozumieť najmenej tomu, či bola aktivita vhodným krokom z hľadiska investovaného času a peňazí.

Ak chcete zobraziť výsledky marketingovej aktivity, zaznamenajte, ktorí zákazníci, obchodné kontakty, potenciálni zákazníci alebo príležitosti vyplynuli z každej marketingovej aktivity. Počas vytvárania nových záznamov zaznamenajte názov marketingovej aktivity do poľa záznamu Inicioval.

Obsah tejto časti

Pridanie názvu marketingovej aktivity do záznamu zákazníka, obchodného kontaktu, potenciálneho zákazníka alebo príležitosti

Zobrazenie výsledkov marketingovej aktivity alebo kampane

Odkiaľ pochádzajú kontrolné čísla?

Analýza marketingovej aktivity alebo kampane

Zobrazenie marketingovej miniaplikácie

Používanie miniaplikácií na analýzu marketingových výsledkov

Používanie marketingových zostáv

Na začiatok stránky

Pridanie názvu marketingovej aktivity do záznamu zákazníka, obchodného kontaktu, potenciálneho zákazníka alebo príležitosti

Ak chcete efektívne sledovať návratnosť investícií do marketingovej aktivity, zaznamenajte si rozpočtové a skutočné náklady na aktivitu.

Taktiež je potrebné zadať názov aktivity do poľa Inicioval za každý záznam zákazníka, obchodného kontaktu, potenciálneho zákazníka alebo príležitosti, ktorý vytvorila daná aktivita. Celkový počet jednotlivých typov záznamov je uvedený v poli Výsledky aktivity na strane Sledovanie záznamu marketingovej aktivity.

 1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Zákazníci alebo obchodné kontakty     Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Správa kontaktov.

  • Potenciálni zákazníci alebo príležitosti     Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

 2. Kliknite na kartu obsahujúcu požadovaný záznam.

 3. Na table Zoznam dvakrát kliknite na záznam zákazníka, obchodného kontaktu, príležitosti alebo potenciálneho zákazníka, čím ho otvoríte.

 4. V časti záznamu Informácie o zdroji kliknite na položku Inicioval.

 5. V dialógovom okne Výber zákazníka, obchodného kontaktu alebo marketingovej aktivity v časti Typ položky kliknite na položku Všetky marketingové aktivity alebo kliknite na typ marketingovej aktivity, ktorá vytvorila daný záznam.

 6. V časti Názov aktivity kliknite na marketingovú aktivitu.

 7. V časti Prepojené záznamy kliknite na položku Prepojiť s.

  Záznam sa prepojí s marketingovou aktivitou a stane sa súčasťou súčtu typov vytvorených záznamov na stránke záznamu aktivity Sledovanie.

 8. Kliknutím na položku OK zavrite okno.

 9. Tento postup opakujte pre každého zákazníka, obchodný kontakt, potenciálneho zákazníka alebo príležitosť, ktoré sú výsledkom marketingovej aktivity.

Na začiatok stránky

Zobrazenie výsledkov marketingovej aktivity

K dispozícii máte niekoľko spôsobov sledovania (monitorovania) marketingovej aktivity, ako napríklad použitie stránky aktivity Sledovanie, zobrazenie analytických nástrojov a miniaplikácia v pracovný priestor Marketing, a zobrazenie údajov v zostavách. Stránka Sledovanie poskytuje najpodrobnejšie údaje o aktivitách. Na tejto stránke môžete označiť aktivity za zatvorené a uložiť informácie o skutočných nákladoch.

 1. Otvorte stránku Sledovanie – najskôr však otvorte marketingovú aktivitu. Na páse s nástrojmi na karte Zobraziť kliknite na položku Sledovať.

 2. V časti Informácie o aktivite môžete zadať skutočné náklady aktivity alebo začiarknuť políčko a označiť tak aktivitu za zatvorenú.

 3. V časti Výsledky aktivity môžete zobraziť počet nových príležitostí a kontaktov vyplývajúcich z aktivity a kliknutím na položku Zobraziť zostavu vytvoriť podrobnú obchodnú zostavu s informáciami vo vybratom poli.

Odkiaľ pochádzajú kontrolné čísla?

Údaje zobrazené na stránke Sledovanie sa počítajú automaticky na základe informácií, ktoré zadáte o každej aktivite:

 • Každý zákazník, obchodný kontakt, potenciálny zákazník a príležitosť s vybratým názvom aktivity v poli Inicioval sa zahrnie do príslušného počtu pre polia Iniciovaní potenciálni zákazníci, Iniciované príležitosti, Iniciovaní zákazníci a iniciované kontakty.

 • Ak je aktivita zoznamom hovorov, pole Iniciované denníky telefonátov sa aktualizuje vtedy, keď uložíte zmeny záznamu zoznamu hovorov.

 • Informácie o očakávanom výnose sa počítajú z percenta pravdepodobnosti predaja a hodnoty produktov a služieb každého záznamu príležitosti, ktorý je prepojený s aktivitou.

Na začiatok stránky

Analýza marketingovej aktivity alebo kampane

Karta Analýza v pracovnom priestore Marketing zoskupuje zoznam všetkých marketingových aktivít zoradených podľa kampane.

Poznámka : Podrobné informácie sa uvádzajú iba za jednotlivé marketingové aktivity. Neexistuje žiadna funkcia analýzy celej kampane, ktorá by zahŕňala všetky aktivity.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Marketing.

 2. Na table Zoznam kliknite na kartu Analýza.

  Na karte sa zobrazia všetky marketingové aktivity usporiadané podľa kampane – aktivity, ktoré nie sú prepojené s kampaňou, sa zobrazia v časti Kampaň: Aktuálne aktivity.

 3. Ak chcete overiť podrobné informácie o špecifickej aktivite, dvojitým kliknutím na názov aktivity otvorte záznam. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie výsledkov marketingovej aktivity.

  Poznámka : Po otvorení zostavy môžete spustiť novú marketingovú aktivitu vzhľadom na osoby uvedené v zostave priamym spôsobom z pása s nástrojmi zostavy.

Na začiatok stránky

Zobrazenie marketingovej miniaplikácie

Marketingové miniaplikácie sú užitočné na získanie rýchleho prehľadu o tom, ako úspešná je marketingová aktivita, a to priamo v pracovnom priestore Marketing.

Ak chcete získať najlepšie informácie z miniaplikácia, je potrebné, aby boli údaje marketingovej aktivita aktuálne. Keď vytvoríte nové záznamy aktivity a priradíte ich ku kampaniam, údaje sa zobrazia v miniaplikácii. Pokiaľ ide o špecifické podrobnosti (napríklad počet zákazníkov, obchodných kontaktov, potenciálnych klientov alebo príležitostí, ktoré sú výsledkom konkrétnej aktivity), je potrebné zadať názov aktivity do poľa Inicioval za každý nový záznam. Ak chcete získať presné finančné údaje, zahrňte údaje o rozpočtových a skutočných nákladov na stránky Podrobnosti a Sledovanie za každú aktivitu.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Marketing.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Miniaplikácie.

 3. V skupine Pridať miniaplikácie kliknite na položku Marketing a potom kliknite na niektorú z nasledujúcich položiek:

  • Analýza typu aktivity

  • Analýza kampane

  • Porovnanie kampaní

Informácie o miniaplikácii sa budú aktualizovať vždy vtedy, keď uložíte nové informácie do príslušného záznamu.

Na začiatok stránky

Použitie miniaplikácií na analýzu výsledkov marketingovej aktivity

Marketingové miniaplikácie v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zahŕňajú nasledujúce možnosti:

 • Analýza typu aktivity. Zobrazuje vybratý výsledok za všetky marketingové aktivity určitého typu, napríklad Hromadný e-mail.

 • Analýza kampane. Zobrazuje vybratý výsledok za všetky marketingové aktivity v rámci jednej kampane.

 • Porovnanie kampaní. Zobrazuje vybratý výsledok za všetky marketingové kampane.

Každú marketingovú miniaplikáciu môžete nakonfigurovať tak, aby sa zobrazovali oba aktivity alebo kampane, ktoré chcete zobraziť, ako aj počet príležitostí, zákazníkov, obchodných kontaktov alebo potenciálnych zákazníkov, ktorí boli vytvorení v dôsledku každej aktivity alebo kampane, prípadne ich skutočné náklady, rozpočty alebo očakávaný výnos.

Poznámka : Dbajte na to, aby všetky nové záznamy vytvorené ako výsledok marketingovej aktivity, súviseli s danou aktivitou a aby boli zaznamenané do poľa Inicializoval nového záznamu.

Ďalšie informácie o používaní miniaplikácií nájdete v časti Používanie miniaplikácií v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Používanie marketingových zostáv

Výsledky marketingových aktivít môžete zobraziť v rôznych zostavách doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, vytlačiť ich alebo ich exportovať do programu Excel na ďalšiu analýzu.

Predvolene máte k dispozícii nasledujúce zostavy:

 • Príležitosti podľa marketingovej aktivity

 • Obchodné kontakty podľa marketingovej aktivity

 • Zákazníci podľa marketingovej aktivity

 • Marketingové aktivity podľa kampane

 • Marketingové aktivity podľa typu

  Poznámka : Ak chcete zobraziť najnovšie informácie o marketingových aktivitách v zostavách, dbajte na to, aby každý záznam vytvorený ako výsledok marketingovej aktivity obsahoval názov marketingovej aktivity v poli Inicializoval.

Ďalšie informácie o používaní zostáv a grafov nájdete v časti Používanie zostáv a grafov v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×