Nemáte skúsenosti s programovaním v programe Access? Začnite tu

Vytváranie novej databázy zvyčajne začínate tak, že vytvoríte určité databázové objekty, ako sú napríklad tabuľky, formuláre a zostavy. V určitom štádiu sa však môžete dostať do situácie, v ktorej je potrebné použiť určité programovanie na zautomatizovanie určitých procesov a spojenie databázových objektov. Tento článok vám pomôže zorientovať sa v programovacích nástrojoch v programe Microsoft Office Access 2007 a nasmeruje vás na niektoré zdroje informácií, kde môžete získať ďalšie informácie o programovaní.

Obsah tohto článku

Čo je programovanie?

Voľba medzi používaním makier alebo používaním kódu VBA

Používanie Sprievodcu príkazovým tlačidlom na vykonávanie bežných programovacích úloh

Základné informácie o makrách

Informácie o kóde VBA

Konvertovanie makier na kód VBA

Informácie o používaní systému Pomocníka

Čo je programovanie?

Programovanie v programe Office Access 2007 je proces pridávania funkcií do databázy pomocou makier programu Access alebo kódu VBA (Visual Basic for Applications). Predpokladajme napríklad, že ste vytvorili formulár a zostavu, a do formulára chcete pridať príkazové tlačidlo, pomocou ktorého môžete otvoriť zostavu. V takom prípade je programovanie procesom vytvárania makra alebo procedúry VBA a následným nastavením vlastnosť udalosti príkazového tlačidla PriKliknutí tak, aby sa kliknutím na príkazové tlačidlo spustilo makro alebo procedúra. Pri jednoduchej operácii, ako je napríklad otváranie zostavy, môžete použiť Sprievodcu príkazovým tlačidlom, ktorý vykoná všetky potrebné akcie, alebo môžete vypnúť Sprievodcu a programovanie vykonať osobne.

Poznámka : Pojmom makro sa v mnohých programoch balíka Microsoft Office označuje kód VBA. Pre používateľov programu Access to môže byť zavádzajúce, pretože pojem makro v programe Access označuje pomenovanú kolekciu akcií makier, ktorú môžete zostaviť pomocou Zostavovača makier. Akcie makier v programe Access predstavujú iba podmnožinu príkazov, ktoré sú k dispozícii v programe VBA. Na rozdiel od programu Visual Basic Editor ponúka Zostavovač makier štruktúrovanejšie rozhranie a umožňuje vám pridávať programovanie do ovládacích prvkov a objektov aj bez znalosti kódu VBA. Je potrebné uvedomiť si, že v článkoch Pomocníka programu Access sa makrá programu Access označujú ako makrá. Kód VBA sa zasa označuje ako VBA, kód, funkcia alebo procedúra. Kód VBA sa nachádza v moduloch tried, ktoré sú časťou jednotlivých formulárov alebo zostáv a obvykle obsahujú kód iba pre dané objekty, a v moduloch, ktoré nie sú spojené s určitými objektmi a obvykle obsahujú „globálny“ kód, ktorý je možné použiť v databáze.

Objekty (ako sú napríklad formuláre a zostavy) a ovládacie prvky (ako sú napríklad príkazové tlačidlá a textové polia) obsahujú veľa rôznych vlastností udalostí, ku ktorým môžete pripojiť makrá alebo procedúry. Každá vlastnosť udalosti je spojená s určitou udalosťou, ako je napríklad kliknutie tlačidlom myši, otvorenie formulára alebo úpravou údajov v textovom poli. Udalosti môžu byť spustené aj faktormi mimo programu Access, ako sú napríklad systémové udalosti, makrá alebo procedúry pripojené k iným udalostiam. Ak pridáte makrá alebo procedúry do vlastností udalostí objektov, databáza sa môže stať komplexnejšou, vo väčšine prípadov však môžete dosiahnuť požadované výsledky aj pomocou minimálneho programovania.

Na začiatok stránky

Voľba medzi používaním makier alebo používaním kódu VBA

Medzi používaním makier alebo kódu VBA by ste sa mali rozhodovať na základe dvoch kritérií: zabezpečenia a požadovaných funkcií. Zabezpečenie je problém, pretože VBA sa môže používať na vytvorenie kódu, ktorý ohrozuje zabezpečenie údajov alebo môže poškodiť súbory v počítači. Pri používaní databázy vytvorenej iným používateľom by ste mali kód VBA povoliť iba v prípade, že viete, že databáza pochádza z dôveryhodného zdroja. Ak vytvárate databázu, ktorú budú používať iní používatelia, mali by ste sa vyhnúť pridávaniu programovacích nástrojov, ktoré od používateľa vyžadujú, aby ich považoval za dôveryhodné. Všeobecné postupy, ktoré umožňujú vyhnúť sa posudzovaniu dôveryhodnosti, nájdete ďalej v tejto časti.

Ďalšie informácie i povolení alebo zakázaní potenciálne nebezpečného obsahu nájdete v článku Povolenie alebo zakázanie makier v dokumentoch balíka Office (ako bolo uvedené na iných miestach v tomto článku, vo väčšine programov balíka Microsoft Office sa pojmom makro označuje kód VBA, je to teda niečo iné než makro programu Access).

Ak teda chcete zvýšiť zabezpečenie svojej databázy, mali by ste sa pokúsiť používať makrá vždy, keď je to možné, a používať programovanie VBA iba pri operáciách, ktoré nie je možné uskutočniť pomocou akcií makier. Mali by ste sa navyše snažiť používať iba akcie makier, ktoré nemusia byť považované za dôveryhodné, aby mohli byť spustené. Obmedzenie používania akcií makier týmto spôsobom poskytuje používateľom istotu, že databáza neobsahuje žiadne funkcie, ktoré by mohli poškodiť údaje alebo iné súbory v ich počítačoch.

Program Office Access 2007 obsahuje veľa nových akcií makier, ktoré majú používateľov povzbudiť k intenzívnejšiemu používaniu makier, a ktoré vám umožnia vytvárať výkonnejšie makrá než staršie verzie programu Access. Teraz môžete napríklad pomocou akcií makier vytvoriť a používať globálne dočasné premenné a pomocou nových akcií makier na spracovanie chýb môžete elegantnejšie riešiť dané chyby. V starších verziách programu Access boli tieto typy funkcií k dispozícii iba pri používaní VBA. V programe Access 2007 môžete makro okrem toho vložiť priamo do vlastnosti udalosti objektu alebo ovládacieho prvku. Vložené makro sa stane súčasťou objektu alebo ovládacieho prvku a pri presúvaní alebo kopírovaní sa makro presúva alebo kopíruje spolu s objektom alebo ovládacím prvkom. V starších verziách programu Access sa makrá musia spravovať ako samostatné objekty, čo v niektorých prípadoch môže skomplikovať správu databázy.

Pri pridávaní programovania do objektu alebo ovládacieho prvku by ste mali zvážiť nasledovné možnosti v poradí, v ktorom sú uvedené na tomto mieste:

 1. Makro obsahujúce iba akcie, ktoré nemusia byť považované za dôveryhodné, aby mohli byť spustené.

 2. Makro obsahujúce akcie, ktoré musia byť považované za dôveryhodné, aby mohli byť spustené.

 3. Procedúra VBA.

Kliknutím na položku Zobraziť všetky akcie v Zostavovači makier môžete pri zostavovaní makra prepínať medzi kratším zoznamom akcií, ktoré sa môžu spustiť bez toho, že by museli byť považované za dôveryhodné, a dlhším zoznamom všetkých akcií makier. Kliknutím na položku Zobraziť všetky akcie sa zobrazí aj úplný zoznam argumentov pre akciu makra SpustiťPríkaz. Ďalšie informácie o vytváraní makier nájdete v časti Základné informácie o makrách alebo po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Makrá predstavujú jednoduchý spôsob riešenia viacerých programovacích úloh, ako je napríklad otváranie a zatváranie formulárov a spúšťanie zostáv. Umožňuje vám rýchlo a jednoducho spájať vytvorené databázové objekty, pretože vyžaduje iba minimálnu znalosť syntaxe. argument pre jednotlivé akcie sa zobrazujú v Zostavovači makier.

Makrá poskytujú zvýšené zabezpečenie a jednoduchosť používania a okrem toho sa musia používať aj na:

 • Priradenie akcie alebo množiny akcií ku klávesu. Toto vyžaduje vytvorenie skupiny makier nazvanej AutoKeys.

 • Vykonanie akcie alebo série akcií pri prvom otvorení databázy. Toto vyžaduje vytvorenie makra s názvom AutoExec.

  Poznámka :  Makro AutoExec sa spúšťa pred všetkými makrami alebo kódom VBA, a to aj v prípade, že ste v dialógovom okne Možnosti programu Access určili spúšťací formulár a pripojili makro alebo kód VBA k udalosti daného formulára PriOtvorení alebo PriZavedení.

Programovanie VBA by ste namiesto makier mali používať, ak chcete vykonať niektorú z nasledovných činností:

 • Použitie vstavaných funkcií alebo vytvorenie vlastných funkcií    Program Access zahŕňa množstvo vstavaných funkcií, ako je napríklad funkcia IPmt na výpočet výšky platby úroku. Tieto vstavané funkcie môžete používať na vykonávanie výpočtov aj bez vytvárania zložitých výraz. Pomocou kódu VBA môžete vytvárať vlastné funkcie na vykonávanie výpočtov, ktoré presahujú možnosti výrazu, alebo na nahradenie zložitých výrazov. Vytvorené funkcie môžete okrem toho použiť vo výrazoch tak, aby ste priradili jednoduchú operáciu viacerým objektom.

 • Vytváranie alebo úprava objektov    Vo väčšine prípadov zistíte, že vytvorenie a upravovanie objektu je najjednoduchšie v návrhové zobrazenie daného objektu. V niektorých prípadoch však možno budete chcieť upraviť definíciu objektu v kóde. Ak však použijete kód VBA, môžete okrem samotnej databázy upravovať všetky objekty v danej databáze.

 • Vykonávanie akcií na úrovni systému    Ak chcete spustiť iný program (ako je napríklad program Microsoft Office Excel 2007), môžete na to použiť akciu SpustiťAplikáciu makra programu Access, ak však chcete pomocou makra vykonávať akcie mimo programu Access, máte minimálne možnosti. Ak však použijete kód VBA, môžete skontrolovať, či súbor existuje v počítači, môžete používať Automatizácia alebo DDE na komunikáciu s ďalšími programami systému Microsoft Windows, napríklad s programom Office Excel 2007, a môžete vyvolávať funkcie v DLL systému Windows.

 • Spracovanie záznamov po jednom    Kód VBA vám umožňuje prechádzať od záznamu k záznamu v množine záznamov a vykonať operáciu na každom zázname samostatne. Makrá na rozdiel od toho pracujú s celou množinou záznamov.

Ak použijete kód VBA v databáze, ktorú distribuujete ostatným používateľom, mali by ste zvážiť zbalenie a podpísanie databázy, aby mali používatelia istotu, že kód pochádza z dôveryhodného zdroja. Ďalšie informácie o balení a podpísaní databázy nájdete v článku Zabezpečenie databázy programu Access 2007.

Na začiatok stránky

Používanie Sprievodcu príkazovým tlačidlom na vykonávanie bežných programovacích úloh

Ak do formulára pridávate príkazové tlačidlo, Sprievodca príkazovým tlačidlom vám pomôže pri oboznamovaní sa s programovaním. Sprievodca vás sprevádza procesom vytvárania príkazového tlačidla, ktoré vykonáva určitú úlohu. V súbore (.accdb) programu Office Access 2007 sprievodca vytvorí makro vložené vo vlastnosti PriKliknutí príkazového tlačidla. V súbore .mdb alebo .adp sprievodca vytvorí kód VBA, pretože v týchto formátoch súborov vložené makrá nie sú k dispozícii. Makro alebo kód VBA potom môžete v oboch prípadoch upraviť alebo rozšíriť podľa vlastných potrieb.

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte a otvorte príslušnú databázu.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, do ktorého chcete pridať príkazové tlačidlo, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. Uistite sa, že na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky je vybratá možnosť Použiť sprievodcov ovládacími prvkami Obrázok tlačidla .

  Obrázok tlačidla

 5. Na karte Návrh kliknite v skupineOvládacie prvky na položku Tlačidlo.

  Obrázok tlačidla

 6. V návrhovej mriežke formulára kliknite na miesto, kam chcete umiestniť príkazové tlačidlo.

  Spustí sa Sprievodca príkazovým tlačidlom.

 7. Na prvej strane sprievodcu kliknite na jednotlivé kategórie zoznamu Kategórie, aby ste sa oboznámili s akciami, ktoré môže sprievodca naprogramovať pre príkazové tlačidlo. V zozname Akcie vyberte požadovanú akciu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Kliknite na možnosť Text alebo na možnosť Obrázok podľa toho, či chcete, aby sa na príkazovom tlačidle zobrazoval text alebo obrázok.

  • Ak chcete, aby sa zobrazil text, môžete ho upraviť v poli vedľa možnosti Text.

  • Ak chcete, aby sa zobrazil obrázok, sprievodca navrhne obrázok v zozname. Ak chcete vybrať iný obrázok, začiarknite políčko Zobraziť všetky obrázky, aby sa zobrazili všetky obrázky príkazového tlačidla, ktoré sú k dispozícii v programe Office Access 2007, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte obrázok, ktorý je uložený na inom mieste.

   Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Zadajte vhodný názov príkazového tlačidla. Tento krok je voliteľný a tento názov sa na príkazovom tlačidle nezobrazí. Zadanie vhodného názvu je však vhodné, ak chcete neskôr odkazovať na príkazové tlačidlo (ak napríklad nastavujete poradie ovládacích prvkov vo formulári). V takom prípade bude pre vás oveľa jednoduchšie rozlišovať príkazové tlačidlá. Ak príkazové tlačidlo slúži napríklad na zavretie formulára, môžete ho nazvať przZavrieť alebo PríkazZavrieť.

 10. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Program Access umiestni dané príkazové tlačidlo do formulára.

 11. Ak chcete zobraziť akcie, ktoré sprievodca „naprogramoval“, použite tento voliteľný postup:

  1. Ak sa hárok vlastností nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

  2. Kliknite na kartu Udalosť v hárku vlastností.

  3. V poli vlastností Pri kliknutí kliknite na tlačidlo Builder button .

   V programe Access sa spustí Zostavovač makier a zobrazí sa makro, ktoré vytvoril Sprievodca. Ak chcete, môžete toto makro upraviť (ďalšie informácie o úprave makra nájdete v časti Základné informácie o makrách alebo po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež). Po dokončení úprav prejdite na kartu Návrh a potom kliknutím na tlačidlo Zavrieť v skupine Zavrieť zatvorte Zostavovač makier. Ak sa v programe Access zobrazí výzva na uloženie zmien a aktualizáciu vlastnosti, zmeny môžete uložiť kliknutím na tlačidlo Áno alebo odmietnuť kliknutím na tlačidlo Nie.

 12. Na karte Návrh v skupine Zobrazenia kliknite na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Formulárové zobrazenie. Kliknutím na nové príkazové tlačidlo skontrolujte, či tlačidlo pracuje podľa očakávania.

Na začiatok stránky

Základné informácie o makrách

Makro je nástroj, ktorý vám umožňuje automatizovať úlohy a pridávať funkcie do formulárov, zostáv a ovládacích prvkov. Ak napríklad pridáte príkazové tlačidlo do formulára, priradíte vlastnosť udalosti tlačidla PriKliknutí k makru s príkazmi, ktoré má tlačidlo vykonať vždy, keď naň kliknete.

Makrá programu Access je možné považovať za zjednodušený programovací jazyk, v ktorom vytvárate kód tak, že zostavujete zoznam akcia, ktoré sa majú vykonať. Pri zostavovaní makra vyberáte každú akciu v rozbaľovacom zozname a potom vypĺňate požadované informácie pre každú akciu. Makrá slúžia na pridávanie funkcií do formulárov, zostáv a ovládacích prvkov bez zápisu kódu v module VBA. Makrá poskytujú podmnožinu príkazov dostupných v programe VBA a pre väčšinu používateľov je vytváranie makier jednoduchšie než písanie kódu VBA.

Makro vytvárate pomocou Zostavovača makier, ktorý je zobrazený na nasledovnom obrázku.

Zostavovač makier

Zobrazenie Zostavovača makier:

 • Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul alebo Modul triedy a potom kliknite na položku Makro. Obrázok tlačidla

Ďalšie informácie o vytváraní makier nájdete po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež v tomto článku.

Na začiatok stránky

Informácie o kóde VBA

VBA je programovací jazyk, ktorý môžete použiť na vytváranie výkonných aplikácií v programe Access. Zahŕňa stovky príkazov, ktoré umožňujú vykonávať oveľa zložitejšie operácie ako sú operácie, ktoré môžete vykonávať pomocou makier programu Access.

Potenciál VBA môžete zvýšiť pomocou ovládacích prvkov iných výrobcov a môžete vytvárať vlastné funkcie a procedúry pre svoje konkrétne potreby. Môžete ho použiť aj na integráciu programu Access s inými programami.

S programovaním s použitím jazyka VBA je možné najrýchlejšie začať tak, že najprv vytvoríte makro programu Access, ktoré potom skonvertujete na kód VBA. Pokyny pre tento postup nájdete v časti Konvertovanie makier na kód VBA. Táto funkcia vytvorí nový modul obsahujúci Funkcia jazyka VBA, ktorá vykonáva ekvivalentné operácie v makre. Otvorí aj program Visual Basic Editor, aby ste mohli začať s úpravou procedúry. Pri práci s programom Visual Basic Editor môžete kliknúť na kľúčové slová a stlačiť kláves F1, aby sa spustil Pomocník pre vývojárov programu Access, kde nájdete ďalšie informácie o jednotlivých kľúčových slovách. Pomocníka pre vývojárov programu Access potom môžete preskúmať a oboznámiť sa s novými príkazmi, ktoré vám pomôžu vykonať požadované programátorské úlohy.

Na začiatok stránky

Konvertovanie makier na kód VBA

Program Office Access 2007 môžete použiť na automatické konvertovanie makier na moduly VBA alebo moduly tried. Makrá pripojené k formuláru alebo zostave môžete konvertovať bez ohľadu na to, či existujú ako samostatné objekty alebo ako vložené makrá. Takisto môžete konvertovať aj globálne makrá, ktoré nie sú pripojené ku konkrétnemu formuláru alebo konkrétnej zostave.

Konvertovanie makier pripojených k formuláru alebo zostave

V tomto procese sa skonvertujú na kód VBA všetky makrá, na ktoré odkazuje formulár alebo zostava (alebo niektorý z ich ovládacích prvkov), alebo všetky makrá vložené vo formulári alebo v zostave a potom sa kód VBA pridá k modulu triedy formulára alebo zostavy. Modul triedy sa stane súčasťou formulára alebo zostavy, ktorý sa presúva alebo kopíruje spolu s formulárom alebo so zostavou.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu a potom kliknite na položku návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Databázové nástroje v skupine Makro kliknite na položku Konvertovať makrá formulára do jazyka Visual Basic alebo na položku Konvertovať makrá zostavy do jazyka Visual Basic.

 3. V dialógovom okne Konvertovať makro formulára alebo Konvertovať makro zostavy vyberte, či chcete, aby program Access pridal do generovaných funkcií kód spracovania chýb. Ak sa v makrách nachádzajú ľubovoľné komentáre, vyberte, či ich chcete zahrnúť do funkcií ako komentáre. Pokračujte kliknutím na položku Konvertovať.

  Ak pre formulár alebo zostavu neexistuje žiadny modul triedy, v programe Access sa jeden modul vytvorí a pridá sa do neho procedúra pre každé makro priradené k danému formuláru alebo zostave. V programe Access sa zmenia aj vlastnosti udalosti formulára alebo zostavy tak, aby namiesto makier spúšťali nové procedúry VBA.

 4. Zobrazenie a úprava kódu VBA:

  1. Ak je formulár stále otvorený v návrhovom zobrazení a hárok vlastností sa ešte nezobrazil, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

  2. Na karte hárka vlastností Udalosť kliknite na ľubovoľné pole vlastností, v ktorom sa zobrazuje položka [Udalostná procedúra], a potom kliknite na tlačidlo Builder button . Ak chcete zobraziť vlastnosti udalostí konkrétneho ovládacieho prvku, kliknutím vyberte daný prvok. Ak chcete zobraziť vlastnosti udalostí celého formulára alebo zostavy, v rozbaľovacom zozname v hornej časti hárka vlastností vyberte položku Formulár alebo položku Zostava.

   V programe Access sa otvorí program Visual Basic Editor a zobrazí procedúru udalosti v jej module triedy. Posúvaním nahor alebo nadol môžete zobraziť všetky ostatné procedúry, ktoré sú v rovnakom module triedy.

Konvertovanie globálnych makier

 1. Na navigačnej table kliknite na názov makra, ktoré chcete skonvertovať.

 2. Na karte Databázové nástroje v skupine Makro kliknite na položku Konvertovať makrá do jazyka Visual Basic.

 3. V dialógovom okne Konvertovať makro vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo Konvertovať.

  Program Access skonvertuje makro a otvorí program Visual Basic Editor.

 4. Zobrazenie a úprava kódu VBA:

  1. Ak sa v programe Visual Basic Editor nezobrazila tabla Project Explorer, kliknite v ponuke View na položku Project Explorer.

  2. Rozbaľte strom pod názvom databázy, v ktorej pracujete.

  3. V časti Modules dvakrát kliknite na modul Konvertované makro-názov makra.

   Modul sa otvorí v programe Visual Basic Editor.

Pripojenie funkcie VBA k vlastnosti udalosti

Pri konvertovaní globálneho makra na kód VBA sa kód VBA umiestni v štandardnom module. Štandardný modul na rozdiel od modulu triedy nie je súčasťou formulára alebo zostavy. Funkciu budete s najväčšou pravdepodobnosťou priraďovať k vlastnosti udalosti vo formulári, v zostave alebo v ovládacom prvku tak, aby sa kód spustil presne v požadovanom čase a na požadovanom mieste. Môžete to dosiahnuť tak, že skopírujete kód VBA do modulu triedy a potom ho priradíte k vlastnosti udalosti, alebo môžete vykonať špeciálne volanie z vlastnosti udalosti do štandardného modulu pomocou nasledovného postupu.

 1. V programe Visual Basic Editor si poznačte názov funkcie. Ak ste napríklad skonvertovali makro nazvané MojeMakro, názov funkcie bude MojeMakro().

 2. Zatvorte program Visual Basic Editor.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu, ku ktorej chcete funkciu priradiť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. Kliknite na ovládací prvok alebo časť, ku ktorej chcete priradiť funkciu.

 5. Ak sa hárok vlastností nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 6. Na karte Udalosť hárka vlastností kliknite na pole vlastnosti udalosti, ku ktorému chcete funkciu priradiť.

 7. Do poľa vlastnosti zadajte znak rovnosti (=) a názov funkcie , napríklad =MojeMakro(). Nezabudnite vložiť zátvorky.

 8. Formulár alebo zostavu uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 9. Na navigačnej table dvakrát kliknite na formulár alebo zostavu a otestujte, či sa kód správne spúšťa.

Teraz už poznáte základy pridávania kódu VBA do databázy. V tomto článku nájdete iba základné informácie, ktoré vám uľahčia vaše začiatky. Existuje množstvo výborných referenčných publikácií a zdrojov informácií online, ktoré vám môžu pomôcť pri rozvíjaní programátorských schopností.

Na začiatok stránky

Informácie o používaní systému Pomocníka

Program Office Access 2007 poskytuje rôzne spôsoby, ako získať pomoc pri programovaní. Pomocníka môžete kedykoľvek získať kliknutím na tlačidlo Pomocník v pravom hornom rohu okna programu Access.

Vstupný bod Pomocníka

V programe Access sa zobrazí okno Pomocníka.

Pri zostavovaní makra alebo procedúry VBA môžete tiež kliknúť na názov akcie makra, kľúčového slova alebo vstavanej funkcie a potom stlačiť kláves F1. V programe Access sa vo väčšine prípadov zobrazí téma Pomocníka k položke, na ktorú ste klikli.

Po otvorení okna Pomocníka môžete na prechádzanie zo strany na stranu použiť navigačné tlačidlá na paneli s nástrojmi.

Panel s nástrojmi Zobrazovač Pomocníka

Kliknite napríklad na tlačidlo Domov, aby sa zobrazil obsah, a potom použite tlačidlá Naspäť, Dopredu, Zastaviť alebo Obnoviť na prechod z jednej témy na druhú alebo na opätovné načítanie témy. Konkrétne informácie môžete v systéme Pomocníka vyhľadávať tak, že zadáte hľadané výrazy do poľa zobrazeného pod panelom s nástrojmi a potom stlačíte kláves ENTER alebo kliknete na tlačidlo Hľadať.

Pri hľadaní informácií o programovaní je obvykle užitočné oboznámiť sa okrem Pomocníka programu Access tiež s Pomocníkom pre vývojárov programu Access.

Prepnutie do Pomocníka pre vývojárov programu Access

 1. Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa tlačidla Hľadať.

  Tlačidlo Hľadať v Pomocníkovi

  V okne Pomocníka sa zobrazí zoznam dostupných predmetov Pomocníka, ktoré môžete prehľadávať.

  Zoznam Vyhľadať Pomocníka

 2. Ak ste pripojení na Internet, v časti Obsah lokality Office Online kliknite na položku Referencie pre vývojárov. Tento spôsob je odporúčaný, pretože obsah z webovej lokality Microsoft Office Online je vždy najaktuálnejší. Ak nie ste pripojení na Internet, alebo ak správca systému vypol možnosť prechodu okna Pomocníka do režimu online, Pomocníka pre vývojárov programu Access môžete stále spustiť kliknutím na položku Referencie pre vývojárov v časti Obsah v tomto počítači.

 3. Pomocníka môžete prehľadávať pomocou prepojení v obsahu alebo po zadaní hľadaných výrazov do poľa pod panelom s nástrojmi a stlačení klávesu ENTER.

 4. Ak sa chcete prepnúť naspäť do Pomocníka programu Access, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa tlačidla Hľadať a potom kliknite na položku Pomocník programu Access v časti Obsah lokality Office Online alebo v časti Obsah v tomto počítači.

Kliknite na ponuku Stav pripojenia v pravom dolnom rohu okna Pomocníka a potom kliknite na položku Vysvetliť tieto možnosti, kde nájdete ďalšie informácie o používaní Pomocníka v režimoch offline alebo online.

Pripojenie na lokalitu Office Online zo Zobrazovača Pomocníka

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×