Navrhovanie šablóny formulára založenej na databáze Microsoft SQL Server

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete získavať údaje alebo ich získavať aj odosielať, môžete navrhnúť šablónu formulára, ktorá bude pracovať s databázou Microsoft SQL Server .

Obsah tohto článku

Prehľad

Informácie týkajúce sa kompatibility

Skôr než začnete

Vytvorenie šablóny formulára

Konfigurácia možností odoslania

Prehľad

Formulár môže mať jedno primárne pripojenie údajov nazývané hlavné pripojenie údajov a voliteľne môže mať jedno alebo viac vedľajších pripojení. V závislosti od zámerov s formulárom môže pripojenie údajov zadať dotaz alebo odoslať údaje formulára do externého zdroja údajov, napríklad do databázy Microsoft SQL Server alebo do webovej služby.

Pri návrhu šablóny formulára, ktorá vychádza z databázy programu Microsoft Office InfoPath vytvorí hlavný zdroj údajov so skupinami, ktoré obsahujú polia dotazu a údajových polí a pripojenia údajov dotazu ako hlavné pripojenie údajov pre šablónu formulára. Tieto polia a skupiny zodpovedajú spôsob uloženia údajov v tabuľkách v databáze. Polia dotazov obsahujú údaje, ktoré je zadané používateľmi na obmedzenie výsledkov dotazu na záznamy, ktoré sa zhodujú s údajmi v poliach dotazu. Keď formulár založený na šablóne formulára používa hlavné pripojenie údajov, program InfoPath vytvorí dotaz pomocou údajov v poliach dotazov. Program InfoPath potom odošle dotaz cez pripojenie údajov dotazu. Databáza vráti výsledky dotazu naspäť do formulára cez pripojenie údajov dotazu. Výsledky dotazu sa vložia do údajových polí, ktoré môže byť upravovaný pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú viazané na tieto polia.

Pretože sa štruktúra údajov polí dotazov a údajových polí musí zhodovať so spôsobom, akým sú údaje uložené v databáze, nemôžete tieto údajové polia alebo skupiny v hlavnom zdroji údajov upravovať. Môžete iba pridať polia alebo skupiny do koreňovej skupiny v hlavnom zdroji údajov. Prepojenia na ďalšie informácie o zdrojoch údajov nájdete v časti Pozrite tiež..

Formulár môže odoslať údaje do databázy cez hlavné pripojenie údajov formulára v prípade, že šablóna formulára, na ktorej je formulár založený, spĺňa nasledovné požiadavky:

 • Šablóna formulára nie je šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom    Ak vytvárate šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, program InfoPath nevytvorí pripojenie na odoslanie údajov v hlavnom pripojení údajov. Ak chcete povoliť používateľom odoslať údaje vo formulári, ktorý je založený na šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom, použite webová služba, ktorá pracuje s databázou.

 • Ľavá tabuľka v každom z párov súvisiacich tabuliek v hlavnom zdroji údajov obsahuje primárny kľúč    Aspoň jeden z vzťahov pre každý pár súvisiacich tabuliek musí obsahovať primárny kľúč z ľavej tabuľky.

 • Žiadne z údajových polí v hlavnom zdroji údajov formulára ukladacieho priestoru typ údajov large binary    InfoPath zakáže pripojenie údajov odoslania, ak dotaz obsahuje polia, ktoré môžu obsahovať typ údajov large binary, ako sú napríklad obrázky, obrázky, OLE objektov, priložených súborov, typ údajov memo Office Access alebo typ údajov SQL Text.

Keď program InfoPath umožní pripojenie údajov odoslania, používatelia budú môcť odosielať údaje v údajových poliach v hlavnom zdroji údajov do databázy. Ak program InfoPath umožní pripojenie údajov odoslania, môžete prispôsobiť možnosti odosielania pre formuláre, ktoré sú založené na tejto šablóne formulára.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Keď navrhujete šablónu formulára, ktorá je založená na databáze, môžete navrhnúť šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Program InfoPath vytvorí pripojenie údajov dotazu ako hlavné pripojenie údajov v šablóne formulára kompatibilnej s prehrávačom. Šablóna formulára kompatibilná s prehrávačom však nemôže byť konfigurovaná na odosielanie údajov do databázy používateľom. Ak ste navrhli šablónu formulára založenú na databáze SQL Server a chcete, aby používatelia mohli odosielať údaje formulára do databázy cez hlavné pripojenie údajov, nemôžete nastaviť túto šablónu formulára ako kompatibilnú s prehľadávačom.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Ak chcete navrhnúť šablónu formulára založenú na databáze SQL Server, potrebujete od správcu databázy nasledujúce informácie:

 • Názov servera, ktorý obsahuje databázu, na ktorú pripojíte šablónu formulára.

 • Názov databázy, ktorá sa používa s touto šablónou formulára.

 • Overenie vyžadované databázou. Databáza môže na určenie spôsobu prístupu používateľov k databáze vyžadovať overovanie systémom Microsoft Windows alebo serverom SQL Server.

 • Názov tabuľky, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete odoslať do formulára, alebo ktorá bude údaje z formulára prijímať. To je hlavná tabuľka. Ak sa chystáte v databáze používať viac tabuliek, potrebujete názvy ostatných, podriadených tabuliek. Tak isto budete potrebovať aj názvy polí v podriadených tabuľkách, ktoré sa vzťahujú na polia v hlavnej tabuľke.

Na začiatok stránky

Návrh šablóny formulára.

Ak chcete navrhnúť šablónu s pripojením údajov dotazu, je potrebné vykonať nasledujúce činnosti:

 1. Vytvorenie šablóny formulára.    Keď vytvárate šablónu formulára, ktorá je založená na databáze, program InfoPath vytvorí pripojenie údajov dotazu ako hlavné pripojenie údajov medzi šablónou formulára a databázou. Tento proces automaticky vytvorí hlavný zdroj údajov šablóny formulára.

 2. Pridanie jedného alebo viacerých ovládacích prvkov na zobrazenie výsledkov dotazu    Ak chcete povoliť používateľom zobraziť a upraviť údaje v poliach v hlavnom zdroji údajov, keď otvoríte formulár, môžete pridať ovládací prvok do šablóny formulára a potom ich zviazať s poľom v zdroji údajov v hlavnom.

Krok 1: Vytvorenie šablóny formulára

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V časti Vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára kliknite na políčko Šablóny formulára.

 3. V zozname Založené na kliknite na položku Databáza.

 4. Ak navrhujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

  Poznámka: Sprievodca pripojením údajov neumožní pripojenia údajov odoslania v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Ak chcete používateľom umožniť odosielanie údajov z formulárov založených na šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom do databázy, pridajte vedľajšie pripojenie údajov do webovej služby, ktorá s databázou pracuje. Prepojenia na ďalšie informácie o vedľajších pripojeniach údajov nájdete v časti Pozrite tiež.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na možnosť Vybrať databázu.

 7. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na tlačidlo Nový zdroj.

 8. V zozname K akému typu zdroja údajov sa chcete pripojiť? kliknite na položku Microsoft SQL Server a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Do poľa Názov servera zadajte názov servera s databázu SQL Server.

 10. V časti Poverenie pre prihlásenie, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak databáza určí prístup na základe poverení používaných v sieti Microsoft Windows, kliknite na položku Používať overovanie systému Windows .

  • Ak databáza určí prístup na základe určeného mena používateľa a hesla získaného od správcu databázy, kliknite na položku Používať nasledovné meno používateľa a heslo a zadajte do polí Meno používateľa a Heslo potrebné údaje.

 11. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. V zozname Vyberte databázu, ktorá obsahuje požadované údaje kliknite na názov databázy ktorú chcete použiť, začiarknite políčko Pripojiť ku konkrétnej tabuľke, kliknite na názov hlavnej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. Do poľa Názov súboru na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov súboru, v ktorom sú uložené informácie o pripojení údajov, a potom kliknutím na tlačidlo Dokončiť uložte tieto nastavenia.

  Ak chcete používať iné tabuľky v pripojení údajov dotazu, môžete ich pridať na tejto strane sprievodcu.

  Ako?

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať tabuľku.

  2. V dialógovom okne Pridať tabuľku alebo dotaz kliknite na názov podriadenej tabuľky a potom na položku Ďalej. InfoPath sa pokúsi nastaviť vzťahy tým, že spáruje názvy polí v oboch tabuľkách. Ak nechcete použiť navrhovaný vzťah, vyberte ho a kliknite na položku Odstrániť vzťah. Ak chcete pridať vzťah, kliknite na položku Pridať vzťah. V dialógovom okne Pridanie vzťahu kliknite na názvy jednotlivých polí v príslušnom stĺpci a potom kliknite na položku OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  4. Ak chcete pridať dodatočné podriadené tabuľky, zopakujte tieto kroky.

 14. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 15. Na poslednej strane sprievodcu zadajte názov hlavného pripojenia údajov. Tento názov sa zobrazí v zozname zdroj údajov na pracovnej table Zdroj údajov.

 16. Ak šablóna formulára spĺňa požiadavky uvedené v časti Prehľad , túto stránku sprievodcu ukážu, že InfoPath povolené pripojenia údajov odoslania v hlavnom pripojení údajov. Ak chcete zmeniť názov pripojenia údajov odoslania, zadajte nový názov do príslušného poľa. Ak chcete používateľom odosielať svoje údaje prostredníctvom iného odoslanie pripojenie údajov, ktoré ste pridali do šablóny formulára neskôr, kliknite na položku zrušte začiarknutie políčka Povoliť odosielanie pre toto pripojenie.

  Poznámka: Ak v šablóne formulára nespĺňa požiadavky uvedené v časti Prehľad , program InfoPath zakáže pripojenie údajov odoslania a do poľa Zadajte názov pripojenia na odoslanie a začiarknutie políčka povoliť Odoslať pre toto pripojenie sú k dispozícii (vypnuté). Ak program InfoPath zakáže pripojenie údajov odoslania, hlavné pripojenie údajov pre šablónu formulára bude mať iba pripojenie údajov dotazu.

Krok 2: Pridanie jedného alebo viacerých ovládacích prvkov, ak chcete zobraziť výsledky dotazu

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. Ovládací prvok presuňte myšou na šablónu formulára.

 3. V dialógovom okne Ovládací prvok – väzba vyberte skupinu alebo pole, ktoré chcete viazať na ovládací prvok.

Na začiatok stránky

Konfigurácia možností odoslania

Ak v šablóne formulára a tabuľky, ktoré ste vybrali v Sprievodcovi pripojením údajov spĺňajú požiadavky uvedené v časti Prehľad , program InfoPath nakonfiguruje šablónu formulára na odosielanie údajov cez hlavné pripojenie údajov. Ak sa rozhodnete použiť toto pripojenie údajov odoslania, program InfoPath nakonfiguruje šablónu formulára tak, aby používatelia mohli odosielať údaje formulára do databázy a pridá tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať do ponuky súbor počas vypĺňania formulára. Program InfoPath nakonfiguruje aj šablónu formulára tak, že keď používatelia odosielať formuláre, formuláre zostanú otvorené a zobrazí sa hlásenie používateľovi, ktorý označuje, či bol formulár úspešne odoslaný. Po odoslaní formulára, môžete zmeniť text na tlačidlo Odoslať a správanie.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

  1. Ak chcete zmeniť názov tlačidla Odoslať, ktoré sa zobrazí na štandardnom paneli s nástrojmi a príkaz Odoslať, ktorý sa zobrazí v ponuke Súbor, keď používatelia vypĺňajú formulár, zadajte nový názov v poli Popis v dialógovom okne Odoslať možnosti.

   Tip: Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 2. Ak nechcete, aby ostatní používatelia po vyplnení formulára mohli používať príkaz Odoslať alebo tlačidlo Odoslať na štandardnom paneli s nástrojmi, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.

  1. Program InfoPath je predvolene nastavený tak, aby po odoslaní formulára ponechal formulár otvorený a zobrazil hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené nastavenie, kliknite na položku Spresniť a vyberte jednu z nasledovných možností:

   • Ak chcete formulár zavrieť alebo vytvoriť nový prázdny formulár potom, ako používateľ odošle vyplnený formulár, kliknite na požadovanú voľbu v zozname Po odoslaní.

   • Ak chcete vytvoriť prispôsobené hlásenie, ktoré bude oznamovať, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko Použiť prispôsobené hlásenia a potom zadajte hlásenia do polí Pri úspechu a Pri neúspechu.

    Tip: V poli Pri neúspechu použite hlásenie, ktoré používateľom napovie, čo môžu vykonať v prípade, že nemôžu odoslať svoj formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby formulár uložili a obrátili sa na niekoho, kto im poskytne ďalšie informácie.

   • Ak nechcete, aby sa po odoslaní formulára zobrazilo hlásenie, zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať hlásenia o úspešnosti odoslania.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×