Nastavenie scenárov pre prostredie PowerShell v službách Office 365

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pripojte sa pomocou týchto scenárov prostredia PowerShell k službám Office 365, získajte pomoc a nastavte pre skripty politiku spustenia.

Pripojenie k službám Office 365 pomocou prostredia PowerShell

Ak sa chcete pripojiť k službám Office 365, musíte najprv nainštalovať alebo importovať najnovšie moduly prostredia PowerShell a potom vytvoriť overené pripojenie.

Pripojenie k službe Azure Active Directory pomocou modulu Windows Azure Active Directory

Ak chcete nainštalovať modul Windows Azure Active Directory a pripojiť sa pomocou mena používateľa a hesla konta alebo prostredníctvom viacfaktorového overovania, pozrite si tému Pripojenie k prostrediu PowerShell služieb Office 365.

Pripojenie k službe Azure Active Directory pomocou modulu V2 služby Azure Active Directory

Ak chcete nainštalovať modul V2 služby Azure Active Directory a pripojiť sa pomocou mena používateľa a hesla alebo prostredníctvom viacfaktorového overovania, pozrite si tému Pripojenie pomocou modulu V2 prostredia PowerShell služby Azure Active Directory.

Pripojenie k službe Exchange Online

Ak sa chcete k službe Exchange Online pripojiť pomocou mena používateľa a hesla konta, pozrite si tému Pripojenie k prostrediu PowerShell služby Exchange Online.

Ak chcete nainštalovať modul vzdialeného prostredia PowerShell služby Microsoft Exchange Online a pripojiť sa prostredníctvom viacfaktorového overovania, pozrite si tému Pripojenie k prostrediu PowerShell služby Exchange Online pomocou viacfaktorového overovania.

Pripojenie k službe SharePoint Online

Ak chcete nainštalovať prostredie správy služby SharePoint Online a pripojiť sa pomocou mena používateľa a hesla konta alebo prostredníctvom viacfaktorového overovania, pozrite si tému Pripojenie k prostrediu PowerShell služby SharePoint Online.

Pripojenie ku Skypu for Business Online

Ak sa chcete pripojiť ku Skypu for Business Online pomocou mena používateľa a hesla konta, pozrite si tému Pripojenie ku Skypu for Business Online pomocou prostredia Windows PowerShell.

Postup pripojenia ku Skypu for Business Online prostredníctvom viacfaktorového overovania:

 1. Ak chcete nainštalovať aktuálny modul prostredia PowerShell služby Skype for Business Online, prejdite do sekcie Skype for Business Online, Modul Windows PowerShell, kliknite na položku Stiahnuť a potom spustite stiahnutý súbor a nainštalujte ho.

  Stačí, ak tak urobíte raz v každom počítači, v ktorom službu Skype for Business Online spravujete.

 2. Otvorte príkazový riadok prostredia Windows PowerShell.

 3. Medzi dvojité úvodzovky zadajte názov konta a odstráňte text s pokynmi a znaky < a >.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  V okne Windows PowerShell spustite výsledné príkazy.

 4. V dialógovom okne SkypeForBusinessAuth zadajte heslo konta a potom kliknite na položku Prihlásiť sa.

 5. Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne SkypeForBusinessAuth, poskytnite ďalšie informácie overovania, ako je overovací kód, a potom kliknite na položku Prihlásiť sa.

Pripojenie k službe Azure Active Directory a Exchange Online

Po nainštalovaní modulu služby Windows Azure Active Directory sa môžete pomocou týchto príkazov prostredia PowerShell pripojiť k službe Azure Active Directory a Exchange Online.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

Tip : Ak chcete tento blok príkazov prostredia PowerShell získať ako súbor skritpu (PS1), kliknite sem.

Pripojenie k všetkým zaťaženiam služieb Office 365

Ak sa chcete v tom istom okne prostredia PowerShell pripojiť k všetkým zaťaženiam služieb Office 365, musíte najprv importovať alebo nainštalovať príslušné moduly. Pomocou tohto bloku príkazov prostredia PowerShell sa môžete pripojiť k službe Azure Active Directory, Skype for Business Online, SharePoint Online a Exchange Online.

Vyplňte názov organizácie a potom pri prihlasovaní pomocou mena používateľa a hesla konta túto množinu príkazov prostredia PowerShell spustite:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Imports the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

Vyplňte názov konta a potom pri prihlasovaní prostredníctvom viacfaktorového overovania túto množinu príkazov prostredia PowerShell spustite:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"

#Extract the organization name from the account name
$orgName= ($acctName).Substring($acctName.IndexOf("@")+1, $acctName.IndexOf(".") - $acctName.IndexOf("@") - 1 )

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName $acctName

Štyrikrát sa zobrazí výzva na zadanie mena používateľa a hesla konta a informácií týkajúcich sa viacfaktorového overovania, ako je napríklad overovací kód.

Získanie pomoci pri práci s prostredím PowerShell

Niekedy možno budete potrebovať ďalšiu pomoc pre prostredie PowerShell. V prostredí PowerShell našťastie nájdete obsah vstavaného Pomocníka, ktorý vás procesom prevedie.

Zobrazenie súborov Pomocníka pre rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell

Ak chcete získať ďalšie informácie o rutine typu cmdlet, ako je napríklad Get-proces, môžete spustiť nasledujúci príkaz.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

Zobrazenie článku na lokalite TechNet určeného pre rutinu typu cmdlet prostredia PowerShell

Na lokalite TechNet otvorte online odkaz na syntax pre konkrétnu rutinu typu cmdlet, ako je napríklad Get-Process, a spustite nasledujúci príkaz.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Poznámka : Pripojenie na internet musí správne fungovať.

Zobrazenie príkladov pre príkaz v prostredí PowerShell

Ak chcete v okne prostredia PowerShell zobraziť syntax príkladu pre konkrétnu rutinu typu cmdlet, ako je napríklad Get-Process, spustite nasledujúci príkaz.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

Aktualizácia súborov Pomocníka prostredia PowerShell

Obsah Pomocníka prostredia PowerShell sa v pravidelných intervaloch aktualizuje. Ak chcete získať najnovší obsah Pomocníka, môžete spustiť príkaz Update-Help. Po spustení tohto príkazu sa môže zobraziť nasledujúca správa: „Príkaz Update-Help sťahuje najaktuálnejšie súbory Pomocníka pre moduly prostredia Windows PowerShell a inštaluje ich vo vašom počítači.“ Stlačte kláves Y a umožnite modulu aktualizovať súbory Pomocníka. Bude to trvať len chvíľu.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

Tip : Ak chcete tento blok príkazov prostredia PowerShell získať ako súbor skritpu (PS1), kliknite sem.

Nastavenie politiky spustenia skriptu

Skripty v prostredí PowerShell sú príkazy prostredia PowerShell, ktoré sa spúšťajú z jedného alebo viacerých textových súborov. Skripty umožňujú automatizovať bežné úlohy v rámci systému Windows, aplikácií od spoločnosti Microsoft a samozrejme služieb Office 365. Pretože škodlivé skripty môžu prostredníctvom spustenia nežiaducich príkazov poškodiť váš počítač, spoločnosť Microsoft predvolene skripty prostredia PowerShell vypla, aby vás týmto spôsobom chránila. Politiku spustenia musíte v prostredí PowerShell nastaviť podľa svojich potrieb. Nastavenia politiky spustenia sú:

 • Restricted

  Konfiguračné súbory sa nenačítajú a skripty sa nespustia. Stav Restricted je predvolená politika spustenia.

 • RemoteSigned

  Vyžaduje sa, aby boli všetky skripty a konfiguračné súbory stiahnuté z internetu prihlásené prostredníctvom dôveryhodného vydavateľa.

 • AllSigned

  Vyžaduje sa, aby boli všetky skripty a konfiguračné súbory prihlásené prostredníctvom dôveryhodného vydavateľa vrátane skriptov, ktoré ste zadali v lokálnom počítači.

 • Unrestricted

  Načítajú sa všetky konfiguračné súbory a spustia sa všetky skripty. Ak spustíte neprihlásený skript, ktorý bol stiahnutý z internetu, pred jeho spustením sa zobrazí výzva na povolenie.

 • Bypass

  Nič nie je blokované a nevyskytujú sa žiadne upozornenia ani výzvy.

 • Undefined

  Aktuálne priradené politiky spustenia sa odstránia z aktuálneho rozsahu. Tento parameter neodstráni politiku spustenia, ktorá je nastavená v rozsahu Skupinová politika.

Poznámka : Je dôležité, aby ste sťahovali alebo používali len tie skripty prostredia PowerShell, ktoré pochádzajú z dôveryhodných zdrojov, obzvlášť vtedy, ak nastavujete politiku na stav Unrestricted. Pokiaľ nepotrebujete, aby sa skripty spúšťali priebežne, z bezpečnostných dôvodov sa tiež odporúča vrátiť všetky zmeny na stav Restricted.

Príkaz Set-ExecutionPolicy je možné spustiť len v okne prostredia PowerShell, ktoré je otvorené pomocou príkazu Spustiť ako správca. Tento proces je tiež známy ako rozšírená relácia prostredia PowerShell.

Nastavenie politiky spustenia so stavom Remote signed

Tento príkaz vyžaduje, aby boli všetky skripty a konfiguračné súbory stiahnuté z internetu podpísané dôveryhodným vydavateľom. Ak chcete politiku zmeniť, môžete názov stavu RemoteSigned nahradiť názvom požadovanej politiky spustenia.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Tip : Ak chcete tento blok príkazov prostredia PowerShell získať ako súbor skritpu (PS1), kliknite sem.

Nastavenie politiky spustenia so stavom Restricted

Tento príkaz nastaví politiku spustenia v prostredí PowerShell na predvolené nastavenie.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

Tip : Ak chcete tento blok príkazov prostredia PowerShell získať ako súbor skritpu (PS1), kliknite sem.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

PowerShell pre správcov služieb Office 365

Scenáre pre Office 365 PowerShell

Vytváranie zostáv scenárov pre Office 365 PowerShell

Scenáre správy používateľov pre Office 365 PowerShell

Ďalšie scenáre týkajúce sa funkcií pre Office 365 PowerShell

Prostriedky komunity služieb Office 365 PowerShell

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×