Nastavenie predvolených hodnôt pre polia alebo ovládacie prvky

Nastavenie predvolených hodnôt pre polia alebo ovládacie prvky

Tento článok vysvetľuje, ako nastaviť predvolenú hodnotu pre pole tabuľky alebo ovládací prvok formulára v databáze programu Microsoft Office Access 2007. Predvolené hodnoty, ktoré nastavíte, sa zobrazia v poli alebo ovládacom pri každom vytvorení nového záznamu v databáze.

Obsah tohto článku

Predvolené hodnoty

Nastavenie predvolenej hodnoty pre pole tabuľky

Nastavenie predvolenej hodnoty pre ovládací prvok

Nastavenie predvoleného riadka pre zoznam alebo pole so zoznamom

Príklady predvolených hodnôt

Predvolené hodnoty

Predvolenú hodnotu pridajte do poľa tabuľky alebo ovládacieho prvku formulára, ak má program Access automaticky zadávať hodnotu do nového záznamu. Program Access môže napríklad vždy pridávať aktuálny dátum do nových objednávok.

Predvolená hodnota sa obyčajne pridáva do polí tabuľky. Hodnotu pridáte otvorením tabuľky v návrhovom zobrazení a následným zadaním hodnoty do vlastnosti Predvolená hodnota pre dané pole. Ak pre pole tabuľky nastavíte predvolenú hodnotu, program Access použije danú hodnotu pre všetky ovládacie prvky, ktoré budú založené na danom poli. Ak nenaviažete ovládací prvok na pole tabuľky, alebo vytvoríte prepojenie na údaje v ďalších tabuľkách, musíte nastaviť predvolenú hodnotu pre samotný ovládací prvok formulára.

Predvolenú hodnotu môžete nastaviť pre polia tabuľky nastavené na typy údajov Text, Memo, Number, Date/Time, Currency, Yes/No a Hyperlink. Ak nezadáte predvolenú hodnotu, pole bude mať hodnotu null (bude prázdne), až kým nezadáte hodnotu. Po definovaní predvolenej hodnoty program Access použije danú hodnotu na všetky nové záznamy, ktoré pridáte. Hodnotu v zázname môžete podľa potreby zmeniť z predvolenej hodnoty na inú hodnotu, ak to nezakazuje pravidlo platnosti.

Na začiatok stránky

Nastavenie predvolenej hodnoty pre pole tabuľky

Ak nastavíte predvolenú hodnotu pre pole tabuľky, všetky ovládacie prvky naviazané na dané pole budú zobrazovať túto predvolenú hodnotu.

Nastavenie predvolenej hodnoty

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.

 3. Na karte Všeobecné zadajte hodnotu do poľa vlastnosti Predvolená hodnota.

  Hodnota, ktorú možno zadať, závisí od typu údajov nastaveného pre dané pole. Na vloženie aktuálneho dátumu do poľa typu Date/Time môžete napríklad zadať hodnotu =Date(). Príklady predvolených hodnôt nájdete v časti Príklady predvolených hodnôt ďalej v tomto článku.

 4. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Nastavenie predvolenej hodnoty pre ovládací prvok

Predvolená hodnota pre ovládací prvok sa obyčajne nastavuje len vtedy, ak nie je vytvorená väzba daného ovládacieho prvku na pole tabuľky, alebo ak je prvok prepojený na údaje v inej tabuľke.

Nastavenie predvolenej hodnoty

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na formulár, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti alebo stlačte kláves F4.

 3. Kliknite na kartu Všetky v hárku vlastností, vyhľadajte vlastnosť Predvolená hodnota a potom zadajte predvolenú hodnotu.

 4. Uložte zmeny stlačením klávesov CTRL+S.

Na začiatok stránky

Nastavenie predvoleného riadka pre zoznam alebo pole so zoznamom

Podľa predvoleného nastavenia zobrazujú ovládacie prvky zoznamu a poľa so zoznamom dva typy zoznamov: zoznamy hodnôt a vyhľadávacie zoznamy. Zoznam hodnôt je pevne nastavený zoznam položiek, ktorý sa nachádza vo vlastnosti Zdroj riadka zoznamu alebo poľa so zoznamom. Vyhľadávací zoznam naopak načítava údaje z vyhľadávacieho poľa (pole, ktoré na získanie údajov z inej tabuľky používa dotaz) a potom načíta dané údaje do ovládacieho prvku poľa so zoznamom.

V prípade zoznamov hodnôt a vyhľadávacích zoznamov je možné zadať, ktorá položka zoznamu sa bude predvolene zobrazovať. Pre každý typ zoznamu je však potrebné postupovať podľa inej procedúry. Nasledovný postup vysvetľuje, ako možno nastaviť predvolené hodnoty pre zoznam hodnôt a vyhľadávací zoznam.

Nastavenie predvolenej hodnoty pre zoznam hodnôt

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na formulár, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na požadovaný ovládací prvok zoznamu alebo textového poľa a potom kliknite na položku Vlastnosti alebo stlačte kláves F4.

 3. Skontrolujte, či vlastnosť Zdroj riadka obsahuje zoznam hodnôt. Položky v zozname hodnôt sú uzavreté v dvojitých úvodzovkách a oddelené bodkočiarkami. Môže sa napríklad zobraziť zoznam s nasledovnými položkami: "Výborný";"Priemerný";"Nedostatočný".

 4. Ak vlastnosť Zdroj riadka obsahuje dotaz (textový reťazec začínajúci výrazom SELECT), prejdite na ďalšiu množinu krokov.

 5. Do poľa vlastnosti Predvolená hodnota zadajte nasledovný výraz:

  [názov_ovládacieho_prvku].ItemData(n)

  Položka názov_ovládacieho_prvku v tomto prípade predstavuje názov ovládacieho prvku zoznamu alebo poľa so zoznamom a n je číslo položky zoznamu, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú. Ak nepoznáte názov ovládacieho prvku, pozrite si hodnotu vlastnosti Názov, ktorá je umiestnená v hornej časti hárku vlastností.

  Ak máte napríklad ovládací prvok poľa so zoznamom nazvaný Vlastník a chcete použiť ako predvolenú hodnotu tretiu hodnotu zoznamu, do poľa vlastnosti Predvolená hodnota zadajte nasledovné údaje:

  [Vlastník].ItemData(2)

  Ako číslo zadáte 2 namiesto 3, pretože ItemData začína počítať od nuly, nie od jednotky.

 6. Uložte zmeny a potom prejdite späť do formulárového zobrazenia. Vybraná predvolená hodnota by sa mala zobraziť v zozname alebo poli so zoznamom po pridaní záznamu do databázy.

Nastavenie predvolenej hodnoty pre vyhľadávací zoznam

 1. Otvorte tabuľku so zdrojovými údajmi pre vyhľadávacie pole v údajovom zobrazení.

 2. Poznačte si hodnotu kľúča priradenú k položke, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú.

  Poznámka: Podľa predvoleného nastavenia program Office Access 2007 skrýva polia primárneho a cudzieho kľúča. Ak sa pole kľúča nezobrazuje, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú bunku v hlavičke tabuľky, kliknite na položku Odkryť stĺpce a v dialógovom okne Odkrytie stĺpcov vyberte dané pole kľúča a kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na tabuľku, ktorá obsahuje požadované vyhľadávacie pole, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. Vyberte vyhľadávacie pole a na karte Všeobecné v poli vlastnosti Predvolená hodnota zadajte hodnotu kľúča, ktorú ste si poznačili v krokoch 1 a 2. Táto hodnota zodpovedá položke zoznamu, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú.

  Ak máte napríklad 10 dodávateľov a chcete, aby sa ako predvolený zobrazoval názov najčastejšie používaného dodávateľa, vyhľadajte hodnotu kľúča, ktorá jednoznačne identifikuje dodávateľa a zadajte danú hodnotu kľúča do poľa vlastnosti Predvolená hodnota pre pole cudzieho kľúča.

 5. Uložte zmeny, prepnite sa do údajového zobrazenia a zadajte nový záznam. Zadaná predvolená hodnota sa zobrazí vo vyhľadávacom poli po pridaní záznamu.

Na začiatok stránky

Príklady predvolených hodnôt

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam a popis niektorých predvolených hodnôt. Tieto príklady môžete upraviť na použitie pre vlastné údaje.

Výraz

Predvolená hodnota poľa

1

1

"MT"

MT

"New York, N.Y."

New York, N.Y. (Zapamätajte si, že ak hodnota obsahuje interpunkčné znamienka, musíte ju uviesť v úvodzovkách.)

""

reťazec nulovej dĺžky

Date( )

Aktuálny dátum

=Yes

Hodnota „Yes“ zobrazená v miestnom jazyku počítača

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×