Nastavenie používateľských možností pre aktuálnu databázu z centrálneho umiestnenia

Ak chcete prispôsobiť viaceré používateľské nastavenia, ako je napríklad spôsob zobrazenia okien objektov, povoliť klávesové skratky a možnosti automatických opráv pre databázu programu Microsoft Access 2010, ktorá je momentálne otvorená, použite možnosti v kategórii Aktuálna databáza. Tieto možnosti môžete nastaviť v programe Access 2010 v klientskom režime.

Čo je klientsky režim a webový režim?

Klientsky režim    Klientsky režim je režim, ktorý sa používa na vytváranie štandardných aplikácií programu Access. V tomto režime sú dostupné na používanie všetky štandardné funkcie (ovládacie prvky, typy údajov, akcie makra, vlastnosti, atď.). Keď používate program Access 2010 na otvorenie databázovej aplikácie vytvorenej pomocou starších verzií programu Access, program Access 2010 sa otvorí v klientskom režime.

Webový režim    Webový režim je režim, ktorý sa používa na vytváranie webových aplikácií programu Access. V tomto režime sú prostredia návrhu pre formuláre, tabuľky, dotazy a ďalšie prvky nakonfigurované tak, že môžete pridávať iba tie funkcie, ktoré sú kompatibilné s webom.

Poznámka : Ak chcete vykonať tieto zmeny, vaša databáza musí byť otvorená, pričom niektoré zo zmien týchto nastavení sa uplatnia až po zavretí a opätovnom otvorení databázy.

Čo chcete urobiť?

Prispôsobenie možností pre vašu aktuálnu databázu

Výber nastavení spôsobu zobrazenia okien objektov

Povolenie používania klávesových skratiek programu Access

Nastavenie možností správy súborov pre aktuálnu databázu

Výber možností navigácie pre aktuálnu databázu

Nastavenie možností na sledovanie a opravu názvov polí v aktuálnej databáze

Nastavenie možností filtra pre vašu aktuálnu databázu

Prispôsobenie možností pre vašu aktuálnu databázu

Medzi niektoré funkcie , ktoré môžete rýchlo prispôsobiť pre vašu aktuálnu aplikáciu alebo databázu, patrí spôsob zobrazenia názvu a loga aplikácie, spôsob zobrazenia okien objektov a spôsob spravovania súborov.

  1. Z databázy, ktorá je aktuálne otvorená, Kliknite na kartu Súbor.

  2. kliknite na položku Možnosti a vyberte nastavenia v časti Možnosti aplikácie.

    Dialógové okno možností programu Access s fokusom na možnostiach aktuálnej databázy

Nastavenie

Popis

Názov aplikácie

Zadajte vlastný názov na zobrazenie v záhlaví okna systému Windows vašej aktuálnej databázy.

Ikona aplikácie

Vyberte ikonu pre svoju aktuálnu databázu. Zadajte názov súboru obrázka alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor obrázka. Vybratá ikona sa zobrazí v záhlaví okna systému Windows.

Použiť ako ikonu formulára a zostavy

Keď je vybratá títo možnosť, ikona aplikácie sa zobrazí na kartách všetkých formulárov zostáv v aktuálnej databáze. Ak karty dokumentov nie sú povolené, ikona sa nezobrazí.

Zobraziť formulár

Zadajte formulár, ktorý s zobrazí, keď sa otvorí vaša aktuálna databáza. Ponechajte predvolené nastavenie (žiadne), ak nechcete, aby sa pri otváraní databázy otváral formulár.

Formulár zobraziteľný na webe

Keď je vybratá táto možnosť, používatelia môžu nastaviť, zmeniť alebo odstrániť formuláre, ktoré sa zobrazujú n webe.

Zobraziť stavový riadok

Keď je vybratá táto možnosť, zobrazí sa stavový riadok v dolnej časti pracovného priestoru programu Access.

  1. Ak možnosť, ktorú ste zmenili, vyžaduje zavretie a opätovné otvorenie databázy, kliknite na tlačidlo Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na tlačidlo Zavrieť databázu.

  3. Ak chcete znova otvoriť databázu, kliknite a tlačidlo Otvoriť a vyberte databázu.

Na začiatok stránky

Výber nastavení spôsobu zobrazenia okien objektov

V predošlých verziách programu Access sa všetky objekty otvárali vo vlastných oknách a práca s viacerými oknami znamenala neustále meniť ich veľkosť. Program Access 2007 obsahoval možnosť zobraziť všetky otvorené objekty vo forme série kariet v hornej časti okna objektu. Táto možnosť umožňuje jednoduchšie prepínanie medzi otvorenými objektmi kliknutím na požadovanú kartu. Môžete nastaviť nasledujúce možnosti zobrazenia z oblasti Možnosti okna dokumentu v kategórii Aktuálna databáza.

Nastavenie

Popis

Prekrývajúce sa okná

Keď je vybratá táto možnosť, viaceré otvorené objekty sa zobrazia ako prekrývajúce sa.

Vzhľad okien objektov v prekrývajúcom sa zobrazení

Dokumenty s kartami

Keď je vybratá táto možnosť, je viditeľný vždy iba jeden objekt, a to i v prípade, že sú otvorené viaceré.

ukážka zobrazenia otvorených objektov po výbere zobrazenia dokumentov s kartami

Nastavenie Dokumenty s kartami môžete použiť bez zobrazenia kariet dokumentov. Bolo by to užitočné v prípade, že by používatelia potrebovali pracovať vždy iba s jedným objektom. Ak zrušíte výber tejto možnosti, použite inú možnosť navigácie, aby používatelia mohli prepínať medzi rôznymi objektmi.

Zobraziť karty dokumentov

Ak vyberiete možnosť Dokumenty s kartami, môžete túto možnosť vybrať aj na zobrazenie kariet pre všetky otvorené objekty.

Použiť vo formulároch ovládacie prvky motívov systému Windows

Keď je vybratá táto možnosť, v ovládacích prvkoch formulárov a zostáv v aktuálnej databáze sa použijú motívy systému Windows.

Povoliť zobrazenie rozloženia

Keď je vybratá táto možnosť, zobrazí sa tlačidlo Zobrazenie rozloženia v stavovom riadku programu Access a v kontextových ponukách, ktoré sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na kartu objektu. Ak zrušíte výber tejto možnosti, používateľ nebude môcť otvoriť formuláre a zostavy v zobrazení rozloženia.

Poznámka : Po zrušení výberu tejto možnosti nebude možnosť zobrazenia rozloženia k dispozícii v skupine Zobrazenia ani v žiadnej kontextovej ponuke.

Povoliť zmeny v návrhu pre tabuľky v údajovom zobrazení

Keď je vybratá táto možnosť, môžete meniť návrhy tabuliek počas práce v údajovom zobrazení.

Kontrolovať skrátené číselné polia

Keď je vybratá táto možnosť, program Access zobrazí čísla ako „#####“, ak je stĺpec príliš úzky na zobrazenie celej hodnoty. Ak táto možnosť nie je vybratá, hodnoty viditeľné v stĺpci sa skrátia podľa toho, čo sa zmestí do stĺpca.

Formát uloženia vlastnosti obrázka

Keď je vybratá táto možnosť, program Access ukladá obrázky v pôvodnom formáte. Túto možnosť vyberte, ak chcete zmenšiť veľkosť databázy.

Skonvertovať všetky údaje obrázkov na bitové mapy (kompatibilné s programom Access 2003 a staršími verziami)

Keď je vybratá táto možnosť, program Access vytvorí kópiu pôvodného súboru s obrázkom buď vo formáte Windows BMP (*.bmp) alebo vo formáte bitová mapa DIB. Túto možnosť vyberte, ak chcete prezerať obrázky databáz vytvorené v programe Access 2003 balíka Office alebo v jeho staršej verzii.

Na začiatok stránky

Povolenie používania klávesových skratiek programu Access

Keď je vybratá možnosť Povoliť použitie špeciálnych kláves, používatelia môžu používať v aktuálnej databáze nasledujúce klávesové skratky:

Klávesy

Výsledok

F11

Zobrazí alebo skryje navigačnú tablu.

CTRL+G

Zobrazí okamžité okno v editore jazyka Visual Basic.

ALT+F11

Spustí editor jazyka Visual Basic.

CTRL+BREAK

Pri práci na projekte v programe Access možno stlačením tejto kombinácie klávesov zastaviť preberanie záznamov zo servera.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností správy súborov pre aktuálnu databázu

Tieto nastavenia správy súborov sa budú vzťahovať iba na databázu, ktorá je otvorená, keď vyberiete možnosti.

Nastavenie

Popis

Zhutniť pri zatváraní

Keď je vybratá táto možnosť, otvorená databáza sa pri zatváraní automaticky zhutní.

Pri uložení odstrániť z vlastností súboru osobné údaje

Keď je vybratá táto možnosť, automaticky sa odstránia osobné údaje z vlastností súboru pri uložení súboru.

Na začiatok stránky

Výber možností navigácie pre aktuálnu databázu

Navigáciu pre aktuálnu aplikáciu môžete prispôsobiť pomocou týchto možností:

nastavenie možností navigácie

Nastavenie

Popis

Zobraziť tablu navigácie

Ak zrušíte výber tejto možnosti, navigačná tabla sa nezobrazí, keď otvoríte aktuálnu databázu.

Možnosti navigácie

Keď je vybratá táto možnosť, môžete zmeniť kategórie a skupiny, ktoré sa majú zobrazovať na navigačnej table, a nastaviť možnosti otvárania objektov v aktuálnej databáze.

Názov pásu s nástrojmi

Vyberte názov pre vlastnú skupinu na páse s nástrojmi.

Panel kontextovej ponuky

Nastavte alebo zmeňte predvolený panel kontextovej ponuky.

Povoliť použitie úplnej ponuky

Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, na páse s nástrojmi bude viditeľná iba karta Domov. Okrem toho nebudú dostupné príkazy Uložiť a Uložiť ako po kliknutí na tlačidlo Kliknite na kartu Súbor.

Povoliť predvolené ponuky odkazu

Zapne alebo vypne kontextovú ponuku, ktorá sa zobrazí, keď kliknete pravým tlačidlom myši na objekt databázy v Navigačnej table, alebo na ovládací prvok vo formulári alebo zostave. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností na sledovanie a opravu názvov polí v aktuálnej databáze

Možnosť Automatické opravy názvov požaduje od programu Access sledovanie a opravu odkazu na názov poľa vo formulároch, zostavách a dotazoch. Pre aktuálnu databázu môžete nastaviť tieto možnosti:

Nastavenie

Popis

Sledovať informácie automatických opráv názvov

Keď je vybratá táto možnosť, program Access ukladá informácie potrebné na opravu chýb názvov. Umožňuje vám použiť funkciu závislostí objektov. Program Access však chyby neopraví, kým nevyberiete možnosť Vykonať automatickú opravu názvov.

Vykonať automatickú opravu názvov

Keď je vybratá táto možnosť, program Access opraví chyby názvov, ak sa vyskytnú. Program Access opraví chyby názvov, hneď ako sa vyskytnú. Ak vyberiete možnosť Sledovať informácie automatických opráv názvov ale necháte ju prázdnu, program Access bude ukladať všetky chyby, kým túto možnosť nevyberiete.

Zapisovať do denníka automatické opravy názvov

Program Access zapíše do denníka zmeny urobené v databáze, keď opraví chyby názvov. Údaje uloží do tabuľky s názvom AutoCorrect.log.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností filtra pre vašu aktuálnu databázu

Informácie zobrazené vo formulári môžete zoraďovať definovaním filtra pomocou definície Filtrovať podľa formulára a vybrať zobrazované hodnoty pre okno Filtrovanie podľa formulára pre aktuálnu databázu.

Možnosti v tejto sekcii riadia niekoľko funkcií, ako je veľkosť zoznamov hodnôt, ktoré s zobrazujú pre dané pole v okne Filtrovanie podľa formulára. Môžete vybrať možnosti určujúce, či používateľ môže zobraziť hodnoty pre indexované alebo neindexované polia a pre pripojenú tabuľku v externom súbore. Môžete tiež vybrať možnosti určujúce, či sa zoznamy hodnôt zobrazia v ovládacích prvkov vo formulári, keď je použité Filtrovanie podľa formulára.

Nastavenie

Popis

V miestnych indexovaných poliach

Keď je vybratá táto možnosť, zobrazia sa hodnoty z miestnych indexovaných polí v zoznamoch hodnôt, ktoré sa zobrazia v okne Filtrovať podľa formulára.

V miestnych neindexovaných poliach

Zahrňuje hodnoty z miestnych neindexovaných polí v zoznamoch hodnôt, ktoré sa zobrazia v okne Filtrovať podľa formulára.

V poliach ODBC

Zahrňuje hodnoty z tabuliek, na ktoré máte prepojenie pomocou pripojenia ODBC.

Nezobrazovať zoznam, keď sa načíta viac záznamov ako

Zadajte maximálny počet záznamov, ktoré má program Access načítať počas vytvárania zoznamu hodnôt pre operácie Filtrovať podľa formulára. Zoznam hodnôt sa nezobrazí, ak počet požadovaných záznamov prekročí zadaný počet. Všetky zoznamy hodnôt budú obsahovať len jedinečné hodnoty, aj ak dané polia neboli indexované. Predvolená hodnota je 1000.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×