Nastavenie používateľských možností pre aktuálnu databázu

Poznámka : Tento článok sa nevzťahuje na accessové webové aplikácie – druh databázy, ktorý navrhujete pomocou Accessu a publikujete online. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie accessovej aplikácie.

Ak chcete prispôsobiť používateľské nastavenia, napríklad spôsob zobrazenia okien objektov, povolenie klávesových skratiek a zapnutie možností automatických opráv pre aktuálne otvorenú počítačovú databázu programu Access, kliknite na položky Súbor, Možnosti a zmeňte možnosti v kategórii Aktuálna databáza.

Poznámka : Ak to nie je určené inak, zmeny nastavenia sa použijú až po zatvorení a opätovnom otvorení databázy.

Čo chcete urobiť?

Prispôsobenie možností pre aktuálnu databázu

V aktuálnej databáze alebo aplikácii máte možnosť rýchlo prispôsobiť spôsob zobrazovania mena a loga, okien objektov a spôsobu správy súborov. V aktuálne otvorenej databáze:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Aktuálna databáza.

  2. Vyberte nastavenia pre aktuálnu databázu. Tu nájdete niekoľko najpoužívanejších nastavení. Ďalšie budú opísané neskôr.

Nastavenie

Popis

Názov aplikácie

Zadajte vlastný názov, ktorý sa má zobraziť v aktuálnej databáze v záhlaví okna systému Windows.

Ikona aplikácie

Vyberte ikonu pre aktuálnu databázu. Zadajte názov súboru s obrázkom alebo kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte súbor s obrázkom. Vybratá ikona sa zobrazí v záhlaví okna systému Windows.

Použiť ako ikonu formulára a zostavy

Ak je vybratá táto možnosť, ikona aplikácie sa zobrazí na všetkých kartách formulárov a zostáv v aktuálnej databáze. Ak nie sú povolené karty dokumentu, ikona sa nezobrazí.

Zobraziť formulár

Zadajte formulár, ktorí sa zobrazí pri otvorení aktuálnej databázy. Ak chcete, aby sa pri otvorení formulára nezobrazil žiaden formulár, zachovajte predvolené nastavenie (žiadny).

Webový formulár na zobrazenie

Výber tejto možnosti umožňuje používateľovi nastavovať, meniť alebo odstraňovať formuláre zobrazované na webe.

Zobraziť stavový riadok

Výberom tejto možnosti sa v dolnej časti pracovného priestoru programu Access zobrazí stavový riadok.

  1. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

    Niektoré nastavenia sa prejavia až po zatvorení a opätovnom otvorení databázy.

Na začiatok stránky

Výber nastavenia spôsobu zobrazenia okien objektov

Program Access zahŕňa možnosť zobraziť všetky otvorené objekty ako sériu ľahko dostupných kariet pozdĺž hornej časti okna objektu. V časti Možnosti okna dokumentu v kategórii Aktuálna databáza môžete nastaviť možnosti uvedené nižšie.

Nastavenie

Popis

Prekrývajúce sa okná

Výber tejto možnosti umožňuje zobrazenie viacerých otvorených objektov, ktoré sa navzájom prekrývajú.

vzhľad okien objektov v prekrývajúcom sa zobrazení

Dokumenty s kartami

Výber tejto možnosti umožňuje, aby bol vždy viditeľný iba jeden objekt, i keď je otvorených viacero objektov.

ukážka zobrazenia otvorených objektov po výbere zobrazenia dokumentov s kartami

Nastavenie Dokumenty s kartami môžete použiť bez toho, aby sa zobrazili karty dokumentov, čo je užitočné, keď používatelia potrebujú pracovať vždy iba s jedným objektom. Ak zrušíte výber tejto možnosti, nezabudnite začleniť inú možnosť navigácie, ktorá umožní používateľom prechod na rôzne objekty.

Zobraziť karty dokumentov

Výber možnosti Dokumenty s kartami umožňuje vybrať túto možnosť aj na zobrazenie kariet všetkých otvorených dokumentov.

Použiť vo formulároch ovládacie prvky motívov systému Windows

Výberom tejto možnosti sa nastavuje používanie motívu systému Windows na ovládacích prvkoch formulárov a zostáv v aktuálnej databáze.

Povoliť zobrazenie rozloženia

Výberom tejto možnosti sa zobrazí tlačidlo Zobrazenie rozloženia v stavovom riadku programu Access v kontextových ponukách, ktoré sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na kartu objektu. Zrušenie výberu tejto možnosti znemožní používateľovi otvárať formuláre a zostavy v zobrazení rozloženia.

Poznámka : Po zrušení výberu tejto možnosti nie je možnosť Zobrazenie rozloženia dostupná zo skupiny Zobrazenia ani zo žiadnej z kontextových ponúk.

Povoliť zmeny návrhu pre tabuľky v údajovom zobrazení

Výber tejto možnosti umožňuje meniť návrh tabuliek v údajovom zobrazení.

Kontrolovať skrátené číselné polia

Výberom tejto možnosti sa čísla v programe Access zobrazia vo forme #####, ak je stĺpec príliš úzky na zobrazenie celej hodnoty. Ak táto možnosť nie je vybratá, hodnoty viditeľné v stĺpci sa skrátia tak, aby zodpovedali šírke stĺpca.

Formát uloženia vlastnosti obrázka

Výberom tejto možnosti sa v programe Access ukladajú obrázky v pôvodnom formáte. Túto možnosť vyberte, ak chcete zmenšiť veľkosť databázy.

Skonvertovať všetky údaje obrázkov na bitové mapy (kompatibilné s programom Access 2003 a staršími verziami)

Výberom tejto možnosti sa v programe Access vytvárajú kópie pôvodného súboru s obrázkami vo formáte bitovej mapy systému Windows alebo bitovej mapy nezávislej od zariadenia. Túto možnosť vyberte, ak chcete prezerať obrázky v databázach vytvorených v programe Access 2003 balíka Office alebo v jeho starších verziách.

Na začiatok stránky

Povolenie použitia klávesových skratiek v programe Access

Výber možnosti Povoliť použitie špeciálnych kláves umožňuje používateľom používať tieto klávesové skratky v aktuálnej databáze:

Klávesy

Výsledok

F11

Zobrazí alebo skryje navigačnú tablu.

CTRL + G

Zobrazí okno Okamžité v editore jazyka Visual Basic.

ALT + F11

Spustí editor jazyka Visual Basic.

CTRL + BREAK

Stlačením tejto kombinácie klávesov sa zastaví načítavanie záznamov zo servera v programe Access.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností správy súborov pre aktuálnu databázu

Nastavenie správy súborov sa použije iba na databázu, ktorá je v čase výberu otvorená.

Nastavenie

Popis

Zhutniť pri zatváraní

Výberom tejto možnosti sa nastaví automatické zhutnenie a oprava databázy pri zatvorení.

Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní

Výberom tejto možnosti sa nastaví automatické odstránenie osobných informácií z vlastností súborov pri zatvorení súboru.

Na začiatok stránky

Výber možností navigácie pre aktuálnu databázu

Navigáciu v aktuálnej aplikácii môžete prispôsobiť pomocou týchto možností:

nastavenie možností navigácie

Nastavenie

Popis

Zobraziť navigačnú tablu

Zrušením výberu tejto možnosti sa zruší zobrazovanie navigačnej tably pri otvorení aktuálnej databázy.

Možnosti navigácie

Výber tejto možnosti umožňuje zmenu kategórií a skupín, ktoré sa zobrazujú na navigačnej table, a nastavenie spôsobu otvorenia objektov v aktuálnej databáze.

Názov pásu s nástrojmi

Vyberte názov vlastnej skupiny na páse s nástrojmi.

Panel kontextovej ponuky

Nastavte alebo zmeňte predvolený panel s ponukami pre kontextové ponuky.

Povoliť použitie úplnej ponuky

Po zrušení začiarknutia tohto políčka je na páse s nástrojmi viditeľná iba položka Domov. Po kliknutí na položku Súbor ďalej nie sú k dispozícii príkazy Uložiť a Uložiť ako.

Povoliť predvolené ponuky odkazu

Zapne alebo vypne kontextové (automaticky otvárané) ponuky, ktoré sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na objekt databázy na navigačnej table alebo na ovládací prvok vo formulári alebo zostave. Označená možnosť sa použije až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností na sledovanie a opravu názvov polí v aktuálnej databáze

Možnosť Automatická oprava názvov nastaví v programe Access sledovanie a opravovanie odkazov na názvy polí vo formulároch, zostavách a dotazoch. V aktuálnej databáze môžete nastaviť tieto možnosti:

Nastavenie

Popis

Sledovať informácie automatických opráv názvov

Výberom tejto možnosti sa v programe Access nastaví ukladanie informácií potrebných na opravy chýb v názvoch. Umožňuje využívanie funkcie Závislosti objektov. Program Access však chyby neopraví, kým nevyberiete možnosť Vykonať automatickú opravu názvov.

Vykonať automatickú opravu názvov

Výberom tejto možnosti sa v programe Access nastaví opravovanie chýb v názvoch pri ich výskyte. Ak je vybratá možnosť Sledovať informácie automatických opráv názvov a táto možnosť zostane prázdna, program Access ukladá všetky údaje o chybách, kým nevyberiete túto možnosť.

Zapisovať do denníka automatické opravy názvov

Program Access zapíše do denníka zmeny vykonané v databáze pri oprave chýb v názvoch a uloží údaje do tabuľky s názvom AutoCorrect.log.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností filtrovania pre aktuálnu databázu

Informácie zobrazené vo formulári môžete zoradiť, ak zadáte definíciu filtra Filtrovať podľa formulára a vyberiete hodnoty zobrazenia v okne Filtrovať podľa formulára pre aktuálnu databázu.

Možnosti v tejto časti regulujú viacero funkcií, napríklad veľkosť zoznamov hodnôt, ktoré sa zobrazia pre dané pole v okne Filtrovať podľa formulára. Môžete vybrať, či môže používateľ zobrazovať hodnoty pre indexované alebo neindexované polia a pre prepojenú tabuľku v externom súbore. Môžete vybrať aj to, či sa majú pri používaní funkcie Filtrovať podľa formulára v ovládacích prvkoch vo formulári zobraziť zoznamy hodnôt.

Nastavenie

Popis

V miestnych indexovaných poliach

Výberom tejto možnosti sa zobrazia hodnoty z miestnych indexovaných polí v zoznamoch hodnôt, ktoré sa zobrazia v okne Filtrovať podľa formulára.

V miestnych neindexovaných poliach

Zahŕňa hodnoty z miestnych neindexovaných polí v zoznamoch hodnôt, ktoré sa zobrazia v okne Filtrovať podľa formulára.

V poliach ODBC

Zahŕňa hodnoty z tabuliek, na ktoré sa prepájate pomocou pripojenia ODBC.

Nezobrazovať zoznamy, keď sa načíta viac záznamov než:

Zadajte maximálny počet záznamov, ktoré má program Access načítať pri vytváraní zoznamu hodnôt pre operácie filtrovania podľa formulára. Zoznam hodnôt sa nezobrazí, ak počet záznamov potrebných na dokončenie zoznamu prekročí zadaný počet. Všetky zoznamy hodnôt budú obsahovať len jedinečné hodnoty aj vtedy, ak dané polia neboli indexované. Predvolená hodnota je 1 000.

Na začiatok stránky

Zapnutie podpory pre typ údajov Veľké číslo pre operácie prepojenia a importu

Typ údajov Veľké číslo ukladá nepeňažné číselné hodnoty a je kompatibilný s typom údajov SQL_BIGINT v databáze ODBC. Tento typ údajov dokáže efektívne vypočítať veľké čísla a má rozsah -2^63 až 2^63-1.

Poznámka : Typ údajov Veľké číslo je k dispozícii iba v prípade, že máte predplatné služieb Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office. Ak ste IT profesionálom zodpovedným za spravovanie procesu aktualizácie služieb Office 365, pozrite si stránku vydaní pre rôzne kanály s informáciami o aktualizáciách, ktoré sú poskytované pre každý kanál.

Nastavenie

Popis

Podpora typu údajov Veľké číslo pre prepojené alebo importované tabuľky

Ak vyberiete túto možnosť, zapne sa podpora pre typ údajov Veľké číslo na prepojenie s externými databázami alebo import z externých databáz, ktoré používajú ekvivalentný typ údajov, ako napríklad bigint v SQL Serveri. Access vás upozorní na to, že nastavením tejto možnosti sa vytvorí trvalá zmena formátu súboru databázy, ktorá má požiadavky na spätnú kompatibilitu. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete vykonať trvalú zmenu, vyberte položku OK. Po vykonaní zmeny ju nemožno vrátiť späť.

  • Ak zmenu vykonať nechcete, vyberte položku Zrušiť.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie typu údajov Veľké číslo.

Poznámka : Keď zapnete túto možnosť, môžete pred zatvorením databázy použiť typ údajov Veľké číslo na vykonanie prepojenia alebo importu. Ak však chcete nálepku formátu súboru zobraziť v záhlaví okna databázy, musíte databázu zavrieť a znova ju otvoriť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×