Nastavenie okrajov strany vo Worde

Word umožňuje prispôsobiť nastavenie okrajov alebo vybrať z preddefinovaných nastavení okrajov. Word automaticky nastaví na každej strane okraj so šírkou 2,54 cm. Môžete tiež nastaviť okraje protiľahlých strán, vytvoriť väčšiu medzeru okraja potrebnú pri viazaní dokumentov a zmeniť spôsob merania okrajov.

Čo vás zaujíma?

 1. Kliknite na položky Rozloženie > Okraje.

  Možnosť Okraje zvýraznená na karte Rozloženie.

  Poznámka: Zobrazí sa galéria Okraje s vybratou možnosťou Normálne, ktorá zahŕňa šírku okraja 2,54 cm.

 2. Ak chcete okraje zmeniť, vyberte niektorú z ďalších možností v galérii Okraje. Pri každej možnosti sú uvedené aj miery okrajov.

  Možnosti okrajov zobrazené na karte Rozloženie

Poznámky: 

 • Ak dokument obsahuje viacero sekcií, nový typ okrajov sa použije iba v sekcii, v ktorej sa nachádzate. Ak ste vybrali viacero sekcií, nový typ okrajov sa použije vo všetkých vybratých sekciách.

 • Ak chcete, aby bol nový okraj predvolene nastavený vždy, keď otvoríte Word, vyberte položky Okraje > Vlastné okraje. V dialógovom okne Nastavenie strany vyberte na karte Okraje položku Nastaviť ako predvolené.

Ak vám nevyhovuje žiaden štandardný okraj, nastavte vlastné okraje.

 1. Kliknite na položky Rozloženie > Okraje > Vlastné okraje.

 2. V časti Nastavenie strany v sekcii Okraje zadajte požadované hodnoty.

  Poznámka: Ak chcete, aby boli pri každom otvorení Wordu predvolene nastavené nové okraje, kliknite na položky Okraje > Vlastné okraje. V časti Nastavenie strany kliknite na karte Okraje na možnosť Nastaviť ako predvolené.

Pri nastavovaní protiľahlých strán obojstranných dokumentov, ako sú knihy alebo časopisy, použite zrkadlové okraje. Okraje na ľavej strane sú zrkadlovým obrazom okrajov na pravej strane.

 • Vyberte položky Rozloženie > Okraje >Zrkadlové.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť šírku okrajov, vyberte položky Okraje > Vlastné okraje a v dialógovom okne Rozloženie strany zadajte nové hodnoty do polí Vnútorný a Vonkajší.

Nastavením okraja oblasti väzby rozšírite bočný, horný alebo vnútorný okraj dokumentu, ktorý chcete zviazať. Zabezpečíte tak, že text nebude väzbou prekrytý.

 1. Vyberte položky Rozloženie > Okraje > Vlastné okraje.

 2. V dialógovom okne Rozloženie strany v časti Okraje zadajte do poľa Oblasť väzby šírku okraja oblasti väzby.

  Poznámka: Pole Umiestnenie väzby nie je k dispozícii, ak ste v časti Strany vybrali pre položku Viac strán možnosť Zrkadlové okraje, 2 strany na hárok alebo Brožúra. V prípade týchto možností sa umiestnenie väzby nastaví automaticky.

 3. V poli Umiestnenie väzby vyberte možnosť Vľavo alebo Hore.

Nastavte mernú jednotku okrajov tak, aby vám čo najviac vyhovovala, a vyberte si z možností: palce, centimetre, milimetre, body alebo pica.

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti > Rozšírené.

 2. V časti Zobrazenie vyberte v poli Zobraziť merania v jednotkách požadovanú jednotku.

 • Ak chcete, aby bol nový okraj predvolene nastavený vždy, keď otvoríte Word, vyberte nový okraj a potom vyberte položky Okraje > Vlastné okraje. V dialógovom okne Nastavenie strany vyberte na karte Okraj položku Nastaviť ako predvolené.

 • Ak chcete zmeniť okraje iba v určitej časti dokumentu, vyberte text a potom vyberte položky Okraje > Vlastné okraje. V dialógovom okne Nastavenie strany nastavte požadované okraje. V časti Ukážka vyberte v poli Použiť na položku Od tohto miesta ďalej. Word automaticky vloží zlomy sekcií pred a za text s novým nastavením okrajov. Ak je dokument už rozdelený na sekcie, môžete vybrať jednu alebo viacero sekcií a potom zmeniť okraje.

 • Pre väčšinu tlačiarní treba nastaviť minimálnu šírku okrajov, pretože nedokážu tlačiť až po okraj strany. Ak sa pokúsite nastaviť príliš úzke okraje, Word zobrazí toto hlásenie: Jeden alebo viac okrajov zasahujú mimo oblasť tlače. Príslušné okraje automaticky zväčšíte kliknutím na tlačidlo Opraviť. Nastavenie minimálnej šírky okrajov závisí od tlačiarne, ovládača tlačiarne a veľkosti papiera. Informácie o nastavení minimálnej šírky okrajov nájdete v príručke k tlačiarni.

Čo vás zaujíma?


Pozrite si video

 1. Na karte Rozloženie strany vyberte v skupine Nastavenie strany položku Okraje. Zobrazí sa galéria Okraje.

  Galéria okrajov v skupine Nastavenie strany na karte Rozloženie strany

 2. Vyberte typ okrajov, ktorý chcete použiť.

  Poznámka: Ak dokument obsahuje viacero sekcií, nový typ okrajov sa použije iba v aktuálnej sekcii. Ak dokument obsahuje viacero sekcií a vy ste vybrali viacero sekcií, nový typ okrajov sa použije vo všetkých vybratých sekciách.

Predvolené okraje môžete jednoducho zmeniť. Ak tak urobíte, nové predvolené nastavenia sa uložia v šablóne, na základe ktorej bol dokument vytvorený. Následne sa v každom novom dokumente vytvorenom na základe tejto šablóny automaticky použijú nové nastavenia okrajov.

 1. Po výbere nového okraja vyberte položku Okraje a potom položku Vlastné okraje.

 2. V dialógovom okne Nastavenie strany vyberte položku Nastaviť ako predvolené.

 1. Na karte Rozloženie strany vyberte v skupine Nastavenie strany položku Okraje. Zobrazí sa galéria Okraje.

  Galéria okrajov v skupine Nastavenie strany na karte Rozloženie strany

 2. V dolnej časti galérie Okraje vyberte položku Vlastné okraje.

  Dialógové okno Nastavenie strany

 3. V dialógovom okne Nastavenie strany zadajte nové hodnoty okrajov.

Ďalšie tipy týkajúce sa okrajov

 • Ak chcete zmeniť predvolené okraje, vyberte nový okraj a potom kliknite na položku Okraje. Nakoniec kliknite na položku Vlastné okraje. V dialógovom okne Nastavenie strany kliknite na položku Nastaviť ako predvolené. Nové predvolené nastavenia sa uložia v šablóne, na základe ktorej bol dokument vytvorený. V každom novom dokumente vytvorenom na základe tejto šablóny sa automaticky použijú nové nastavenia okrajov.

 • Ak chcete zmeniť okraje iba v určitej časti dokumentu, vyberte príslušný text a potom nastavte požadované okraje zadaním nových hodnôt v dialógovom okne Nastavenie strany. V poli Použiť na kliknite na položku Vybratý text. Microsoft Word automaticky vloží zlomy sekcií pred a za text s novým nastavením okrajov. Ak je dokument už rozdelený na sekcie, môžete kliknúť do sekcie alebo vybrať viaceré sekcie a potom zmeniť okraje.

 • Pre väčšinu tlačiarní treba nastaviť minimálnu šírku okrajov, pretože nedokážu tlačiť až po okraj strany. Ak sa pokúsite nastaviť príliš úzke okraje, Microsoft Word zobrazí hlásenie Jeden alebo viac okrajov zasahujú mimo oblasť tlače.

  Ak nechcete, aby sa text orezal, kliknite na položku Opraviť a šírka okrajov sa automaticky zväčší. Ak chybové hlásenie odignorujete a pokúsite sa dokument vytlačiť tak, ako je, Word zobrazí ďalšie chybové hlásenie spolu s otázkou, či chcete pokračovať ďalej.

  Nastavenie minimálnej šírky okrajov závisí od tlačiarne, ovládača tlačiarne a veľkosti papiera. Informácie o nastavení minimálnej šírky okrajov nájdete v príručke k tlačiarni.

Pri nastavovaní protiľahlých strán obojstranných dokumentov, ako sú knihy alebo časopisy, použite zrkadlové okraje. Ak vyberiete zrkadlové okraje, okraje na ľavej strane sú zrkadlovým obrazom okrajov na pravej strane, teda vnútorné okraje majú rovnakú šírku a vonkajšie okraje majú tiež rovnakú šírku.

 • Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položky Okraje > Zrkadlové.

  Galéria okrajov so zvýraznenou možnosťou Zrkadlové

Poznámka: Ak chcete zmeniť šírku okrajov, kliknite v dolnej časti galérie Okraje na položku Vlastné okraje. Do polí Vnútorný a Vonkajší zadajte nové hodnoty.

Nastavením okraja oblasti väzby rozšírite bočný, horný alebo vnútorný okraj dokumentu, ktorý chcete zviazať. Použitím okrajov oblasti väzby zabezpečíte, že text nebude väzbou prekrytý.

Obrázok zrkadlových okrajov a okrajov oblasti väzby

1. Okraj oblasti väzby pre vytváranie väzby

2. Zrkadlové okraje protiľahlých strán

Nastavenie okrajov oblasti väzby

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Okraje.

 2. Kliknite na položku Vlastné okraje.

 3. Do poľa Na väzbu zadajte šírku okraja oblasti väzby.

 4. V poli Umiestnenie väzby kliknite na možnosť Vľavo alebo Hore.

  Poznámka: Pole Umiestnenie väzby nie je k dispozícii, ak ste vybrali možnosť Zrkadlové okraje, 2 strany na hárok alebo Brožúra. V prípade týchto možností je umiestnenie väzby určené automaticky.

Word môže zobraziť čiary v dokumente predstavujúce hranice textu.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Rozšírené a potom v časti Zobraziť obsah dokumentu začiarknite políčko Zobraziť hranice textu.

  Okraje strany sa v dokumente zobrazia ako bodkované čiary.

Poznámka: Okraje strany môžete zobraziť v zobrazení Rozloženie pri tlači alebo Webové rozloženie. Hranice textu sa na vytlačenej strane nezobrazia.

Čo vás zaujíma?

Microsoft Word poskytuje viacero možností okrajov strany. Môžete použiť predvolenú hodnotu okrajov strany alebo zadať vlastné okraje.

 • Pridanie okrajov pre vytváranie väzby    Použitím okrajov oblasti väzby rozšírite bočný alebo horný okraj dokumentu, ktorý chcete zviazať. Pomocou okrajov oblasti väzby zabezpečíte, že text sa vytváraním väzby neprekryje.

Obrázok zrkadlových okrajov a okrajov oblasti väzby

1. Okraj oblasti väzby pre vytváranie väzby

2. Zrkadlové okraje protiľahlých strán

 • Nastavenie okrajov protiľahlých strán    Pri nastavovaní protiľahlých strán obojstranných dokumentov, ako sú knihy alebo časopisy, použite zrkadlové okraje. V tomto prípade budú okraje na ľavej strane zrkadlovým obrazom okrajov na pravej strane, teda vnútorné okraje budú mať rovnakú šírku a vonkajšie okraje budú mať tiež rovnakú šírku.

  Poznámka: Ak v dokumente potrebujete rozšíriť okraje pre vytváranie väzby, môžete v dokumente so zrkadlovými okrajmi nastaviť okraje oblasti väzby.

 • Pridanie brožúry     Brožúru môžete vytvoriť pomocou možnosti Brožúra v dialógovom okne Nastavenie strany. Tú istú možnosť môžete použiť aj na vytvorenie ponuky, pozvánky, programu podujatia alebo akéhokoľvek iného typu dokumentu, v ktorom je použité jedno stredové preloženie.

Brožúra s jedným stredovým preložením

1. Word vloží brožúru s jedným stredovým preložením

Po nastavení dokumentu v podobe brožúry s ním môžete pracovať rovnako ako s iným dokumentom, teda vkladať text, grafiku a iné vizuálne prvky.

 • Pre väčšinu tlačiarní treba nastaviť minimálnu šírku okrajov, pretože nedokážu tlačiť až po okraj strany. Ak sa pokúsite nastaviť príliš úzke okraje, Microsoft Word zobrazí toto hlásenie: Jeden alebo viac okrajov zasahujú mimo oblasť tlače.

  Ak nechcete, aby sa text orezal, kliknite na položku Opraviť a šírka okrajov sa automaticky zväčší. Ak chybové hlásenie odignorujete a pokúsite sa dokument vytlačiť tak, ako je, Word zobrazí ďalšie chybové hlásenie spolu s otázkou, či chcete pokračovať ďalej.

 • Nastavenie minimálnej šírky okrajov závisí od tlačiarne, ovládača tlačiarne a veľkosti papiera. Informácie o nastavení minimálnej šírky okrajov nájdete v príručke k tlačiarni.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Okraje.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. Kliknite na požadovaný typ okrajov. Ak chcete použiť najbežnejšiu šírku okrajov, kliknite na položku Normálne.

  Poznámka: Po kliknutí na požadovaný typ okrajov sa okraje v celom dokumente automaticky zmenia na typ okrajov, ktorý ste vybrali.

 3. Môžete tiež určiť vlastné nastavenie okrajov. Kliknite na položky Okraje, Vlastné okraje a potom do polí Horné, Dolné, Ľavé a Pravé zadajte nové hodnoty okrajov.

 • Ak chcete zmeniť predvolené okraje, vyberte nový okraj a potom kliknite na položku Okraje. Nakoniec kliknite na položku Vlastné okraje. V dialógovom okne Nastavenie strany kliknite na tlačidlo Nastaviť ako predvolené a potom kliknite na položku Áno. Nové predvolené nastavenia sa uložia v šablóne, na základe ktorej bol dokument vytvorený. V každom novom dokumente vytvorenom na základe tejto šablóny sa automaticky použijú nové nastavenia okrajov.

 • Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia okrajov, kliknite na položku Okraje a potom na položku Vlastné okraje. Zmeňte hodnoty horného, dolného, ľavéhopravého okraja na 1". Kliknite na tlačidlo Predvolené a na položku Áno.

 • Ak chcete zmeniť okraje iba v určitej časti dokumentu, vyberte príslušný text a potom nastavte požadované okraje zadaním nových hodnôt v dialógovom okne Nastavenie strany. V poli Použiť na kliknite na položku Vybratý text. Microsoft Word automaticky vloží zlomy sekcií pred a za text s novým nastavením okrajov. Ak je dokument už rozdelený na sekcie, môžete kliknúť do sekcie alebo vybrať viaceré sekcie a potom zmeniť okraje.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Rozšírené a v časti Zobraziť obsah dokumentu začiarknite políčko Zobraziť hranice textu.

  Okraje strany sa v dokumente zobrazia ako bodkované čiary.

Poznámka: Okraje strany môžete zobraziť v zobrazení Rozloženie pri tlači alebo Webové rozloženie. Hranice textu sa na vytlačenej strane nezobrazia.

Ak použijete zrkadlové okraje, okraje na ľavej strane sú zrkadlovým obrazom okrajov na pravej strane, teda vnútorné okraje majú rovnakú šírku a vonkajšie okraje majú tiež rovnakú šírku.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položky Okraje > Zrkadlové.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. Kliknite na položky Okraje > Vlastné okraje a potom do polí Vnútorný a Vonkajší zadajte požadovanú šírku.

Nastavením okraja oblasti väzby rozšírite bočný alebo horný okraj dokumentu, ktorý chcete zviazať. Pomocou okrajov oblasti väzby zabezpečíte, že text sa vytváraním väzby neprekryje.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položky Okraje > Vlastné okraje.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. V zozname Viac strán kliknite na možnosť Normálne.

 3. Do poľa Na väzbu zadajte šírku okraja oblasti väzby.

 4. V poli Umiestnenie väzby kliknite na možnosť Vľavo alebo Hore.

  Poznámka: Pole Umiestnenie väzby nie je k dispozícii, ak ste vybrali možnosť Zrkadlové okraje, 2 strany na hárok alebo Brožúra. V prípade týchto možností je umiestnenie väzby určené automaticky.

 1. Kliknutím zvýraznite textové pole, ktoré ste vytvorili.

 2. Kliknite na kartu Formát na páse s nástrojmi.

 3. Kliknite na malé tlačidlo vľavo dole v skupine Veľkosť.

 4. V okne Formátovať textové pole kliknite na kartu Textové pole.

 5. V sekcii Vnútorný okraj môžete prispôsobiť okraje na požadovanú veľkosť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak ste v tomto článku nenašli odpoveď na svoju otázku, môžete kedykoľvek využiť chat s virtuálnym agentom spoločnosti Microsoft alebo reálnou osobou.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×