Načítanie externých údajov z webovej stránky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Na načítanie textu alebo údajov z webovej stránky je možné vytvoriť alebo spustiť webový dotaz. Webové stránky často obsahujú informácie, ktoré sa dajú vynikajúco analyzovať pomocou programu Excel. V závislosti od svojich potrieb môžete načítať aj údaje, ktoré je možné obnovovať. Znamená to, že údaje v programe Excel môžete aktualizovať najnovšími údajmi na webovej stránke. Údaje tiež môžete načítať z webovej stránky a ponechať ich na pracovnom hárku ako statické údaje.

Ak používate program Excel 2010 alebo novšiu verziu, môžete pomocou programu Excel získať a transformovať (Power Query) spokojnosti na pripojenie k webovej stránke.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o načítaní externých údajov z webovej stránky

Vytváranie a upravovanie webového dotazu

Vytvorenie parametrického dotazu z webového dotazu

Kopírovanie údajov z webovej stránky

Spustenie uloženého súboru webového dotazu

Nastavenie webovej stránky na presmerovanie webového dotazu na iný zdroj údajov

Problém: Mám problémy s triedenie, filtrovanie alebo vyhľadávaním externých údajov z webového dotazu

Ďalšie informácie o načítaní externých údajov z webovej stránky

Webový dotaz môžete používať na načítanie obnoviteľných údajov, ktoré sú uložené na intranete alebo na Internete, ako je napríklad jedna tabuľka, viacero tabuliek alebo celý text na webovej stránke. Tieto údaje potom môžete analyzovať pomocou nástrojov a funkcií programu Excel. Môžete napríklad načítať a aktualizovať kurzy akcií z dostupnej webovej stránky alebo načítať a aktualizovať tabuľky s informáciami o predaji z webovej stránky spoločnosti.

Webové dotazy sú vhodné najmä na načítanie údajov nachádzajúcich sa v tabuľkách alebo v predformátovaných oblastiach. (Tabuľky sú definované značkou HTML <TABLE>. Predformátované oblasti sú často definované značkou HTML <PRE>.) Načítané údaje nezahŕňajú obrázky, ako sú napríklad súbory .gif, a nezahŕňajú obsah skriptov.

Ak chcete vytvoriť webového dotazu, musíte mať prístup na World Wide Web (WWW) intranet vašej spoločnosti alebo prostredníctvom modemu v počítači alebo v sieti. Alebo môžete uskutočniť dotaz na lokálne súbory HTML alebo XML.

Vzorové webové dotazy

Niekoľko vzorových webových dotazov sa inštaluje spolu s programom Microsoft Office Excel 2007. Tieto dotazy sú na základe predvoleného nastavenia uložené v priečinku \Program Files\Microsoft Office\Office12\QUERIES na pevnom disku. Ide o tieto dotazy:

 • Hlavné indexy webovej lokality MSN MoneyCentral Investor.iqy

 • Menové kurzy webovej lokality MSN MoneyCentral Investor.iqy

 • Kurzy akcií webovej lokality MSN MoneyCentral Investor.iqy (parametrický webový dotaz)

Spôsoby načítania externých údajov

Ak používate program Excel, na import údajov pochádzajúcich z určitej webovej stránky môžete použiť dialógové okno Nový webový dotaz. (Na karte Údaje v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z webu.)

Ak používate program Internet Explorer, máte k dispozícii dva spôsoby načítania externých údajov do programu Office Excel:

 • Pomocou známych kopírovať a prilepiť príkazy na prenesenie údajov z webovej stránky do pracovného hárka programu Excel. Pri prilepovaní údajov webovej stránky do programu Excel, môžete zachovať statické alebo nechať obnoviteľných kliknutím na položku Možnosti prilepenia Vzhľad tlačidla a následným kliknutím na položku Vytvoriť obnoviteľných webového dotazu.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na webovú stránku a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Exportovať do programu Microsoft Excel. Otvorí sa dialógové okno Nový webový dotaz.

Poznámka : V programe Excel môžete otvoriť aj všetky HTML súboru, súbor MHTML alebo správny formát súboru XML. Pri pokuse o otvorenie súboru HTML alebo MHTML získate celú webovú stránku, ale môžete stratiť časť formátovania, skripty, súbory s obrázkami (len v HTML) alebo zoznamy údajov v jednej bunke. Pri pokuse o otvorenie súboru XML, máte možnosť použitia jedného alebo viacerých odkazovaného šablónu so štýlmi. V každom prípade údaje nie je obnoviteľné.

Vytvorenie parametrického dotazu z webového dotazu

Parametrický dotaz je dotaz, ktorý zobrazí výzvu na zadanie hodnôt zakaždým, keď ste ho spustite. Môžete vytvoriť parametrického dotazu z webového dotazu úpravou uloženého súboru webového dotazu (.iqy). Napríklad webový dotaz, ktorý dostane akcií z webovej stránky môžete výzva na zadanie hodnoty parametra, napríklad symbol akcie, pri každom spustení parametrického dotazu webového dotazu.

Parametrického dotazu z webového dotazu na základe reťazci dotazu na URL adresu, čo je jeden alebo viac názov-hodnota párov pripojí na koniec URL adresy. Niektoré webové lokality pomocou reťazci dotazu na URL adresu zmeniť obsah na webovú stránku. Reťazci dotazu na URL adresu má tento formát ako v nasledujúcom príklade: 1 2 3 4 5 -----------------------------URL------------------------------?<Name>=<Val> http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp?quote=MSFT

1

URL

URL adresa webovej stránky

2

?

Znak otáznika (?) začne URL reťazec dotazu.

3

< meno >

Názov v tomto príklade je cenovej ponuky.

4

=

Znak znak rovnosti (=) vymedzuje názov z hodnoty.

5

< Val >

Hodnotu v tomto príklade je MSFT.

Ak sú okolo dve alebo viac názov-hodnota párov, oddeľte ich znak ampersand (&). Príklad: 1 2 3 ...?<Name>=<Val>&<Name>=<Val> ...?Quote=MSFT&Quote=IBM

1

< meno > = < Val >

Krstné meno/hodnota je Quote = MSFT.

2

&

Znak ampersand (&) vymedzuje jednotlivé páry meno/hodnota.

3

< názov > = < Val >

Druhý pár názov-hodnota je Quote = IBM.

Ste ako základ parametrického dotazu z webového dotazu v reťazci dotazu na URL adresu vo formáte. Príklad: 1 2 3 4 5 6 ...?<Name>=["Parameter","Prompt"] ...?Symbol=["StockSymbol","Enter stock symbol:"]

1

< názov >

Názov v tomto príklade je Symbol.

2

=

Znak znak rovnosti (=) vymedzuje názov daného parametra a výzvy reťazca.

3

"Parameter"

Názov parametra zadaný v úvodzovkách, ktorú program Excel používa na identifikáciu parametrov v dialógovom okne parametre v tomto príklade je StockSymbol.

4

,

Čiarka (,) vymedzuje parametrov z príkazového riadka.

5

"Výzva"

Výzva zadaný v úvodzovkách, ktoré program Excel zobrazí v Enter symbol akcie: dialógové okno, v tomto príklade je Enter symbol akcie:.

6

[...]

Ľavá hranatá zátvorka ([]) a znakov pravou hranatou zátvorkou (]) ohraničujú výzvy reťazca.

Presmerovanie webových dotazov na iné zdroje údajov

Ak ste autorom webovej stránky, môžete zväčšiť spoľahlivosť údajov, ktoré používatelia získať z vašej strany webové dotazy z programu Excel presmerovať na zdroj údajov, ako je napríklad súbor vo formáte XML alebo textu.

Ak stránka HTML obsahuje napríklad tabuľku s kurzami akcií, údaje tejto tabuľky je možné použiť vo webovom dotaze aj v prípade, ak sa tieto údaje preberajú z iného zdroja údajov. Podobne je to aj v prípade, ak vytvárate smerovanie na tabuľku na lokalite Windows SharePoint Services so zhrnutím stavu projektu, kde môžete vytvoriť webový dotaz na preberanie údajov z hlavného dokumentu s informáciami o stave.

Toto presmerovanie má dve hlavné výhody. Prvá z nich je tá, že importovanú webovú stránku vo formáte HTML je možné naformátovať na zobrazenie, aj keď údaje sú optimalizované na analýzu (napríklad sú vo formáte XML). Druhá výhoda je tá, že zobrazenie údajov vo formáte HTML je možné rozložiť na stránky s údajmi (napríklad s 20 výsledkami na jednu stránku), ale webový dotaz je možné presmerovať na celú množinu údajov.

Môžete použiť atribút HTML značkou tabuľku, PRE, XMP, zoznam alebo obyčajný text, ktorý identifikuje ukladajú základné údaje. Autorov webových stránok môžete použiť atribút presmerovania o: WebQuerySourceHRefna zoznam URL zdroja údajov, tak, že webové dotazy môžete prepojiť s zdrojových údajov. Tento atribút presmerovania je definovaný v Microsoft Office názvov, aby sa zabránilo konfliktom s inými atribútmi presmerovania. Zdroj údajov môže byť ľubovoľný podporovaný Web dotazu typom údajov, napríklad HTML, Text alebo XML. Keď sa tento atribút používa, nemáte starosti správny obsah, keď obnovíte. Webový dotaz obsahuje informácie o ceste k zdroju údajov a môže preberať aktualizované údaje priamo z tohto zdroja.

Na začiatok stránky

Vytvorenie a upravovanie webového dotazu

 1. Použite jeden z nasledovných postupov podľa toho, či chcete vytvoriť nový webový dotaz alebo upraviť existujúci webový dotaz:

  Vytvorenie nového webového dotazu   

  1. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

   • Prejdite do programu Office Excel a potom na karte Údaje v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z webu.

   • V prehľadávači prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete zadať dotaz na údaje, kliknite pravým tlačidlom myši na túto webovú stránku a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Exportovať do programu Microsoft Excel.

    Zobrazí sa dialógové okno Nový webový dotaz.

  2. V dialógovom okne Nový webový dotaz zadajte URL adresu webovej stránky, z ktorej chcete načítať údaje. Môžete zadajte URL adresu, prilepte adresu, alebo kliknite na šípku vedľa zoznamu adries a vyberte položku Naposledy použité adresy.

   Poznámka : Maximálna dĺžka adresy URL je 255 znakov.

  3. Kliknite na tlačidlo Spustiť.

   Úprava existujúceho webového dotazu   

  4. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Pripojenia.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  5. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu vyberte webový dotaz a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  6. V dialógovom okne Pripojenie - vlastnosti kliknite na kartu Definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

 2. Kliknite na tlačidlo Vybrať tabuľku vedľa tabuľky, ktoré chcete importovať, alebo kliknite na tlačidlo Vybrať tabuľku v ľavom hornom rohu stránky importovať celú stránku.

  Tip : Ak neexistujú žiadne Vybrať tabuľku tlačidlá vedľa tabuľky na strane, kliknite na položku Zobraziť ikony Vzhľad tlačidla v hornej časti dialógového okna na ich zobrazenie.

 3. Ak chcete nastaviť možnosti formátovania a importu údajov vrátených dotazom, kliknite na tlačidlo Možnosti a potom vykonajte niektoré z nasledovných akcií v dialógovom okne Webový dotaz - možnosti:

  1. V skupinovom rámčeku Formátovanie kliknite na jednu z nasledovných možností:

   • Žiadne     Pri výbere tejto možnosti sa z webovej stránky, na ktorú zadávate dotaz, načíta iba text. Formátovanie sa z webovej stránky neprevezme, namiesto neho sa použije existujúce formátovanie pracovného hárka.

   • Iba formát RTF     Pri výbere tejto možnosti sa načíta typ formátovania, ktoré je možné verne reprodukovať v programe Office Excel, ako napríklad štýly písma. Táto možnosť nezahŕňa formátovanie HTML, ako je napríklad formátovanie hypertextové prepojenie.

   • Úplné formátovanie HTML     Pri výbere tejto možnosti sa načíta všetko formátovanie HTML, ktoré je podporované v programe Excel, ako je napríklad formátovanie hypertextových prepojení. Ak vyberiete túto možnosť, zruší sa začiarknutie políčka Zachovať formát buniek v dialógovom okne Externý rozsah údajov - vlastnosti.

  2. V skupinovom rámčeku Nastavenia importu pre predformátované bloky <PRE> vyberte niektoré z nasledovných možností:

   • Importovať predformátované bloky <PRE> do stĺpcov      Bloky údajov, ktoré sú ohraničené značkami <PRE>, sa budú importovať do samostatných stĺpcov v pracovnom hárku. Ak chcete, aby sa údaje vrátili v jednom stĺpci, zrušte začiarknutie tohto políčka.

   • Spojené oddeľovače považovať za jeden     Ak používate znaky, ktoré definujú alebo oddeľujú text jednotlivých stĺpcov v sekciách <PRE> (napríklad čiarky), môžete zadať, aby sa viacero za sebou nasledujúcich znakov oddeľovačov v programe Excel považovalo za jeden oddeľovač. Takto sa medzi jednotlivé za sebou nasledujúce oddeľovače nevložia prázdne stĺpce. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii, len ak je začiarknuté políčko Importovať predformátované bloky <PRE> do stĺpcov.

   • Použiť rovnaké nastavenie importu pre celú sekciu     Ak chcete použiť nastavenie pre položku Spojené oddeľovače považovať za jeden na všetky predformátované sekcie na webovej stránke, začiarknite toto políčko. Ak chcete toto nastavenie použiť iba na prvú predformátovanú sekciu, alebo ak chcete, aby najvhodnejšie nastavenie určil program Excel, zrušte začiarknutie tohto políčka. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii, len ak je začiarknuté políčko Importovať predformátované bloky <PRE> do stĺpcov.

  3. V skupinovom rámčeku Ďalšie nastavenie importu vyberte niektoré z nasledovných možností:

   • Vypnúť rozlišovanie údajov     Po začiarknutí tohto políčka sa čísla na webovej stránke, ktoré sa zobrazujú podobne ako dátumy, zobrazia v pracovnom hárku ako čísla. Ak táto možnosť nie je vybratá, číselné reťazce, ako je napríklad reťazec 03-07, sa v programe Excel rozpoznajú ako dátum 7. marca.

   • Vypnúť presmerovanie webových dotazov     Po začiarknutí tohto políčka sa webový dotaz nepresmeruje na iný zdroj údajov než je zdroj zobrazený na webovej stránke, na ktorú zadávate dotaz. Ak chcete dosiahnuť kompatibilitu s dotazmi vytvorenými v starších verziách programu Excel, začiarknite toto políčko.

 4. Kliknite na tlačidlo OK. Webový dotaz sa uloží spolu so zošitom.

 5. Webový dotaz môžete uložiť aj do súboru webového dotazu (.iqy), aby ste dotaz mohli spúšťať aj v iných zošitoch, a aby ste mohli vytvoriť parametrický dotaz.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie parametrického dotazu z webového dotazu.

  Uloženie webového dotazu do súboru webového dotazu

  1. V dialógovom okne Upraviť webový dotaz kliknite na položku Uložiť dotaz Vzhľad tlačidla .

  2. Vyhľadajte priečinok, do ktorého chcete uložiť dotaz.

   Na základe predvoleného nastavenia uložené dotazy sa nachádzajú v \Documents and Settings\ < používateľské meno > \Application Data\Microsoft\Queries priečinku na pevnom disku.

  3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru.

  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

   Dotaz sa uloží do textového súboru s príponou názvu súboru .iqy.

 6. Kliknite na tlačidlo Importovať.

  V dialógovom okne Importovať údaje urobte jedno z nasledujúcich:

  1. Ak chcete údaje z webovej stránky načítať na vybratý pracovný hárok, kliknite na políčko Existujúci pracovný hárok. V pracovnom hárku kliknite na bunku, ktorá sa má nachádzať v ľavom hornom rohu rozsah externých údajov, a kliknite na tlačidlo OK.

  2. Ak chcete údaje preniesť na nový pracovný hárok, kliknite na prepínač Nový pracovný hárok a potom na tlačidlo OK. Do zošita programu Excel bude pridaný nový pracovný hárok a do ľavého horného rohu tohto pracovného hárka bude automaticky umiestnený začiatok rozsahu externých údajov.

   Po kliknutí na tlačidloObnoviť pozadie ikonu Indikátor obnovovania sa zobrazí na stavový riadok na uviesť, či je spustený dotaz. Ak chcete skontrolovať stav dotazu, dvakrát kliknite na ikonu obnovenia.

Na začiatok stránky

Vytvorenie parametrického dotazu z webového dotazu

 1. V programe Windows Prieskumník vyhľadajte súbor dotazu vo vašom počítači.

  Na základe predvoleného nastavenia uložené dotazy sa nachádzajú v \Documents and Settings\ < používateľské meno > \Application Data\Microsoft\Queries priečinku na pevnom disku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom kliknite na položku Upraviť v programe Poznámkový blok. Dotaz sa otvorí v programe Poznámkový blok spoločnosti Microsoft, v ktorom môžete vykonávať zmeny v súbore.

 3. V texte súboru vyhľadajte adresu URL webovej adresy, z ktorej pochádzajú importované údaje. Napríklad:

http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp

Na koniec adresy URL zadajte nasledovné údaje (nevkladajte medzeru na koniec adresy URL):

?Symbol=["Quote", "Enter one or more financial symbols separated by commas."]

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť a potom zavrite okno programu Poznámkový blok.

Na začiatok stránky

Kopírovanie údajov z webovej stránky

 1. Vo webový prehliadač vyberte údaje, ktoré chcete kopírovať.

 2. Kopírujte údaje.

  Poznámka : Informácie o kopírovaní nájdete v Pomocníkovi prehľadávača.

 3. Prepnite sa do programu Excel.

 4. Kliknite do ľavého horného rohu oblasti pracovného hárka, kam chcete údaje skopírovať.

 5. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť.

  Skupina Schránka na karte Domov

 6. Ak údaje nezobrazuje, ako by ste očakávali, kliknite na tlačidlo Možnosti prilepenia Vzhľad tlačidla a potom kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak nechcete vykonať žiadne zmeny, vyberte možnosť Zachovať formátovanie zdroja.

  • Ak chcete použiť existujúce formátovanie bunky, vyberte možnosť Upraviť podľa formátovania cieľa.

  • Ak chcete vytvoriť dotaz na webovú stránku, z ktorej ste kopírovali údaje, vyberte možnosť Vytvoriť obnoviteľný webový dotaz. Ak sa webová stránka po čase zmení, údaje môžete obnoviť.

Na začiatok stránky

Spustenie uloženého súboru webového dotazu

Webové dotazy sa ukladajú do textových súborov s príponami názvov súborov .iqy. Uložené dotazy sú vhodné na zdieľanie rovnakého webového dotazu v rôznych zošitoch alebo s inými používateľmi, ako aj na vytvorenie webového parametrického dotazu.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V rozbaľovacom poli Kde hľadať vyhľadajte priečinok, v ktorom je uložený požadovaný súbor s dotazom.

 3. Vyberte webový dotaz, ktorý chcete spustiť.

 4. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 5. V dialógovom okne Importovať údaje urobte jedno z nasledujúcich:

  • Ak chcete údaje z webovej stránky načítať na vybratý pracovný hárok, kliknite na políčko Existujúci pracovný hárok. V pracovnom hárku kliknite na bunku, ktorá sa má nachádzať v ľavom hornom rohu rozsah externých údajov, a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete údaje preniesť na nový pracovný hárok, kliknite na prepínač Nový pracovný hárok a potom na tlačidlo OK. Do zošita programu Excel bude pridaný nový pracovný hárok a do ľavého horného rohu tohto pracovného hárka bude automaticky umiestnený začiatok rozsahu externých údajov.

 6. Ak ide o webový dotaz, ktorý je parametrickým dotazom, zobrazí sa dialógové okno Zadanie hodnoty parametra s poľami na zadanie parametrov, ak ste parametrický dotaz nenastavili na vrátenie konkrétnej hodnoty.

  Ak chcete upraviť nastavenia pre parametre, kliknite na položku Parametre v dialógovom okne Importovať údaje v kroku 5.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Prispôsobenie parametrického dotazu.

  Program Excel spustí dotaz. Obnoviť pozadie ikonu Indikátor obnovovania sa zobrazí na stavový riadok na uviesť, či je spustený dotaz. Ak chcete skontrolovať stav dotazu, dvakrát kliknite na ikonu obnovenia.

Na začiatok stránky

Nastavenie webovej stránky na presmerovanie webového dotazu na iný zdroj údajov

 1. Do počiatočnej značky HTML formátovania webovej stránky umiestnite deklaráciu priestoru názvov Microsoft Office:

  <HTML xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office”>

 2. V tele webovej stránky pridajte nasledovný atribút do počiatočnej značky TABLE, PRE, XMP, LISTING alebo PLAINTEXT. Príklad:

  < tabuľky … o: WebQuerySourceHRef = "URL" >

  kde hodnota je URL (relatívna alebo absolútna), na ktorú chcete presmerovať webového dotazu.

Poznámka : Presmerovanie na webové stránky môžu používatelia obísť začiarknutím políčka Vypnúť presmerovanie webových dotazov v dialógovom okne Webový dotaz - možnosti. Prístup k tomuto oknu získate v dialógovom okne Nový webový dotaz.

Na začiatok stránky

Problém: Mám problém so zoraďovaním, filtrovaním alebo vyhľadávaním externých údajov z webového dotazu

Externé údaje z webového dotazu môžu obsahovať počiatočné, koncové alebo viaceré vložené znaky medzier Unicode (hodnota 160). Tieto znaky medzier môžu niekedy viesť k neočakávaným výsledkom pri zoraďovaní alebo filtrovaní údajov, ako aj pri rôznych operáciách vyhľadávania.

Ďalšie informácie o tom, ako postupovať pri týchto a ďalších znakov, nájdete v téme Odstránenie medzier a netlačiteľných znakov z textu.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Import údajov z externých zdrojov údajov (Power Query)

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×