Načítanie údajov zo služby Analysis Services

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Služba Analysis Services poskytuje viacrozmerné údaje, ktoré sú vhodné na skúmanie údajov v kontingenčných tabuľkách a zostavách Power View. Údaje služby Analysis Services môžete získať z:

 • kociek OLAP na viacrozmernom serveri služby Analysis Services,

 • tabuľkových modelov na tabuľkovom serveri služby Analysis Services,

 • Zošity programu Excel na serveri SharePoint 2010 alebo novšiu verziu, ak zošit obsahuje dátový model.

Pomocou online pripojenia je údaje možné analyzovať z externého zdroja údajov služby Analysis Services. Keď zostavujete, rozdeľujete a filtrujete zostavu, Excel odošle službe Analysis Services dotaz týkajúci sa požadovaných údajov. Analyzovanie údajov týmto spôsobom vyžaduje online pripojenie k zdroju údajov.

Ďalším spôsobom je práca offline. Ak chcete pracovať offline, importujte údaje do zošita, aby boli údaje aj vizualizácie zostáv kompletné a plne prenosné v rámci jedného súboru. Import údajov vyžaduje splnenie ďalších požiadaviek, ktoré zahŕňajú doplnok PowerPivot, čiastočnú znalosť jazyka MDX a dostatok miesta na disku slúžiaceho na ukladanie väčších zošitov. Tento článok vysvetľuje, ako importovať údaje z odlišných zdrojov údajov služby Analysis Services.

Zošity, ktoré uložíte na SharePoint alebo Office 365 môžu podliehať Maximálna veľkosť súboru. Pomocou Sprievodcu importom tabuľky v PowerPivot môžete selektívne importovať tabuliek, stĺpcov a riadkov a znížte tak celkovú veľkosť súboru. Ak je príliš veľký, ak chcete zobraziť v Excel Online zošit, môžete otvoriť ho v Exceli namiesto toho.

Služby Office 365 nepovoľujú obnovu údajov pomocou externých zdrojov údajov vrátane riešení služby Analysis Services, ktoré je možné spustiť na serveroch v sieti. Ak sú jednou z vašich požiadaviek obnoviteľné údaje, vyberte si radšej SharePoint alebo použite sieťový zdieľaný súbor.

Obsah tohto článku

Predpoklady

Pripojenie ku kocke, tabuľkovému modelu alebo dátovému modelu doplnku Power Pivot

Import údajov z kocky

Import údajov z tabuľkového modelu

Import údajov z dátového modelu zošita v SharePointe

Obnova údajov z externej databázy služby Analysis Services

Predpoklady

Kociek služby Analysis Services musí byť verziu SQL Server 2005 alebo novší.

Databázy tabuľkového modelu služby Analysis Services sú len v SQL Server 2012 alebo neskôr.

Je potrebné vedieť, ako sa pripojiť k databáze služby Analysis Services. Kontaktujte preto správcu databázy služby Analysis Services a zistite názov servera a databázy, ako aj poverenia, ktoré máte použiť.

Ak chcete údaje importovať do dátového modelu, je potrebné mať doplnok PowerPivot, ktorý sa dodáva s balíkom Office Professional Plus. Možno tiež bude potrebné vedieť, ako písať dotazy MDX načítavajúce údaje, ktoré chcete použiť. Alternatívou písania dotazov MDX je použitie zostavovača dotazov, pomocou ktorého vyberiete mierky, atribúty dimenzií a hierarchie, ktoré chcete analyzovať.

Ak sa chcete cez Excel interaktívne pripojiť ku kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnému grafu, nepotrebujete mať žiadne skúsenosti s jazykom MDX. Excel sa pripojí k celej kocke OLAP alebo tabuľkovému modelu.

Veľkosti súborov však budú väčšie než tie, na ktoré ste možno zvyknutí. Pre porovnanie, zošit používajúci údajové pripojenie môže mať menej ako 100 kilobajtov, zatiaľ čo ten istý zošit s importovanými údajmi môže byť desaťnásobne väčší. Ak by ste mali problém s miestom na disku, bude ho potrebné uvoľniť pre väčšie súbory.

PowerPivot zošity, ktoré použijete ako zdroje údajov možno publikovať na SharePoint 2010 alebo novšiu verziu. Lokality SharePoint musí byť nainštalovaný v inom počítači než ten, ktorý používate na vytvorenie zostavy. Zobrazenie povolení musíte mať k správe proti zošity na lokalite SharePoint na lokalite SharePoint.

Pripojenie ku kocke, tabuľkovému modelu alebo dátovému modelu doplnku PowerPivot

Najjednoduchším spôsobom analýzy údajov v kocke služby Analysis Services je nastavenie pripojenia k externej databáze. Kontingenčná tabuľka alebo zostava tak budú mať aktívne pripojenie k zdroju údajov. Vždy, keď presuniete pole do oblastí Hodnoty, Riadky, Stĺpce a Filtre nachádzajúcich sa v zozname polí, Excel vytvorí dotaz a odošle ho službe Analysis Services.

Aktívne pripojenie k analyzovaným údajom má svoje výhody. Údaje môžete ľubovoľne analyzovať. Po pridaní akékoľvek poľa do kontingenčnej tabuľky alebo zostavy vráti služba Analysis Services požadované údaje. Zoznam polí pripojený k službe Analysis Services zahŕňa všetky objekty v kocke alebo modeli, takže na získanie požadovaných údajov nie je potrebné použiť jazyk MDX.

Nevýhodou je závislosť od pripojenia na server. Ak server spadne alebo chcete pracovať offline, interakcia údajov sa úplne zastaví.

Na začiatok stránky

Import údajov z kocky

Údaje obsiahnuté v databáze služby SQL Server Analysis Services možno kopírovať do údajového modelu v Exceli. Z kocky môžete extrahovať celú dimenziu alebo jej časť, alebo z nej môžete získať výseky a agregované hodnoty, ako je napríklad suma predaja podľa jednotlivých mesiacov za aktuálny rok.

Nasledujúci postup znázorňuje, ako používať doplnok a jazyk MDX na načítanie podmnožiny údajov z tradičnej kocky v inštancii služby Analysis Service. MDX sa používa vždy pri vytváraní dotazu pomocou doplnku PowerPivot.

Na vysvetlenie importu podmnožiny kocky sa v tomto postupe používa vzorová databáza Adventure Works DW Multidimensional 2012. Ak máte prístup k serveru služby Analysis Services so vzorovou databázou Adventure Works DW Multidimensional 2012, môžete sa pomocou týchto krokov oboznámiť s importom údajov zo služby Analysis Services.

 1. V okne PowerPivot kliknite na položky Získať externé údaje > Z databázy > Zo služby Analysis Services alebo nástroja PowerPivot.

 2. Na stránke Pripojenie k službe Microsoft SQL Server Analysis Services zadajte do poľa Názov servera alebo súboru názov počítača, v ktorom je spustená služba Analysis Services.

 3. Kliknite na šípku nadol napravo od zoznamu Názov databázy a v zozname vyberte databázu služby Analysis Services. Ak napríklad máte prístup k vzorovej databáze Adventure Works DW Multidimensional 2012, vyberiete možnosť Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Kliknutím na položku Testovať spojenie overte dostupnosť servera služby Analysis Services.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke Zadanie dotazu MDX kliknutím na položku Návrh otvorte zostavovač dotazov MDX.

  V tomto kroku myšou presuniete do veľkej oblasti návrhu dotazov všetky mierky, atribúty dimenzií, hierarchie a vypočítavané členy, ktoré chcete importovať.

  Vyberte aspoň jednu mierku a jednu alebo viacero dimenzií.

  Ak máte existujúci príkaz MDX, ktorý chcete použiť, prilepte tento príkaz do textového poľa a kliknutím na položku Overiť skontrolujte funkčnosť príkazu. Ďalšie informácie o používaní návrhára nájdete v téme Návrhár dotazov MDX služby Analysis Services(Power Pivot).

  V prípade tohto postupu a pri použití vzorovej kocky Adventure Works ako príkladu vykonajte nasledujúce akcie:

  1. Na table Metaúdaje rozbaľte položku Mierky a potom rozbaľte položku Súhrn predaja.

  2. Myšou presuňte položku Priemerná suma predaja do veľkej tably návrhu.

  3. Na table Metaúdaje rozbaľte dimenziu Produkt.

  4. Myšou presuňte položku Kategórie produktov naľavo od položky Priemerná suma predaja do veľkej oblasti návrhu.

  5. Na table Metaúdaje rozbaľte dimenziu Dátum a potom rozbaľte položku Kalendár.

  6. Myšou presuňte položku Dátum.Kalendárny rok naľavo od položky Kategória do veľkej oblasti návrhu.

  7. Môžete tiež pridať filter na import podmnožiny údajov. Na table v pravej hornej časti návrhára pre sekciu Dimenzia myšou presuňte položku Dátum do poľa dimenzie. V sekcii Hierarchia vyberte položku Dátum.Kalendárny rok. Pre položku Operátor vyberte možnosť Nerovná sa. Pre položku Výraz filtra vyberte možnosť kliknite na šípku nadol a vyberte možnosti Kalendárny rok 2009 a Kalendárny rok 2010.

   Takto sa vytvorí filter pre kocku, ktorý vám umožňuje vylúčiť hodnoty pre rok 2009.

 7. Kliknite na tlačidlo OK a skontrolujte dotaz MDX, ktorý bol vytvorený návrhárom dotazov.

 8. Zadajte neformálny názov pre množinu údajov. Tento názov sa použije ako názov tabuľky v údajovom modeli. Ak nepriradíte nový názov, výsledky dotazu sa budú predvolene ukladať v novej tabuľke s názvom Dotaz.

 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 10. Po dokončení načítavania údajov kliknite na položku Zavrieť.

Všetky údaje importované z databázy kocky sú v zjednodušenom formáte. Vo vašom modeli sa údaje zobrazujú ako jedna tabuľka obsahujúca všetky stĺpce, ktoré ste špecifikovali v dotaze. Ak definujete dotaz, ktorý načítava mierky popri viacerých dimenziách, údaje sa budú importovať s jednotlivými dimenziami v samostatných stĺpcoch.

Po importe údajov do údajového modelu môžete overiť typ údajov stĺpcov, ktoré obsahujú číselné alebo finančné údaje. Ak PowerPivot zistí prázdne hodnoty v stĺpci, zmení typ údajov na typ Text. Typ údajov môžete overiť a zmeniť výberom jednotlivých stĺpcov a použitím možnosti Typ údajov v skupine Formátovanie na páse s nástrojmi. Ak sú číselné alebo finančné údaje priradené k nesprávnemu typu údajov, na opravu typu údajov môžete použiť možnosť Typ údajov.

Ak chcete údaje použiť v kontingenčnej tabuľke, prepnite naspäť do Excelu:

 1. Kliknite na položky Vložiť > Tabuľky > Kontingenčná tabuľka.

 2. Kliknite na položku Použiť externý zdroj údajov a potom na položku Vybrať pripojenie.

 3. Kliknite na kartu Tabuľky.

 4. V časti Dátový model tohto zošita vyberte tabuľku, ktorú ste práve importovali.

Na začiatok stránky

Import údajov z tabuľkového modelu

Nasledujúci postup popisuje import údajov pomocou vzorovej tabuľkovej databázy, ktorá slúži ako príklad. Na pochopenie príkladu môžete použiť vzor Adventure Works Tabular Model SQL 2012 z{b> <b}tabuľkového servera služby Analysis Services.

 1. Skontrolujte, či tabuľková databáza obsahuje aspoň jednu mierku. Ak sa v databáze nebude nachádzať, import zlyhá. Ak použijete vzorové riešenie, budú v ňom mierky zahrnuté.

 2. V okne PowerPivot kliknite na položky Získať externé údaje > Z databázy > Zo služby Analysis Services alebo nástroja PowerPivot.

 3. Na stránke Pripojenie k službe Microsoft SQL Server Analysis Services zadajte do poľa Názov servera alebo súboru názov počítača, v ktorom je spustená služba Analysis Services.

 4. Kliknite na šípku nadol napravo od zoznamu Názov databázy a v zozname vyberte databázu služby Analysis Services. Ak máte napríklad prístup k vzorovej databáze AW Internet Sales Tabular Model, vyberiete možnosť Adventure Works Tabular Model SQL 2012

 5. Kliknutím na položku Testovať spojenie overte dostupnosť servera služby Analysis Services.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke Zadanie dotazu MDX kliknutím na položku Návrh otvorte zostavovač dotazov MDX.

  V tomto kroku presuniete do veľkej oblasti dizajnu dotazu všetky mierky, stĺpce a hierarchie, ktoré chcete importovať.

  Ak máte existujúci príkaz MDX, ktorý chcete použiť, prilepte tento príkaz do textového poľa a kliknutím na položku Overiť skontrolujte funkčnosť príkazu. Ďalšie informácie o návrhárovi nájdete v článku Návrhár dotazov MDX služby Analysis Services (Power Pivot).

  V prípade tohto postupu a pri použití vzorového modelu ako príkladu, vykonajte nasledovné:

  1. Na table Metaúdaje rozbaľte položku Mierky a potom rozbaľte položku Predaj cez internet.

  2. Presuňte položku Celkový predaj cez internet do veľkej tably návrhu.

  3. Rozbaľte tabuľku Produkt.

  4. Prejdite do dolnej časti zoznamu a presuňte položku Kategória naľavo od položky Celkový predaj cez internet do veľkej oblasti návrhu. Ide o hierarchiu, čiže všetky polia sa vrátia v hierarchii.

  5. Rozbaľte tabuľku Dátum.

  6. Myšou presuňte položku Kalendárny rok naľavo od položky Kategória do veľkej oblasti návrhu.

  7. Rozbaľte položku Územia predaja.

  8. Presuňte myšou položku Oblasti území predaja do oblasti filtrov v hornej časti návrhára. V sekcii Výraz filtra vyberte možnosť Austrália.

   Dotaz MDX pre vzorovú tabuľkovú databázu

 8. Kliknite na tlačidlo OK a skontrolujte dotaz MDX, ktorý bol vytvorený návrhárom dotazov.

 9. Zadajte neformálny názov pre množinu údajov. Tento názov sa použije ako názov tabuľky v údajovom modeli. Ak nepriradíte nový názov, výsledky dotazu sa budú predvolene ukladať v novej tabuľke s názvom Dotaz.

 10. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 11. Po dokončení načítavania údajov kliknite na položku Zavrieť.

Po importe údajov do údajového modelu môžete overiť typ údajov stĺpcov, ktoré obsahujú číselné alebo finančné údaje. Ak PowerPivot zistí prázdne hodnoty v stĺpci, zmení typ údajov na typ Text. Typ údajov môžete overiť a zmeniť výberom jednotlivých stĺpcov a použitím možnosti Typ údajov v skupine Formátovanie na páse s nástrojmi. Ak sú číselné alebo finančné údaje priradené k nesprávnemu typu údajov, na opravu typu údajov môžete použiť možnosť Typ údajov.

Ak chcete údaje použiť v kontingenčnej tabuľke, prepnite naspäť do Excelu:

 1. Kliknite na položky Vložiť > Tabuľky > Kontingenčná tabuľka.

 2. Kliknite na položku Použiť externý zdroj údajov a potom na položku Vybrať pripojenie.

 3. Kliknite na kartu Tabuľky.

 4. V časti Dátový model tohto zošita vyberte tabuľku, ktorú ste práve importovali.

Na začiatok stránky

Import údajov z dátového modelu zošita v SharePointe

SharePoint môže byť potrebné ďalšieho softvéru načítať údaje. Ak používate SharePoint 2010, musíte mať PowerPivot SharePoint 2010. Na rozdiel od SharePoint 2013 alebo novšia verzia obsahuje vstavané funkcie pre načítanie a dotazovanie dátového modelu. Ak používate SharePoint, požiadajte správcu lokality SharePoint, či služieb Excel Services je nakonfigurovať a povoliť BI pracovných zaťažení.

 1. V okne PowerPivot kliknite na položky Získať externé údaje > Z databázy > Zo služby Analysis Services alebo nástroja PowerPivot.

 2. Na stránke Pripojte sa k službe Microsoft SQL Server Analysis Services zadajte popisný názov pre údajové pripojenie do poľa Neformálny názov pripojenia. Používanie popisných názvov pre pripojenie vám môže pomôcť zapamätať si, ako sa pripojenie používa.

 3. Do poľa Názov servera alebo súboru zadajte URL adresu publikovaného súboru .xlsx. Príklad: http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Poznámka: Ako zdroj údajov nemôžete použiť lokálny zošit programu Excel. Zošit musí byť publikovaný na lokalite SharePoint.

 4. Kliknutím na položku Testovať spojenie overte dostupnosť zošita v službe SharePoint.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na položku Návrh.

 7. Zostavte dotaz tak, že myšou presuniete mierky, atribúty dimenzií alebo hierarchie do veľkej oblasti návrhu. Môžete tiež použiť tablu filtra v pravom hornom rohu a vybrať podmnožinu údajov pre import.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Kliknite na položku Overiť.

 10. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Údaje doplnku PowerPivot sa skopírujú do údajového modelu a uložia sa v komprimovanom formáte. Po importe údajov sa pripojenie k zošitu zavrie. Ak chcete znova zadať dotaz na pôvodné údaje, môžete zošit obnoviť v Exceli.

Na začiatok stránky

Obnova údajov z externej databázy služby Analysis Services

V Exceli kliknite na položky Údaje > Pripojenia > Obnoviť všetko, čím sa znovu pripojíte k databáze služby Analysis Services a obnovíte údaje v zošite.

Obnovením sa aktualizujú jednotlivé bunky a pridajú riadky, ktoré boli vložené do externej databázy od posledného importu. Obnovia sa len riadky a existujúce stĺpce. Ak chcete do modelu pridať nový stĺpec, bude ho treba naimportovať pomocou postupu uvedeného v tomto článku.

Obnovením sa znova spustí dotaz používaný na importovanie údajov. Ak sa zdroj údajov už nenachádza na rovnakom mieste alebo ak sa tabuľky či stĺpce presunú alebo premenujú, obnovenie zlyhá, ale naimportované údaje vám zostanú. Ak chcete zobraziť dotaz použitý pri obnove údajov, kliknite na položky PowerPivot > Spravovať a otvorí sa okno PowerPivot. Kliknutím na položky Návrh > Vlastnosti tabuľky zobrazíte dotaz.

Služba Analysis Services používa na načítanie údajov z databáz vaše používateľské konto Windowsu. Predtým ako bude možné importovať údaje, je potrebné, aby správca databázy udelil používateľskému kontu Windowsu povolenia na čítanie v databáze. Tieto isté povolenia sa používajú na obnovu údajov. Ak chcú iní ľudia obnoviť údaje, takisto potrebujú povolenia na čítanie v databáze.

Nezabudnite, že spôsob zdieľania zošita určí, či sa môže vyskytnúť obnovenia údajov. V službách Office 365, nie je možné obnoviť údaje v zošite, ktorý sa uloží do služieb Office 365. Na serveri SharePoint Server 2013 alebo novšej verzii, môžete naplánovať obnovenie automatickej údajov na serveri, ale pritom vyžaduje danej PowerPivot pre SharePoint je nainštalovaný a nakonfigurovaný v prostredí SharePoint. Obráťte sa na správcu lokality SharePoint, ak chcete zistiť, či plánované obnovenie údajov je k dispozícii.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×