Návod na dotykové ovládanie balíka Office

Ak je pre vás Office s Windowsom 8 na dotykovej obrazovke novinka, zopár gest, ktoré sa naučíte, vám pomôže zrýchliť prácu.

Základy:

Ťuknutie

Gesto ťuknutia

Stiahnutie prstami

Stiahnutie prstami

Roztiahnutie prstami

Roztiahnutie prstami

Posunutie prstom

Gesto posunutia prstom

Potiahnutie prstom

Potiahnutie prstom cez obrazovku

Takto fungujú v balíku Office.

V programe balíka Office

Cieľ

Urobte

Prepnutie na celú obrazovku

Ťuknite na tlačidlo Režim celej obrazovky v záhlaví okna.

Prípadne ťuknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia pása s nástrojmi v záhlaví okna a potom ťuknite na položku Automaticky skryť pás s nástrojmi.

Prepnutie do štandardného zobrazenia

Ťuknite na tri bodky v hornej časti obrazovky a potom na položku Ukončiť režim celej obrazovky.

Prípadne ťuknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia pása s nástrojmi a potom ťuknite na položku Zobraziť karty a príkazy.

Zapnutie dotykového režimu

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Dotykový režim.

Prípadne ťuknite na ikonu ruky Režim dotyku alebo myši na paneli s nástrojmi Rýchly prístup a ťuknite na položku Dotyk.

(Ak sa ikona ruky Režim dotyku alebo myši nezobrazuje, môžete ju pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Postupujte podľa pokynov na prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup.)

Vypnutie dotykového režimu

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Dotykový režim.

Prípadne ťuknite na ikonu ruky Režim dotyku alebo myši na paneli s nástrojmi Rýchly prístup a ťuknite na položku Myš.

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Stlačte, podržte a uvoľnite ľubovoľné tlačidlo na paneli s nástrojmi Rýchly prístup. Zo zobrazenej ponuky vyberte požadovanú akciu.

Použitie dotykovej klávesnice

Cieľ

Urobte

Zobrazenie dotykovej klávesnice

Na paneli úloh ťuknite na tlačidloDotyková klávesnica.

Skrytie dotykovej klávesnice

Na dotykovej klávesnici ťuknite na tlačidlo X.

Ukotvenie dotykovej klávesnice

Na dotykovej klávesnici ťuknite na tlačidlo Ukotviť, ak chcete, aby zostala otvorená

Zrušenie ukotvenia dotykovej klávesnice

Na dotykovej klávesnici ťuknite na tlačidlo Zrušiť ukotvenie.

Presúvanie sa v súbore

Cieľ

Urobte

Prezeranie dokumentu

Dotknite sa dokumentu a posuňte ho prstom hore a dole.

Priblíženie

Roztiahnite dva prsty.

Vzdialenie

Stiahnite dva prsty.

Výber

Cieľ

Urobte

Umiestnenie kurzora

Ťuknite v súbore.

Výber textu

Ťuknite do textu a posuňte manipulátor výberu.

Formátovanie textu

Ťuknite na vybraný text, potom ťuknite na možnosti formátovania na minipanel s nástrojmi.

Práca s tvarmi a objektmi

Cieľ

Urobte

Presunutie

Dotknite sa objektu a presuňte ho.

Zmena veľkosti

Ťuknite na objekt, potom stlačte a presuňte rukoväť na zmenu veľkosti objektu.

Otočenie

Ťuknite na objekt, potom stlačte a presuňte manipulátor otáčania.

V Exceli

Cieľ

Urobte

Úprava bunky

Dvakrát ťuknite na bunku.

Výber rozsahu údajov

Ťuknite na bunku a posuňte manipulátor výberu.

Odstránenie obsahu bunky

Ťuknite na bunku, čím ju vyberiete, znova na ňu ťuknite, aby sa zobrazil minipanel s nástrojmi, potom ťuknite na tlačidlo Vymazať.

V PowerPointe

Cieľ

Urobte

Priblíženie snímky v zobrazení prezentácie

Roztiahnite dva prsty.

Vzdialenie snímky v zobrazení prezentácie

Stiahnite dva prsty.

Zobrazenie ovládacích prvkov v zobrazení prezentácie

Ťuknite na snímku.

Prechod na ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku v normálnom zobrazení

Urobte na snímke rýchly vertikálny pohyb prstom alebo ťuknite na miniatúru snímky na table miniatúr.

Výber viacerých snímok

Na table miniatúr alebo v zobrazení radenia snímok potiahnite horizontálne prstom cez každú snímku, kým sa nezmení farba okraja danej miniatúry.

Zmena usporiadania snímok

Potiahnite snímku horizontálne z tably miniatúr a presuňte ju na nové miesto.

Výber viacerých objektov

Ťuknutím objekt vyberte, potom naň ťuknite a podržte ho počas ťukania na ďalšie objekty.

Úprava textu v objekte

Dvakrát ťuknite na text.

Zmena nastavení zobrazenia

Cieľ

Urobte

Zväčšenie textu a objektov

Potiahnite prstom, ťuknite na tlačidlo Štart, potiahnite nahor, ťuknite na položku Všetky aplikácie, ťuknite na položku Ovládací panel (v systéme Windows), ťuknite na položku Vzhľad a prispôsobenie, ťuknite na položku Obrazovka a potom ťuknite na položku Stredné – 125 %.

Platí pre: Excel 2013, Word 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk