Návrhy v Exceli

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Funkcia Návrhy v Exceli vám pomáha porozumieť údajom prostredníctvom vizuálnych súhrnov, trendov a vzorov na vysokej úrovni. Stačí kliknúť na bunku v rozsahu údajov a potom kliknúť na tlačidlo Návrhy na karte Domov. Funkcia Návrhy v Exceli analyzuje vaše údaje a vráti zaujímavé vizuály o nich na pracovnej table.

Animovaný obrázok funkcie Návrhy v Exceli v akcii

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii pre zákazníkov na postupnom základe. Bude najprv k dispozícii pre predplatiteľov služieb Office 365 na mesačnom kanáli v angličtine, francúzštine, španielčine, nemčine, zjednodušenej čínštine a japončine. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office. Ďalšie informácie o rôznych kanáloch aktualizácie pre balík Office nájdete v téme: prehľad kanálov aktualizácií pre office 365 ProPlus.

Aké funkcia Návrhy pracuje?

Funkcia Návrhy pracuje najlepšie, ak sú údaje formátované ako tabuľka Excelu s jedným riadkom hlavičky v hornej časti.    

Príklad:

Vzorová tabuľka Excelu

Funkcia Návrhy pracuje najlepšie s prehľadnými údajmi v tabuľke.

Tipy, ako funkcie Návrhy využiť čo najlepšie:

 1. Funkcia Návrhy pracuje najlepšie, ak sú údaje formátované ako tabuľka Excelu. Ak chcete vytvoriť tabuľku Excelu, kliknite na ľubovoľné miesto v rámci údajov a stlačte klávesovú skratku Ctrl + T.

 2. Skontrolujte, či majú stĺpce správne hlavičky. Hlavičku by mal tvoriť jeden riadok jedinečných neprázdnych označení, pre každý stĺpec jedno. Vyhnite sa dvojriadkovým hlavičkám, zlúčeným bunkám atď.

 3. Ak máte zložitejšie alebo vnorené údaje, môžete pomocou doplnku Power Query konvertovať tabuľky obsahujúce krížové prepojenia alebo viacriadkové hlavičky.

Funkcia Návrhy pracuje najlepšie s prehľadnými údajmi v tabuľke.

Tipy, ako funkcie Návrhy využiť čo najlepšie:

 1. Funkcia Návrhy pracuje najlepšie, ak sú údaje formátované ako tabuľka Excelu. Ak chcete vytvoriť tabuľku Excelu, kliknite na ľubovoľné miesto v rámci údajov a stlačte klávesovú skratku PRÍKAZ + T.

 2. Skontrolujte, či majú stĺpce správne hlavičky. Hlavičku by mal tvoriť jeden riadok jedinečných neprázdnych označení, pre každý stĺpec jedno. Vyhnite sa dvojriadkovým hlavičkám, zlúčeným bunkám atď.

Nezobrazuje sa vám funkcia Návrhy? Chyba je pravdepodobne na našej strane, nie na vašej.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo funkcia Návrhy nemusí vo vašich údajoch fungovať:

 • Funkcia Návrhy aktuálne nepodporuje analýzu množín údajov väčších ako 16 MB (približne 250 000 buniek). Alternatívne riešenie tohto problému v súčasnosti neexistuje. Zatiaľ si môžete údaje vyfiltrovať, skopírovať do iného umiestnenia a spustiť v nich Návrhy.

 • Reťazce typu 2017-01-01 predstavujúce dátum sa budú pri analýze považovať za textové reťazce. Ako alternatívne riešenie môžete vytvoriť nový stĺpec, ktorý používa funkciu DATE alebo DATEVALUE, a naformátovať ho ako dátum.

 • Funkcia Návrhy nedokáže analyzovať údaje, ak je Excel v kompatibilnom režime (napríklad ak je súbor vo formáte .xls). Zatiaľ uložte súbor ako súbor .xlsx, .xlsm alebo .xslb.

 • Zlúčeným bunkám funkcia tiež nemusí porozumieť. Ak sa údaje snažíte centrovať, napríklad v rámci hlavičky zostavy, ako alternatívne riešenie použite odstránenie všetkých zlúčených buniek a následné formátovanie buniek pomocou položky Centrovať na stred výberu. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 1, potom prejdite na položky Zarovnanie > Vodorovne > Centrovať na stred výberu.

Funkciu Návrhy neustále vylepšujeme

Dokonca aj vtedy, ak sa na vás nevzťahuje žiaden z prípadov uvedených vyššie, nemusíme byť schopní nájsť pre vás návrh. Je to preto, že vždy sa hľadá konkrétna množina tried prehľadov a služba nemusí vždy nájsť zhodu. Neustále pracujeme na ďalšom rozširovaní typov analýz, ktoré služba podporuje.

Zoznam typov, ktoré sú momentálne dostupné:

 • Postavenie: Vyhodnotí položky a zvýrazní tú, ktorá je výrazne väčšia ako ostatné.

Čiarový graf znázorňujúci výrazne vyššie výdavky na mzdy

 • Trend: Ak sa v časovom rade údajov vyskytne stabilný trend, zvýrazní ho.

Čiarový graf zobrazujúci nárast výdavkov v priebehu času

 • Odchýlka: Zvýrazní odchýlky v časovom rade.

Bodový graf zobrazujúci odchýlky

 • Väčšina: Vyhľadá prípady, kedy možno väčšinu celkovej hodnoty priradiť jednému faktoru.

Prstencový graf zobrazujúci ľudí, ktorí sa najviac podieľali na výdavkoch

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky, odošlite nám pripomienky prechodom na položky Súbor > Pripomienky.

Keďže funkcia Návrhy používa na analýzu vašich údajov služby umelej inteligencie, možno máte obavy o zabezpečenie svojich údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete vo vyhlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

Funkcia Návrhy používa materiály tretích strán. Ak si chcete prečítať podrobnosti, kliknite na prepojenie nižšie.

Tento súbor je založený alebo obsahuje materiály z nižšie uvedených projektov (IP tretej strany). Pôvodná poznámka o autorských právach a licencia, v rámci ktorej spoločnosť Microsoft prijala takúto IP adresu tretej strany, sú uvedené nižšie. Tieto licencie a oznámenia sa poskytujú len na informačné účely. Spoločnosť Microsoft licencie tretej strane IP vám v rámci licenčných podmienok pre produkt spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva, ktoré nie sú výslovne udelené na základe tejto zmluvy, bez ohľadu na to, či sa estoppel alebo inak

--------

@microsoft/load-themed-Styles v 1.7.13 MIT License (https://github.com/Microsoft/web-build-tools#readme)

Copyright (c) Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.

Licencia

na MIT Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

@uifabric/icons v 5.3.0 MIT License (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office UI reakčná

látka Copyright (c) Microsoft Corporation

Všetky práva vyhradené.

Licencia

na MIT Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa softvér neobmedzoval bez obmedzenia vrátane práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE * TAK, AKO JE *, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

Poznámka: používanie písiem a ikon, na ktoré sa odkazuje v látke používateľského rozhrania balíka Office, podlieha podmienkam uvedeným

na lokalite http://aka.MS/Fabric-assets-License --------

@uifabric/Merge-Styles v 5.8.0 MIT License (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office UI reakčná

látka Copyright (c) Microsoft Corporation

Všetky práva vyhradené.

Licencia

na MIT Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa softvér neobmedzoval bez obmedzenia vrátane práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE * TAK, AKO JE *, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

Poznámka: používanie písiem a ikon, na ktoré sa odkazuje v látke používateľského rozhrania balíka Office, podlieha podmienkam uvedeným

na lokalite http://aka.MS/Fabric-assets-License --------

@uifabric/styling v 5.14.0 MIT License (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office UI reakčná

látka Copyright (c) Microsoft Corporation

Všetky práva vyhradené.

Licencia

na MIT Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa softvér neobmedzoval bez obmedzenia vrátane práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE * TAK, AKO JE *, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

Poznámka: používanie písiem a ikon, na ktoré sa odkazuje v látke používateľského rozhrania balíka Office, podlieha podmienkam uvedeným

na lokalite http://aka.MS/Fabric-assets-License --------

@uifabric/Utilities v 5.5.0 MIT License (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Office UI reakčná

látka Copyright (c) Microsoft Corporation

Všetky práva vyhradené.

Licencia

na MIT Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa softvér neobmedzoval bez obmedzenia vrátane práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE * TAK, AKO JE *, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

Poznámka: používanie písiem a ikon, na ktoré sa odkazuje v látke používateľského rozhrania balíka Office, podlieha podmienkam uvedeným

na lokalite http://aka.MS/Fabric-assets-License --------

doplnok-px-to-Style v 1.0.0 MIT License (https://github.com/mikkoh/add-px-to-style)

Licencia MIT (MIT)
Copyright (c) 2015 Mikko Haapoja

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

ASAP v 2.0.6 MIT v 2.0.6 MIT License (https://github.com/kriskowal/asap#readme)

Autorské práva (c) 2009 – 2013 prispievatelia. Všetky práva vyhradené.

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Babel – vyplnenie v 6.23.0 MIT License (https://babeljs.io/

) Licencia

na MIT Copyright (c) 2014-2017 Sebastian McKenzie <sebmck@gmail.com>

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Core-js v 2.5.1 MIT License (https://github.com/zloirock/core-js#readme)

Copyright (c) 2014-2017 Denis Pushkarev

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

vytvoriť – reagovať – trieda v 15.6.0 BSD – 3 – klauzula (https://facebook.github.io/react/

) Licencia

BSD Pri reakcii na

softvér Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.
Všetky práva vyhradené.

Prerozdeľovanie a používanie v zdrojových a binárnych formulároch s modifikáciou alebo bez nich je povolené za predpokladu

, že sú splnené tieto podmienky: * Prerozdelenie zdrojového kódu si musí uchovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce odmietnutie zodpovednosti.

* Prerozdelenie v binárnom formulári musí reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce odmietnutie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

* Na schválenie alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia nie je možné použiť názov Facebook ani mená prispievateľov.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA "TAK, AKO SÚ", AKO AJ VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB; STRATA POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) VŠAK SPÔSOBENÉ A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, V RÁMCI PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INAK), KTORÉ VYPLYNULI Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE JE TO MOŽNÉ.

Ďalšie udelenie patentových práv verzie 2

"Softvér" znamená softvér reagujúci distribuovaný spoločnosťou Facebook, Inc

. Facebook, Inc. ("Facebook") týmto udeľuje každému príjemcovi softvéru ("vy") večný, celosvetový, royalty-free, nevýlučné, neodvolateľné (v závislosti od ustanovenia o ukončení nižšie) licenciu na uskutočnenie, používanie, predaj , ponuka na predaj, importovanie a iné prenos softvéru. Ak sa chcete vyhnúť pochybnostiam, žiadna licencia sa neposkytuje na základe práv Facebooku v žiadnych patentových nárokoch, ktoré sú porušené (i) modifikáciami softvéru vytvoreného vami alebo ktoroukoľvek treťou stranou alebo (II) softvérom v kombinácii s akýmkoľvek softvérom alebo inou technológiou.

Udelená licencia sa ukončí, automaticky a bez upozornenia, ak vy (alebo ktorákoľvek z vašich dcérskych spoločností, firemných pobočiek alebo zástupcov) začnete priamo alebo nepriamo, alebo sa na ne bude priamo informovať, akékoľvek patentové tvrdenie: (i) proti Facebook alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností alebo firemných pobočiek, (II) proti ktorejkoľvek strane, ak takéto tvrdenie o patente vyplýva úplne alebo čiastočne z akéhokoľvek softvéru, technológie, produktu alebo služby Facebooku alebo niektorej z jej dcérskych spoločností alebo firemných pobočiek, alebo (III) proti Každá strana týkajúca sa softvéru. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Facebook alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností alebo firemných pobočiek podá žalobu založenú na porušení patentu voči vám v prvom stupni, a vy odpovedáte podaním protiprávneho návrhu na porušenie autorských práv na tento súd. strana, ktorá nesúvisí so softvérom, licencia udelená podľa tohto článku sa neukončí v časti (i) tohto odseku v dôsledku tohto protinároku.

"Nevyhnutná pohľadávka" je nárok na patent, ktorý vlastní Facebook, ktorý je nevyhnutne porušený samotným softvérom.

"Patentovým tvrdením" je akýkoľvek súd alebo iný postup založený na priamom, nepriamom alebo neoprávnenom porušení alebo podnetom na porušenie akéhokoľvek patentu vrátane krížového nároku alebo protinároku.

--------

dom – CSS v 2.1.0 MIT License (https://github.com/mattdesl/dom-css)

Licencia MIT (MIT)
Copyright (c) 2014 Matt DesLauriers

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

FBJS v 0.8.16 MIT License (https://github.com/facebook/fbjs#readme)

Licencia

na MIT Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Súbor s kódom z Redux

Licencia MIT (MIT)

Copyright (c) 2015-súčasnosť Dan

Abramov Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Súbor s kódom "založený na implementácii ES5-podložky

" Licencia MIT (MIT)

Copyright (C) 2009-2016 Kristopher Michael Kowal a prispievatelia

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Súbor s kódom "založený na" knižnici

Escape-HTML * Copyright (c) 2012-2013 TJ Holowaychuk
* Copyright (c) 2015 Andreas Lubbe
* Copyright (c) 2015 Tiancheng "Timothy" Gu
*
* Povolenie sa týmto udeľuje Bezplatne každej osobe, ktorá získa
* kópia tohto softvéru a súvisiace dokumentačné súbory
* ' Software '), ktoré sa týkajú softvéru bez obmedzenia vrátane
* bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovanie
, * distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a
* povoliť osobám, ktorým je softvér vybavený, s výhradou
* Tieto podmienky:
*
* Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie
o povolení sa * zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach softvéru.
*
* SOFTVÉR sa poskytuje ' tak, ako je ', bez záruky akéhokoľvek druhu,
* VÝSLOVNé alebo IMPLICITNé, vrátane, ale nie výhradne, záruk
* OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA.
* v žiadnom prípade nesmú autori ani držitelia AUTORSKých práv niesť zodpovednosť za
žiadne * NÁROK, náhradu škody alebo iné ručenie, či už v rámci akcie zmluvy
, * občianskoprávne delikty alebo iné, vyplývajúce z alebo v súvislosti s
* SOFTVÉR ALEBO POUŽITIE ALEBO INÉ RIEŠENIA V SOFTVÉRI.

--------

Súbor s kódom "na základe isNative () z Lodash"

Autorské práva (c) JS Foundation a ďalší prispievatelia <

https://JS.Foundation/> Na základe podčiarknutia. js, Copyright Jeremy Ashkenas,
DocumentCloud a investigatívni Reportéri & redaktori <http://underscorejs.org/

> Tento softvér obsahuje dobrovoľné príspevky, ktoré vykonali mnohí jednotlivci. Presná História príspevkov nájdete v téme História revízií k

dispozícii na lokalite https://github.com/lodash/lodash Táto licencia sa vzťahuje na všetky časti tohto softvéru okrem toho, ako je popísané

nižšie: ====

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

====

Autorské práva a súvisiace práva pre vzorový kód sa vzdajú prostredníctvom CC0. Vzorový kód je definovaný ako všetok zdrojový kód zobrazený v rámci prózy v dokumentácii.

CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

====

Súbory umiestnené v adresároch node_modules a vendor sú externe udržiavané knižnice používané týmto softvérom, ktoré majú svoje vlastné licencie. Odporúčame si ich prečítať, pretože ich podmienky sa môžu líšiť od vyššie uvedených podmienok.

--------

Súbor s kódom, ktorý sa vypožičiava z modernizácie

Autorské práva (c) 2015 rekonštrukcia

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Súbory s kódom "na základe" IEEE754

Copyright (c) 2008, Fair Oaks Labs, Inc.
Všetky práva vyhradené.

Prerozdeľovanie a používanie v zdrojových a binárnych formulároch s modifikáciou alebo bez nich je povolené za predpokladu

, že sú splnené tieto podmienky: * Prerozdelenie zdrojového kódu si musí uchovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce odmietnutie zodpovednosti.

* Prerozdelenie v binárnom formulári musí reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce odmietnutie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

* Ani názov Fair Oaks Labs, Inc. ani mená prispievateľov sa môžu použiť na schválenie alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA "TAK, AKO SÚ", AKO AJ VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB; STRATA POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) VŠAK SPÔSOBENÉ A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, V RÁMCI PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INAK), KTORÉ VYPLYNULI Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE JE TO MOŽNÉ.

--------

zdvihák – nereagujúci – statika v 2.3.1 BSD – 3 – klauzula License (https://github.com/mridgway/hoist-non-react-statics#readme

) Licenčná zmluva na softvér (licencia
BSD) ========================================

Copyright (c) 2015, Yahoo! Inc. Všetky práva vyhradené.
----------------------------------------------------

Prerozdelenie a používanie tohto softvéru v zdrojových a binárnych formulároch s modifikáciou alebo bez nich je povolené za predpokladu, že

sú splnené tieto podmienky: * Prerozdelenie zdrojového kódu si musí uchovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce odmietnutie zodpovednosti.
* Prerozdelenie v binárnom formulári musí reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce odmietnutie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.
* Ani názov Yahoo! Inc. ani mená prispievateľov YUI sa môžu použiť na schválenie alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Yahoo! Inc.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA "TAK, AKO SÚ", AKO AJ VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB; STRATA POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) VŠAK SPÔSOBENÉ A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, V RÁMCI PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INAK), KTORÉ VYPLYNULI Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE JE TO MOŽNÉ.

--------

invariant v 2.2.2 BSD-3-doložka License (https://github.com/zertosh/invariant#readme

) Invariant v 2.2.2

Copyright (c) 2016, Andres Suarez
Všetky práva vyhradené.

Prerozdeľovanie a používanie v zdrojových a binárnych formulároch s modifikáciou alebo bez nich je povolené za predpokladu

, že sú splnené tieto podmienky: * Prerozdelenie zdrojového kódu si musí uchovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce odmietnutie zodpovednosti.

* Prerozdelenie v binárnom formulári musí reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce odmietnutie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

* Na schválenie alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru nie je možné použiť názov invarianty ani mená jeho prispievateľov bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA "TAK, AKO SÚ", AKO AJ VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB; STRATA POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) VŠAK SPÔSOBENÉ A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, V RÁMCI PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INAK), KTORÉ VYPLYNULI Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE JE TO MOŽNÉ.

Reagovať na

softvér Licencia

BSD Copyright (c) 2013-15, Facebook, Inc.
Všetky práva vyhradené.

Prerozdeľovanie a používanie v zdrojových a binárnych formulároch s modifikáciou alebo bez nich je povolené za predpokladu

, že sú splnené tieto podmienky: * Prerozdelenie zdrojového kódu si musí uchovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce odmietnutie zodpovednosti.

* Prerozdelenie v binárnom formulári musí reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce odmietnutie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

* Na schválenie alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia nie je možné použiť názov Facebook ani mená prispievateľov.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA "TAK, AKO SÚ", AKO AJ VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB; STRATA POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) VŠAK SPÔSOBENÉ A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, V RÁMCI PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INAK), KTORÉ VYPLYNULI Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE JE TO MOŽNÉ.

Ďalšie udelenie patentových práv verzie 2

"Softvér" znamená softvér FBJS distribuovaný spoločnosťou Facebook, Inc.

Facebook, Inc. ("Facebook") týmto udeľuje každému príjemcovi softvéru ("vy") večný, celosvetový, royalty-free, nevýlučné, neodvolateľné (v závislosti od ustanovenia o ukončení nižšie) licenciu na uskutočnenie, používanie, predaj , ponuka na predaj, importovanie a iné prenos softvéru. Ak sa chcete vyhnúť pochybnostiam, žiadna licencia sa neposkytuje na základe práv Facebooku v žiadnych patentových nárokoch, ktoré sú porušené (i) modifikáciami softvéru vytvoreného vami alebo ktoroukoľvek treťou stranou alebo (II) softvérom v kombinácii s akýmkoľvek softvérom alebo inou technológiou.

Udelená licencia sa ukončí, automaticky a bez upozornenia, ak vy (alebo ktorákoľvek z vašich dcérskych spoločností, firemných pobočiek alebo zástupcov) začnete priamo alebo nepriamo, alebo sa na ne bude priamo informovať, akékoľvek patentové tvrdenie: (i) proti Facebook alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností alebo firemných pobočiek, (II) proti ktorejkoľvek strane, ak takéto tvrdenie o patente vyplýva úplne alebo čiastočne z akéhokoľvek softvéru, technológie, produktu alebo služby Facebooku alebo niektorej z jej dcérskych spoločností alebo firemných pobočiek, alebo (III) proti Každá strana týkajúca sa softvéru. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Facebook alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností alebo firemných pobočiek podá žalobu založenú na porušení patentu voči vám v prvom stupni, a vy odpovedáte podaním protiprávneho návrhu na porušenie autorských práv na tento súd. strana, ktorá nesúvisí so softvérom, licencia udelená podľa tohto článku sa neukončí v časti (i) tohto odseku v dôsledku tohto protinároku.

"Nevyhnutná pohľadávka" je nárok na patent, ktorý vlastní Facebook, ktorý je nevyhnutne porušený samotným softvérom.

"Patentovým tvrdením" je akýkoľvek súd alebo iný postup založený na priamom, nepriamom alebo neoprávnenom porušení alebo podnetom na porušenie akéhokoľvek patentu vrátane krížového nároku alebo protinároku.

Ďalšie udelenie patentových práv verzie 2

"Softvér" znamená softvér reagujúci distribuovaný spoločnosťou Facebook, Inc

. Facebook, Inc. ("Facebook") týmto udeľuje každému príjemcovi softvéru ("vy") večný, celosvetový, royalty-free, nevýlučné, neodvolateľné (v závislosti od ustanovenia o ukončení nižšie) licenciu na uskutočnenie, používanie, predaj , ponuka na predaj, importovanie a iné prenos softvéru. Ak sa chcete vyhnúť pochybnostiam, žiadna licencia sa neposkytuje na základe práv Facebooku v žiadnych patentových nárokoch, ktoré sú porušené (i) modifikáciami softvéru vytvoreného vami alebo ktoroukoľvek treťou stranou alebo (II) softvérom v kombinácii s akýmkoľvek softvérom alebo inou technológiou.

Udelená licencia sa ukončí, automaticky a bez upozornenia, ak vy (alebo ktorákoľvek z vašich dcérskych spoločností, firemných pobočiek alebo zástupcov) začnete priamo alebo nepriamo, alebo sa na ne bude priamo informovať, akékoľvek patentové tvrdenie: (i) proti Facebook alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností alebo firemných pobočiek, (II) proti ktorejkoľvek strane, ak takéto tvrdenie o patente vyplýva úplne alebo čiastočne z akéhokoľvek softvéru, technológie, produktu alebo služby Facebooku alebo niektorej z jej dcérskych spoločností alebo firemných pobočiek, alebo (III) proti Každá strana týkajúca sa softvéru. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Facebook alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností alebo firemných pobočiek podá žalobu založenú na porušení patentu voči vám v prvom stupni, a vy odpovedáte podaním protiprávneho návrhu na porušenie autorských práv na tento súd. strana, ktorá nesúvisí so softvérom, licencia udelená podľa tohto článku sa neukončí v časti (i) tohto odseku v dôsledku tohto protinároku.

"Nevyhnutná pohľadávka" je nárok na patent, ktorý vlastní Facebook, ktorý je nevyhnutne porušený samotným softvérom.

"Patentovým tvrdením" je akýkoľvek súd alebo iný postup založený na priamom, nepriamom alebo neoprávnenom porušení alebo podnetom na porušenie akéhokoľvek patentu vrátane krížového nároku alebo protinároku.

--------

lodash-ES v 4.17.4 MIT License (https://lodash.com/custom-builds)

Autorské práva JS Foundation a iní prispievatelia <

https://JS.Foundation/> Na základe podčiarknutia. js, Copyright Jeremy Ashkenas,
DocumentCloud a investigatívni Reportéri & redaktori <http://underscorejs.org/

> Tento softvér obsahuje dobrovoľné príspevky, ktoré vykonali mnohí jednotlivci. Presná História príspevkov nájdete v téme História revízií k

dispozícii na lokalite https://github.com/lodash/lodash Táto licencia sa vzťahuje na všetky časti tohto softvéru okrem toho, ako je popísané

nižšie: ====

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

====

Autorské práva a súvisiace práva pre vzorový kód sa vzdajú prostredníctvom CC0. Vzorový kód je definovaný ako všetok zdrojový kód zobrazený v rámci prózy v dokumentácii.

CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

====

Súbory umiestnené v adresároch node_modules a vendor sú externe udržiavané knižnice používané týmto softvérom, ktoré majú svoje vlastné licencie. Odporúčame si ich prečítať, pretože ich podmienky sa môžu líšiť od vyššie uvedených podmienok.

--------

objekt – priradenie v 4.1.1 licencie na MIT (https://github.com/sindresorhus/object-assign

) Licencia MIT (MIT)

Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com> (sindresorhus.com)

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Office – UI – Fabric – reakčná v 5.8.2 MIT License (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme

) Office UI reakčná

látka Copyright (c) Microsoft Corporation

Všetky práva vyhradené.

Licencia

na MIT Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa softvér neobmedzoval bez obmedzenia vrátane práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE * TAK, AKO JE *, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

Poznámka: používanie písiem a ikon, na ktoré sa odkazuje v látke používateľského rozhrania balíka Office, podlieha podmienkam uvedeným

na lokalite http://aka.MS/Fabric-assets-License Licenčná zmluva o

produkte Microsoft Fabric Asset Ďakujeme za váš záujem o vývoj pre Office a ďalšie koncové body služieb Office 365. Táto zmluva sa nachádza medzi vami ("vývojár") a spoločnosťou Microsoft Corporation (ďalej len "Microsoft") a riadi vaše používanie tkaninových aktív (definovaných nižšie) ("dohoda"). Stiahnutím tkaninových aktív z CDN, zastupujete a ručíte spoločnosti Microsoft, že máte oprávnenie na prijatie tejto zmluvy v mene seba, spoločnosti alebo iného subjektu podľa potreby.

1. Licencia a pokyny
k látkovým aktívam mape. Udelenie licencie.
Microsoft granty pre vývojárov, nevýlučnú, obmedzenú, celosvetovú, neprevoditeľnú, neprevoditeľnú, bezplatnú licenciu na používanie tkaninových aktív výhradne na účely rozvoja pre Office a iné koncové body služieb Office 365 vrátane, ale nie výhradne, Doplnky balíka Office, webové časti SharePointu, aplikácie SharePointu a vlastné aplikácie balíka Office 365. Aby sa predišlo pochybnostiam, tkaninové aktíva sa nepoužívajú na marketingové účely. "Tkaninové aktíva" znamenajú rodinu písiem Segoe (1) nachádzajúcu sa na adrese https://dev.office.com/fabric#/styles/typography; (2) ikony balíka Office umiestnené na lokalite https://dev.office.com/fabric#/styles/icons; a (3) ochranné známky spoločnosti Microsoft, symboly, značky atď., ktoré sa nachádzajú na adrese http://dev.office.com/fabric#/styles/brand-icons ("ochranné známky"). Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené. Vývojár nesmie používať ochranné známky v názve žiadneho produktu, služby ani žiadnym spôsobom, ktorý by spôsoboval zámenu o tom, či je produkt alebo služba vývojára produktom spoločnosti Microsoft, a spoločnosť Microsoft môže túto licenciu kedykoľvek odvolať.

b. Pokyny na označenie značky.
Udelenie licencie na základe oddielu 1 (a) je podmienené vývojárom, ktorý je v súlade so zásadami značky nachádzajúcimi sa na lokalite http://dev.office.com/Modules/DevOffice.Fabric/dist/files/OfficeBrandGuide_16Sep2016.pdf.

c. Vlastníctvo obsahu partnera.
Vývojár berie na vedomie výlučné vlastníctvo štruktúry majetku spoločnosti Microsoft a všetky súvisiace goodwill a spoločnosť Microsoft si ponechá všetky práva, názvy a záujmy a do tkaniny. Vývojár nepoužije tkaninové aktíva žiadnym spôsobom, ktorý bude znižovať alebo inak poškodiť dobrú povesť Microsoftu v látkovom majetku. Vývojár súhlasí s tým, že napraví akékoľvek nepotrebné použitie tkaninových aktív okamžite po prijatí písomného oznámenia od spoločnosti Microsoft.

2. Zastúpenia a záruky. Spoločnosť Microsoft zastupuje a zaručuje, že má v tejto oblasti oprávnenie a práva na udelenie licencie.

3. Rôzne
mape. Právomoc/voľba práva.
Dohoda sa bude riadiť právnymi predpismi štátu Washington a strany súhlasia s výlučnou súdnou príslušnosťou a súdnou príslušnosťou na federálnych súdoch v King County, Washington. Ak nie je k dispozícii Federálny predmet jurisdikcie, strany súhlasia s výlučnou súdnou príslušnosťou a miestom konania na nadradenom súde v King County, Washington.

b. Poplatky za právne zastúpenie.
Ak spoločnosť Microsoft alebo partner zamestnáva advokátov na uplatnenie akýchkoľvek práv vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto dohodou, zmluvná strana bude mať právo na vymáhanie oprávnených poplatkov za právne zastúpenie, nákladov a iných výdavkov vrátane nákladov a poplatkov, ktoré vznikli odvolanie alebo v úpadku alebo podobnej akcii.

c. Celá zmluva.
Táto zmluva je celou dohodou medzi stranami, pokiaľ ide o jej predmet. Nahrádza všetky predchádzajúce dohody, oznámenia a vyjadrenia medzi účastníkmi, pokiaľ ide o jej predmet.

--------

výkon – teraz v 2.1.0 MIT License (https://github.com/meryn/performance-now)

Copyright (c) 2013 Braveg1rl

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

licencia v štýle predpony v 2.0.1 MIT (https://github.com/mattdesl/prefix-style

) Licencia MIT (MIT)
Copyright (c) 2014 Matt DesLauriers

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

licencie na proces v 0.11.10 MIT (https://github.com/shtylman/node-process#readme

) (Licencia MIT)

Copyright (c) 2013 rímsky Shtylman <shtylman@gmail.com>

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

licencia prísľub v 7.3.1 MIT (https://github.com/then/promise#readme)

Copyright (c) 2014 Forbes Lindesay

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Prop-types v 15.6.0 MIT License (https://facebook.github.io/react/

) Licencia

na MIT Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

licencia RAF v 3.4.0 MIT (https://github.com/chrisdickinson/raf#readme)

Copyright (c) 2017 Chris Dickinson <chris@neversaw.us>

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Reakčná v 15.6.2 MIT License (https://facebook.github.io/react/

) Licencia

na MIT Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

reagovať – vlastné – posúvače v 4.2.1 MIT License (https://github.com/malte-wessel/react-custom-scrollbars)

Licencia MIT (MIT)

Copyright (c) 2015 reagovať – vlastné – posúvače

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

reagovať – dom v 15.6.1 BSD – 3 – klauzula License (https://facebook.github.io/react/

) Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.
Všetky práva vyhradené.

Prerozdeľovanie a používanie v zdrojových a binárnych formulároch s modifikáciou alebo bez nich je povolené za predpokladu

, že sú splnené tieto podmienky: * Prerozdelenie zdrojového kódu si musí uchovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce odmietnutie zodpovednosti.

* Prerozdelenie v binárnom formulári musí reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce odmietnutie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

* Na schválenie alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia nie je možné použiť názov Facebook ani mená prispievateľov.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA "TAK, AKO SÚ", AKO AJ VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB; STRATA POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) VŠAK SPÔSOBENÉ A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, V RÁMCI PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INAK), KTORÉ VYPLYNULI Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE JE TO MOŽNÉ.

Ďalšie udelenie patentových práv verzie 2

"Softvér" znamená softvér reagujúci distribuovaný spoločnosťou Facebook, Inc

. Facebook, Inc. ("Facebook") týmto udeľuje každému príjemcovi softvéru ("vy") večný, celosvetový, royalty-free, nevýlučné, neodvolateľné (v závislosti od ustanovenia o ukončení nižšie) licenciu na uskutočnenie, používanie, predaj , ponuka na predaj, importovanie a iné prenos softvéru. Ak sa chcete vyhnúť pochybnostiam, žiadna licencia sa neposkytuje na základe práv Facebooku v žiadnych patentových nárokoch, ktoré sú porušené (i) modifikáciami softvéru vytvoreného vami alebo ktoroukoľvek treťou stranou alebo (II) softvérom v kombinácii s akýmkoľvek softvérom alebo inou technológiou.

Udelená licencia sa ukončí, automaticky a bez upozornenia, ak vy (alebo ktorákoľvek z vašich dcérskych spoločností, firemných pobočiek alebo zástupcov) začnete priamo alebo nepriamo, alebo sa na ne bude priamo informovať, akékoľvek patentové tvrdenie: (i) proti Facebook alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností alebo firemných pobočiek, (II) proti ktorejkoľvek strane, ak takéto tvrdenie o patente vyplýva úplne alebo čiastočne z akéhokoľvek softvéru, technológie, produktu alebo služby Facebooku alebo niektorej z jej dcérskych spoločností alebo firemných pobočiek, alebo (III) proti Každá strana týkajúca sa softvéru. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Facebook alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností alebo firemných pobočiek podá žalobu založenú na porušení patentu voči vám v prvom stupni, a vy odpovedáte podaním protiprávneho návrhu na porušenie autorských práv na tento súd. strana, ktorá nesúvisí so softvérom, licencia udelená podľa tohto článku sa neukončí v časti (i) tohto odseku v dôsledku tohto protinároku.

"Nevyhnutná pohľadávka" je nárok na patent, ktorý vlastní Facebook, ktorý je nevyhnutne porušený samotným softvérom.

"Patentovým tvrdením" je akýkoľvek súd alebo iný postup založený na priamom, nepriamom alebo neoprávnenom porušení alebo podnetom na porušenie akéhokoľvek patentu vrátane krížového nároku alebo protinároku.

--------

reagovať – Redux v 5.0.6 MIT License (https://github.com/gaearon/react-redux)

Licencia MIT (MIT)

Copyright (c) 2015-súčasnosť Dan

Abramov Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Bezuzdnost v 3.7.2 MIT License (http://redux.js.org/)

Licencia MIT (MIT)

Copyright (c) 2015-súčasnosť Dan

Abramov Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Redux-buchnutie v 2.2.0 MIT License (https://github.com/gaearon/redux-thunk)

Licencia MIT (MIT)

Copyright (c) 2015 Dan Abramov

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Regenerator-runtime v 0.10.3 MIT

License Licencia

na MIT Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc.

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Zmena veľkosti – pozorovateľ – vyplnenie v 1.4.2 MIT License (https://github.com/que-etc/resize-observer-polyfill

) Licencia MIT (MIT)

Copyright (c) 2016 Denis rul

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa softvér neobmedzoval bez obmedzenia vrátane práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "" TAK, AKO JE ", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

symbol – pozorovateľná licencia v 1.0.4 MIT (https://github.com/blesh/symbol-observable#readme)

Licencia MIT (MIT)

Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com> (sindresorhus.com)
Copyright (c) Ben Lesh <ben@benlesh.com>

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Ak chcete-Camel-Case v 1.0.0 MIT License (https://github.com/ianstormtaylor/to-camel-case

) Licencia MIT (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian Storm Taylor

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

to-no-Case v 1.0.2 MIT License (https://github.com/ianstormtaylor/to-no-case#readme)

Licencia MIT (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian Storm Taylor

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

to-Space-Case v 1.0.0 MIT License (https://github.com/ianstormtaylor/to-space-case)

Licencia MIT (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian Storm Taylor

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

tslib v 1.8.0 Apache-2,0 License (http://typescriptlang.org/)

Copyright (c) Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.

Licencované pod licenciou Apache, verzia 2,0 (ďalej len "licencia"); Tento súbor nie je možné použiť s výnimkou súladu s licenciou. Môžete získať kópiu licencie na adrese

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje príslušný zákon alebo sa písomne nedohodne, softvér distribuovaný pod licenciou sa distribuuje na základe "tak, ako je", bez záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných. Pozrite si licenciu na konkrétny jazyk upravujúci povolenia a obmedzenia v rámci licencie.

--------

UA-parser-js v 0.7.17 MIT License (http://github.com/faisalman/ua-parser-js)

Copyright (c) 2012-2016 Faisal Salman <<fyzlman@gmail.com>>

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

identifikátor uuid v 3.3.2 MIT License (https://github.com/kelektiv/node-uuid#readme

) Licencia MIT (MIT)

Copyright (c) 2010-2016 Robert Kieffer a ďalší prispievatelia

Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

licencia na webpack v 3.8.1 MIT (https://github.com/webpack/webpack

) Autorské práva JS Foundation a iní

prispievatelia Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne všetkým osobám, ktoré získajú kópiu tohto softvéru a pridružených dokumentačných súborov (ďalej len "softvér"), aby sa v softvéri neobmedzovali, a to aj bez obmedzenia práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovať, distribuovať, sublicencovať a/alebo predávať kópie softvéru a povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili, za týchto podmienok:

Vyššie uvedená poznámka o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa zahrnú do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLICITNÉHO, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA. AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, NÁHRADU ŠKODY ALEBO INÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ V RÁMCI AKCIE ZMLUVY, PORUŠENIA ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM ALEBO S POUŽITÍM ALEBO INÝMI OBCHODNÝMI VZŤAHMI V SOFTVÉRI.

--------

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×