Návrh formulára na zlučovanie

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou zlučovania formulárov môžu používatelia konsolidovať údaje z rôznych formulárov do jedného. Užitočné je to v prípade, keď používatelia chcú porovnať alebo zhrnúť údaje z niekoľkých príbuzných formulárov. Môže to byť vhodné napríklad pre manažéra, ktorého tím vypĺňa týždenné formuláre správ o stave, aby zlúčil údaje formulárov do jednej súhrnnej zostavy pre riaditeľa.

Obsah tohto článku

Spôsoby zlučovania formulárov

Dôležité informácie o návrhu

Akcie zlúčenia pre polia a skupiny

Definovanie vlastného nastavenia zlučovania pre ovládacie prvky

Spôsoby zlučovania formulárov

Umiestnenie formulára určuje spôsob, akým ho môže používateľ zlúčiť s inými formulármi. Nasledujúci zoznam vysvetľuje rozdielne umiestnenia, kde sa môžu uložiť formuláre programu Microsoft Office InfoPath, a spôsoby, akým môžu používatelia zlučovať formuláre, ktoré sú v týchto umiestneniach uložené:

 • Miestny pevný disk alebo sieťové umiestnenie    Používateľ musí najskôr otvorte formulár v programe InfoPath. Tento formulár sa nazýva cieľový formulár, pretože je to formulár, do ktorého sa zlúčia inými formami. Používateľovi potom klikne Zlúčiť formuláre v ponuke súbor a vyberie ďalšie formuláre – nazývané zdrojové formuláre – Ak chcete zlúčiť s cieľovým formulárom.

  Poznámka: Môžete tiež otvoriť nového, prázdneho formulára, a potom použite ten istý postup na zlúčenie prázdny formulár s ďalšie formuláre, ktoré sú založené na tej istej šablóny formulára.

 • Knižnica dokumentov na lokalite SharePoint.    Formuláre možno uložiť v knižnici dokumentov na lokalite služby Windows SharePoint Services 3.0, služby Microsoft Office SharePoint Server 2007 alebo servera Microsoft Office Forms Server 2007. V ponuke Zobrazenie v knižnici dokumentov, v ktorej sú formuláre uložené, môže používateľ vybrať zobrazenie Zlúčiť dokumenty a potom vybrať formuláre, ktoré chce zlúčiť. Pri zlučovaní formulárov týmto spôsobom nie je potrebné, aby používateľ najskôr otvoril cieľový formulár, ako sa uvádza v predchádzajúcom príklade.

  Poznámka: Pri navrhovaní šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom môže používateľ vyplniť formuláre, ktoré sú založené na šablóne formulára, pomocou webového prehľadávača. Postup zlučovania formulárov v knižnici SharePoint, ktoré sú založené na šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom, je rovnaký, ako zlučovanie formulárov ktoré používatelia otvoria a vyplnia v programe InfoPath.

 • E-mailové formuláre programu InfoPath v programe Microsoft Office Outlook 2007.    Používateľ môže zlučovať viaceré formuláre z programu Office Outlook 2007, ak ich vyberie v zobrazení priečinka, kde sú formuláre uložené, a následne klikne na položku Zlúčiť formuláre v ponuke Akcie.

Poznámka: Pri zlučovaní formulárov sa pôvodné formuláre neodstránia. Údaje zo zlúčených formulárov sa pridajú do cieľového formulára. Odporúča sa, aby používateľ uložil cieľový formulár so zlúčenými údajmi ako nový formulár, aby sa neprepísali údaje v pôvodnom formulári.

Na začiatok stránky

Poznámky k návrhom

Teraz, keď máte skúsenosti s spôsobov, ako môžu používatelia zlučovať formuláre na základe umiestnenia formulára, je dôležité pochopiť, ako môžete zapnúť určité ovládacie prvky podporovali zlučovanie a ako sa údaje z jednotlivých polí kombinovať zlúčení formulárov. Táto informácia – spolu s pochopenie toho, ako používatelia plánujú použitie zlúčených údajov – je kľúčové časti Vytvorenie šablóny formulára, ktoré umožňujú používateľom jednoducho zlučovať formuláre.

Keď pridáte ovládací prvok do šablóny formulára, je viazaný k poľu alebo skupine v šablóne formulára zdroj údajov. Ak navrhujete novú, prázdnu šablónu formulára, zdroja údajov sa vytvorí automaticky pri pridávaní ovládacích prvkov. Ak sa návrh šablóny formulára, ktorá vychádza z externého zdroja údajov, napríklad schému XML alebo webová služba, ovládacie prvky, ktoré môžete pridať do šablóny formulára musí previazať s polia alebo skupiny v tomto zdroji údajov.

Keď povolíte nastavenie zlučovania pre ovládací prvok, skutočne Povoliť nastavenia zlučovania pre pole alebo skupinu, ktorý je viazaný ovládací prvok. Nastavenie zlučovania líšiť v závislosti od poľa alebo skupiny a jeho typ údajov. Niektoré typy polí alebo skupín nepodporujú zlučovanie.

Ak chcete lepšie pochopiť, ako zlučovanie funguje, predstavte si, že ste navrhli šablónu formulára vyúčtovania výdavkov, ktorá obsahuje ovládací prvok textového poľa zviazaný s neopakujúcim sa poľom v zdroji údajov používajúcim typ údajov text. Toto pole sa používa pre zdôvodnenia služobného vynaloženia nákladov každého používateľa. Pole môžeme nazvať napríklad účel a môžeme ho zviazať s ovládacím prvkom textového poľa s označením Služobný účel.

Predstavte si, že traja používatelia –Róbert Gel, Natália Sanová a Judita Leviová – vypĺňajú formuláre založené na vašej šablóne formulára. Do poľa Služobný účel zadá Róbert text konferencia, Natália napíše text návšteva klienta a Judita uvedie text služobná cesta. Keďže ovládacie prvky textového poľa, ktoré používajú typ údajov text v predvolenom nastavení nepodporujú zlučovanie údajov, manažér zlučujúci tieto formuláre vyúčtovania výdavkov uvidí iba jednu hodnotu v poli Služobný účel – hodnotu, ktorú už obsahoval cieľový formulár. To znamená, že ak je formulár patriaci napríklad Judite cieľovým formulárom, zobrazí sa v zlúčenom formulári pre toto pole iba hodnota, ktorú zadala Judita.

Prispôsobením nastavenia zlučovania pre pole alebo skupinu, ktorý je viazaný ovládací prvok, môžu používatelia zlučovať daného poľa alebo skupiny údajov z viacerých formulárov. V tomto príklade môžete prispôsobiť nastavenia zlučovania pre ovládací prvok textového poľa Business Purpose tak, aby používatelia mohli zlučovať údaje z formulárov, ktoré obsahujú dané pole. Povolením oddeľovača medzi každou zlúčenou hodnotou Zobraziť môžete prispôsobiť nastavenia zlučovania ďalej. Oddeľovačom môže byť medzeru, čiarku, bodkočiarky, zvislú čiaru, zlom riadka, zlom odseku alebo podčiarknutie. Ak konferencia v pole Účel podnikania , Nate typy Návšteva klientaa Judy typy Služobnú cestu, a Zapnúť zlučovanie pre dané pole a zadajte čiarku oddeľovač, výsledné zlúčené údaje sa zobrazí ako služobnej ceste, navštívte blog o zákazníkovi, konferencie (ak je cieľový formulár Juditin formulár).

Poznámka: Za čiarku a bodkočiarku sa automaticky pridá medzera.

Keďže pridanie oddeľovača môže pomôcť rozlíšiť medzi určitými hodnotami, ďalej možno prispôsobiť zlúčenie údajov pridaním jedinečnej predpony každej hodnote v poli alebo skupine. Pri pridaní predpony možno vybrať hodnotu z iného poľa alebo zadať funkcia, ktorá sa má použiť ako predpona. Pridanie predpony môže pomôcť používateľom identifikovať zdroj pôvodných údajov. Možno napríklad povoliť meno osoby, ktorá formulár vyplnila – hodnotu zadanú do iného poľa – aby sa zobrazila ako predpona pre hodnotu obsiahnutú v inom poli. Po zlúčení niekoľkých formulárov hodnoty zo zdrojového formulára zobrazia zlúčené hodnoty, ktoré budú mať identifikátory.

Napríklad ak identifikovať polí uchovávajúcich meno používateľa ako predponu a vytvoríte funkciu kontakt , ktorá pridá stĺpec po každej inštancie danej hodnoty, používatelia môžu jednoducho zobraziť kto hodnotu zadal, aj po zlúčení niekoľkých formulárov. V tomto príklade Ak Chvojková je formulár je cieľovým formulárom, výsledné údaje predpony sa zobrazia ako Služobnú cestu Kováč: návšteva klienta Bob Kelly: konferencie.

Poznámky: 

 • V tomto prípade sa predpona nepridá do cieľového formulára – formulára Judity Leviovej – má sa tým predísť pridaniu nadbytočných predpôn, ak sa zlúčené údaje uložili do formulára a potom sa formulár znova zlúčil.

 • Keď používateľ zlučuje formuláre programu InfoPath, ktoré sú umiestnené na pevnom disku alebo sieťovom umiestnení, lokalite SharePoint alebo e-mailových formulároch programu InfoPath v programe Office Outlook 2007, výsledné zlúčené údaje sa zobrazia v opačnom poradí, v akom boli vybraté. Ak napríklad používateľ vyberie tri formuláre začínajúc s Róbertovým formulárom, potom vyberie Juditin formulár a nakoniec Natáliin formulár, výsledný formulár obsahujúci zlúčené údaje bude mať na prvom mieste Natáliin formulár nasledovaný Juditiným a nakoniec Róbertovým formulárom.

 • Okrem prispôsobenia nastavenia zlučovania pre jednotlivé ovládacie prvky možno zakázať zlučovanie formulárov pre šablónu formulára, aby sa tak zabránilo používateľom zlúčiť formuláre založené na tejto šablóne. Pri zakázaní zlučovania formulárov používatelia vyplňujúci formulár nemajú prístup k príkazu Zlúčiť formuláre v ponuke Súbor.

 • Ak chcete zabezpečiť, aby formulár šablóny správne nakonfigurované zlúčenie inými formami, otestujte publikovanie šablóny formulára, a potom vytvoriť a uložiť aspoň päť formuláre na základe šablóny formulára so vzorovými údajmi. Po uložení vo formulároch, otvorte šablónu formulára v režime návrhu a potom kliknite na položku Ukážka na paneli s nástrojmi štandardný... V režime ukážky zlúčiť vzorových formulárov. Ak formuláre zlúčiť správne, môžete publikovať šablónu formulára a povoliť používateľom vytvárať formuláre založené na danej šablóne formulára.

 • Používateľom poskytnúť postup, ako možno zlúčiť formuláre. Môžete si vytvoriť tento postup pri testovaní šablóny formulára na zlučovanie.

Na začiatok stránky

Akcie zlúčenia pre polia a skupiny

Nasledujúce akcie zlúčenia sa líšia v závislosti od typu údajov poľa alebo skupiny.

Pri konfigurácii nastavenia zlučovania pre ľubovoľný typ poľa alebo skupiny môžete buď ignorovať hodnoty v zdrojových formulároch a ponechať hodnoty v cieľovom formulári, alebo vybrať vlastné nastavenie zlučovania. Nasledujúca tabuľka popisuje nastavenia vlastného zlučovania pre každý typ poľa alebo skupiny.

Typ poľa alebo skupiny

Dostupné nastavenia zlučovania

Príklady ovládacích prvkov, ktoré môžu byť viazané na tento typ poľa

Neopakujúce sa pole

 • Skombinovať hodnotu v cieľovom formulári s hodnotami zo zdrojových formulárov

  • Ignorovať prázdne polia

  • Pridať oddeľovač medzi položky

  • Pridať predponu ku každej položke

 • Textové pole

 • Rozbaľovací zoznam

 • Pole so zoznamom

Opakujúce sa pole

 • Vložiť hodnoty zo zdrojových formulárov pred alebo za hodnotu v cieľovom formulári

  • Odstrániť prázdne polia

 • Zoznam s odrážkami

 • Číslovaný zoznam

 • Obyčajný zoznam

 • Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek.

Neopakujúce sa pole XHTML

 • Skombinovať hodnotu v cieľovom formulári s hodnotami zo zdrojových formulárov

  • Ignorovať prázdne polia

  • Pridať oddeľovač medzi položky

  • Pridať predponu ku každej položke a formátovať text predpony

Pole pre text typu rich-text

Opakujúce sa pole XHTML

 • Vložiť hodnoty zo zdrojových formulárov pred alebo za hodnotu v cieľovom formulári

  • Odstrániť prázdne polia

 • Zoznam s odrážkami

 • Číslovaný zoznam

 • Obyčajný zoznam

 • Opakujúca sa tabuľka

Pole atribútu

 • Nahradiť hodnotu v cieľovom formulári hodnotou zo zdrojového formulára

  Ak používateľ vyberie viacero formulárov, hodnota z posledného formulára, ktorý používateľ vyberie, bude hodnota, ktorá sa zachová v cieľovom formulári. Ak používateľ napríklad vyberie tri formuláre, najprv Romanov, potom Janin a potom Zuzanin, údaje z poľa atribútu, ktoré sú v Zuzaninom formulári, nahradia pôvodnú hodnotu v cieľovom formulári.

  Poznámka: Uchované hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému osoby, ktorá zlučuje formuláre.

 • Skombinovať hodnotu v cieľovom formulári s hodnotami zo zdrojových formulárov

  • Ignorovať prázdne polia

  • Pridať oddeľovač medzi položky

  • Pridať predponu ku každej položke

Ľubovoľný ovládací prvok môže mať typ poľa atribútu.

Neopakujúca sa skupina

 • Skombinovať hodnotu v cieľovom formulári s hodnotami zo zdrojových formulárov

 • Sekcia

 • Voliteľná sekcia

Opakujúca sa skupina

 • Vložiť hodnoty zo zdrojových formulárov pred alebo za hodnotu v cieľovom formulári

  • Odstrániť prázdne polia

 • Zoznam s odrážkami

 • Číslovaný zoznam

 • Obyčajný zoznam

 • Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek.

 • Opakujúca sa tabuľka

Na začiatok stránky

Definovanie vlastného nastavenia zlučovania pre ovládacie prvky

Postupy v tejto sekcii sa používajú na definovanie vlastného nastavenia zlučovania pre štandardné a opakujúce sa ovládacie prvky.

Poznámka: Keď povolíte nastavenie zlučovania pre ovládací prvok, skutočne povoliť nastavenie zlučovania pre pole alebo skupinu, ktorý je viazaný ovládací prvok. Nastavenie zlučovania líšiť v závislosti od poľa alebo skupiny a jeho typ údajov. Niektoré typy polí alebo skupín nepodporujú zlučovanie. Nastavenia zlučovania tiež môžete zmeniť úpravou vlastností poľu alebo skupine v zdroji údajov. Na vykonanie tohto kroku kliknite pravým tlačidlom myši na pole alebo skupinu na pracovnej table Zdroj údajov, v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti a potom na karte pravidlá a zlúčenie kliknite na položku Zlúčiť nastavenia.

K štandardným ovládacím prvkom patria ovládacie prvky, ktoré sa bežne spájajú so získavaním a zobrazením informácií. Tieto ovládacie prvky obsahujú textové polia, začiarkavacie políčka a tlačidlá. Opakujúce sa a voliteľné ovládacie prvky zahŕňajú ovládacie prvky zoznamu, opakujúce sa tabuľky a voliteľné sekcie. Tieto ovládacie prvky umožňujú pri vypĺňaní formulára používateľovi vkladať položky zoznamu, riadky, skupiny záznamov a voliteľné informácie. Napríklad na šablóne formulára vyúčtovania výdavkov možno použiť opakujúcu sa tabuľku, ktorá umožňuje používateľom pridať toľko riadkov, koľko je potrebné na zadanie určitého počtu položiek výdavkov.

Poznámky: 

 • Niektoré ovládacie prvky sú viazané na polia, ktoré nie je možné zlúčiť. Napríklad hodnôt v ovládacích prvkov výberu dátumu alebo ovládacie prvky začiarkavacích políčok sa nemôžu zlúčiť pretože typ údajov, ktoré obsahujú nie je možné zlúčiť. Ovládacie prvky, ktoré obsahujú digitálne podpisy môžu nikdy zlúčiť, pretože by mohlo znehodnotiť digitálny podpis.

 • Niektoré ovládacie prvky obsahujú ďalšie možnosti. Pri prispôsobení nastavení zlučovania pre ovládací prvok poľa typu RTF možno tiež napríklad vybrať možnosť formátovania písma.

Definovanie vlastných nastavení zlučovania pre štandardné ovládacie prvky

Štandardné ovládacie prvky zahŕňajú textové polia, bohaté textové polia a polia so zoznamom. V tomto článku nájdete ďalšie informácie v téme akcie zlúčenia pre polia a skupiny .

Poznámka: Ovládacie prvky, ktoré sa pridajú do sekcie – inými slovami, podriadený prvok nadradenej ovládacie prvky – podporujú len zlučovanie, ak ju povolil pre nadradený ovládací prvok.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete upraviť.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite na kartu Rozšírené.

 3. Zlúčenie formulárov, kliknite na položku Zlúčiť nastavenia.

 4. V časti Akcia pre toto pole kliknite na položku Skombinovať hodnotu v cieľovom formulári s hodnotami zo zdrojových formulárov.

 5. Ak chcete vyňať polia, ktoré neobsahujú údaje, v časti Možnosti kombinovania začiarknite políčko Ignorovať prázdne polia (odporúča sa).

 6. V zozname Oddeliť každú položku znakom vyberte oddeľovač, ktorý sa má zobrazovať medzi hodnotami v ovládacom prvku na cieľovom formulári.

  Technické podrobnosti

  Pridanie oddeľovača môže pomôcť používateľom určiť používateľa, ktorý zadal údaje, keď sa zlučujú údaje z viacerých formulárov. Vybratie napríklad Čiarka („,“) pre určitý ovládací prvok sa odrazí v údajoch z tohto ovládacieho prvku, ktoré sa oddelia čiarkami, keď sa zlúčia viaceré formuláre založené na šablóne formulára.

 7. Ak chcete pridať predponu pred každú hodnotu, ktorá sa zobrazí v ovládacom prvku pri zlúčení formulárov používateľmi na základe šablóny formulára, začiarknite políčko Ku každej položke pridať predponu a potom vyberte položku, na ktorej má byť predpona založená.

  Ako?

  1. Kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Vzhľad tlačidla .

  2. V dialógovom okne Vloženie vzorca vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete vo vzorci použiť pole, kliknite na položku Vložiť pole alebo skupinu, v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   • Ak chcete vo vzorci použiť funkciu, kliknite na položku Vložiť funkciu, z dialógového okna Vloženie funkcie vyberte funkciu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Tip: Ak funkcia vyžaduje parametre, funkciu vyberte v dialógovom okne Vloženie funkcie, kliknite na tlačidlo OK a potom v poli Vzorec v dialógovom okne Vloženie vzorca dvakrát kliknite na pridanú funkciu a kliknite na pole alebo skupinu. V sekcii Pozrite tiež nájdete prepojenia na ďalšie informácie o funkciách.

   • Ak chcete do vzorca vložiť hodnotu alebo matematický operátor, zadajte do poľa Vzorec hodnotu alebo symbol matematickej operácie.

  Operácia

  Symbol

  Sčítanie

  +

  Odčítanie

  -

  Násobenie

  *

  Delenie

  /

  • Poznámka: Ak vzorec obsahuje operátor delenia (/), musí byť pred operátorom delenia a za ním medzera. Ak pred a za operátorom delenia nie je medzera, program InfoPath môže znak „/“ interpretovať ako oddeľovač cesty k umiestneniu vo formáte XPath.

  • Ak chcete skontrolovať syntax formulára, v dialógovom okne Vložiť vzorec kliknite na príkaz Overiť vzorec.

Definovanie vlastných nastavení zlučovania pre štandardnú sekciu

Štandardné sekcie sú kontajnerov pre ďalšie ovládacie prvky. Sekcie môžu obsahovať ľubovoľné ovládacie prvky uvedené na pracovnej table Ovládacie prvky, vrátane ďalších sekcií. V tomto článku nájdete ďalšie informácie v téme akcie zlúčenia pre polia a skupiny .

Poznámka: Ovládacie prvky, ktoré sa pridajú do sekcie – inými slovami, podriadený prvok nadradenej ovládacie prvky – podporujú len zlučovanie, ak ju povolil pre nadradený ovládací prvok.

 1. Dvakrát kliknite na sekciu, ktorú chcete upraviť.

 2. V dialógovom okne Sekcia - vlastnosti kliknite na kartu Rozšírené.

 3. Zlúčenie formulárov, kliknite na položku Zlúčiť nastavenia.

 4. V časti Akcia pre túto skupinu kliknite na položku Skombinovať obsah skupín v zdrojovom a cieľovom formulári (predvolené).

  Poznámka: Nastavenia zlučovania pre každé pole a skupinu v tejto skupine určia spôsob zlúčenia údajov.

Definovanie vlastných nastavení zlučovania pre opakujúce sa ovládacie prvky a sekcie

Opakujúce sa ovládacie prvky zahŕňajú opakujúce sa sekcie, opakujúce sa tabuľky a zoznamy s odrážkami. V tomto článku nájdete ďalšie informácie v téme akcie zlúčenia pre polia a skupiny .

Poznámka: Ovládacie prvky, ktoré sa pridajú do sekcie – inými slovami, podriadený prvok nadradenej ovládacie prvky – podporujú len zlučovania, ak ju povolil pre nadradený ovládací prvok.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete upraviť.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite na kartu Rozšírené.

 3. Zlúčenie formulárov, kliknite na položku Zlúčiť nastavenia.

 4. V časti Akcia pre túto opakujúcu sa skupinu kliknite na položku Vložiť skupiny zo zdrojových formulárov do cieľového formulára (predvolené).

 5. Ak chcete určiť miesto, kde sa skupiny zo zdrojových formulárov zobrazia v cieľovom formulári, v časti Možnosti vkladania kliknite na položku Za skupiny v cieľovom formulári alebo na položku Pred skupiny v cieľovom formulári.

 6. Na obmedzenie prázdnych hodnôt zo zlúčených formulárov začiarknite políčko Odstrániť prázdne skupiny (odporúča sa).

 7. Na skombinovanie skupín, ktorých ovládacie prvky obsahujú rovnaké hodnoty, čiže na zníženie nadbytočnosti, začiarknite políčko Skombinovať skupiny s rovnakou hodnotou poľa a potom kliknite na tlačidlo vedľa položky Pole na porovnanie, čím vyberiete polia, ktoré sa majú skombinovať.

Definovanie vlastných nastavení zlučovania pre voliteľné sekcie

Voliteľné obsahujú ovládacie prvky. Používateľov môžete vložiť alebo odstrániť voliteľné sekcie počas vypĺňania formulára. V tomto článku nájdete ďalšie informácie v téme akcie zlúčenia pre polia a skupiny .

Poznámka: Ovládacie prvky, ktoré sa pridajú do sekcie – inými slovami, podriadený prvok nadradenej ovládacie prvky – podporujú len zlučovanie, ak ju povolil pre nadradený ovládací prvok.

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete upraviť.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite na kartu Rozšírené.

 3. Zlúčenie formulárov, kliknite na položku Zlúčiť nastavenia.

 4. V časti Akcia pre túto skupinu kliknite na položku Skombinovať obsah skupín v zdrojovom a cieľovom formulári (predvolené).

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×