Návrh šablóny formulára pomocou nastavení v knižnici pripojenia údajov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok vysvetľuje spôsob návrhu šablóny formulára založenej na nastaveniach uložených v knižnici pripojenia údajov na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007, ktorá môže získavať alebo odosielať údaje.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr ako začnete

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov dotazu

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov odoslania

Prehľad

Sekundárne pripojenie údajov je každé pripojenie údajov k externému zdroju údajov, ktoré sa pridávajú na šablónu formulára. Toto pripojenie údajov je odlišné od hlavného pripojenia údajov, ktoré sa vytvorí pri navrhovaní šablóny formulára založenej na databáze, webovej službe alebo nastavení v knižnici pripojenia. Sekundárne pripojenie údajov sa pridáva len v prípade, ak sa nevytvára dotaz alebo neodosielajú údaje cez hlavné pripojenie údajov.

Formulár môže mať jedno primárne pripojenie údajov nazývané hlavné pripojenie údajov a voliteľne môže mať jedno alebo viac vedľajších pripojení. V závislosti od zámerov s formulárom môže pripojenie údajov zadať dotaz alebo odoslať údaje formulára do externého zdroja údajov, napríklad do databázy Microsoft SQL Server alebo do webovej služby.

Ak navrhujete niekoľko šablón formulárov, ktoré používajú podobné pripojenia údajov, zvážte použitie súboru pripojenia údajov namiesto vytvárania pripojenia k externému zdroju údajov pre každú šablónu formulára. Týmto spôsobom, je potrebné aktualizovať iba jeden súbor pripojenia údajov, keď sa zmenia informácie o pripojení údajov pre množinu príslušných šablón formulárov. Napríklad pri premiestňovaní šablóny formulárov z testovacej siete do produkčnej siete, potrebujete aktualizovať nastavenia pripojenia údajov iba raz v knižnici pripojenia namiesto aktualizovali pripojenie údajov pre každú šablónu formulára. Keď formulár založený na šablóne formulára, ktorý používa súbor pripojenia údajov používa pripojenie údajov, pripojenie údajov sa automaticky aktualizuje s novým nastavením.

Súbor pripojenia údajov je XML súbor s príponou súboru .xml alebo .udcx, ktorý obsahuje informácie o pripojení pre jeden externý zdroj údajov. Tento súbor je uložený v knižnici pripojenia údajov na serveri využívajúcom Microsoft Office SharePoint Server 2007. Súbor pripojenia údajov sa vytvorí vývojár alebo skonvertovaním pripojenie údajov v existujúcej šablóny formulára do súboru pripojenia údajov, kliknite na tlačidlo Konvertovať v dialógovom okne Pripojenia údajov (ponukaNástroje ).

Výhody používania súborov pripojenia údajov:

 • Viaceré formuláre môžu využívať rovnaký súbor pripojenia údajov, takže nie je potrebné od začiatku vytvárať rovnaké pripojenia údajov pre každú šablónu formulára.

 • Ak sa zmení umiestnenie alebo nastavenie pripojenia pre externý zdroj údajov, bude stačiť aktualizovať iba súbor pripojenia údajov, a nie každú šablónu formulára.

 • Súbor pripojenia údajov môže obsahovať informácie o alternatívnej autentifikácii, ktoré môže využiť server, keď používateľ vypĺňa formulár prostredníctvom webového prehľadávača.

 • Formuláre založené na šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktorá sa vypĺňa v prehľadávači, sa môžu pripojiť na servery v inej doméne len s pripojením údajov, ktoré používa súbory pripojenia údajov.

Program Microsoft Office InfoPath používa súbory pripojenia údajov vo formáte súborov Universal Data Connection, verzia 2.0. Táto verzia je nadmnožinou formátu súborov verzie 1.0, ktorú používajú programy Microsoft Office FrontPage a Microsoft Office Excel. Program InfoPath nemôže používať súbory pripojenia údajov vo verzii formátu súboru 1.0.

Keď vytvoríte šablónu formulára, ktorý je založený na nastavenia v súbore pripojenia údajov, program Microsoft Office InfoPath vytvorí pripojenie údajov, ktoré vychádza z nastavení v knižnici pripojenia údajov. Ak súbor pripojenia údajov obsahuje nastavenia pre pripojenie údajov dotazu, program InfoPath vytvorí hlavný formulár zdroj údajov s dotazom, údajových polí a skupín, ktoré zodpovedajú spôsobu, akým sú údaje uložené v externom zdroji údajov odkazuje na nastavenie v súbore pripojenia údajov. Polia dotazov obsahujú údaje, ktoré v externom zdroji údajov sa používa na určenie Odoslať do formulára. Výsledky dotazu sa vloží do údajových polí. Ak chcete povoliť používateľom pri dotazovaní externom zdroji údajov, program InfoPath pridá tlačidlo Spustiť dotaz na šablónu formulára.

Pretože štruktúra údajov polí dotazov a údajových polí musí byť zhodná so spôsobom, akým sú údaje uložené v externom zdroji údajov, nemôžete upravovať jestvujúce údajové polia alebo skupiny v hlavnom zdroji údajov. Môžete iba pridať polia alebo skupiny do koreňovej skupiny v hlavnom zdroji údajov.

Ak používate nastavenia pre pripojenie údajov odoslania, program InfoPath sprístupní tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi Štandardný a príkaz Odoslať v ponuke Súbor formulárov, ktoré sú založené na tejto šablóne formulára. Umožní to používateľom odosielať údaje zo svojich formulárov do externého zdroja údajov.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

V závislosti od návrhu šablóny formulára založenej na nastaveniach v knižnici pripojenia údajov potrebujete od správcu knižnice pripojenia údajov alebo od vývojára, ktorý vytvoril súbor pripojenia údajov, nasledovné informácie:

 • Umiestnenie lokality Office SharePoint Server 2007 s knižnicou pripojení.

 • Názov súboru pripojenia údajov v knižnici pripojení údajov, ktorú chcete použiť.

Na začiatok stránky

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov dotazu

Ak chcete navrhnúť šablónu formulára, ktorá je založená na súbore pripojenia údajov s nastavením pre pripojenie údajov dotazu, musíte vykonať nasledovný postup:

 1. Návrh šablóny formulára, ktorá je založená na súbore pripojenia údajov    Tento krok vytvorí hlavný zdroj údajov pre šablónu formulára s príslušnými poľami a skupinami, ktoré sú založené na nastaveniach v súbore pripojenia údajov.

 2. Pridanie ovládacieho prvku do šablóny formulára, ktorý bude zobrazovať výsledky dotazu    Ak chcete používateľom zobraziť údaje uložené v poliach a skupinách v hlavnom zdroji údajov, musíte do šablóny formulára pridať ovládacie prvky, a potom ich zviazať s poľami dotazov alebo s údajovými poľami v hlavnom zdroji údajov.

Krok 1: Návrh šablóny formulára založenej na súbore pripojenia údajov

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V časti Vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára kliknite na prepínač Šablóny formulára.

 3. V zozname Založené na kliknite na položku Knižnica pripojení.

 4. Ak navrhujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V zozname Lokalita v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na názov lokality na serveri so spustenou aplikáciou Office SharePoint Server 2007, ktorá obsahuje knižnicu pripojení údajov.

  Pridanie lokality do zoznamu

  1. Kliknite na položku Spravovať lokality.

  2. V dialógovom okne Spravovanie lokalít kliknite na položku Pridať.

  3. V poli Adresa URL zadajte typ umiestnenia knižnice pripojenia údajov.

  4. V poli Zobrazovaný názov zadajte názov knižnice pripojenia údajov. Tento názov sa zobrazí v zozname Lokalita v Sprievodcovi pripojením údajov.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

  6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 7. Kliknutím na názov knižnice pripojení údajov zobrazte zoznam súborov pripojenia údajov, kliknite na názov súboru pripojenia údajov, ktorý chcete použiť pre toto pripojenie údajov, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Ak vyberiete súbor pripojenia údajov s nastavením pripojenia na webovú službu, nasledovná strana sprievodcu bude vyžadovať určenie vzorových hodnôt pre každý parameter na stanovenie polí alebo skupín, ktoré budú pridané do vedľajšieho zdroja údajov.

  Ako?

  1. V tabuľke Parametre vyberte parameter a kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne Vzorová hodnota zadajte hodnotu, ktorú môže používateľ použiť pre toto pole a kliknite na tlačidlo OK.

  3. Zopakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke Parametre a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Technické podrobnosti

  Pri konfigurovaní pripojenia údajov na webovú službu v Sprievodcovi pripojením údajov, sa program Microsoft Office InfoPath pripojí na webovú službu a požaduje súbor Web Service Description Language (WSDL). Súbor WSDL obsahuje schému, ktorú používa webová služba. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa informácie z tohto súboru na pridanie príslušných polí a skupín do sekundárneho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath v súbore WSDL nájde neznámy typ prvku, program InfoPath použije na určenie definície neznámeho typu prvku vzorové údaje a potom pridá príslušné polia a skupiny do sekundárneho zdroja údajov.

 9. Ak externý zdroj údajov, na ktorý odkazujú nastavenia, vrátil objekt Microsoft ADO.NET DataSet, nasledovná strana sprievodcu vás požiada, či chcete vložiť informáciu o zmene, keď používateľ odoslal svoje údaje formulára. Vo väčšine prípadov ponechajte pole Pri odosielaní údajov zahrnúť informácie o zmenách začiarknuté a kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak nechcete zahrnúť informácie o zmenách, zrušte začiarknutie políčka Pri odosielaní údajov zahrnúť informácie o zmenách a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Technické podrobnosti

  Táto strana sa v sprievodcovi otvorí, iba ak je v nastaveniach nastavená webová služba a súbor WSDL (Web Service Description Language) signalizuje, že webová služba vrátila objekt ADO.NET DataSet.

 10. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Krok 2: Pridanie ovládacie prvku na zobrazenie údajov v poli

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. Ovládací prvok presuňte myšou na šablónu formulára.

 3. V dialógovom okne Ovládací prvok – väzba vyberte pole, ktoré chcete viazať k ovládaciemu prvku.

Na začiatok stránky

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov odoslania

Ak súbor pripojenia údajov obsahuje nastavenia pre pripojenie údajov odoslania, nakonfigurovaním šablóny formulára môžete umožniť používateľom odosielať údaje formulára cez pripojenie údajov. Keď to urobíte, program InfoPath pridá tlačidlo Odoslať na panel s nástrojmi Štandardný a príkaz Odoslať do ponuky Súbor. Možnosti odosielania pre formuláre môžete nakonfigurovať v dialógovom okne Odoslanie - možnosti (ponuka Nástroje). Možnosti odosielania sa konfigurujú rovnako, ako keď navrhujete šablónu formulára založenú na databáze alebo webovej službe. Ďalšie informácie o navrhovaní šablóny formulára, ktorá je založená na databáze alebo na webovej službe, získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V časti Vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára kliknite na položku Šablóna formulára.

 3. V zozname Založené na kliknite na položku Knižnica pripojení.

 4. Ak navrhujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, vyberte možnosť Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V zozname Lokalita v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na názov lokality na serveri so spustenou aplikáciou Office SharePoint Server 2007, ktorá obsahuje knižnicu pripojení.

  Pridanie lokality do zoznamu

  1. Kliknite na položku Spravovať lokality.

  2. V dialógovom okne Spravovanie lokalít kliknite na položku Pridať.

  3. V poli Adresa URL zadajte typ umiestnenia knižnice pripojenia údajov.

  4. V poli Zobrazovaný názov zadajte názov knižnice pripojenia údajov. Tento názov sa zobrazí v zozname Lokalita v Sprievodcovi pripojením údajov.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

  6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 7. Kliknutím na názov knižnice pripojení údajov zobrazíte zoznam súborov pripojenia údajov. Kliknite na názov súboru pripojenia údajov, ktorý chcete používať pre aktuálne pripojenie údajov, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Ak vyberiete súbor pripojenia údajov s nastavením pripojenia na webovú službu, nasledovná strana sprievodcu vás požiada o určenie vzorových hodnôt pre každý parameter na stanovenie najvhodnejšieho poľa alebo skupiny, ktoré budú pridané do vedľajšieho zdroja údajov.

  Ako?

  1. V tabuľke Parametre vyberte parameter a kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne Vzorová hodnota zadajte hodnotu, ktorú môže používateľ použiť pre toto pole a kliknite na tlačidlo OK.

  3. Zopakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke Parametre a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Technické podrobnosti

  Pri konfigurovaní pripojenia údajov na webovú službu v Sprievodcovi pripojením údajov, sa program Microsoft Office InfoPath pripojí na webovú službu a požaduje súbor Web Service Description Language (WSDL). Súbor WSDL obsahuje schému, ktorú používa webová služba. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa informácie z tohto súboru na pridanie príslušných polí a skupín do sekundárneho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath v súbore WSDL nájde neznámy typ prvku, program InfoPath použije na určenie definície neznámeho typu prvku vzorové údaje a potom pridá príslušné polia a skupiny do sekundárneho zdroja údajov.

 9. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte popisný názov pripojenia údajov a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×