Návrh šablóny formulára na základe webovej služby

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete návrh šablóny formulára, ktoré môžete pracovať s webovej služby na získavať údaje, odosielať údaje, alebo dotaz a odoslanie údajov.

Obsah tohto článku

Prehľad

Informácie týkajúce sa kompatibility

Skôr než začnete

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov dotazu

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov odoslania

Návrh šablóny formulára pomocou dotazu a pripojením údajov odoslania

Prehľad

Formulár môže mať jedno primárne pripojenie údajov nazývané hlavné pripojenie údajov, a voliteľne môže mať jeden alebo viac vedľajších pripojení údajov. V závislosti od zámerov s formulárom môže pripojenie údajov dotazu alebo odoslanie údajov formulára do externého zdroja údajov, napríklad Microsoft SQL Server databázy alebo webovej služby.

Pri návrhu šablóny formulára, ktorá vychádza z webovej služby, máte na výber možností konfigurácie šablóny formulára povoliť formuláre založené na publikovanej šablóne formulára získať údaje z, odoslať údaje do, alebo odosielať a prijímať údaje z webovej služby. Ak vytvárate šablóny formulára umožniť formulárom získavať údaje z webovej služby, program Microsoft Office InfoPath vytvorí pripojenie údajov dotazu ako hlavné pripojenie údajov pre formulár. Na základe danej pripojenie údajov, program InfoPath vytvorí hlavné zdroj údajov s dotazom, údajových polí a skupín, ktoré sú založené na schéma XML webovej služby. Polia dotazov obsahujú údaje, ktoré webová služba používa Ak chcete zistiť, čo chcete odoslať do formulára. Keď formuláre založené na tejto šablóne formulára použiť hlavné pripojenie údajov, program InfoPath vytvorí dotaz pomocou údajov v poliach dotazov. Program InfoPath potom odošle dotaz cez pripojenia údajov webovej služby. Webová služba vráti výsledky dotazu naspäť do formulára cez pripojenie údajov dotazu.

Pretože Údajová štruktúra dotazov a údajových polí musí zhodovať so spôsobom uloženia údajov vo webovej službe, nemôžete upravovať existujúce polia alebo skupiny v hlavnom zdroji údajov. Polia alebo skupiny môžete pridať len do koreňovej skupiny v hlavnom zdroji údajov. Prepojenia na ďalšie informácie o zdrojoch údajov nájdete v časti Pozrite tiež.

Pri návrhu šablóny formulára na odoslanie údajov do webovej služby InfoPath vytvoriť pripojenie na odoslanie údajov v hlavnom pripojení údajov formulára. To umožňuje používateľom odosielať údaje zo svojich formulárov do webovej služby. Program InfoPath aj pridá príkaz Odoslať do ponuky súbor a tlačidlo Odoslať na štandardnom paneli s nástrojmi formulára. Môžete tiež prispôsobiť možnosti odosielania pre formuláre. Po vytvorení pripojenia údajov odoslania, program InfoPath určí, aké parametre vo webovej službe sú k dispozícii na prijímanie údajov. Na základe týchto informácií môžete určiť, ktoré polia, ktoré chcete odoslať do webovej služby.

Ak vytvárate šablóny formulára na odosielanie a prijímanie údajov webovej služby, program InfoPath vytvorí pripojenie údajov dotazu a pripojenia údajov odoslania.

Program InfoPath používa na komunikáciu s webovým službám nasledujúce štandardy webových služieb:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP je komunikačný protokol, ktorý definuje správy XML, ktoré sa používajú na komunikáciu s webovej služby.

 • WSDL (WSDL)    WSDL je štandard schémy XML, ktorá slúži na popis umiestnenia, komunikačných protokolov a rozhraní webovej služby. Program InfoPath dokáže prijať iba dokument/doslovný štýl webové služby.

 • Univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI)    UDDI je adresárovej služby, ktorá popisuje webové služby, ktoré ponúka obchodné.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pripojenie údajov odoslania nie je možné nakonfigurovať v šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom povoliť používateľom odoslať zmeniť informácie spolu s ich údajov formulára do webovej služby, ktoré prijme Microsoft ADO.NET DataSet. Informácie o zmenách pozostávajúca zo zmien, ktoré používateľ vykoná na údaje uložené v databáze. Databáza používa webovej služby na pripojenie používateľov k databáze. ADO.NET využíva informácie o zmenách na určenie spôsobu aktualizácie údajov v databáze. Ak webová služba vyžaduje informácie o zmenách aktualizovať databázu, požiadajte o pomoc správcu webovej služby. Ak áno, by návrh šablóny formulára, ktorej formuláre je možné vyplniť iba pomocou programu InfoPath.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Ak chcete návrh šablóny formulára, ktorá vychádza z webovej služby, potrebujete od správcu webovej služby nasledujúce informácie:

 • Umiestnenie webovej služby.

 • Potvrdenie webovej služby dokumentu alebo doslovný štýl kódovania. Program InfoPath dokáže prijať iba dokument/doslovný štýl webové služby.

 • Názov operáciu webovej služby, ktoré budú odosielať údaje alebo prijímať údaje z formulárov, ktoré sú založené na tejto šablóne formulára.

Na začiatok stránky

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov dotazu

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov dotazu, musíte postupujte takto:

 1. Vytvorenie šablóny formulára    Ak chcete vytvoriť šablónu formulára, ktorá umožňuje prijímať údaje z webovej služby, program InfoPath vytvorí hlavné pripojenie údajov s pripojením údajov dotazu medzi webovou službou a formulár, ktorý je založený na šablóne formulára. Program InfoPath vytvorí aj hlavný zdroj údajov šablóny formulára.

 2. Pridanie jedného alebo viacerých ovládacích prvkov na zobrazenie výsledkov dotazu    Ak chcete povoliť používateľom zobraziť a upraviť údaje v poliach v hlavnom zdroji údajov, keď otvoríte formulár, môžete pridať ovládací prvok do šablóny formulára a potom ich zviazať s poľom v zdroji údajov v hlavnom.

Krok 1: Vytvorenie šablóny formulára

 1. V ponuke súbor kliknite na položku návrh šablóny formulára.

 2. V časti vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára, kliknite na Šablónu formulára.

 3. V zozname založené na kliknite na položku Webová služba.

 4. Ak vytvárate šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku prijať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL adresu, ktorú chcete vyhľadať, určiť, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré sú UDDI servera k dispozícii, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá vráti údaje do formulára a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 9. Ak sa Sprievodca pripojením údajov vyskytne neznámy prvok v schéme webovej služby, na ďalšiu stranu sprievodcu sa môže zobraziť výzva na zadanie vzorových hodnôt pre každý parameter na stanovenie polí alebo skupín, ktoré chcete pridať do hlavného zdroja údajov.

  Postup

  1. Vyberte parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne vzorky hodnota zadajte hodnotu používateľov môžu použiť pre toto pole, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Opakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Technické podrobnosti

  Keď konfigurujete pripojenie údajov webovej služby v Sprievodcovi pripojením údajov, program Microsoft Office InfoPath pripojí k webovej službe a žiada súbor služieb popis jazyk WSDL (Web). Súbor WSDL obsahuje schému, používané v webovej služby. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa tieto informácie v tomto súbore pridať príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath nájde neznámy typ prvku v súbore WSDL, program InfoPath vzorových údajov sa používa na určenie definície neznámeho typu prvku a potom pridá príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov.

 10. Ak webová služba akceptuje informácie o zmenách, na ďalšiu stranu sprievodcu zobrazí výzva, či chcete zahrnúť informácie o zmenách do údajov dotazu. Vo väčšine prípadov, nechajte začiarknuté políčko zahrnúť zmenu údajov pri odosielaní údajov a potom kliknite na tlačidlo ďalej. Ak nechcete zahrnúť informácie o zmenách, zrušte začiarknutie políčka zahrnúť zmenu údajov pri odosielaní údajov, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Toto začiarkavacie políčko je vypnuté, ak vytvárate šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom.

  Technické podrobnosti

  Táto stránka v Sprievodcovi sa zobrazí iba v prípade, že súbor Web Services Description Language (WSDL) pre webové služby označuje, že webová služba vráti objekt Microsoft ADO.NET DataSet.

 11. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov.

 12. Overte správnosť informácií v časti súhrnné informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Krok 2: Pridanie jedného alebo viacerých ovládacích prvkov, ak chcete zobraziť výsledky dotazu

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. Presuňte ovládací prvok do šablóny formulára.

 3. V dialógovom okne Ovládací prvok – väzba vyberte skupinu alebo pole, ktoré chcete viazať na ovládací prvok.

Na začiatok stránky

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov odoslania

Návrh formulára s pripojením údajov odoslania, musíte postupujte takto:

 1. Vytvorenie šablóny formulára    Ak chcete vytvoriť šablónu formulára, ktoré môžete odoslať údaje do webovej služby, program InfoPath vytvorí hlavné pripojenie údajov s pripojením údajov odoslania medzi webovou službou a formulár, ktorý je založený na šablóne formulára. Program InfoPath vytvorí aj šablóny formulára hlavného zdroja údajov.

 2. Pridanie ovládacieho viazané na pole, alebo nastaviť vlastnosti ovládacieho prvku na zobrazenie údajov v poli    Ak chcete povoliť používateľom upravovať údaje v poliach v hlavnom zdroji údajov, môžete pridať ovládacie prvky na šablónu formulára a potom viazať tieto ovládacie prvky na polia v hlavnom zdroji údajov.

 3. Konfigurácia možností odoslania    Môžete nakonfigurovať aké údaje, ktoré chcete odoslať do webovej služby a možnosti odoslania pre formulár.

Krok 1: Vytvorenie šablóny formulára

 1. V ponuke súbor kliknite na položku návrh šablóny formulára.

 2. V časti vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára, kliknite na Šablónu formulára.

 3. V zozname založené na kliknite na položku Webová služba.

 4. Ak vytvárate šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Odoslať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby, kde používatelia odoslať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL adresu, ktorú chcete vyhľadať, určiť, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré sú UDDI servera k dispozícii, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá prevezme odosielané údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 10. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov.

 11. Overte správnosť informácií v časti súhrnné informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Krok 2: Pridanie jedného alebo viacerých ovládacích prvkov a ich viazať na pole

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. Presuňte ovládací prvok do šablóny formulára.

 3. V dialógovom okne Ovládací prvok – väzba vyberte skupinu alebo pole, ktoré chcete viazať na ovládací prvok.

 4. Zopakujte kroky 2 a 3 pre všetky ďalšie ovládacie prvky, ktoré chcete pridať do šablóny formulára.

Krok 3: Konfigurácia možností odoslania

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov, kliknite na položku pripojenia údajov odoslania v hlavnom pripojení údajov, a potom kliknite na položku Upraviť.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov dvakrát kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane Sprievodcu vykonajte jeden z nasledujúcich možností vyberte údaje vo formulári na odoslanie jednotlivých parametrov v webovej služby.

  Odoslanie údajov v poli alebo skupine

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na pole alebo skupinu.

  3. Kliknite na položku Upraviť Tlačidlo Zdroj údajov .

  4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. V poli zahrnúť kliknite na položku Text a podradené prvky iba odošlete iba údaje v tomto poli a podradené prvky poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML vrátane vybraného prvku odošlete názov poľa, údaje v poli a podradené prvky vybratej skupiny alebo poľa.

  Odoslať všetky údaje vo formulári

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  Odoslanie údajov vo forme reťazca

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  3. Začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec.

   Poznámka: Zvyčajne vyberiete toto začiarkavacie políčko Odoslať digitálne podpísané údaje. Vo väčšine prípadov, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  Technické podrobnosti o objektoch ADO.NET množiny údajov

  Ak webová služba vyžaduje objekt ADO.NET množinu údajov, pri konfigurácii tohto pripojenia údajov vyberte uzol množiny údajov. Ak používate iný typ uzla pre pripojenie údajov webovej služby, ktorá si vyžaduje množinu údajov ActiveX Data Objects (ADO), akcia odoslania zlyhá.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 7. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 8. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

  1. Ak chcete zmeniť názov na tlačidlo Odoslať, ktorá sa zobrazí na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať, ktorá sa zobrazí v ponuke súbor počas vypĺňania formulára, zadajte nový názov do poľa Popis v Odoslať Možnosti dialógové okno.

   Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 9. Ak nechcete, aby používatelia budú môcť použiť príkaz Odoslať alebo tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný pri vypĺňaní formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a na paneli s nástrojmi tlačidlo Odoslať.

  1. Na základe predvoleného nastavenia po odoslaní formulára, program InfoPath ponechal formulár otvorený a zobrazí hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené správanie, kliknite na položku Rozšírené a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   1. Zatvorte formulár alebo vytvorte nový prázdny formulár po odoslaní používateľom vyplnený formulár, kliknite na požadovanú možnosť v zozname po odoslanie.

   2. Ak chcete vytvoriť vlastné hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko použiť vlastné správy a zadajte do polí na úspech a zlyhanie správ.

    Informovanie používateľov pomocou správy do poľa na zlyhanie čo robiť, ak ich nie je možné odoslať ich formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby používatelia uložiť údaje formulára a kontaktovanie ďalšie pokyny.

   3. Ak nechcete zobraziť správu po odoslaní formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť úspech alebo neúspech správy.

Na začiatok stránky

Návrh šablóny formulára pomocou dotazu a pripojením údajov odoslania

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov dotazu a pripojenia údajov odoslania, musíte postupujte takto:

 1. Vytvorenie šablóny formulára    Ak chcete vytvoriť šablónu formulára, ktoré môžu aj dotazu a odoslať údaje do webovej služby, program InfoPath vytvorí hlavné pripojenie údajov medzi šablónou formulára a webovej služby s pripojením údajov dotazu a pripojenia údajov odoslania. Program InfoPath vytvorí aj šablóny formulára hlavného zdroja údajov.

 2. Pridanie ovládacieho prvku a viazať ho na pole na zobrazenie údajov v poli    Ak chcete povoliť používateľom zobraziť a upraviť údaje v poliach v hlavnom zdroji údajov, môžete pridať ovládacie prvky do šablóny formulára a potom viazať tieto ovládacie prvky na polia v hlavnom zdroji údajov.

 3. Konfigurácia možností odoslania    Môžete nakonfigurovať aké údaje, ktoré chcete odoslať do webovej služby a možnosti odoslania pre formulár.

Krok 1: Vytvorenie šablóny formulára

 1. V ponuke súbor kliknite na položku návrh šablóny formulára.

 2. V časti vytvoriť návrh novej v dialógovom okne vytvoriť formulár, kliknite na Šablónu formulára.

 3. V zozname založené na kliknite na položku Webová služba.

 4. Ak vytvárate šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku prijať a odoslanie údajov, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby s funkciou, ktorá odosiela údaje do šablóny formulára a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL adresu, ktorú chcete vyhľadať, určiť, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré sú UDDI servera k dispozícii, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá vráti údaje do formulára a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 9. Ak sa Sprievodca pripojením údajov vyskytne neznámy prvok v schéme webovej služby, na ďalšiu stranu sprievodcu sa môže zobraziť výzva na zadanie vzorových hodnôt pre každý parameter na stanovenie polí alebo skupín, ktoré chcete pridať do hlavného zdroja údajov.

  Postup

  1. Vyberte parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne vzorky hodnota zadajte hodnotu používateľov môžu použiť pre toto pole, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Opakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Technické podrobnosti

  Keď konfigurujete pripojenie údajov webovej služby v Sprievodcovi pripojením údajov, program Microsoft Office InfoPath pripojí k webovej službe a žiada súbor služieb popis jazyk WSDL (Web). Súbor WSDL obsahuje schému, používané v webovej služby. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa tieto informácie v tomto súbore pridať príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath nájde neznámy typ prvku v súbore WSDL, program InfoPath vzorových údajov sa používa na určenie definície neznámeho typu prvku a potom pridá príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov.

 10. Ak webová služba akceptuje informácie o zmenách, na ďalšiu stranu sprievodcu zobrazí výzva, či chcete zahrnúť informácie o zmenách do údajov dotazu. Vo väčšine prípadov, nechajte začiarknuté políčko zahrnúť zmenu údajov pri odosielaní údajov a kliknite na tlačidlo ďalej. Ak nechcete zahrnúť informácie o zmenách, kliknutím zrušte začiarknutie políčka zahrnúť zmenu údajov pri odosielaní údajov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Začiarkavacie políčko je vypnuté, ak vytvárate šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom.

  Technické podrobnosti

  Táto stránka v Sprievodcovi sa zobrazí iba v prípade, že súbor Web Services Description Language (WSDL) pre webové služby označuje, že webová služba vráti množinu údajov ADO.NET.

 11. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 12. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby, kde používatelia odosielať formuláre, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL adresu, ktorú chcete vyhľadať, určiť, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré sú UDDI servera k dispozícii, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 13. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá prevezme odosielané údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 14. Na nasledujúcej strane Sprievodcu vykonajte jeden z nasledujúcich možností vyberte údaje vo formulári na odoslanie jednotlivých parametrov v webovej služby.

  Odoslanie údajov v poli alebo skupine

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na pole alebo skupinu.

  3. Kliknite na položku Upraviť Tlačidlo Zdroj údajov .

  4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. V poli zahrnúť kliknite na položku Text a podradené prvky iba odošlete iba údaje v tomto poli a podradené prvky poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML vrátane vybraného prvku odošlete názov poľa, údaje v poli a podradené prvky vybratej skupiny alebo poľa.

  Odoslať všetky údaje vo formulári

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  Odoslanie údajov vo forme reťazca

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  3. Začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec.

   Zvyčajne vyberiete toto začiarkavacie políčko Odoslať digitálne podpísané údaje. Vo väčšine prípadov, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  Technické podrobnosti o objektoch ADO.NET množiny údajov

  Ak webová služba vyžaduje objekt ADO.NET množinu údajov, pri konfigurácii tohto pripojenia údajov vyberte uzol množiny údajov. Ak používate iný typ uzla pre pripojenie údajov webovej služby, ktorá si vyžaduje množinu údajov technológie ADO.NET, akcia odoslania zlyhá.

 15. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 16. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov odoslania a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Krok 2: Pridanie ovládacieho prvku a jeho naviazanie na pole na zobrazenie údajov v poli

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. Presuňte ovládací prvok do šablóny formulára.

 3. V dialógovom okne Ovládací prvok – väzba vyberte pole, ktoré chcete viazať na ovládací prvok.

Krok 3: Konfigurácia možností odoslania

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

  1. Ak chcete zmeniť názov na tlačidlo Odoslať, ktorá sa zobrazí na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať, ktorá sa zobrazí v ponuke súbor počas vypĺňania formulára, zadajte nový názov do poľa Popis v Odoslať Možnosti dialógové okno.

   Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 2. Ak nechcete, aby používatelia budú môcť použiť príkaz Odoslať alebo tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný pri vypĺňaní formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a na paneli s nástrojmi tlačidlo Odoslať.

  1. Na základe predvoleného nastavenia po odoslaní formulára, program InfoPath ponechal formulár otvorený a zobrazí hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené správanie, kliknite na položku Rozšírené a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Zatvorte formulár alebo vytvorte nový prázdny formulár po odoslaní používateľom vyplnený formulár, kliknite na požadovanú možnosť v zozname po odoslanie.

   • Ak chcete vytvoriť vlastné hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko použiť vlastné správy a zadajte do polí na úspech a zlyhanie správ.

    Informovanie používateľov pomocou správy do poľa na zlyhanie čo robiť, ak ich nie je možné odoslať ich formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby používatelia uložiť údaje formulára a kontaktovanie ďalšie pokyny.

   • Ak nechcete zobraziť správu po odoslaní formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť úspech alebo neúspech správy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×