Možnosti prispôsobenia poľa pre text typu rich-text

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po vložení poľa pre text typu rich-text do šablóny formulára môžete pole prispôsobiť zmenou vlastností a nastavenia v dialógovom okne Pole pre text typu rich-text - vlastnosti. Ak chcete otvoriť toto dialógové okno, v šablóne formulára dvakrát kliknite na pole pre text typu rich-text, ktorého vlastnosti chcete zmeniť.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré spôsoby, pomocou ktorých možno prispôsobiť pole pre text typu rich-text, a možné dôvody pre ich použitie. Tabuľka nepopisuje podrobné postupy týkajúce sa možností v dialógovom okne Pole pre text typu rich-text - vlastnosti, poskytuje však všeobecný prehľad o možnostiach, ktoré sú k dispozícii.

Poznámky : 

  • Ak navrhujete šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, niektoré funkcie v dialógovom okne Pole pre text typu rich-text - vlastnosti nie sú k dispozícii. Nemôžete napríklad selektívne určiť možnosti formátovania textu vo formáte rich-text, napríklad formátovanie znakov alebo zlomy odsekov.

  • Ak je šablóna formulára založená na databáze, schéme alebo inom existujúcom zdroji údajov, nie je možné prispôsobiť všetky parametre ovládacieho prvku. Veľkosť kontrolného prvku sa bude môcť meniť, avšak názov poľa a skupiny, ktorý je odvodený od existujúceho zdroja údajov, nebude možné zmeniť.

Karta

Úloha

Podrobnosti

Údaje

Zmena priradeného názvu poľa

Pri návrhu šablóny nového, prázdneho formulára, môžete zmeniť predvolené pole alebo skupina názov ovládacieho prvku na inú hodnotu, ktorá je rozpoznať pri práci so zdrojom údajov. Napríklad pole s názvom "Porada_poznámky" je zrozumiteľnejšie než pole s názvom "pole1".

Poznámka : Zmenou názvu poľa sa nezmení väzba medzi poľom pre text typu rich-text a poľom v zdroji údajov. Ak potrebujete vytvoriť väzbu poľa pre text typu rich-text na iné pole, kliknite pravým tlačidlom na pole pre text typu rich-text a potom v kontextovej ponuke na príkaz Zmeniť väzbu.

Údaje

Zadanie predvolenej hodnoty

Ak chcete predvolený text zobrazovať vo vnútri ovládacieho prvku pri prvom otvorení formulára, môžete zadať text do poľa hodnota. Môžete použiť aj hodnotu iného poľa v zdroji údajov ako predvolenú hodnotu pre ovládací prvok. Predvolené hodnoty sa líšia od zástupný text (čo je popísané ďalej v tomto článku) v tom, že sa vždy ukladajú ako údaje v súbore formulára (.xml).

Údaje

Pridanie overovania údajov

Kliknite na položku Overenie údajov môžete určiť pravidlá overovania údajov pre ovládací prvok. Napríklad, ak potrebujete zadať v konkrétnom formáte časť čísla – tri čísla, potom pomlčka a dve ďalšie čísla, môžete použiť overovanie údajov zabezpečiť, aby používatelia dodržiavajú tento formát.

Zobrazenie

Povolenie zlomov odsekov

Podľa predvoleného nastavenia sú zlomy odsekov v poliach pre text typu rich-text povolené, takže používatelia môžu do poľa pre text typu rich-text zadať odseky údajov. Ak chcete používateľom znemožniť ich vkladanie, zrušte začiarknutie políčka Prerušenia odsekov. Povolenie zlomov odsekov v poliach pre text typu rich-text nie je podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Zobrazenie

Povolenie formátovania znakov

Podľa predvoleného nastavenia je formátovanie znakov v poliach pre text typu rich-text povolené, takže používatelia môžu formátovať text, ktorý zadajú do poľa pre text typu rich-text. Ak chcete používateľom znemožniť formátovanie znakov, zrušte začiarknutie políčka Formátovanie znakov. Povolenie formátovania znakov v poliach pre text typu rich-text nie je podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Zobrazenie

Povolenie úplného textu vo formáte RTF

Políčko Celý text formátu RTF (obrázky, tabuľky, atď.) v dialógovom okne Pole pre text typu rich-text - vlastnosti je podľa predvoleného nastavenia začiarknuté, takže používatelia môžu vkladať obrázky a tabuľky do poľa pre text typu rich-text. Môžete určiť, že používatelia môžu vkladať obrázky do formulára, čím sa uložia vlastné údaje obrázka v základnom súbore formulára (.xml), alebo prepojiť obrázky, kedy sa do súboru .xml uloží hypertextové prepojenie na obrázok. V šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom nie sú určité nastavenia podporované, napríklad povolenie prepojených obrázkov v poliach pre text typu rich-text.

Zobrazenie

Zobrazenie textu zástupného symbolu

Ak chcete používateľom poradiť, aké údaje majú vložiť do do poľa pre text typu rich-text, text pomôcky môžete zadať do poľa Zástupný symbol. Ak napríklad uprednostňujete určitý spôsob, akým by mali používatelia vyplniť pole pre text typu rich-text box, pomocou textu zástupného symbolu im môžete poskytnúť príslušné pokyny.

Tak ako predvolená hodnota, aj text zástupného symbolu sa zobrazí vo vnútri textového ovládacieho prvku, keď používateľ otvorí formulár prvýkrát. Text zástupného symbolu sa líši od predvolených hodnôt v týchto prípadoch:

  • Text zástupného symbolu sa nikdy neuloží ako údaj v súbore formulára (.xml).

  • Na rozdiel od predvolenej hodnoty, ktorá sa vo vnútri ovládacieho prvku zobrazí ako normálny text, text zástupného symbolu sa vždy zobrazí ako stlmený.

  • Na rozdiel od predvolenej hodnoty, text zástupného symbolu nie je podporovaný v šablónach formulárov, ktoré sú kompatibilné s prehľadávačom.

Zobrazenie

Nastavenie poľa pre text typu rich-text iba na čítanie

Ak chcete zabrániť používateľom meniť obsah ovládacieho prvku, vyberte iba na čítanie začiarknite políčko. Napríklad v jednom zobrazení, používatelia môžu zadať údaje do bloku textu vo formáte RTF. V druhom, súhrnné zobrazenie, používatelia môžu skontrolujte čo napísali vo verzii typu rich-text iba na čítanie. Iba na čítanie textu vo formáte RTF políčko nezobrazí sivou vo formulári, používatelia nebudú môcť z údaje zadané do poľa text vo formáte RTF.

Zobrazenie

Vypnutie kontroly pravopisu

Ak chcete zabrániť používateľom skontrolovať pravopis textu zadaného do poľa pre text typu rich-text, môžete zrušiť začiarknutie políčka Povoliť kontrolu pravopisu, ktoré je predvolene začiarknuté. Kontrolu pravopisu môžete vypnúť napríklad pre polia pre text typu rich-text, ktoré obsahujú vlastné mená.

Zobrazenie

Zakázanie zalamovania textu

V poliach pre text typu rich-text je zalamovanie textu predvolene povolené. Ak chcete zakázať zalamovanie textu, zrušte začiarknutie políčka Zalomiť text. Ak je zalamovanie textu povolené, môžete vybrať možnosti posúvania v zozname Posúvanie. Môžete napríklad nastaviť, aby sa v poli pre text typu rich-text zobrazili posúvače, ak používatelia zadajú viac textu, ako možno v poli predvolene zobraziť. Aby posúvanie pracovalo správne, pole pre text typu rich-text musí mať pevnú výšku a šírku.

Zobrazenie

Pridanie podmieneného formátovania

Kliknite na položku Podmienené formátovanie na otvorenie dialógového okna Podmienené formátovanie, kde môžete zmeniť vzhľad ovládacieho prvku, vrátane jeho viditeľnosti, na základe hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do formulára. Napríklad sa môžete pomocou podmieneného formátovania skryť typu rich-text, ak nie je začiarknuté určité políčko.

Veľkosť

Úprava veľkosti, odsadenia a okrajov

Veľkosť ovládacieho prvku je možné určiť manuálne zadaním hodnôt do políčok Výška a Šírka. Medzeru medzi vnútornou a vonkajšou stranou ovládacieho prvku je možné upraviť zmenou vyplnenia, čo je veľkosť medzery medzi priestorom medzipamäte obklopujúcim obsahy ovládacích prvkov. Môžu to byť tiež okraje, ktoré predstavujú veľkosť medzery medzi orámovaním ovládacieho prvku a ktorýmkoľvek obkolesujúcim textom alebo ovládacími prvkami na šablóne formulára.

Veľkosť

Zarovnanie poľa pre text typu rich-text s menovkou

Ak chcete lepšie zarovnať text v poli pre text typu rich-text s jeho menovkou, kliknite na tlačidlo Zarovnať. Pri zarovnaní poľa pre text typu rich-text program Microsoft Office InfoPath zmení aktuálnu hodnotu v poli Výška na automatická. Zníži sa tak výška poľa pre text typu rich-text, aby bol text v ňom lepšie zarovnaný s okolitým textom. Program InfoPath takisto vhodne zmení nastavenie odsadenia a okrajov.

Spresnenie

Zadanie obrazovkového komentára

Ak chcete, aby sa používateľom pri prechode ukazovateľa myši cez ovládací prvok zobrazoval vysvetľujúci komentár, zadajte požadovaný text do poľa Obrazovkový komentár. Pomôcky na zjednodušenie ovládania, ako sú napríklad pomôcky na prezeranie obrazovky, ktoré sprístupňujú informácie na obrazovke vo forme syntetizovanej reči alebo ako obnoviteľné zobrazenie v Braillovom písme, často využívajú obrazovkové komentáre na interpretáciu informácií používateľom.

Spresnenie

Zmena poradia indexu prvku

Môžete zmeniť pozíciu ovládacieho prvku v celkovom poradí prvkov v šablóne formulára. Poradie prvkov je poradie, v ktorom vo formulári prechádzate z jedného poľa alebo objektu na ďalšie po stlačení klávesu TAB alebo SHIFT+TAB. Predvolené nastavenie indexu prvku pre všetky ovládacie prvky v šablóne formulára je 0, ale poradie prvkov začína s hodnotou 1. To znamená, že ľubovoľný ovládací prvok s hodnotou 1 v poli Index prvku bude po stlačení klávesu TAB aktivovaný ako prvý. Ľubovoľný ovládací prvok s hodnotou 2 v poli Index prvkubude aktivovaný ako druhý a tak ďalej. Ovládacie prvky s hodnotou 0 v poli Index prvku budú aktivované ako posledné v poradí prvkov. Ak chcete v poradí prvkov preskočiť niektoré ovládacie prvky, zadajte hodnotu -1 do poľa Index prvku.

Spresnenie

Priradenie klávesovej skratky

Do poľa Prístupový kláves môžete zadať číslicu alebo písmeno, ktoré určia klávesovú skratku. Klávesové skratky umožňujú používateľom prejsť na ovládací prvok jednoduchým stlačením kombinácie klávesov namiesto použitia myši. Ak sa v šablóne formulára rozhodnete používať klávesové skratky, mali by ste o nich informovať ostatných používateľov. Ak napríklad vytvoríte klávesovú skratku (ALT+S) pre textové pole Predajca, ostatných používateľov o nej môžete informovať tak, že ju uvediete za menovkou textového poľa.

Spresnenie

Určenie a prispôsobenie akcií zlučovania

Kliknite na položku Zlúčiť nastavenia môžete určiť spôsob zobrazenia údajov, ktoré používatelia zadávajú do ovládacieho prvku pri kombinácii viacerých formulárov. Môžete napríklad vložiť znak pred každej položky z bloku textu vo formáte RTF určitým slovom alebo jednotlivé položky sú oddelené bodkočiarkou.

Spresnenie

Získanie identifikátora ViewContext poľa pre text typu rich-text

Môžete použiť hodnotu ViewContext identifikovať ovládací prvok v kóde. Napríklad, ak poznáte hodnotu ViewContext, túto hodnotu môžete použiť s metódou ExecuteAction objektu zobrazenie pomocou programovania vykonávať akcie úpravy údajov XML, ktorý je viazaný ovládací prvok.

Spresnenie

Zadanie a prispôsobenie vstupného rozsahu

Ak chcete pre ovládací prvok určiť typ vstupu používateľa, kliknite na položku Rozsah vstupu. Tým sa môže uľahčiť rozpoznanie písaného textu a hlasového vstupu pre ovládací prvok. Ak napríklad pre ovládací prvok používate rozsah vstupu IS_URL, program InfoPath dokáže ignorovať medzery medzi slovami.

Formuláre prehľadávača

Prispôsobenie nastavenia na odoslanie údajov späť na server

Karta Formuláre prehľadávača sa zobrazí len pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. To vám umožní na ovládací prvok, či údaje odoslať na server, keď používatelia meniť údaje v poli textu vo formáte RTF.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×