Možnosti prispôsobenia opakujúcej sa sekcie

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po vložení opakujúcej sa sekcie do šablóny formulára môžete sekciu prispôsobiť zmenou vlastností a nastavenia v dialógovom okne Opakujúca sa sekcia - vlastnosti. Ak chcete otvoriť toto dialógové okno, v šablóne formulára dvakrát kliknite na opakujúcu sa sekciu, ktorej vlastnosti chcete zmeniť.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré spôsoby, pomocou ktorých možno prispôsobiť opakujúcu sa sekciu, a možné dôvody pre ich použitie. Tabuľka nepopisuje podrobné postupy týkajúce sa možností v dialógovom okne Opakujúca sa sekcia - vlastnosti, poskytuje však všeobecný prehľad o možnostiach, ktoré sú k dispozícii.

Poznámky: 

  • Ak navrhujete šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, niektoré funkcie v dialógovom okne Opakujúca sa sekcia - vlastnosti nie sú k dispozícii. Nemôžete napríklad povoliť nastavenie, ktoré umožňuje používateľom vkladať sekcie vodorovne vedľa seba.

  • Ak je šablóna formulára založená na databáze, schéme alebo inom existujúcom zdroji údajov, nie je možné prispôsobiť všetky parametre ovládacieho prvku. Veľkosť kontrolného prvku sa bude môcť meniť, avšak názov poľa a skupiny, ktorý je odvodený od existujúceho zdroja údajov, nebude možné zmeniť.

Karta

Úloha

Podrobnosti

Údaje

Zmena názvu skupiny

Pri návrhu šablóny nového, prázdneho formulára, môžete zmeniť predvolené pole alebo skupina názov ovládacieho prvku na inú hodnotu, ktorá je rozpoznať pri práci so zdrojom údajov. Napríklad v šablóne formulára poistenia skupinu s názvom "Závislé" je zrozumiteľnejšie než skupinu s názvom "skupina1".

Poznámka: Zmenou názvu skupiny sa nezmení väzba medzi opakujúcou sa sekciou v šablóne formulára a opakujúcou sa sekciou v zdroji údajov. Ak potrebujete vytvoriť väzbu na inú opakujúcu sa sekciu, kliknite pravým tlačidlom na opakujúcu sa sekciu a potom v kontextovej ponuke na príkaz Zmeniť väzbu.

Údaje

Zabránenie používateľom vkladať a odstraňovať sekcie

Políčko Povoliť používateľom vkladanie a odstraňovanie sekcií je predvolene začiarknuté. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, používatelia nebudú môcť vložiť ani odstrániť sekcie v opakujúcej sa sekcii. Táto možnosť je vhodná pre účely výkazníctva, keď chcete zobraziť opakujúce sa údaje, ale nechcete, aby používatelia menili údaje alebo pridávali ďalšie sekcie.

Údaje

Prispôsobenie príkazov ponuky

Kliknutím na tlačidlo Upraviť môžete ďalej upraviť vlastnosti sekcie. Môžete napríklad otvoriť dialógové okno Prispôsobiť príkazy, v ktorom môžete prispôsobiť názvy a umiestnenie príkazov ponuky, ktoré slúžia a vloženie alebo odstránenie sekcií vo formulári používateľa. Možno tak zjednodušiť používanie formulára. Do ponuky Úpravy môžete napríklad pridať vlastné príkazy, pomocou ktorých môžu používatelia odstrániť opakujúce sa sekcie z formulára.

Údaje

Zobrazenie alebo prispôsobenie textu pomôcky

Políčko Zobraziť tlačidlo Vložiť a text pomôcky je predvolene začiarknuté. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak nechcete, aby používatelia videli text pomôcky vo formulári, alebo môžete tento text pomôcky prispôsobiť. Ak máte napríklad šablónu poisťovacieho formulára, v ktorom majú používatelia vložiť rodinných príslušníkov do opakujúcej sa sekcie, môžete zmeniť text „Vložiť položku“, ktorý sa zobrazí pod opakujúcou sa sekciou, na text „Vložiť ďalších rodinných príslušníkov“.

Údaje

Použitie pravidiel

Kliknutím na tlačidlo Pravidlá otvoríte dialógové okno Pravidlá, v ktorom môžete použiť pravidlá na vykonanie akcií, keď používatelia vložia ovládacie prvky alebo s nimi pracujú v opakujúcej sa sekcii.

Zobrazenie

Pridanie podmieneného formátovania

Kliknite na položku Podmienené formátovanie na otvorenie dialógového okna Podmienené formátovanie, kde môžete zmeniť vzhľad ovládacieho prvku, vrátane jeho viditeľnosti, na základe hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do formulára. Môžete napríklad skryť opakujúcej sa sekcie vždy, keď používateľ zruší začiarknutie určitého políčka vo formulári.

Zobrazenie

Umožnenie používateľom vkladať sekcie v usporiadaní vedľa seba, nie jednu za druhou

V predvolenom nastavení je vybratá možnosť Opakovať zvislo. Znamená to, či používatelia pridávaní opakujúcej sa sekcie, ktoré sa zobrazia vo zvislom usporiadaní po dĺžke formulára. Môžete vybrať na opakujúcu sa časť vodorovne rozbaľte namiesto toho. Umožňuje vytvárať úplne iné rozloženie. Môžete napríklad vytvoriť šablónu formulára, ktorý sa podobá kalendára. Možnosť opakovať vodorovne nie je podporovaná v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Zobrazenie

Filtrovanie údajov

Kliknutím na tlačidlo Filtrovať údaje otvoríte dialógové okno Filtrovať údaje, v ktorom môžete povoliť používateľom filtrovať údaje v opakujúcej sa sekcii na základe hodnôt zadaných alebo vybratých používateľom na inom mieste formulára. Ak použijete opakujúcu sa sekciu napríklad na získanie informácií o aktuálnych projektoch, môžete navrhnúť zoznam, v ktorom môžu používatelia filtrovať projekty podľa ich stavu. Filtrovanie údajov nie je podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Predloha alebo podrobnosti

Nastavenie vzťahu predlohy a podrobností

Na karte Predloha alebo podrobnosti môžete nastaviť vzťah predlohy a podrobností medzi opakujúca sa tabuľka (ovládací prvok predlohy) a opakujúcou sa sekciou (ovládací prvok podrobností). Ak nastavíte takýto vzťah, súvisiace údaje sa zobrazia v opakujúcej sa sekcii na základe položky, ktorú používateľ vyberie v opakujúcej sa tabuľke. Ovládacie prvky predlohy a podrobností nie sú podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Veľkosť

Úprava veľkosti, odsadenia a okrajov

Veľkosť ovládacieho prvku je možné určiť manuálne zadaním hodnôt do políčok Výška a Šírka. Medzeru medzi vnútornou a vonkajšou stranou ovládacieho prvku je možné upraviť zmenou vyplnenia, čo je veľkosť medzery medzi priestorom medzipamäte obklopujúcim obsahy ovládacích prvkov. Môžu to byť tiež okraje, ktoré predstavujú veľkosť medzery medzi orámovaním ovládacieho prvku a ktorýmkoľvek obkolesujúcim textom alebo ovládacími prvkami na šablóne formulára.

Spresnenie

Zmena poradia indexu prvku

Môžete zmeniť pozíciu ovládacieho prvku v celkovom poradí prvkov v šablóne formulára. Poradie prvkov je poradie, v ktorom vo formulári prechádzate z jedného poľa alebo objektu na ďalšie po stlačení klávesu TAB alebo SHIFT+TAB. Predvolené nastavenie indexu prvku pre všetky ovládacie prvky v šablóne formulára je 0, ale poradie prvkov začína s hodnotou 1. To znamená, že ľubovoľný ovládací prvok s hodnotou 1 v poli Index prvku bude po stlačení klávesu TAB aktivovaný ako prvý. Ľubovoľný ovládací prvok s hodnotou 2 v poli Index prvkubude aktivovaný ako druhý a tak ďalej. Ovládacie prvky s hodnotou 0 v poli Index prvku budú aktivované ako posledné v poradí prvkov. Ak chcete v poradí prvkov preskočiť niektoré ovládacie prvky, zadajte hodnotu -1 do poľa Index prvku.

Spresnenie

Zadanie obrazovkového komentára

Ak chcete, aby sa používateľom pri prechode ukazovateľa myši cez ovládací prvok zobrazoval vysvetľujúci komentár, zadajte požadovaný text do poľa Obrazovkový komentár. Pomôcky na zjednodušenie ovládania, ako sú napríklad pomôcky na prezeranie obrazovky, ktoré sprístupňujú informácie na obrazovke vo forme syntetizovanej reči alebo ako obnoviteľné zobrazenie v Braillovom písme, často využívajú obrazovkové komentáre na interpretáciu informácií používateľom.

Spresnenie

Určenie a prispôsobenie nastavení zlučovania

Kliknite na položku Zlúčiť nastavenia môžete určiť spôsob zobrazenia údajov, ktoré používatelia zadávajú do ovládacieho prvku pri kombinácii viacerých formulárov. Môžete napríklad zmeniť poradie, v ktorom sa vkladajú opakujúcej sa sekcie v cieľovom formulári.

Spresnenie

Získanie identifikátorov ViewContext alebo XmlToEdit pre opakujúcu sa sekciu

Pomocou hodnoty ViewContext alebo XmlToEdit môžete identifikovať ovládací prvok v kóde. Ak poznáte napríklad hodnotu ViewContext, môžete ju použiť s metódou ExecuteAction objektu View na naprogramovanie akcie úpravy údajov XML, ktoré sú viazané na ovládací prvok. Podobne, ak poznáte hodnotu XmlToEdit, môžete ju použiť s metódou ExecuteAction objektu View na naprogramovanie vloženia alebo odstránenia výskytov opakujúceho sa ovládacieho prvku. Môžete určiť akciu xCollection, napríklad xCollection::insert alebo xCollection::removeAll, a názov XmlToEdit, ktorý identifikuje príslušnú položku xCollection, s ktorou sa má pracovať.

Formuláre prehľadávača

Prispôsobenie nastavenia na odoslanie údajov späť na server

Karta Formuláre prehľadávača sa zobrazí len pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. To vám umožní na ovládací prvok, či údaje odoslať na server, keď používatelia vloženie alebo odstránenie sekcií vo formulári.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×