Možnosti prispôsobenia bloku textu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po vložení bloku textu do šablóny formulára môžete blok textu prispôsobiť zmenou vlastností a nastavenia v dialógovom okne Blok textu - vlastnosti. Ak chcete otvoriť toto dialógové okno, v šablóne formulára dvakrát kliknite na blok textu, ktorého vlastnosti chcete zmeniť.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré spôsoby, pomocou ktorých možno prispôsobiť blok textu, a možné dôvody pre ich použitie. Tabuľka nepopisuje podrobné postupy týkajúce sa možností v dialógovom okne Blok textu - vlastnosti, poskytuje však všeobecný prehľad o možnostiach, ktoré sú k dispozícii.

Poznámky: 

  • Ak navrhujete šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, niektoré funkcie v dialógovom okne Blok textu - vlastnosti nie sú k dispozícii. Nie sú napríklad podporované zlomy odsekov.

  • Ak je šablóna formulára založená na databáze, schéme alebo inom existujúcom zdroji údajov, nie je možné prispôsobiť všetky parametre ovládacieho prvku. Veľkosť kontrolného prvku sa bude môcť meniť, avšak názov poľa a skupiny, ktorý je odvodený od existujúceho zdroja údajov, nebude možné zmeniť.

Karta

Úloha

Podrobnosti

Údaje

Zmena priradeného názvu poľa

Pri návrhu šablóny nového, prázdneho formulára, môžete zmeniť predvolené pole alebo skupina názov ovládacieho prvku na inú hodnotu, ktorá je rozpoznať pri práci so zdrojom údajov. Napríklad pole s názvom "Predajca" je zrozumiteľnejšie než pole s názvom "pole1".

Poznámka: Zmenou názvu poľa sa nezmení väzba medzi blokom textu a poľom v zdroji údajov. Ak potrebujete vytvoriť väzbu bloku textu na iné pole, kliknite pravým tlačidlom na blok textu a potom v kontextovej ponuke na príkaz Zmeniť väzbu.

Údaje

Zmena typu údajov

Keď navrhujete novú, prázdnu šablónu formulára, môžete zmeniť predvolený typ údajov pre ovládací prvok. Predvolený typ údajov pre blok textu je Textové (string), toto nastavenie však môžete zmeniť. Ak chcete, aby používatelia napríklad zadali do bloku textu Suma transakcie sumu v britských librách, môžete vybrať typ údajov Celočíselné (integer) a nastaviť možnosti formátovania tak, aby sa hodnoty zadané do bloku textu zobrazili so symbolom meny pre britskú libru (£).

Ďalšie informácie o typoch údajov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy údajov, ktoré sú k dispozícii pre bloky textu.

Typ údajov

Popis

Textové (string)

Slúži na zadanie údajov, ako sú mená, adresy, telefónne čísla, rodné čísla a pod.

Celočíselné (integer)

Slúži na zadanie kladných a záporných celých čísel, napríklad 1234, –1234 alebo $1234.

Desatinné (double)

Slúži na zadanie čísel s desatinnými miestami, napríklad 1234,12; –1234,12 alebo $1234,12.

Typ True/False (boolean)

Slúži na zadanie údajov, ktoré majú hodnotu 1 (pravda) alebo 0 (nepravda).

Prepojenie (anyURI)

Používanie hypertextových prepojení, napríklad cesty Universal Naming Convention (UNC) alebo Uniform Resource Locator (URL).

Dátumové (date)

Slúži na zadanie dátumov, napríklad 14.3.2007 alebo 14. marca 2007.

Časové (time)

Slúži na zadanie časových hodnôt, napríklad 9:46:55 alebo 09:46.

Dátum a čas (dateTime)

Slúži na zadanie dátumu a času, napríklad 14.3.2007 11:30.

Údaje

Zadanie predvolenej hodnoty

Ak chcete predvolený text zobrazovať vo vnútri ovládacieho prvku pri prvom otvorení formulára, môžete zadať text do poľa hodnota. Môžete použiť aj hodnotu iného poľa v zdroji údajov ako predvolenú hodnotu pre ovládací prvok. Predvolené hodnoty sa líšia od zástupný text (čo je popísané ďalej v tomto článku) v tom, že sa vždy ukladajú ako údaje v súbore formulára (.xml).

Údaje

Zobrazenie výsledkov výpočtu

Ak chcete zobraziť výsledky výpočtu v ovládacom prvku, kliknite na položku Vložiť vzorec Obrázok tlačidla vedľa poľa hodnota, ku ktorému chcete priradiť vzorcov a funkcií na ovládací prvok. Môžete napríklad vytvoriť vzorec, ktorý vypočíta súčet stĺpca čísel v opakujúcej sa tabuľke pomocou bloku textu v spojení s funkciou SUM . Alebo funkciu dnes môžete priradiť ku konkrétnej textového poľa tak, že keď používateľ otvorí formulár, do tohto textového poľa zobrazí aktuálny dátum.

Údaje

Nastavenie blok textu ako povinného

Ak chcete vizuálne pripomenúť používateľom, aby zadali údaje do ovládacieho prvku, začiarknite políčko Nemôže byť prázdne. Keď používatelia otvoria formulár, v ovládacom prvku sa zobrazí červená hviezdička, ktorá ich upozorní, že ovládací prvok nemôže zostať prázdny. Používatelia nemôžu odoslať údaje, pokiaľ nezadajú určitú hodnotu do tohto ovládacieho prvku.

Údaje

Pridanie overovania údajov

Kliknite na položku Overenie údajov môžete určiť pravidlá overovania údajov pre ovládací prvok. Napríklad, ak potrebujete zadať v konkrétnom formáte časť čísla – tri čísla, potom pomlčka a dve ďalšie čísla, môžete použiť overovanie údajov zabezpečiť, aby používatelia dodržiavajú tento formát.

Údaje

Použitie pravidiel

Keď kliknite na tlačidlo Pravidlá, môžete vytvoriť pravidlo, pomocou ktorého sa automaticky vykoná jedna alebo viacero akcií pri zmene hodnoty ovládacieho prvku. Ak napríklad vo formulári objednávky používateľ zadá do bloku textu Množstvo číslo väčšie ako 10, pomocou pravidla môžete zobraziť správu s textom „V prípade objednania viac ako 10 rôznych položiek sa môže dodanie oneskoriť.“ Takisto môžete vytvoriť pravidlo na automatické načítanie aktualizovaných údajov z externého zdroja údajov. Napríklad vo formulári na objednávku tovaru na sklad môžete pomocou pravidla načítať a zobraziť v bloku textu aktuálne ceny tovarov v reálnom čase, buď pri otvorení formulára alebo keď používateľ tieto údaje požaduje.

Zobrazenie

Zobrazenie textu zástupného symbolu

Ak chcete používateľom poradiť, aké údaje majú vložiť do bloku textu, text pomôcky môžete zadať do poľa Zástupný symbol. Napríklad v bloku textu Počet nocí v hoteli možno pomocou textu zástupného symbolu upozorniť používateľov, aký typ údajov je potrebné zadať.

Tak ako predvolená hodnota, aj text zástupného symbolu sa zobrazí vo vnútri textového ovládacieho prvku, keď používateľ otvorí formulár prvýkrát. Text zástupného symbolu sa líši od predvolených hodnôt v týchto prípadoch:

  • Text zástupného symbolu sa nikdy neuloží ako údaj v súbore formulára (.xml).

  • Na rozdiel od predvolenej hodnoty, ktorá sa vo vnútri ovládacieho prvku zobrazí ako normálny text, text zástupného symbolu sa vždy zobrazí ako stlmený.

  • Na rozdiel od predvolenej hodnoty, text zástupného symbolu nie je podporovaný v šablónach formulárov, ktoré sú kompatibilné s prehľadávačom.

Zobrazenie

Nastavenie bloku textu iba na čítanie

Ak chcete zabrániť používateľom meniť obsah ovládacieho prvku, vyberte iba na čítanie začiarknite políčko. Napríklad, ak používate textové pole na zobrazenie výsledkov vzorca, môžete textového poľa zabrániť používateľom písať do tohto výsledku iba na čítanie. Iba na čítanie textového poľa nezobrazí sivou vo formulári, používatelia nebudú môcť z údaje zadané do textového poľa.

Zobrazenie

Vypnutie kontroly pravopisu alebo funkcie Automatické dokončovanie

Ak chcete zabrániť používateľom kontrolovať pravopis textu v ovládacom prvku určenom na zadávanie textu alebo automaticky používať predchádzajúce texty zadané do tohto ovládacieho prvku vo formulári, zrušte začiarknutie políčok Povoliť kontrolu pravopisu a Povoliť funkciu Automatické dokončovanie, ktoré sú predvolene začiarknuté. Kontrolu pravopisu môžete vypnúť napríklad pre bloky textu, ktoré obsahujú vlastné mená. Funkciu Automatické dokončovanie môžete vypnúť z dôvodu ochrany osobných údajov, napríklad ak bude formulár používať viacero osôb.

Zobrazenie

Povolenie zadania viacerých riadkov textu používateľom

Ak chcete, aby sa v bloku textu zobrazil viac ako jeden riadok textu, začiarknite políčko Viac riadkov. Potom sa môžete rozhodnúť, či chcete povoliť zlomy odsekov v bloku textu.

Zobrazenie

Povolenie zlomov odsekov

Ak začiarknete políčko Viac riadkov a chcete, aby používatelia mohli zadávať do bloku textu odseky údajov, začiarknite políčko Prerušenia odsekov. Môže to byť užitočné v prípade, že chcete, aby používatelia odpovedali v bloku textu na voľne formulovanú otázku vyžadujúcu dlhšiu odpoveď, údaje však majú byť vo formáte obyčajného textu, pretože ich používatelia nakoniec odošlú do databázy. Ak začiarknete políčko Viac riadkov v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom, nebudete môcť zrušiť začiarknutie políčka Prerušenia odsekov.

Zobrazenie

Povolenie zalamovania textu

Ak začiarknete políčko Viac riadkov, program InfoPath automaticky začiarkne políčko Zalomiť text, takže text bude počas zadávania používateľom do bloku textu prechádzať z jedného riadka na druhý. Ak je zalamovanie textu povolené, môžete vybrať možnosti posúvania v zozname Posúvanie. Môžete napríklad nastaviť, aby sa v bloku textu zobrazili posúvače, ak používatelia zadajú viac textu, ako možno v bloku textu predvolene zobraziť. Aby posúvanie pracovalo správne, blok textu musí mať pevnú výšku a šírku. Ak začiarknete políčko Viac riadkov v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom, nebude možné zrušiť začiarknutie políčka Zalomiť text ani vybrať možnosti v zozname Posúvanie.

Zobrazenie

Obmedzenie počtu znakov

Ak chcete k bloku textu priradiť limit počtu znakov, začiarknite políčko Obmedziť blok textu na a zadajte povolený počet znakov. Napríklad v šablóne formulára personálneho oddelenia môžete pomocou tejto funkcie zabrániť používateľom zadať viac ako päť znakov do bloku textu Identifikácia zamestnanca. Ak je šablóna formulára pripojená k databáze alebo externej schéma XML a v tomto zdroji údajov existujú požiadavky na maximálny počet znakov, program Microsoft Office InfoPath automaticky zobrazí chybu overovania údajov, ak používatelia prekročia tieto limity pri vypĺňaní formulára založeného na tejto šablóne formulára. Ak chcete, aby sa kurzor presunul automaticky na nasledujúci ovládací prvok vo formulári po dosiahnutí limitu počtu znakov zadaných používateľom, začiarknite políčko Po dosiahnutí limitu sa automaticky presunúť na ďalší ovládací prvok. Automatické presunutie kurzora na ďalší ovládací prvok nie je podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Zobrazenie

Pridanie podmieneného formátovania

Kliknite na položku Podmienené formátovanie na otvorenie dialógového okna Podmienené formátovanie, kde môžete zmeniť vzhľad ovládacieho prvku, vrátane jeho viditeľnosti, na základe hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do formulára. Napríklad v šablóne formulára zostava predaja si môžete použiť podmienené formátovanie upozorniť používateľa, že suma minúť je väčší ako objem rozpočtu.

Veľkosť

Úprava veľkosti, odsadenia a okrajov

Veľkosť ovládacieho prvku je možné určiť manuálne zadaním hodnôt do políčok Výška a Šírka. Medzeru medzi vnútornou a vonkajšou stranou ovládacieho prvku je možné upraviť zmenou vyplnenia, čo je veľkosť medzery medzi priestorom medzipamäte obklopujúcim obsahy ovládacích prvkov. Môžu to byť tiež okraje, ktoré predstavujú veľkosť medzery medzi orámovaním ovládacieho prvku a ktorýmkoľvek obkolesujúcim textom alebo ovládacími prvkami na šablóne formulára.

Veľkosť

Zarovnanie bloku textu s menovkou

Lepšie zarovnáte text vo vnútri ovládacieho prvku s menovkou kliknite na tlačidlo Zarovnať. Program InfoPath automaticky upraví ovládacieho prvku výšky, dolného odsadenia a dolnej nastavenia okrajov podľa potreby.

Spresnenie

Zadanie obrazovkového komentára

Ak chcete, aby sa používateľom pri prechode ukazovateľa myši cez ovládací prvok zobrazoval vysvetľujúci komentár, zadajte požadovaný text do poľa Obrazovkový komentár. Pomôcky na zjednodušenie ovládania, ako sú napríklad pomôcky na prezeranie obrazovky, ktoré sprístupňujú informácie na obrazovke vo forme syntetizovanej reči alebo ako obnoviteľné zobrazenie v Braillovom písme, často využívajú obrazovkové komentáre na interpretáciu informácií používateľom.

Spresnenie

Zmena poradia indexu prvku

Môžete zmeniť pozíciu ovládacieho prvku v celkovom poradí prvkov v šablóne formulára. Poradie prvkov je poradie, v ktorom vo formulári prechádzate z jedného poľa alebo objektu na ďalšie po stlačení klávesu TAB alebo SHIFT+TAB. Predvolené nastavenie indexu prvku pre všetky ovládacie prvky v šablóne formulára je 0, ale poradie prvkov začína s hodnotou 1. To znamená, že ľubovoľný ovládací prvok s hodnotou 1 v poli Index prvku bude po stlačení klávesu TAB aktivovaný ako prvý. Ľubovoľný ovládací prvok s hodnotou 2 v poli Index prvkubude aktivovaný ako druhý a tak ďalej. Ovládacie prvky s hodnotou 0 v poli Index prvku budú aktivované ako posledné v poradí prvkov. Ak chcete v poradí prvkov preskočiť niektoré ovládacie prvky, zadajte hodnotu -1 do poľa Index prvku.

Spresnenie

Priradenie klávesovej skratky

Do poľa Prístupový kláves môžete zadať číslicu alebo písmeno, ktoré určia klávesovú skratku. Klávesové skratky umožňujú používateľom prejsť na ovládací prvok jednoduchým stlačením kombinácie klávesov namiesto použitia myši. Ak sa v šablóne formulára rozhodnete používať klávesové skratky, mali by ste o nich informovať ostatných používateľov. Ak napríklad vytvoríte klávesovú skratku (ALT+S) pre textové pole Predajca, ostatných používateľov o nej môžete informovať tak, že ju uvediete za menovkou textového poľa.

Spresnenie

Určenie alebo prispôsobenie akcií zlučovania

Kliknite na položku Zlúčiť nastavenia môžete určiť spôsob zobrazenia údajov, ktoré používatelia zadávajú do ovládacieho prvku pri kombinácii viacerých formulárov. Môžete napríklad vložiť znak pred text z textového poľa určitým slovom alebo jednotlivé položky bloku textu bodkočiarkou.

Spresnenie

Získanie identifikátora ViewContext bloku textu

Môžete použiť hodnotu ViewContext identifikovať ovládací prvok v kóde. Napríklad, ak poznáte hodnotu ViewContext, túto hodnotu môžete použiť s metódou ExecuteAction objektu zobrazenie pomocou programovania vykonávať akcie úpravy údajov XML, ktorý je viazaný ovládací prvok.

Spresnenie

Zadanie a prispôsobenie vstupného rozsahu

Ak chcete pre ovládací prvok určiť typ vstupu používateľa, kliknite na položku Rozsah vstupu. Tým sa môže uľahčiť rozpoznanie písaného textu a hlasového vstupu pre ovládací prvok. Ak napríklad pre ovládací prvok používate rozsah vstupu IS_URL, program InfoPath dokáže ignorovať medzery medzi slovami.

Formuláre prehľadávača

Prispôsobenie nastavenia na odoslanie údajov späť na server

Karta Formuláre prehľadávača sa zobrazí len pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. To vám umožní na ovládací prvok, či údaje odoslať na server, keď používatelia meniť údaje do textového poľa.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×