Možnosti a typy stĺpcov v zozname a knižnici

Možnosti a typy stĺpcov v zozname a knižnici

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Typ stĺpca určuje, ako sa údaje uložia a zobrazia v zozname alebo knižnici. Ak chcete vytvoriť stĺpec pre zoznam alebo knižnicu, môžete vybrať typ stĺpca, ktorý označuje typ údajov, ktoré chcete uložiť v stĺpci, ako napríklad čísla len, formátovaný text alebo číslo, ktoré sa počíta automaticky. Stĺpce sa potom pridajú do jedného alebo viacerých zobrazení zoznamu alebo knižnice, aby ste mohli zobraziť údaje zmysluplne.

V nasledujúcich častiach sa nachádzajú informácie o predvolených typoch stĺpcov, ktoré je možné vytvárať, a o tom, kedy je vhodné použiť jednotlivé typy stĺpcov. V závislosti od organizácie môžu byť k dispozícii ďalšie typy stĺpcov.

Stĺpce pomáhajú vytvoriť prehľadné zobrazenia položiek v zozname alebo knižnici. Pomocou stĺpcov môžete zoraďovať, zoskupovať a filtrovať položky a tiež automaticky vypočítavať údaje týkajúce sa položiek a zobraziť výsledky príslušných výpočtov. Stĺpce tiež umožňujú určiť, aké informácie o položke je potrebné zadať pri pridaní položky do zoznamu alebo knižnice. Po pridaní položky sa zobrazí formulár s poľami a možnosťami na zadanie informácií. Pri vytvorení zoznamu alebo knižnice sa určité stĺpce, ako sú napríklad Názov a Zmenil:, vytvoria automaticky. Na základe vlastných potrieb môžete vytvoriť ďalšie stĺpce. Vytvorené stĺpce určujú, aké polia a možnosti sa zobrazia v príslušnom formulári a aké stĺpce je možné pridať do zobrazení zoznamu alebo knižnice.

Požadovaný typ stĺpca sa určí pri vytvorení stĺpca. V niektorých prípadoch je tiež možné pre existujúci stĺpec vybrať iný typ stĺpca, závisí to však od druhu a množstva údajov aktuálne v stĺpci uložených. Zmenou typu stĺpca pre existujúci stĺpec sa môžu poškodiť údaje, ktoré sú v stĺpci už uložené. Z týchto dôvodov je dôležité rozhodnúť, aký druh údajov sa má ukladať, už pred vytvorením stĺpca. Pri výbere požadovaného typu údajov zvážte nasledujúce skutočnosti:

 • Aký druh údajov sa má ukladať? Len písmená? Len čísla? Formátovaný text? Nie je možné napríklad ukladať písmená v stĺpci typu Číslo. Na výber najvhodnejšieho typu stĺpca je potrebné v prvom rade vedieť, aký druh údajov chcete ukladať.

 • Chcete údaje používať v rámci finančných výpočtov? Ak áno, najlepšou možnosťou je typ stĺpca Mena.

 • Chcete údaje používať v rámci matematických výpočtov? Aké presné musia byť príslušné výpočty? Počítať sa dajú údaje v stĺpcoch Číslo alebo Mena, nie však v stĺpci Text. Výpočty v stĺpci Mena sú najpresnejšie.

 • Ako chcete zoradiť údaje v stĺpci? Stĺpec textu, čísel sú zoradené ako reťazce znakov (1, 10, 100, 2, 20, 200 a podobne), nie ako číselné hodnoty. Ak chcete zoradiť čísla ako číselné hodnoty, použite stĺpec číslo alebo mena. Tiež mnohé formáty dátumu zoradiť správne, ak sú uložené v stĺpci Text. Ak chcete zabezpečiť správne zoradenie dátumov, použite stĺpec dátumu a času.

 • Chcete zabezpečiť, aby sa do stĺpca zadali informácie? V takom prípade môžete stanoviť, že stĺpec je povinný, a potom nebude možné pridať položku bez súčasného zadania príslušných informácií.

Tento typ poľa stĺpca môžete použiť na zhromaždenie a zobrazenie malých množstiev neformátovaného textu v jednom riadku vrátane nasledujúcich druhov textu:

 • iba text, ako sú napríklad mená, priezviská a názvy oddelení,

 • kombinácie textu a čísel, ako sú napríklad adresy a čísla účtov,

 • čísla, ktoré sa nepoužívajú vo výpočtoch, ako sú napríklad identifikačné čísla zamestnancov, telefónne čísla, poštové smerovacie čísla a výrobné čísla.

Jeden riadok textového stĺpca zobrazí 255 znakov v jednom riadku. Ak vytvárate stĺpec pre zoznam alebo knižnicu a chcete naraz zobraziť formátovaný text alebo viac ako jeden riadok textu, vytvorenie stĺpca viaceré riadky textu. Môžete zmeniť existujúci stĺpec jeden riadok textu na viaceré riadky textu stĺpca bez straty údajov, ktoré sú uložené v stĺpci už.

Stĺpec typu Jeden riadok textu môžete prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Priradenie limitu počtu znakov    Nastavenie maximálny počet znakov, ktoré chcete obmedziť počet znakov. Napríklad, ak stĺpci sú uložené päťciferné zamestnanca identifikačné čísla, môžete použiť túto funkciu Ak chcete zabezpečiť, aby ľudia zadajte iba päť znakov.

 • Zobrazenie predvolenej hodnoty    Automatické zobrazovanie konkrétneho textu, keď niekto pridá novú položku zároveň ľudí zadajte iný text, ak je potrebné urobiť tak. Keď nastavíte predvolenú hodnotu, ľudia môžete zadať informácie rýchlejšie prijatím predvolené, ak budete musieť zmeniť. Napríklad, ak stĺpec obsahuje názov spoločnosti priradené k projektu a vaša organizácia pracuje s konkrétnej spoločnosti väčšina projektov, môžete zadať názov spoločnosti ako predvolenú hodnotu. Ako výsledok, názov spoločnosti sa automaticky zobrazí pri nového projektu sa pridá do zoznamu, a členovia tímu nemajú zadajte názov.

  Predvolenou hodnotou môže byť buď určený text, alebo výsledok výpočtu, čo sa nazýva vypočítaná hodnota. Vypočítané hodnoty sú užitočné, keď chcete automaticky zobraziť určený text, ale príslušný text sa líši v závislosti od toho, kto pridal položku, kedy sa položka pridala, alebo v závislosti od iných skutočností. Ak chcete použiť vypočítanú hodnotu, ako predvolenú hodnotu zadajte namiesto konkrétneho textu vzorec. Pomocou vzorca sa hodnota môže vypočítať na základe informácií v iných stĺpcoch alebo na základe systémových funkcií, ako sú napríklad [dnes] na označenie aktuálneho dátumu alebo [ja] na zobrazenie mena osoby, ktorá pridáva alebo upravuje príslušnú položku

  Možnosti pre jeden stĺpec riadok textu

Pridajte údaje o polohe vo formáte RTF z mapy Bing alebo z adresára organizácie. Umiestnenie stĺpca poskytuje ďalšie stĺpce na filtrovanie, zoradenie a vyhľadávanie súvisiace informácie vrátane adresa, mesto alebo štát.

Použite tento typ poľa stĺpca v zozname alebo knižnici na zhromaždenie a zobrazenie formátovaný text alebo dlhý text a čísla na viac ako jeden riadok, ako je napríklad Popis produktu. Viaceré riadky textu stĺpca môžu obsahovať maximálne 63,999 znaky a môžete určiť počet riadkov textu, ktorý chcete zobraziť, keď ľudia zadajte informácie o položke. Tento typ stĺpca zobrazí celý text, keď stĺpec zobrazuje v zozname alebo knižnici.

Stĺpec typu Viaceré riadky textu môžete prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Priradenie limit zobrazenia    Toto obmedzenie sa počet riadkov, ktoré sa zobrazia po ľudí zadajte informácie o položky počet riadkov na úpravu nastavenie. Napríklad, ak stĺpec ukladá dlhé poznámky o udalosti v kalendári, môžete zobraziť desať riadkov textu. Uľahčuje pre používateľov zadajte informácie, pretože môžete jednoducho vidieť celý text, ktorý začali. Naopak, ak stĺpec ukladá iba vety alebo o udalosti, môžete zobrazovať len dve alebo tri riadky textu.

  Ak ste priradili limit zobrazenia, nie ju obmedziť množstvo textu, ktorá sa zobrazí pri zobrazení stĺpca v zozname. všetky text zadaný v poli položky sa zobrazí v stĺpci.

 • Povoliť neobmedzenú dĺžku    (K dispozícii len v knižniciach dokumentov) Ak používate viaceré riadky textu v rámci knižnice dokumentov, môžete určiť, či pole nie je obmedzený na dĺžku.

 • Zapnutie alebo vypnutie formátovania textu    (K dispozícii iba v zoznamoch) Zadajte typ povoleného textu nastaví, či ľudia môžete použiť formátovanie, ako napríklad tučné písmo, kurzívu alebo farby textu. Existujú dve možnosti: obyčajný text, ktorý nepodporuje všetky možnosti formátovania; alebo rozšírený text vo formáte RTF, ktorý podporuje základné formátovanie, ako napríklad tučné písmo, kurzíva, zoznam s odrážkami alebo číslované zoznamy, farby textu a farby pozadia. Má aj ďalšie možnosti pre hypertextové prepojenia, obrázky a tabuľky.

 • Pripojenie zmien    (K dispozícii iba v zoznamoch) Ak riadenie verzií je povolené pre zoznam Doplniť zmeny do existujúceho textu určuje, či ľudia môžete pridať nový text informácií o položke bez toho, aby sa nahradí existujúci text danej položky. Ak sa rozhodnete nie pripojenie zmien, nový text informácií o položke, nahradí existujúci text danej položky v stĺpci. Ak sa rozhodnete pripojiť zmeny, ľudia môžete zadať ďalšie informácie o položke, prezrite text, ktorý bol predtým zadaný alebo dátum a čas, ktorý bol zadaný text. Pri zobrazení v zozname, nie ako pole do formulára položky stĺpec zobrazuje hypertextové prepojenie Zobraziť položky, namiesto textu a kliknutím na hypertextové prepojenie, ak chcete zobraziť všetky informácie uložené v stĺpci pre danú položku.

  Dôležité: Ak po vytvorení stĺpca túto možnosť vypnete, odstránia sa všetky informácie okrem najnovšej položky.

Možnosti pre viaceré liines stĺpec textu

Nastavenia pre zoznamy

Stĺpec s viacerými riadkami textu pre knižnice dokumentov

Nastavenie knižnice

Použite tento typ poľa stĺpca a umožnite ľuďom výber zo zoznamu možností, ktoré ste poskytli. Tento typ stĺpca je ideálne v prípadoch, kde sa chcete uistiť, že všetky údaje v stĺpci je konzistentné, pretože môžete obmedziť hodnoty, ktoré sú uložené v stĺpci.

Tip: Ak chcete obmedziť hodnoty v stĺpci len na hodnoty, ktoré sú uložené na lokalite, použite namiesto stĺpca typu Voľba stĺpec typu Vyhľadávanie. Ďalšie informácie o stĺpcoch typu Vyhľadávanie sú uvedené nižšie v tomto článku.

Stĺpec typu Voľba môžete prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Definovanie zoznamu možností    Poskytnite presný zoznam hodnôt, z ktorých je možné vybrať. Ak chcete poskytnúť tento zoznam, nahraďte vzorový text v poli Každú voľbu zadajte na samostatný riadok požadovanými hodnotami. Každú hodnotu zadajte do samostatného riadka. Ak chcete začať nový riadok, stlačte kláves ENTER.

 • Výber formátu zobrazenia    Povolenie viacerých výberov so začiarkavacími políčkami alebo jednu možnosť bez. Všimnite si, že SharePoint Online zobrazí iba prepínacích tlačidiel v klasickom SharePoint.

 • Povolenie ďalších vlastných možností voľby    Aby ľudia mohli zadať hodnotu, ktorá nie je zahrnutý v zozname možností zapnúť možnosti určené na vyplnenie. Pritom je vhodné, ak nie ste istí hodnoty, ktoré potrebujú používatelia zadávať o položkách. Ak chcete, aby ľudia používať len hodnoty, ktoré zadáte, vypnite možnosti určené na vyplnenie.

 • Zobrazenie predvolenej hodnoty    Automatický výber špecifickej hodnoty pri pridávaní novej položky s povolením možnosti vybrať v prípade potreby aj inú hodnotu. Predvolená hodnota umožňuje rýchlejšie zadávanie informácií. Ak sú v stĺpci uložené napríklad názvy spoločností priradených k projektu a organizácia v rámci väčšiny projektov spolupracuje s jednou konkrétnou spoločnosťou, názov tejto spoločnosti sa môže zadať ako predvolená hodnota. Názov príslušnej spoločnosti sa potom pri pridaní nového projektu do zoznamu zobrazí automaticky a členovia tímu ho nemusia vybrať.

  Predvolenou hodnotou môže byť buď určená hodnota, alebo výsledok výpočtu, čo sa nazýva vypočítaná hodnota. Vypočítané hodnoty sú užitočné, keď chcete v stĺpci automaticky zobraziť určený text, ale príslušný text sa líši v závislosti od toho, kto pridal položku, kedy sa položka pridala, alebo v závislosti od iných skutočností. Ak chcete použiť vypočítanú hodnotu, ako predvolenú hodnotu zadajte namiesto konkrétneho textu vzorec. Pomocou vzorca sa hodnota môže vypočítať na základe informácií v iných stĺpcoch alebo na základe systémových funkcií, ako sú napríklad [dnes] na označenie aktuálneho dátumu alebo [ja] na zobrazenie mena osoby, ktorá pridáva alebo upravuje príslušnú položku

Možnosti pre výber stĺpcov

Tento typ poľa stĺpca použiť na uloženie číselných hodnôt, ktoré nie sú peňažnými hodnotami.

Tipy na použitie stĺpca typu číslo alebo mena

Číslo a mena typy stĺpcov obsahujú číselné hodnoty. Číslo stĺpca použiť na uloženie číselných údajov pre matematické výpočty, ktoré nie sú finančných výpočtov alebo nevyžadujú vysoký stupeň presnosti. Použiť stĺpec mena na uloženie číselných údajov finančných výpočtov alebo v prípadoch, keď nechcete, aby round čísla vo výpočtoch. Na rozdiel od číslo stĺpca, stĺpec mena je presnosťou na 15 číslic naľavo od desatinnej čiarky a 4 číslice napravo. Číslo a mena typy stĺpcov obsahujú vopred definované formáty, ktoré určujú, ako sa zobrazuje údaje.

Stĺpec typu Číslo môžete prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Určenie minimálnych a maximálnych hodnôt    Obmedzte rozsah čísel, ktoré je možné zadať. Ak sa v stĺpci ukladá napríklad percentuálne množstvo dokončenej práce v rámci úlohy, môžete určiť hodnotu nula ako minimálnu hodnotu a hodnotu sto ako maximálnu úlohu. Ak sa v stĺpci ukladá počet účastníkov udalosti a chcete účastníkov obmedziť na určitý počet, môžete zadať maximálny počet účastníkov ako maximálnu hodnotu.

 • Zahrnutie desatinných miest    Určite, či čísla obsahujú desatinné miesta, a počet desatinných miest, ktoré sa majú ukladať. Ak bude v stĺpci potrebné ukladať čísla s viac než piatimi desatinnými miestami, pri výbere počtu desatinných miest môžete vybrať možnosť Automaticky. Výber možnosti Automaticky je vhodný aj v prípade, keď sa v stĺpci ukladajú výsledky výpočtov a chcete, aby výsledok bol čo najpresnejší. Ak však chcete zabezpečiť, aby všetky hodnoty v stĺpci mali rovnaký počet desatinných miest, je vhodné obmedziť počet desatinných miest na hodnotu nula (iba celé čísla) alebo na iný počet desatinných miest do hodnoty päť.

 • Zobrazenie predvolenej hodnoty    Automatické zobrazovanie konkrétneho čísla, keď niekto pridá novú položku zároveň ľudí zadajte iné čísla, ak je potrebné urobiť tak. Predvolená hodnota pomáha ľudí zadajte informácie rýchlejšie. Napríklad, ak stĺpec uchováva počet počítačov, ktoré má každý člen tímu a každý člen tímu obsahuje aspoň jeden počítač, zadajte hodnotu 1 predvolená hodnota. Výsledkom 1 sa automaticky zobrazí pri nová položka sa pridá do zoznamu, a členovia tímu nemajú a zadajte číslo.

  Predvolenou hodnotou môže byť buď určené číslo, alebo výsledok výpočtu, čo sa nazýva vypočítaná hodnota. Vypočítané hodnoty sú užitočné, keď chcete automaticky zobraziť určené číslo, ale príslušné číslo sa líši v závislosti od toho, kto pridal položku, kedy sa položka pridala, alebo v závislosti od iných skutočností. Ak chcete použiť vypočítanú hodnotu, ako predvolenú hodnotu zadajte namiesto konkrétneho čísla vzorec. Pomocou vzorca sa číslo môže vypočítať na základe informácií v iných stĺpcoch alebo na základe systémových funkcií.

 • Formátovanie čísla vo forme percentuálnej hodnoty    Zobraziť v percentách nastavenie umožňuje zobrazovať a ukladať číslo vyjadrené percentuálnou časťou a má zaobchádzať ako percentuálnu hodnotu, keď sa používa na výpočet iných hodnôt.

Možnosti pre číselných stĺpcov

Tento typ poľa stĺpca môžete použiť na ukladanie peňažných hodnôt.

Tipy na použitie stĺpca typu Číslo alebo Mena

V oboch typoch stĺpcov – Číslo aj Mena – sa ukladajú číselné hodnoty. Stĺpec typu Číslo môžete použiť na uloženie číselných údajov pre matematické výpočty, ktoré nie sú finančnými výpočtami alebo nevyžadujú vysoký stupeň presnosti. Stĺpec typu Mena môžete použiť na uloženie číselných údajov pre finančné výpočty alebo v prípadoch, keď nechcete vo výpočtoch zaokrúhľovať čísla. Na rozdiel od typu stĺpca Číslo sa v stĺpci typu Mena uvádzajú hodnoty s presnosťou na 15 miest naľavo od desatinnej čiarky a 4 miesta napravo od nej. V typoch stĺpcov Číslo aj Mena sa údaje zobrazujú na základe vopred definovaných formátov.

Možnosti meny stĺpcov

Stĺpec typu Mena môžete prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Určenie minimálnych a maximálnych hodnôt    Obmedzte rozsah hodnôt meny, ktoré je možné zadať. Ak sa v stĺpci ukladajú napríklad vykazované výdavky na udalosť a v rámci organizácie sa vykazovanie obmedzuje na množstvá v rámci určitého rozsahu, príslušné limity môžete určiť ako minimálnu a maximálnu hodnotu.

 • Zahrnutie desatinných miest    Určite, či hodnoty zahŕňajú desatinné miesta, a počet desatinných miest, ktoré sa majú ukladať. Pre hodnoty meny môžete vybrať dve desatinné miesta alebo v prípade, ak chcete ukladať iba zaokrúhlené hodnoty, môžete vybrať nula desatinných miest. Pre nepeňažné hodnoty používané vo výpočtoch, ktoré vyžadujú vysoký stupeň presnosti, sa môžete rozhodnúť obmedziť počet desatinných miest na hodnotu od nula do päť alebo s cieľom ukladania presnejších hodnôt môžete výberom položky Automaticky zabezpečiť automatické použitie vhodného počtu desatinných miest pre výsledok výpočtu.

 • Zobrazenie predvolenej hodnoty    Automatické zobrazenie špecifickej hodnoty pri pridávaní novej položky s povolením možnosti zadať v prípade potreby aj inú hodnotu. Predvolená hodnota umožňuje rýchlejšie zadávanie informácií. Ak sa v stĺpci ukladajú napríklad výdavky vynaložené na založenie nových účtov a tieto výdavky sú zvyčajne pre všetky nové účty rovnaké, môžete príslušnú hodnotu zadať ako predvolenú hodnotu. Daná hodnota sa potom pri pridaní novej položky do zoznamu zobrazí automaticky a členovia tímu nemusia zadávať číslo.

  Predvolenou hodnotou môže byť buď určená hodnota, alebo výsledok výpočtu, čo sa nazýva vypočítaná hodnota. Vypočítané hodnoty sú užitočné, keď chcete automaticky zobraziť určenú hodnotu, ale príslušná hodnota sa líši v závislosti od položky, od toho, kto pridal položku, kedy sa položka pridala, alebo v závislosti od iných skutočností. Ak chcete použiť vypočítanú hodnotu, ako predvolenú hodnotu zadajte namiesto konkrétneho textu vzorec. Pomocou vzorca sa hodnota môže vypočítať na základe informácií v iných stĺpcoch alebo na základe systémových funkcií.

 • Výber formátu meny    Uistite sa, že všetky hodnoty v stĺpci sú založené na tej istej meny výberom špecifického formátu meny pre stĺpec. Rozbaľovacie pole ponúka viac ako 100 krajiny možností, aby ste mohli určiť meny vo väčšine miestnych formátov.

Tento typ poľa stĺpca môžete použiť na ukladanie dátumov kalendára alebo dátumov s časom. Formát dátumov sa líši na základe miestnych nastavení pre lokalitu. Ak formát, ktorý požadujete, nie je dostupný, požiadajte správcu o pridanie podpory pre príslušnú oblasť na lokalitu.

Stĺpec typu Dátum a čas môžete prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zahrnutie len dátumu alebo dátumu aj s časom    Určite, či chcete zahrnúť len dátum kalendára alebo dátum kalendára aj s časom v rámci dňa.

 • Zobrazenie predvolenej hodnoty    Automatické zobrazenie špecifického dátumu alebo dátumu a času pri pridávaní novej položky s povolením možnosti zadať v prípade potreby aj inú hodnotu. Predvolená hodnota umožňuje rýchlejšie zadávanie informácií. Ak sa v stĺpci ukladá napríklad dátum vynaloženia výdavkov a väčšina výdavkov sa vynakladá v prvý deň fiškálneho roka, môžete zadať prvý deň fiškálneho roka ako predvolenú hodnotu. Príslušný dátum sa potom pri pridaní novej položky do zoznamu zobrazí automaticky a členovia tímu ho nemusia zadávať.

  Predvolenou hodnotou môže byť určená hodnota, dátum pridania položky do zoznamu alebo knižnice alebo výsledok výpočtu, čo sa nazýva vypočítaná hodnota. Vypočítané hodnoty sú užitočné, keď chcete automaticky zobraziť určený dátum alebo čas, ale príslušný dátum alebo čas sa líši v závislosti od položky. Ak chcete použiť vypočítanú hodnotu, ako predvolenú hodnotu zadajte vzorec. Pomocou vzorca sa hodnota môže vypočítať na základe informácií v iných stĺpcoch alebo na základe systémových funkcií, ako je napríklad funkcia [dnes] na označenie aktuálneho dátumu. Ak chcete, aby sa v stĺpci zobrazil napríklad dátum, ktorý bude 30 dní po aktuálnom dátume, do poľa Vypočítaná hodnota zadajte rovnicu =[DNES]+30.

Výber stĺpca dátum čas

Tento typ poľa stĺpca môžete použiť, ak chcete používateľom umožniť výber hodnôt na základe informácií, ktoré sú už na lokalite uložené. Ak chcete, aby sa v stĺpci ukladali názvy zákazníckych kont, ku ktorým sú priradení zamestnanci, a zoznam kont musí byť obmedzený na zoznam zákazníckych kont uvedený na lokalite, môžete vytvoriť stĺpec Vyhľadávanie zobrazujúci názvy zo zoznamu zákazníckych kont. Zoznam možností voľby v stĺpci Vyhľadávanie sa zobrazuje buď v rozbaľovacom poli nazvanom rozbaľovacia ponuka, alebo v poli so zoznamom, v závislosti od toho, či chcete používateľom povoliť výber viac ako jednej hodnoty.

Stĺpec typu Vyhľadávanie môžete prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Výber zdroja hodnôt vyhľadávania    Zadajte, ktoré zoznam, knižnicu alebo diskusného panela na lokalite, ktorá obsahuje hodnoty, ktoré chcete uložiť v stĺpci. Zdroj nemôže byť webová podlokalita, lokalita pracovného priestoru, wiki alebo blogu. Po zadaní zoznam, knižnicu alebo diskusného panela, ktorý chcete, môžete určiť, ktorý stĺpec v daný zoznam, knižnicu alebo diskusný panel obsahuje hodnoty, ktoré chcete používateľom umožniť vybrať z.

 • Povolenie viacerých výberov    Povoliť používateľom umožniť vybrať toľko hodnoty chcú, alebo Obmedzte počet hodnôt, ktoré môžete vybrať len jednu hodnotu. Ak ľudia si môžu vybrať viacero hodnôt, všetky hodnoty sa zobrazia v stĺpci oddelené bodkočiarkou (;).

 • Výber zobrazovaných stĺpcov    Môžete pridať jedného alebo viacerých stĺpcov na zobrazovanie špecifických hodnôt poľa pre tento typ stĺpca.

Dialógové okno Výber vyhľadávacieho stĺpca

Tento typ poľa stĺpca môžete použiť na ukladanie informácií typu Pravda/Nepravda alebo Áno/Nie, ako je napríklad informácia, či sa niekto zúčastní udalosti. Pri zadávaní informácií o položke sa stĺpec Áno/Nie zobrazuje ako jedno začiarkavacie políčko. Ak chcú členovia tímu uviesť odpoveď Áno, políčko začiarknu. Ak chcú členovia tímu uviesť odpoveď Nie, začiarknutie políčka zrušia.

Údaje zo stĺpca Áno/Nie je možné použiť vo výpočtoch pre iné stĺpce. V takom prípade sa hodnota Áno konvertuje na číselnú hodnotu jedna (1) a hodnota Nie sa konvertuje na číselnú hodnotu nula (0).

Stĺpec Áno/Nie môžete prispôsobiť výberom predvolenej hodnoty. Predvolená hodnota je výber, ktorý sa automaticky zobrazí pri pridaní novej položky. V prípade potreby je možné vybrať inú hodnotu. Pre stĺpec Áno/Nie môžete určiť, či sa začiarkavacie políčko má automaticky začiarknuť, čo vyjadruje hodnotu Áno, alebo nie, čo vyjadruje hodnotu Nie.

Možnosti Áno/žiadny stĺpec

Použite tento typ poľa stĺpca na poskytovanie zozname vyhľadávať ľudí a skupiny, z ktorých môžete vybrať ľudí, keď Pridanie alebo úprava položky. V zozname úloh, napríklad osoba alebo skupina stĺpca s názvom Priradené k môže poskytnúť zoznam ľudí, ktorí môžu byť priradené k úlohe. Obsah zoznamu závisí od toho, ako adresárovými službami a SharePoint skupiny nebol nakonfigurovaný pre danú lokalitu. Ak chcete prispôsobiť obsah zoznamu, obráťte sa na správcu.

Stĺpec typu Osoba alebo skupina môžete prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Povolenie viacerých výberov    Umožnite používateľom vybrať toľko možností, koľko chcú, alebo obmedzte počet možností výberu na iba jednu možnosť.

 • Zahrnutie alebo vylúčenie skupín používateľov    Určiť, či zoznam obsahuje len jednotlivcov, alebo navyše obsahuje e-mailové distribučné zoznamy a SharePoint skupiny. Napríklad v zozname úloh, môžete zahrnúť iba jednotlivcov, aby sa zabezpečila zodpovednosť jednotlivých úloh, konkrétne osoby. Na zozname projektov, môžete zahrnúť e-mailové distribučné zoznamy a SharePoint skupiny a zabezpečiť, aby tím priradeniami každý projekt.

 • Obmedzenie zoznamu len na používateľov lokality    Zadajte, či zoznam obsahuje všetky osoby a skupiny v adresárovej služby alebo iba tie osoby a skupiny, ktorí majú prístup na lokalitu, ako členovia skupiny SharePoint.

 • Určenie rozsahu zobrazovaných informácií    Vyberte, ktoré informácie o používateľoch alebo skupinách sa majú zobrazovať. Napríklad v zozname Kontakty pre veľkú organizáciu sa môžete rozhodnúť pre zobrazovanie mena osoby, jej fotografie a podrobností, ako sú napríklad zručnosti a odbornosť. V zozname Kontakty pre malý tím sa môžete rozhodnúť pre zobrazovanie len mena osoby alebo e-mailovej adresy.

Poznámka: Stav prítomnosti, predtým k dispozícii s názvom (s prítomnosti), nie je k dispozícii v moderné prehliadače. Vaša organizácia môže rozhodnete sprístupniť prítomnosti pomocou krokov uvedených v časti Zobraziť klasické lokality SharePoint Online v režime dokumentu programu Internet Explorer 10.

Tento typ poľa stĺpca môžete použiť na uloženie hypertextového prepojenia na webovú stránku alebo na zobrazenie obrázka na intranete alebo internete.

Hypertextové prepojenie alebo obrázok stĺpec uchováva Uniform Resource Locator (URL) pre webovej stránky, grafiku alebo iné zdroje. V závislosti od formátov zobrazenia, ktoré si vyberiete, sa zobrazí buď hypertextové prepojenie, ktoré možno kliknúť prístup k zdroju alebo grafický objekt, ale URL adresy grafického súboru.

Ak chcete, aby sa URL adresa zobrazovala ako hypertextové prepojenie, vyberte formát Hypertextové prepojenie. Pri zadávaní informácií o položke je možné zadať URL adresu a popisný text, ktorý sa zobrazuje v stĺpci namiesto URL adresy. Ak chcete, aby sa namiesto URL adresy súboru obrázka zobrazoval obrázok, vyberte formát Obrázok. Pri zadávaní informácií o položke je potrebné zadať kompletnú URL adresu súboru obrázka, ako napríklad http://www.example.com/image.gif, a voliteľne je možné zadať alternatívny popisný text k obrázku zobrazujúci sa používateľom, ktorí si v prehliadači vypnú grafické prvky alebo ktorí na konverziu obrázkov na obrazovke na hovorené slová používajú softvér na načítanie obrazovky.

Stĺpec možnosti obrázka alebo hypertextového prepojenia

Použite tento typ poľa stĺpca na zobrazenie informácií založených len na výsledkoch výpočtu ďalšie stĺpce v zozname alebo knižnici. Príklad používania = [množstvo] * [položky cena] vypočíta celkovú cenu.

Pri pridávaní vypočítaného stĺpca do zoznamu alebo knižnice, môžete vytvoriť vzorec, ktorý obsahuje operátory, napríklad odčítania (-) a okrem (+), funkcie zadaných hodnôt a odkazy na ďalšie stĺpce. Vzorce môžete vypočítať dátumy a časy, výpočet matematických rovníc alebo upravovať text. Napríklad v zozname úloh, môžete použiť tento typ stĺpca vypočítať počet dní v kalendári potrebné na dokončenie každej úlohy na základe stĺpcov počiatočný dátum a koncový dátum (= [dátum dokončiť]-[Počiatočný dátum]). V zozname kontaktov, môžete použiť vypočítaný stĺpec na spojenie mená a priezviská kontaktov, a oddeľte ich medzerou, na základe stĺpcov krstné meno a priezvisko (= [meno] & "" & [Priezvisko]). Upozorňujeme, že vzorec vo vypočítanom stĺpci môžete odkazovať len ďalšie stĺpce v rovnakom zozname alebo knižnici.

Okrem zadania vzorca na výpočet sa zadáva, aký typ údajov má výpočet vracať a ako sa tieto údaje majú ukladať a zobrazovať. Ďalšie informácie o jednotlivých typoch údajov sa nachádzajú v príslušných častiach tohto článku.

Viac o vzorcov a funkcií na prácu so vypočítavané pole, v téme príklady používaných vzorcov v zoznamy lokality SharePoint. Tento článok obsahuje mnoho bežné vzorce, ako aj prepojenia na popis všetkých funkcií, ktoré možno použiť v SharePoint.

Možnosti vypočítaného stĺpca

Ak chcete vytvoriť ďalšie možnosti pre schvaľovateľov pri používaní pracovných postupov úlohy pomocou tohto stĺpca.

Úlohy pracovného postupu zvyčajne poskytuje výsledky schváliť alebo odmietnuť, obmedzenie spôsob spracovania položky alebo dokumentu. Budete musieť priradiť úlohu niekomu inému, alebo ho vrátiť odosielateľ ďalšie informácie. S stĺpci výsledok úlohy môžu ponúkať výber pole stĺpca, ktorý vám umožní vybrať rôzne dokončenie kritériá možnosti. Môžete napríklad požiadať o vysvetlenie v položke alebo priradiť ju niekomu schvaľovateľa väčšiu flexibilitu pri pracovného postupu.

Úlohy výsledok stĺpec možnosti

Stĺpci výsledok úlohy sa podobá na pole výberu pri písaní do poľa výber možnosti. Môžete predvoliť jednotlivé voľby alebo vypočítanou hodnotou. Ak chcete použiť vypočítanou hodnotou, zadáte vzorec, namiesto konkrétneho čísla, predvolená hodnota. Vzorec môžete vypočítať číslo na základe informácií v ďalších stĺpcoch alebo funkcie systému. Môžete tiež vybrať, či hodnota stĺpca sa vyžaduje, ako aj jedinečnosť hodnotu medzi všetky položky.

Indepth návod na použitie úlohy a úlohy výsledky v SharePoint, v téme Práca s úlohami v SharePointe 2013 pracovné postupy pomocou Visual Studio 2012

Tento stĺpec sa používa na zobrazenie údajov z externých zdrojov, napríklad CRM aplikácie, databázy alebo tabuľky.

Stĺpec externých údajov umožňuje pripojenie k externým zdrojom údajov vytvára ako databáz, tabuľkových hárkov a CRM aplikácie. Napríklad pripojením prostredníctvom riadok podnikové aplikácie napríklad SAP alebo Microsoft CRM môžete poskytnúť aktuálne zákazníkom informácie z externého zdroja údajov, môžete zobraziť a použité v zozname. Pomocou databáze externého zoznamu, zoznamu môžu predstavovať aktuálne ceny, popisy alebo doprava váhy, ktoré možno použiť na výpočet alebo vyhľadávaním podľa ostatných stĺpcov.

Výber stĺpca externých údajov

Externé údaje, musí byť mať niektoré predpoklady splnené, skôr ako budete môcť získať prístup k externým údajom. Tieto úlohy sú zvyčajne vykonáva správcu, a mať za následok vytvorenie kont a povolenia na prístup k údajom, aktivácii Služby Business Data Connectivity a Služby zabezpečeného ukladacieho priestoru.

Ďalšie informácie o vytváraní aktualizáciu a obnovenie stĺpca externých údajov, v téme Vytvorenie a aktualizácia stĺpca externých údajov v zozname alebo knižnici alebo v práci s externými údajmi v službách Excel Services (SharePoint Server).

Tento typ stĺpca môžete použiť, ak chcete umožniť používateľom lokality výber hodnôt zo špecifickej množiny spravovaných výrazov a použitie týchto hodnôt vo vlastnom obsahu. Stĺpec spravovaných metaúdajov môžu používatelia vytvoriť a konfigurovať tak, aby získaval údaje z existujúcej množiny výrazov alebo výrazu, prípadne môžu vytvoriť novú množinu výrazov konkrétne pre stĺpec spravovaných metaúdajov. Stĺpce spravovaných metaúdajov obsahujú niekoľko jedinečných vlastností a charakteristík, pomocou ktorých môžu používatelia vybrať a použiť výrazy v obsahu, napríklad podporu predbežného zadávania vstupu alebo podporu odstraňovania nejednoznačností vo výrazoch, podporu popisov, synoným a viacjazyčných hodnôt.

Stĺpce spravovaných metaúdajov povyšujú konzistentné použitie metaúdajov na lokalitách, pretože poskytujú používateľom zoznam výrazov, ktoré môžu použiť vo svojom obsahu. Tieto výrazy pochádzajú z množiny výrazov, ktorá je centrálne spravovaná správcom ukladacieho priestoru výrazov alebo inými osobami s povoleniami na správu výrazov pomocou nástroja na správu množiny výrazov. Vždy, keď sa aktualizuje množina výrazov, na ktorú je naviazaný konkrétny stĺpec spravovaných metaúdajov, aktualizované výrazy sa automaticky sprístupnia používateľom na všetkých miestach, kde je k dispozícii stĺpec spravovaných metaúdajov. Stĺpec typu Spravované metaúdaje môžete prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi.

Možnosti pre stĺpec spravovaných metaúdajov

Pole s viacerými hodnotami    Začiarknutie poľa Povoliť viaceré hodnoty umožňuje stĺpec bude obsahovať viac ako jednu hodnotu. Všimnite si, že Zapnutie tejto funkcie sa zabráni zoraďovanie údajov v zobrazení zoznamu.

Formát zobrazenia    Vybratú hodnotu z množiny výrazov možno zobraziť ako jednu hodnotu alebo s celou cestou hierarchie.

 • Začiarknite políčko Zobraziť označenie výrazu v poli Zobraziť hodnotu výrazov nastavená ako jednu hodnotu. Príklad: mesto.

 • Začiarknite políčko Zobraziť celú cestu k výrazu v poli Zobraziť hodnotu podmienky nastaviť ako celou cestou hierarchie. Príklad: miesto, kontinent, krajina alebo oblasť, mesto.

Nastavenie množiny výrazov    Zobrazenie výrazov zo spravovanej množiny výrazov podniku alebo vytvorenie vlastnej množiny výrazov na zdieľanie s ostatnými v kolekcii lokalít.

 • Použitie spravovanej množiny výrazov    Zadajte jeden alebo viacero výrazov oddelených bodkočiarkami a výberom položky Hľadať vykonajte filtrovanie možností tak, aby zahŕňali iba možnosti s požadovanými výrazmi. Po vyhľadaní množiny výrazov obsahujúcej zoznam hodnôt, ktoré sa majú zobrazovať v tomto stĺpci, kliknutím na výraz vyberte prvú úroveň hierarchie, ktorú chcete zobraziť v stĺpci. Všetky úrovne pod výrazom sa zobrazia vtedy, keď si používateľ vyberie hodnotu.

Vytvorenie vlastnej množiny výrazov    Zadajte popis vlastnej množiny výrazov a zadajte hierarchiu množiny výrazov priamo do poskytnutého poľa alebo použite nástroj na správu výrazov, ktorý otvoríte kliknutím na položku Upraviť pomocou správcu množiny výrazov.

Ďalšie informácie o spravovaných metaúdajov nájdete v téme Úvod do spravovaných metaúdajov. Tento článok popisuje, aké spravovaných metaúdajov je a ako ho používať.

Poznámka: Kým vlastná množina výrazov bude dostupná pre všetkých používateľov v kolekcii lokalít, výrazy z množiny nebudú dostupné ako podnikové kľúčové slová.

Práca so stĺpcami, zoznamov a knižníc

Tu sú niektoré ďalšie zdroje, ktoré vám pomôžu pracovať so zoznamami a knižnicami:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×