Office
Prihlásenie

Migrácia siete: Zlúčenie viacerých sietí Yammer

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Jednu alebo viaceré siete Yammer môžete migrovať s ich vlastnými e-mailovými doménami („pobočkové“ siete) do väčšej siete Yammer Enterprise („nadradená“ sieť). Pobočkové siete môžu byť Yammer Basic alebo Yammer Enterprise, nadradená sieť ale musí byť aktivovaná ako podniková. Predpokladajme napríklad, že vaša spoločnosť má viacero organizačných jednotiek alebo pobočiek a každá z nich má svoju vlastnú sieť Yammer. Máte tiež sieť Yammer v materskej spoločnosti a chcete, aby všetci vaši zamestnanci úzko spolupracovali v nadradenej sieti. Inými slovami, chcete konsolidovať pobočkové siete. Môžete to vykonať migráciou pobočkových sietí do nadradenej siete.

Poznámka: Migrácia siete Yammer služieb Office 365, nájomníkov nie je podporovaná.

Tu je príklad spoločnosti Contoso, Ltd. s pobočkami, z ktorých každá má svoju vlastnú sieť Yammer:

 • Contoso.com    Nadradená sieť spoločnosti Contoso, Ltd., ktorá poskytuje používateľom e-maily @contoso.com.

 • Contoso_Sub.com    Pobočková sieť pre zamestnancov divízie spoločnosti Contoso, Ltd., ktorá používateľom poskytuje e-maily @contoso_sub.com.

 • ContosoPharmaceuticals.com    Pobočková sieť pre zamestnancov farmaceutickej divízie, ktorá používateľom poskytuje e-maily @contosopharmaceuticals.com.

Spoločnosť Contoso, Ltd. chce, aby zamestnanci farmaceutickej divízie naďalej používali svoju vlastnú sieť, ostatných zamestnancov chce ale presunúť zo siete Contoso_Sub.com do siete Contoso.com. V takomto prípade by spoločnosť Contoso, Ltd. vykonala migráciu používateľov z pobočkovej siete Contoso_Sub.com do nadradenej siete Contoso.com.

Na nasledujúcom obrázku je zobrazená pobočková sieť Contoso_Sub pred migráciou do nadradenej siete Contoso.

Vedľajšia sieť Yammer a nadradená sieť Yammer pred vykonaním migrácie na zlúčenie používateľov z vedľajšej siete do nadradenej

Na ďalšom obrázku je znázornený stav po migrácii, kedy boli používatelia a všetky externé siete migrované zo siete Contoso_Sub do siete Contoso, Ltd. Všimnite si, že pobočková sieť a jej obsah nie sú po migrácii dostupné.

Zlúčenie používateľov z vedľajšej siete do nadradenej siete po migrácii siete Yammer. Boli migrované aj všetky externé siete (s používateľmi). Vedľajšia sieť (vrátane všetkého obsahu) už nie je k dispozícii.

Ak ale chcete iba pridávať používateľov typu hosť alebo vzájomne spolupracovať v rámci celej spoločnosti, zvážte namiesto migrácie použitie riešenia na výmenu externých správ alebo externých sietí.

Upozornenie: 

 • Pri migrácii siete sa migrujú iba používatelia.    Spolu s používateľmi sa tiež migrujú informácie používateľov, ako napríklad meno a obrázok profilu. Nemigruje sa žiadny obsah siete, čiže ani skupiny.

 • Migrácia siete je nevratný proces.    Po migrácii nebudete mať prístup k pobočkovej sieti ani jej obsahu. Preto je nutné pred zvažovaním migrácie všetko dôkladne naplánovať.

Skôr než začnete

Nezabúdajte:

 • Iba používatelia s rolou globálneho správcu v službách Office 365 môžu vykonať migráciu siete. Dôvod je ten, že v rámci migrácie siete sa vyhľadáva zoznam dôveryhodných domén v nájomníkovi služieb Office 365 a na vykonanie tejto operácie sa vyžadujú povolenia globálneho správcu.

 • Spustiť môžete v postupnom slede viaceré migrácie sietí bez toho, aby ste museli čakať na dokončenie skôr spustenej migrácie.

 • Ak používateľ existuje v oboch sieťach, používateľské konto v nadradenej sieti sa zachová a v prípade potreby sa zmení z konta hosťa na bežné konto a v pobočkovej sieti sa odstráni.

 • Migráciu siete je možné iniciovať iba v prípade sietí Yammer, ktoré boli zo služieb Office 365 aktivované ako podnikové (ďalšie informácie nájdete v príručke Príručka k aktivácii siete Yammer).

Včasné oznámenie dôležitých zmien sietí, medzi ktoré patrí aj migrácia, používateľom je nesmierne dôležité, aby mali používatelia dostatok času na prípravu a mohli začať naplno využívať výhody, ktoré im takéto zmeny prinesú. Pred spustením migrácie siete odporúčame vykonať nasledovné:

 • Skontrolovať obsah a aktivitu v pobočkovej sieti, exportovať všetky údaje, ktoré potrebujete, a po dokončení migrácie manuálne premiestniť všetok požadovaný obsah a v prípade nutnosti znovu manuálne vytvoriť relevantné skupiny. Informácie o exportovaní údajov zo siete Yammer nájdete v téme Export údajov. Pamätajte, že počas migrácie sa stratí všetok obsah zdrojovej siete.

 • Migrácia siete znamená pre jej používateľov veľkú zmenu, preto nezabudnite zostaviť plán informovania používateľov dotknutých sietí. Prečítajte si príručku Yammer Communication, ktorá je k dispozícii na stránke so zdrojmi informácií Office 365 Customer Success Center. Pred dokončením migrácie oznámte dátum a čas jej dokončenia a informujte o jej vplyvoch na používateľov a dôvodoch jej vykonania. Používateľom migrovanej siete pred spustením migrácie odporučte, aby si uložili informácie, ktoré si chcú ponechať, ako sú napríklad údaje v súkromných správach, poznámky a súbory, pretože po dokončení migrácie stratia k tomuto obsahu natrvalo prístup.

 • Informujte používateľov nadradenej siete, že do nej pridávate nových používateľov.

Vykonanie migrácie siete

Migrácia siete pozostáva z troch krokov, ktorými vás prevedieme. Spustiť môžete v postupnom slede viaceré migrácie sietí bez toho, aby ste museli čakať na dokončenie skôr spustenej migrácie. Začnite s nadradenou sieťou (t. j. sieťou, do ktorej chcete migrovať inú sieť):

 1. V nadradenej sieti, prejdite na položky nastavenia > Správca siete.

  Snímka obrazovky s ponukou na správu Yammera – migrácia siete v častiach Obsah a Zabezpečenie
 2. Vyberte položku migrácia siete.

  Snímka obrazovky s položkou ponuky Migrácia siete pre správcov Yammera

  Začnete na stránke s názvom Krok 1 z 3 – Kontrola/pridanie overených domén. Táto stránka obsahuje overené domény, ktoré už boli pridané do nájomníka služieb Office 365 pre túto sieť Yammer. Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje, použite prepojenie na Office 365 na pridanie ďalších overených domén a potom sa vráťte na túto stránku.

  Snímka obrazovky kroku 1 z 3 – Kontrola/pridanie overených domén pred migráciou siete Yammer
 3. Po pridaní všetkých požadovaných overených domén vyberte položku Ďalej.

  Teraz ste na stránke Krok 2 z of 3 – Výber siete Yammer na migráciu. Táto stránka obsahuje zoznam všetkých sietí, ktoré je možné migrovať. Pamätajte, že všetky domény siete Yammer, ktoré chcete migrovať, je nutné pridať ako overené domény v službách Office 365. Na stránke sú uvedené iba overené domény pre siete Yammer. Ak sieť, ktorú hľadáte, nie je zobrazená, vyberte tlačidlo Predchádzajúce a pridajte overené domény.

  Snímka obrazovky kroku 2 z 3 – Výber siete Yammer na migráciu
 4. Na stránke Krok 2 z 3 – Výber siete Yammer na migráciu vyberte sieť, ktorú chcete migrovať do tejto siete, a potom vyberte položku Ďalej.

 5. Prejdete na stránku s názvom Krok 3 z 3 – Export údajov a spustenie migrácie. Táto stránka poskytuje informácie o sieti, ktorú sa chystáte migrovať, ako sú napríklad názov siete a počet správ, aby ste mohli potvrdiť, že ide o správnu sieť. Pamätajte, že migrovať sa budú iba používatelia. Všetok ostatný obsah sa natrvalo odstráni. Dôrazne sa odporúča pred spustením migrácie najprv exportovať údaje z pobočkovej siete.

  Snímka obrazovky kroku 3 z 3 – Export údajov a spustenie migrácie
 6. Po exportovaní požadovaných údajov a príprave všetkého potrebného na migráciu vyberte položku Spustiť migráciu.

  Zobrazí sa potvrdzovacie dialógové okno.

  Snímka obrazovky dialógového okna s potvrdením migrácie siete Yammer
 7. Do poľa Naozaj chcete vykonať migráciu siete? v časti Potvrdzujem migráciu siete Network Name zadajte názov siete, ktorú chcete migrovať, aby ste svoj zámer potvrdili, a vyberte položku Migrovať.

  Upozornenie: Proces migrácie sa nedá zastaviť a je nevratný. Pre výberom položky Migrovať sa preto dôkladne uistite, že ste exportovali všetky požadované údaje a že ste na migráciu vybrali správnu sieť. Ak to s istotou neviete, vyberte položku Zrušiť a exportujte svoje údaje alebo skontrolujte názov siete.

 8. Na stránke Stav migrácií sietí si môžete pozrieť stav migrácie. Zobrazí sa zoznam domén priradených k migrovaným sieťam, osoba, ktorá migráciu spustila, dátumy a časy začatia a dokončenia migrácie a stav migrácie. Zobrazia sa tiež podrobnosti o sieti uvádzajúce napríklad počet aktívnych používateľov, počet správ a externé siete.

  Snímka obrazovky znázorňujúca stav migrácií siete – migrácia siete Yammer je spustená

  Pamätajte, že spustiť môžete v postupnom slede viaceré migrácie sietí bez toho, aby ste museli čakať na dokončenie skôr spustenej migrácie. Ďalšiu migráciu môžete okamžite spustiť opätovným vykonaním krokov sprievodcu.

Stav migrácie siete

Proces migrácie siete funguje tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vývojový diagram znázorňujúci migráciu domén z vedľajšej siete Yammer, po nej ukončenie používania siete a následnú paralelnú migráciu používateľov a externých sietí.

V kroku 1 sa migrujú domény z pobočkovej siete a pobočková sieť sa vyradí z prevádzky. Potom sa v kroku 2 paralelne migrujú používatelia a externé siete. V prípade, že by sa niektorí používatelia alebo externé siete nemigrovali, migrácia bude ďalej pokračovať až do konca a ďalšie podrobnosti a informácie o chybách nájdete na stránke so stavom.

Na stránke stavu migrácie sa môžu zobraziť nasledujúce chybové hlásenia.

Chybové hlásenie

Čo to znamená

Migrácia zlyhala source network name

Migrácia pobočkovej siete nebola úspešná.

Migrácia zlyhala user email

Ak sa nepodarilo migrovať jedného alebo viacerých používateľov, zobrazia sa príslušné chybové hlásenia. V tomto bode sa môžete rozhodnúť manuálne pridať používateľa do nadradenej siete. Pamätajte, že pobočková sieť je už v tomto momente migrovaná.

Migrácia zlyhala external network name

Ak sa nepodarilo migrovať jednu alebo viaceré externé siete, zobrazia sa príslušné chybové hlásenia. Pamätajte, že pobočková sieť je už v tomto momente migrovaná.

Pri riešení ďalších problémov sa obráťte na technickú podporu spoločnosti Yammer.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×