Office
Prihlásenie

Migrácia poštových schránok G Suite do služieb Office 365

Téma Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365 poskytuje prehľad o procese migrácie. Prečítajte si najprv ju a keď sa oboznámite s jej obsahom, vráťte sa k tejto téme, kde nájdete postup na migráciu poštových schránok z Gmailu balíka G Suite (predtým známe ako Google Apps) do služieb Office 365. Kroky na migráciu IMAP môžu vykonávať len globálni správcovia v službách Office 365.

Príkazy pre Windows PowerShell nájdete v téme Migrácia IMAP do služieb Office 365 pomocou prostredia PowerShell.

Chcete migrovať iné typy poštových schránok IMAP? Pozrite si tému Migrácia iných typov poštových schránok IMAP do služieb Office 365.

Migrácia z poštových schránok služby G Suite pomocou Centra spravovania služieb Office 365.

Na migráciu IMAP môžete použiť sprievodcu nastavením, ktorého nájdete v Centre spravovania služieb Office 365. Pokyny nájdete v téme Migrácia IMAP v Centre spravovania služieb Office 365.

DÔLEŽITÉ: Migrácia IMAP premiestni len e-maily, nie však kalendár a kontaktné informácie. Používatelia môžu importovať svoje e-maily, kontakty a ďalšie informácie v poštovej schránke do služieb Office 365. Informácie nájdete v téme Migrácia e-mailov a kontaktov do služieb Office 365 for Business.

Pred pripojením služieb Office 365 k službe Gmail alebo G Suites si budú musieť všetci vlastníci kont vytvoriť heslo aplikácie na prístup k svojmu kontu. Dôvodom je, že Google považuje Outlook za menej bezpečnú aplikáciu a neumožní pripojiť sa k nej len pomocou samotného hesla. Pokyny nájdete v téme Príprava konta G Suite na pripojenie k Outlooku a službám Office 365. Treba tiež overiť, či majú používatelia služby G Suite možnosť zapnúť dvojstupňové overenie.

Úlohy migrácie Gmailu

Nasledujúci zoznam obsahuje úlohy migrácie uvedené v poradí, v akom majú byť vykonané.

V rámci tejto úlohy najskôr v službách Office 365 overíte, že ste vlastníkom domény, ktorú používate pre kontá služby G Suite.

Poznámky: 

 • Namiesto vlastnej domény môžete použiť doménu názov spoločnosti.onmicrosoft.com, ktorá je súčasťou predplatného na Office 365. V tomto prípade môžete používateľov pridávať hneď, ako je to popísané v téme Vytváranie používateľov v Office 365, a túto úlohu môžete vynechať.

 • Väčšina ľudí však radšej používa vlastnú doménu.

Overenie domény treba vykonať pri nastavovaní služieb Office 365. Počas nastavovania vám sprievodca nastavením služieb Office 365 poskytne TXT záznam, ktorý pridáte u svojho poskytovateľa hostiteľských služieb domény. Kroky, ktoré treba vykonať v Centre spravovania služieb Office 365, nájdete v téme Overenie domény v službách Office 365. Z dvoch nasledujúcich možností si vyberte registrátora domén a zistite, ako pridať TXT záznam u svojho poskytovateľa hostiteľských služieb DNS.

 • Vaším aktuálnym poskytovateľom hostiteľských služieb DNS je Google.    Ak ste si doménu kúpili od spoločnosti Google a Google je vaším poskytovateľom hostiteľských služieb DNS, postupujte podľa týchto pokynov: Vytvorenie DNS záznamov v prípade, že doménu spravuje Google.

 • Doménu ste si kúpili od iného registrátora domén.    Ak ste si doménu kúpili od inej spoločnosti, poskytujeme pokyny pre množstvo obľúbených poskytovateľov hostiteľských služieb domén.

Používateľov môžete pridávať buď po jednom, alebo viacerých naraz. Pri pridávaní používateľov im zároveň pridávate licencie. Každý používateľ musí mať poštovú schránku v službách Office 365, až potom do nej možno migrovať e-maily. Na používanie poštovej schránky potrebuje každý používateľ licenciu, ktorá zahŕňa plán Exchange Online.

Dôležité: Teraz ste overili, že ste vlastníkom domény a že ste používateľov a poštové schránky služby G Suite v službách Office 365 vytvorili pomocou svojej vlastnej domény. V tomto kroku môžete Sprievodcu zavrieť. Na krok Nastavenie domény prejdite až po ukončení migrácie poštových schránok Gmailu do služieb Office 365. Kroky nastavenia dokončíte v úlohe 7 s názvom Smerovanie služby Gmail priamo do služieb Office 365.

V tejto úlohe môžete vytvoriť súbor migrácie, ktorý bude obsahovať zoznam poštových schránok služby Gmail určených na migráciu do služieb Office 365. Najjednoduchším spôsobom, ako vytvoriť súbor migrácie, je použitie programu Excel, preto budeme pri tomto postupe používať Excel. Môžete použiť Excel 2013, Excel 2010 alebo Excel 2007.

Pri vytváraní súboru migrácie je potrebné poznať heslo každej jednotlivej poštovej schránky služby Gmail určenej na migráciu. Predpokladáme, že heslo používateľa nepoznáte, preto bude pravdepodobne potrebné, aby ste počas migrácie priradili k všetkým poštovým schránkam dočasné heslá (vytvorením nových hesiel). Ak chcete vytvárať nové heslá, musíte byť správcom služby G Suite.

Migráciu všetkých poštových schránok služby Gmail nemusíte vykonať naraz. Môžete ich migrovať v menších počtoch tak, ako vám to vyhovuje. Súbor migrácie môže obsahovať až 50 000 poštových schránok (jeden riadok pre každého používateľa). Súbor môže mať veľkosť až 10 MB.

 1. Prihláste sa do správcovskej konzoly služby G Suite pomocou svojho používateľského mena a hesla správcu.

 2. Po prihlásení vyberte položku Používatelia.

  Zoznam používateľov v centre spravovania Google.
 3. Vyberte jednotlivých používateľov a zistite ich e-mailové adresy. Každú adresu si zapíšte.

  Podrobnosti o používateľovi v centre spravovania aplikácií Google
 4. Prihláste sa do Centra spravovania služieb Office 365 a prejdite na položky Používatelia > Aktívni používatelia. Sledujte stĺpec Meno používateľa. Požadovaná informácia sa zobrazí v priebehu minúty. Nechajte otvorené aj okno Centrum spravovania služieb Office 365.

  Stĺpec Meno používateľa v Centre spravovania služieb Office 365.
 5. Spustite Excel.

 6. Nasledujúcu snímku obrazovky použite ako šablónu na vytvorenie súboru migrácie v programe Excel. Začnite s nadpismi v riadku 1. Skontrolujte, či sa zhodujú s obrázkom a či neobsahujú medzery. Presné názvy nadpisov sú:

  • E-mailováAdresa v bunke A1.

  • MenoPoužívateľa v bunke B1.

  • Heslo v bunke C1.

   Záhlavia buniek v excelovom súbore migrácie.
 7. Potom zadajte e-mailovú adresu, meno používateľa a heslo pre každú poštovú schránku určenú na migráciu. Do každého riadka zadajte jednu poštovú schránku.

  • Stĺpec A je e-mailová adresa poštovej schránky služieb Office 365. Tieto informácie sa zobrazia v stĺpci Meno používateľa v časti Používatelia > Aktívni používatelia v časti Centrum spravovania služieb Office 365.

  • Stĺpec B je prihlasovacie meno používateľa poštovej schránky služby Gmail, napríklad alberta@contoso.com.

  • Stĺpec C je heslo aplikácie používateľa poštovej schránky služby Gmail. Vytvorenie hesla aplikácie je popísané v časti Migrácia z poštových schránok služby G Suite pomocou Centra spravovania služieb Office 365.

   Dokončený vzorový súbor migrácie.
 8. Uložte súbor vo formáte CSV a potom zatvorte Excel.

  Možnosť CSV v časti Uložiť ako v Exceli.

Aby migrácia poštových schránok služby Gmail prebiehala správne, je potrebné služby Office 365 pripojiť so službou Gmail a tieto dve služby musia navzájom komunikovať. Office 365 v tomto prípade používa koncový bod migrácie. Koncový bod migrácie je odborný termín, ktorý popisuje nastavenia, ktoré sa používajú na vytvorenie prepojenia, ktoré migráciu poštových schránok umožňuje. V tejto úlohe vytvoríte koncový bod migrácie.

 1. Prejdite do Centra spravovania pre Exchange.

 2. V EAC prejdite na položky Príjemcovia > Migrácia > Viac Ikona Viac > Koncové body migrácie.

  Výber koncového bodu migrácie.
 3. Kliknite na položku Nový Ikona Nové a vytvorte nový koncový bod migrácie.

 4. Na stránke Výber typu koncového bodu migrácie vyberte položku IMAP.

 5. Na stránke Konfigurácia migrácie IMAP nastavte položku server IMAP na možnosť imap.gmail.com a ponechajte predvolené nastavenia nezmenené.

 6. Kliknite na položku Ďalej. Služba migrácie používa nastavenia na kontrolu pripojenia k systému Gmail. Ak pripojenie funguje, otvorí sa stránka Zadať všeobecné informácie.

 7. Na stránke Zadať všeobecné informácie zadajte názov koncového bodu migrácie, napríklad Test5 – koncový bod. Ak chcete použiť predvolené hodnoty, ponechajte ostatné dve polia prázdne.

  Názov koncového bodu migrácie.
 8. Kliknite na položku Nový a vytvorte nový koncový bod migrácie.

Na migráciu skupín poštových schránok Gmailu do služieb Office 365 naraz môžete použiť dávku migrácie. Dávka pozostáva z poštových schránok služby Gmail, ktoré sa nachádzajú v súbore migrácie v predchádzajúcej úlohe.

Tipy: 

 • Na otestovanie procesu je vhodné vytvoriť skúšobnú dávku migrácie s malým počtom poštových schránok.

 • Použite súbory migrácie s rovnakým počtom riadkov a dávky spustite v rovnakom čase počas dňa. Potom pre každú skúšobnú dávku porovnajte celkový čas priebehu. Tento skúšobný proces vám pomôže odhadnúť, ako dlho môže trvať migrácia všetkých poštových schránok, akú veľkosť by mala mať dávka migrácie a koľko súčasných pripojení k systému obsahujúcemu zdrojové e-maily by ste mali použiť, aby ste mohli vyvažovať rýchlosť migrácie a šírku pásma internetu.

 1. Prejdite na Centrum spravovania služieb Office 365 a v ňom na položky Centrá spravovania > Exchange.

  Prechod do Centra spravovania pre Exchange.
 2. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na položky Príjemcovia > Migrácia.

 3. Kliknite na položky Nové Ikona Nové > Migrácia do lokality Exchange Online.

  Výber položky Migrácia do lokality Exchange Online
 4. Vyberte položky Migrácia IMAP > Ďalej.

 5. Na stránke Vybrať používateľov kliknite na položku Prehľadávať a zadajte vytvorený súbor migrácie. Po výbere súboru migrácie ho následne služby Office 365 skontrolujú, aby sa zistilo, či:

  • Súbor nie je prázdny.

  • Používa formátovanie oddelené čiarkami.

  • Neobsahuje viac ako 50 000 riadkov.

  • V riadku hlavičky obsahuje požadované atribúty.

  • Obsahuje riadky s rovnakým počtom stĺpcov ako riadok hlavičky.

  Ak sa vyskytne jedna z týchto skutočností, zobrazí sa chyba s popisom príčiny zlyhania. Ak sa zobrazí chyba, súbor migrácie je potrebné opraviť a znovu vytvoriť dávku migrácie.

 6. Po overení súboru migrácie službami Office 365 sa zobrazí počet používateľov uvedených v súbore ako počet poštových schránok služby Gmail určených na migráciu.

  Nová dávka migrácie pomocou súboru CSV
 7. Kliknite na položku Ďalej.

 8. Na stránke Nastavenie koncového bodu migrácie vyberte koncový bod migrácie, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcom kroku, a kliknite na položku Ďalej.

 9. Na stránke Konfigurácia migrácie IMAP akceptujte predvolené hodnoty a kliknite na položku Ďalej.

 10. Na stránke Premiestnenie konfigurácie zadajte do poľa Názov (bez medzier a špeciálnych znakov) dávky migrácie, napríklad Test5 – migrácie. Zobrazený predvolený názov dávky migrácie je názov súboru migrácie, ktorý ste zadali. Po vytvorení dávky migrácie sa tento názov dávky migrácie zobrazí v zozname na tabuli migrácie.

  Zadať môžete aj názvy priečinkov, ktoré chcete z migrácie vylúčiť. Napríklad Zdieľané, Nevyžiadaná pošta a Odstránené. Kliknite na položku Pridať Ikona Pridať a pridajte tieto priečinky do zoznamu vylúčených položiek. Môžete použiť aj ikonu Upraviť Ikona Pridať na zmenu názvu priečinka a ikonu Odstrániť Ikona Odstrániť na odstránenie názvu priečinka.

  Premiestnenie dialógového okna konfigurácie
 11. Kliknite na tlačidlo Ďalej

 12. Na stránke Spustenie dávky vykonajte tieto kroky:

  • Vyberte položku Prehľadávať a odošlite kópiu zostáv migrácie ostatným používateľom. Predvolene sa zostavy migrácie odosielajú na vašu e-mailovú adresu. Prístup k zostavám migrácie môžete získať aj zo stránky s vlastnosťami dávky migrácie.

  • Vyberte položky Spustiť dávku automaticky > Nová. Okamžite sa spustí migrácia so zobrazeným stavom Synchronizuje sa.

   Synchronizácia dávky migrácie

Poznámka: Ak sa stav Synchronizuje sa zobrazuje dlho, pravdepodobne sa uplatňujú obmedzenia šírky pásma nastavené spoločnosťou Google. Ďalšie informácie nájdete v téme Limity šírky pásma.

Overenie úspešnosti migrácie

 • V Centre spravovania pre Exchange prejdite na položky Príjemcovia > Migrácia. Skontrolujte, či sa dávka zobrazuje na paneli migrácie. Ak migrácia prebehla úspešne, zobrazí sa stav Synchronizované.

 • Ak táto úloha zlyhá, skontrolujte konkrétne chyby v správach o stave príslušnej poštovej schránky a dvojitým kliknutím myši skontrolujte, či má súbor migrácie správnu e-mailovú adresu služieb Office 365. Táto informácia sa nachádza v stĺpci s názvom E-mailováAdresa.

Overenie úspešnej migrácie poštových schránok do služieb Office 365

 • Požiadajte migrovaných používateľov a vykonajte tieto úlohy:

  • Prejdite na prihlasovaciu stránku služieb Office 365 a prihláste sa pomocou svojho mena používateľa a dočasného hesla.

  • Aktualizujte svoje heslo a nastavte časové pásmo. Je dôležité, aby ste vybrali správne časové pásmo. Zaistíte tak správnosť nastavení svojho kalendára a e-mailov.

  • Keď sa otvorí aplikácia Outlook Web App, odošlite e-mailovú správu inému používateľovi služieb Office 365 a overte tak, či je možné e-mail odosielať.

  • Vyberte položku Outlook a skontrolujte, či sa tu nachádzajú všetky vaše e-mailové správy a priečinky.

Aj keď je táto úloha voliteľná (teda nie je povinná), jej vykonaním môžete predísť oneskoreniam pri prijímaní e-mailov v nových poštových schránkach služby Office 365.

Keď vám ľudia mimo vašej organizácie pošlú e-mail, nemusí ich e-mailový systém zakaždým dvakrát kontrolovať, kde sa má e-mail odoslať. Namiesto toho ich systém uloží umiestnenie vášho e-mailového systému, a to na základe nastavenia vášho servera DNS známeho ako hodnota Time to Live (TTL). Ak ešte pred vypršaním hodnoty TTL zmeníte umiestnenie svojho e-mailového systému, e-mailový systém odosielateľa sa pokúsi odoslať e-mail do pôvodného umiestnenia (predtým než zistí, že sa umiestnenie zmenilo). To môže spôsobiť oneskorenie doručenia pošty. Jedným zo spôsobov, ako tomu predísť, je znížiť hodnotu TTL, ktorú váš DNS server poskytuje ostatným serverom mimo vašej organizácie. Ostatné organizácie tak budú môcť obnovovať informácie o umiestnení vášho e-mailového systému oveľa častejšie.

Väčšina e-mailových systémov vyžaduje, aby aktualizácia prebiehala každú hodinu. Ide o prípady, kedy je nastavený krátky interval, napríklad 3 600 sekúnd (jedna hodina). Pred spustením migrácie e-mailov odporúčame nastaviť interval minimálne s touto hodnotou. Toto nastavenie poskytuje všetkým systémom, ktoré vám poslali e-mail, dostatočný čas na spracovanie zmeny. Potom, po vykonaní úplného prechodu do služieb Office 365, môžete zmeniť hodnotu TTL späť na dlhší interval.

Miesto zmeny nastavenia hodnoty TTL je záznam poštovej výmeny systému a nazýva sa tiež MX záznam. V porovnaní s DNS záznamom je MX záznam verejný. Ak máte viac MX záznamov, v každom zázname je potrebné zmeniť hodnotu na 3 600 sekúnd alebo menej.

Nemusíte mať obavy, ak túto úlohu preskočíte. Zobrazenie e-mailu vo vašich nových poštových schránkach služieb Office 365 môže trvať o niečo dlhšie. Nemusíte sa však obávať, sú tam.

Ak potrebujete pomoc pri konfigurácii nastavení DNS, pozrite si tému Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 pri spravovaní DNS záznamov.

E-mailové systémy používajú DNS záznam nazvaný aj MX záznam na zisťovanie toho, kam sa má e-mail doručiť. Počas procesu migrácie e-mailu je MX záznam nasmerovaný do vášho systému služby Gmail. Teraz, po dokončení migrácie vašich e-mailov do služieb Office 365, je čas na presmerovanie MX záznamu do služieb Office 365. Po vykonaní zmien v MX zázname podľa týchto krokov sa e-mail odoslaný používateľom vo vašej doméne doručí do poštových schránok služieb Office 365.

Mnohí poskytovatelia služieb DNS majú k dispozícii konkrétne pokyny na zmenu MX záznamu. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 pri spravovaní DNS záznamov. Ak tu váš poskytovateľ služieb DNS nie je uvedený, prípadne chcete získať všeobecné informácie, k dispozícii sú aj všeobecné pokyny týkajúce sa MX záznamov. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 u ľubovoľného poskytovateľa hostiteľských služieb DNS.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 3. Vyberte doménu a potom položku Opraviť problémy.

  V poli Stav sa zobrazí Opraviť problémy, pretože ste v polovici procesu vypli Sprievodcu, aby ste pred zmenou MX záznamu mohli vykonať migráciu e-mailov služby Gmail do služieb Office 365.

  Doména, ktorú je potrebné opraviť.
 4. Pre každý typ DNS záznamu, ktorý chcete pridať, vyberte položku Čo mám opraviť? a postupujte podľa pokynov na pridanie záznamov pre služby Office 365.

 5. Po pridaní všetkých záznamov sa zobrazí správa, že vaša doména bola nastavená správne: Contoso.com je nastavená správne. Nevyžaduje sa žiadna akcia.

Systémom vašich zákazníkov a partnerov môže rozpoznanie zmien týkajúcich sa MX záznamov trvať až 72 hodín. Predtým než budete pokračovať v zastavení synchronizácie so službou Gmail, počkajte aspoň 72 hodín.

Počas poslednej úlohy ste aktualizovali MX záznam pre svoju doménu. Teraz je potrebné overiť, či sú všetky e-maily nasmerované do aplikácie Office 365. Po overení môžete dávku migrácie odstrániť a zastaviť synchronizáciu medzi službou Gmail a aplikáciou Office 365. Pred vykonaním tohto kroku urobte nasledovné:

 • Skontrolujte, či používatelia používajú aplikáciu Office 365 výlučne pre e-mail. Po odstránení dávky migrácie sa e-mail odoslaný do poštových schránok služby Gmail do aplikácie Office 365 neskopíruje. To znamená, že sa používatelia k tomuto e-mailu nebudú môcť dostať, preto skontrolujte, či sa v novom systéme nachádzajú všetci používatelia.

 • Skôr než dávku migrácie odstránite, nechajte ju spustenú minimálne 72 hodín. Zabezpečia sa tým tieto dve skutočnosti:

  • Vaše poštové schránky služby Gmail a poštové schránky aplikácie Office 365 budú zosynchronizované aspoň raz (synchronizujú sa raz denne).

  • E-mailové systémy vašich zákazníkov a partnerov ľahko rozpoznajú zmeny vo vašich MX záznamoch, na základe čoho budú e-maily odosielať správne do poštových schránok aplikácie Office 365.

Ak odstránite dávku migrácie, služba migrácie vyčistí všetky záznamy týkajúce sa tejto dávky migrácie a zároveň ju odstráni z tabule migrácie.

Odstránenie dávky migrácie

 1. Prejdite na Centrum spravovania pre Exchange a následne prejdite na pokožky Príjemcovia > Migrácia.

 2. Na tabuli migrácie vyberte dávku a potom kliknite na položku Odstrániť.

Ako zistíme, či to bolo úspešné?

 • Prejdite na Centrum spravovania pre Exchange a následne prejdite na položky Príjemcovia > Migrácia. Skontrolujte, či sa dávka migrácie už viac na tabuli migrácie nenachádza.

Po migrácii e-mailov môžu používatelia do Outlooku importovať svoj kalendár a kontakty z Gmailu:

Pridajte nám komentár

Boli tieto kroky užitočné? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto témy. Ak nie a naďalej máte problémy s migráciou e-mailov, dajte nám vedieť a my na základe vašich pripomienok postup preveríme.

Súvisiace témy

Migrácia IMAP v Centre spravovania služieb Office 365
Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365
Spôsoby migrácie e-mailov do služieb Office 365

Tipy na optimalizáciu migrácií IMAP

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×