Manuálne zadávanie údajov do buniek hárka

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete v programe Excel zadať údaje manuálne, máte niekoľko možností. Údaje môžete zadať do jednej bunky, do niekoľkých buniek súčasne alebo do viacerých hárok súčasne. Zadávať môžete čísla, text, dátumy alebo časy. Údaje môžete formátovať mnohými spôsobmi. Navyše úpravou niekoľkých nastavení si môžete zadávanie údajov zjednodušiť.

V tejto téme nie je vysvetlené použiť údajový formulár na zadávanie údajov do hárka. Ďalšie informácie o práci s údajových formulárov nájdete v téme Pridanie, úprava, vyhľadávanie a odstraňovanie riadkov pomocou údajového formulára.

Dôležité : Ak nemôžete vložiť alebo zadať údaje do hárka, je možné, že ste ho vy alebo niekto iný zabezpečili proti náhodnej zmene údajov. V zabezpečenom hárku budete môcť môžete vybrať bunky a zobraziť údaje, ale do uzamknutých buniek nebudete môcť zadávať informácie. Vo väčšine prípadov by ste nemali zrušiť zabezpečenie hárka, pokiaľ nemáte povolenie od osoby, ktorá ho vytvorila. Ak chcete zrušiť zabezpečenie hárka, na karte Revízia kliknite v skupine Zmeny na položku Zrušiť zabezpečenie hárka. Ak pri aplikácii zabezpečenia hárka bolo nastavené heslo, zabezpečenie hárka môžete zrušiť iba po jeho zadaní.

Čo vás zaujíma?

Zadajte text alebo čísla v bunke

Zadanie čísel s konštantným počtom desatinných miest

Zadávanie dátumu alebo času do bunky

Zadať rovnaké údaje do niekoľkých buniek súčasne

Zadať rovnaké údaje do niekoľkých hárkov súčasne

Úprava nastavení hárka a formátov buniek

Zmena smeru pre kláves ENTER

Zmena šírky stĺpca

Zalomenie textu v bunke

Zmena formátu čísla

Formátovanie čísel ako textu

Zadávanie textu alebo čísel do bunky

 1. V pracovnom hárku kliknite na bunku.

 2. Zadajte požadované čísla alebo text, ktorý chcete vložiť, a potom stlačte kláves ENTER alebo TAB.

  Ak chcete zadať údaje do nového riadka v bunke, zadajte zlom riadka stlačením kombinácie klávesov ALT + ENTER.

Na začiatok stránky

Zadávanie čísel s konštantným počtom desatinných miest

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Spresnenie a potom v časti Možnosti úprav začiarknite políčko Automaticky vložiť desatinnú čiarku.

 3. V poli Počet zadajte kladné číslo, ak chcete zadať počet číslic napravo od desatinnej čiarky, alebo záporné číslo, ak chcete zadať počet číslic naľavo od desatinnej čiarky.

  Ak zadáte napríklad číslo 3 do poľa Počet a do bunky potom zadáte číslo 2834, hodnota v bunke sa zobrazí ako 2,834. Ak zadáte číslo -3 do poľa Počet a do bunky zadáte číslo 283, hodnota v bunke bude 283000.

 4. V pracovnom hárku kliknite na bunku a potom vložte požadované číslo.

  Poznámka:    Nemá vplyv na údaje, ktoré ste zadali v bunkách, potom vyberte možnosť konštantný počet desatinných miest.

  Ak chcete dočasne potlačiť možnosť Konštantný počet desatinných miest, pri zadávaní čísla napíšte desatinnú čiarku.

Na začiatok stránky

Zadávanie dátumu alebo času do bunky

 1. V pracovnom hárku kliknite na bunku.

 2. Dátum alebo čas zadajte nasledovne:

  • Pri zadávaní dátumu môžete časti dátumu oddeliť bodkou alebo lomkou. Môžete napríklad napísať 5. 9. 2002 alebo 09/05/2002.

  • Ak chcete zadať čas, ktorý je založený na 12-hodinovom formáte, zadajte čas, za ním medzeru a potom zadajte alebo p po prihlásení; napríklad, p 9:00. V opačnom prípade program Excel zadá čas.

   Aktuálny dátum a čas zadáte stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT +; (bodkočiarka).

Poznámka : 

 • Ak chcete zadať dátum alebo čas, ktorý zostane aktuálny pri opätovnom otvorení hárka, môžete použiť funkcie TODAY a NOW .

 • Ak chcete zadať dátum alebo čas v bunke, zobrazí sa buď predvolené dátumu alebo času formátovanie pre váš počítač, alebo vo formáte, ktorý bol použitý v bunke pred zadaný dátum alebo čas. Predvolený formát dátumu alebo času na základe nastavenia dátumu a času v dialógových oknách miestne a jazykové nastavenie (Ovládací Panel). Ak tieto nastavenia vo vašom počítači sa zmenili, dátumy a časy v zošity, ktoré neboli formátované príkazom Formátovať bunky sa zobrazia podľa týchto nastavení.

 • Ak chcete použiť predvolený formát dátumu alebo času, kliknite na bunku, ktorá obsahuje hodnotu dátumu alebo času, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + # alebo CTRL + SHIFT + @.

Na začiatok stránky

Zadávanie rovnakého dátumu do niekoľkých buniek súčasne

 1. Vyberte bunky, do ktorých chcete zadať rovnaké údaje. Bunky nemusia byť susediace.

Výber

Vykonajte nasledovné

Jednu bunku

Kliknite na bunku alebo ju vyberte pomocou klávesov so šípkami.

Rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

Veľký rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku rozsahu, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku rozsahu. Môžete sa posunúť tak, aby bola viditeľná posledná bunka.

Všetky bunky v pracovnom hárku

Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

Tlačidlo Vybrať všetko

Ak chcete vybrať celý pracovný hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL+A.

Ak pracovný hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL+A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL+A po druhýkrát vyberie celý pracovný hárok.

Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F8.

Poznámka : Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

Celý riadok alebo stĺpec

Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

1. Nadpis riadka

2. Záhlavie stĺpca

Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombinácia klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou po druhýkrát sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

Susedné riadky alebo stĺpce

Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

Nesusedné riadky alebo stĺpce

Kliknite na hlavičku prvého stĺpca alebo riadka vášho výberu, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne kliknite na hlavičky riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

Prvú alebo poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

Ak chcete vybrať prvú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL+HOME.

Ak chcete vybrať poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, ktorý obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL+END.

Bunky po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (pravý dolný roh)

Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

Bunky na začiatku pracovného hárka

Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok pracovného hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

Podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v pracovnom hárku.

 1. V aktívnej bunke zadajte údaje a stlačte klávesy CTRL+ENTER.

  Môžete tiež zadať rovnaké údaje do niekoľkých buniek s použitím rukoväť výplne Výber grafu na páse s nástrojmi Automatické zadávanie údajov do buniek hárka.

  Ďalšie informácie nájdete v článku Automatické zadávanie údajov do buniek hárka.

Na začiatok stránky

Zadávanie rovnakých údajov do viacerých hárkov súčasne

Tým, že aktívne viacerých hárkov súčasne, môžete zadať nové údaje alebo zmeňte existujúce údaje v niektorej z hárkov a zmeny sa prejavia na rovnakej bunky vo všetkých vybratých hárkoch.

 1. Kliknite na kartu prvého hárka, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete upraviť. Podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na karty iných hárkoch, v ktorom chcete synchronizovať údaje.

  Tlačidlá posúvača hárka

  Poznámka : Ak požadovanú kartu hárka nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, až kým nenájdete daný hárok, a potom kliknite na jeho kartu. Ak stále neviete nájsť karty požadovaných hárkov, možno je potrebné maximalizovať okno dokumentu.

 2. V aktívnom hárku vyberte bunku alebo rozsah, v ktorom chcete upraviť existujúce alebo zadať nové údaje.

Výber

Vykonajte nasledovné

Jednu bunku

Kliknite na bunku alebo ju vyberte pomocou klávesov so šípkami.

Rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

Veľký rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku rozsahu, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku rozsahu. Môžete sa posunúť tak, aby bola viditeľná posledná bunka.

Všetky bunky v pracovnom hárku

Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

Tlačidlo Vybrať všetko

Ak chcete vybrať celý pracovný hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL+A.

Ak pracovný hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL+A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL+A po druhýkrát vyberie celý pracovný hárok.

Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F8.

Poznámka : Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

Celý riadok alebo stĺpec

Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

1. Nadpis riadka

2. Záhlavie stĺpca

Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombinácia klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou po druhýkrát sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

Susedné riadky alebo stĺpce

Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

Nesusedné riadky alebo stĺpce

Kliknite na hlavičku prvého stĺpca alebo riadka vášho výberu, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne kliknite na hlavičky riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

Prvú alebo poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

Ak chcete vybrať prvú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL+HOME.

Ak chcete vybrať poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, ktorý obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL+END.

Bunky po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (pravý dolný roh)

Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

Bunky na začiatku pracovného hárka

Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok pracovného hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

Podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v pracovnom hárku.

 1. Do aktívnej bunky zadajte nové údaje alebo upravte existujúce údaje a potom stlačte kláves ENTER alebo TAB Presuňte výber do ďalšej bunky.

  Zmeny sa prejavia vo všetkých vybratých hárkoch.

 2. Predchádzajúci krok opakujte, kým nedokončíte zadávanie alebo úpravu údajov.

Poznámka : 

 • Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov, kliknite na ktorýkoľvek nevybratý hárok. Ak nevybratý hárok nie je zobrazený, môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknúť na položku Oddeliť hárky.

 • Keď zadáte alebo upravíte údaje, zmeny sa prejavia vo všetkých vybratých hárkoch, pričom sa neúmyselne môžu nahradiť údaje, ktoré nemali byť zmenené. Predísť tomu môžete tak, že identifikujete potenciálne konflikty údajov pomocou zobrazenia všetkých hárkov naraz.

  1. Na karte Zobrazenie v skupine Okno kliknite na položku Nové okno.

  2. Prepnite sa do nového okna a potom kliknite na hárok, ktorý chcete zobraziť.

  3. Zopakujte kroky 1 až 2 pre každý pracovný hárok, ktorý chcete zobraziť.

  4. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Okno na položku Usporiadať všetko a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  5. Ak chcete zobraziť hárky iba v aktívnom zošite, v dialógovom okne Usporiadať okná začiarknite políčko Okná aktívneho zošita.

Na začiatok stránky

Úprava nastavení hárka a formátov buniek

V programe Excel môžete zmenou viacerých nastavení zjednodušiť manuálne zadávanie údajov. Niektoré zmeny sa prejavia vo všetkých zošitoch, niektoré sa prejavia v celom hárku a niektoré sa prejavia iba bunkách, ktoré určíte.

Zmena smeru pre kláves ENTER

Keď stlačíte kláves TAB na zadávanie údajov do viacerých buniek v riadku a stlačte kláves ENTER na konci riadku, na základe predvoleného nastavenia výberu prechod na začiatok ďalšieho riadka.

Stlačením klávesu ENTER premiestni výberu o jednu bunku nadol a stláčaním klávesu TAB sa vykoná presun výberu o jednu bunku doprava. Nie je možné zmeniť smer premiestniť pre kláves TAB, ale môžete zadať inú smer pre kláves ENTER. Zmena tohto nastavenia ovplyvní celý hárok, ostatné otvorené hárky, všetky ostatné otvorené zošity a všetkých nových zošitov.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. V kategórii Rozšírené v časti Možnosti úprav začiarknite políčko Po stlačení klávesu Enter presunúť výber a potom v poli Smer kliknite na požadovaný smer.

Zmena šírky stĺpca

Niekedy sa môže v bunke zobraziť #####. Môže sa to stať, keď bunka obsahuje číslo alebo dátum a šírka stĺpca neumožňuje zobraziť všetky znaky, ktoré ich formát vyžaduje. Predpokladajme napríklad, že bunka s Formátom dátumu „dd/mm/rrrr“, obsahuje dátum 31. 12. 2007. Stĺpec je však dosť široký iba na zobrazenie šiestich znakov. V bunke sa zobrazí #####. Ak chcete zobraziť celý obsah bunky v jej aktuálnom formáte, je potrebné zväčšiť šírku stĺpca.

 1. Kliknite na bunku, pre ktorú chcete zmeniť šírku stĺpca.

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formát.

  Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

 3. V časti Veľkosť bunky vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete prispôsobiť bunku rozsahu textu, kliknite na položku Prispôsobiť šírku stĺpca.

  • Ak chcete určiť väčšiu šírku stĺpca, kliknite na položku Šírka stĺpca a potom zadajte požadovanú šírku do poľa Šírka stĺpca.

Ako alternatívu k zväčšeniu šírky stĺpca môžete zmeniť formát daného stĺpca alebo dokonca jednotlivej bunky. Mohli by ste napríklad zmeniť formát dátumu tak, že sa dátum zobrazí iba ako deň a mesiac (formát „dd/mm“), napríklad 31. 12., alebo sa číslo zobrazí vo vedeckom (exponenciálnom) formáte, napríklad 4E+08.

Zalomenie textu v bunke

Niekoľko riadkov textu v bunke môžete zobraziť zalomením textu. Zalomenie textu v bunke neovplyvní ostatné bunky.

 1. Kliknite na bunku, v ktorej chcete zalomiť text.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Zarovnanie na položku Obtekanie textu.

  Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

  Poznámka : Ak je text dlhé slovo, znaky nebudú Zalomiť (slovo nebudete rozdelenie); namiesto toho môžete rozšíriť stĺpec alebo zmenšiť veľkosť písma, ak chcete zobraziť celý text. Ak po zalomení textu sa všetok text nezobrazuje, možno budete musieť prispôsobiť výšku riadka. Na karte domov v skupine bunky kliknite na položku Formát a potom v časti Veľkosť bunky kliknite na položku Prispôsobiť riadok.

Tip : Ďalšie informácie o zalomení textu nájdete v článku zalomenie textu v bunke.

Zmena formátu čísel

V programe Excel je formát bunky oddelený od údajov uložených v bunke. Tento rozdiel v zobrazení môže mať výrazný vplyv, keď sú údaje číselné. Ak napríklad vložíte zaokrúhlené číslo, zvyčajne sa zaokrúhli iba zobrazené číslo. Vo výpočtoch sa použije skutočné číslo, ktoré je uložené v bunke, nie zobrazené naformátované číslo. Kvôli zaokrúhľovaniu v jednej alebo viacerých bunkách sa teda môžu zobraziť nepresné výpočty.

Po zadaní čísel do bunky môžete zmeniť formát, v ktorom sú zobrazené.

 1. Kliknite na bunku obsahujúcu čísla, ktoré chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Číslo kliknite na šípku vedľa poľa Formát čísla a potom kliknite na požadovaný formát.

  Zoznam Formát čísla v skupine Číslo na karte Domov

  Ak chcete vybrať číselný formát zo zoznamu dostupných formátov, kliknite na položku Ďalšie a potom v zozname Kategória kliknite na požadovaný formát.

Formátovanie čísel ako textu

Čísla, ktoré by nemali byť použité pre výpočty v programe Excel, napríklad telefónne čísla, môžete naformátovať ako text použitím funkcie Formát textu v prázdnych bunkách ešte pred zadaním čísel.

 1. Vyberte prázdnu bunku.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Číslo na šípku vedľa poľa Formát čísla a potom kliknite na položku Text.

  Zoznam Formát čísla v skupine Číslo na karte Domov

 3. Do naformátovaných buniek zadajte požadované čísla.

  Poznámka : Čísla, aby ste zadali pred použitím formátu textu v bunkách, musí byť zadaný znova do formátovaných buniek. Ak chcete rýchlo zadávať čísel ako textu, vyberte každú bunku, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×