Kurz: Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1

Abstrakt:    Na konci predchádzajúceho kurzu Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View obsahoval váš excelový zošit kompletný dátový model a bol pripravený na vytváranie zostáv. V tomto kurze vytvoríte tri rôzne zostavy Power View, naučíte sa niekoľko tipov a krokov, ktoré môžete použiť na vytvorenie množstva ďalších zostáv.

Kurz obsahuje tieto časti:

Vytvorenie interaktívnych mapových grafov

Vytvorenie interaktívnych koláčových grafov

Vytvorenie interaktívnych pruhových a stĺpcových grafov

Kontrolný bod a kvíz

Na konci kurzu sa nachádza kvíz, v ktorom môžete otestovať, čo ste sa naučili.

V tejto sérii sa používajú údaje o olympijských medailách, usporiadateľských krajinách a rôznych olympijských športových podujatiach. Séria obsahuje tieto kurzy:

 1. Importovanie údajov do Excelu 2013 a vytvorenie dátového modelu

 2. Rozšírenie vzťahov dátového modelu pomocou Excelu 2013, doplnku Power Pivot a jazyka DAX

 3. Vytvorenie mapových zostáv Power View

 4. Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

 5. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1

 6. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 2

Odporúčame prejsť všetkými krokmi v danom poradí.

V kurzoch sa používa Excel 2013 s povoleným doplnkom PowerPivot. Ďalšie informácie o Exceli 2013 nájdete v téme Príručka so stručným návodom pre Excel 2013. Pokyny na povolenie doplnku PowerPivot nájdete v téme Doplnok Power Pivot.

Vytvorenie interaktívnych mapových grafov

Vytváranie zostáv v Power View je zábavné a jednoduché. Vytvorené zostavy sú pritom interaktívne a umožňujú používateľom zostavy kliknúť na prvky údajov, čím získajú nový pohľad na údaje.

V tejto časti vytvoríte nový mapový graf a rozšírite ho a potom vytvoríte pruhové a koláčové grafy, ktoré zaujímavým spôsobom zobrazia údaje. V tomto postupe pridáte nové výpočty do dátového modelu, aby zostavy vyzerali podľa vašich predstáv. Poďme na to.

Vytvorenie interaktívneho mapového grafu

V predchádzajúcom kurze ste vytvorili základnú mapovú zostavu, v ktorej sa zobrazovali usporiadateľské mestá rôznych ročníkov olympijských hier. Myslíte si však, že v tomto dátovom modeli je viac zaujímavých informácií a chcete ich rôznym spôsobom zobraziť. Na začiatok chcete vytvoriť novú mapovú zostavu Power View s cieľom zobraziť počet medailí podľa jednotlivých krajín alebo oblastí, typu medaily a výsledkov podľa sezóny.

 1. V Exceli vyberte pracovný hárok Power View1. Váš hárok vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke a vychádza z práce vykonanej v predchádzajúcich kurzoch. Správa sa podľa toho, kde na plátno kliknete.

  Zostava Power View v pracovnom zošite

  Vytvorte novú zostavu Power View výberom položiek POWER VIEW > Vložiť > Power View na páse s nástrojmi. Vytvorí sa prázdna zostava Power View. Premenujte zostavu na Map kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu v dolnej časti a výberom možnosti Premenovať zo zobrazenej ponuky.

 2. Rozbaľte tabuľku Medals v časti Polia funkcie Power View a vyberte možnosť NOC_CountryRegion. Ak chcete získať informácie o medailách, vyberte pole Medal. Tabuľka vytvorená v Power View vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.
  Nová tabuľka Power View na základe poľa Medals

  Ale nie. Toto ste predsa nechceli. V tejto zostave sa zobrazuje typ medaily podľa každej krajiny alebo oblasti a vy ste chceli počet medailí. V predchádzajúcom kurze ste použili vzorec jazyka DAX na určenie percenta získaných medailí, takže sa rozhodnete použiť DAX aj na výpočet počtu medailí.

 3. V doplnku PowerPivot vyberte na karte Medals bunku pod stĺpcom Medal. Ak sa pod stĺpcami nenachádzajú žiadne dostupné bunky, oblasť výpočtov sa nemusí zobraziť. Ak chcete zobraziť oblasť výpočtov, vyberte položky Domov > Zobraziť > Oblasť výpočtov. Do bunky zadajte nasledujúci vzorec jazyka DAX.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  Poznámka:Vzorce jazyka DAX môžete vytvoriť v každej bunke v oblasti výpočtov a vypočítavané pole môže byť dostupné z tejto tabuľky v klientskych nástrojoch, napríklad Power View alebo kontingenčných tabuľkách. Výber bunky pod poľom Medal predstavuje vhodný spôsob na sledovanie stĺpca, ktorý sa vypočítava.

 4. V Exceli sa aktualizuje dátový model. V pracovnom hárku Map sa v časti Polia funkcie Power View zobrazí pole Medal Count. Keďže Medal Count je vypočítavané pole, vedľa neho sa zobrazí malá ikona kalkulačky. V tabuľke vytvorenej v predchádzajúcom kroku zrušte výber poľa Medal a vyberte pole. To už je lepšie. Na obrazovke sa zobrazí, koľko medailí získala každá krajina alebo oblasť, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Tabuľka Power View obsahuje pole Count of Medal

 5. Vyberte položky Návrh > Prepnúť vizualizáciu > Map, čím sa tabuľka zobrazí ako mapa. Zmeňte veľkosť mapy na väčšiu. Po potiahnutí kurzora nad ktorúkoľvek bublinu na mape sa zobrazia ďalšie informácie, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke. Vyskúšajte.
  Potiahnutie kurzora nad údaje v mapách Power View na zobrazenie ďalších informácií

Vytvorenie interaktívneho koláčového grafu na mape

Keď už máte vizualizáciu mapy, môžete ju zatraktívniť. V nasledujúcich krokoch len niekoľkými kliknutiami zmeníte bubliny na interaktívne koláčové grafy.

 1. V Power View potiahnite v časti Polia funkcie Power View pole Medal do poľa FARBA. Každá bublina na mape sa teraz zmení na koláčový graf, pričom každá časť má veľkosť podľa typu získanej medaily. Po výbere mapy sa zobrazia navigačné nástroje, ktoré vám umožnia zobrazenie približovať alebo posúvať, ako je to zobrazené na nasledujúcom obrázku.
  Použitie farby vo vizualizáciách máp Power View

 2. Prejdite kurzorom nad ktorýkoľvek koláčový graf. Zobrazia sa informácie na základe výrezu, nad ktorý ste prešli. Na nasledujúcej obrazovke potiahnem nad červený výrez predstavujúci Španielsko (ESP) a vo vizualizácii sa zobrazia informácie o tejto časti bubliny. Všimnite si aj to, že bublina sa rozšíri, aby sa dalo jednoduchšie navigovať na iné výrezy.
  Ďalšie informácie o mapových vizualizáciách – stačí prejsť kurzorom

Máte teda interaktívnu mapu umožňujúcu približovanie, odďaľovanie a prechod nad prvky údajov a získanie ďalších informácií.

Všimnite si, že medaily sú usporiadané v abecednom poradí, ktoré je predvolené. Chcete mať takéto poradie: zlatá, strieborná, bronzová. Na to musíme zoradiť pole Medal podľa inej hodnoty.

Zmena spôsobu zoradenia poľa

Ak chcete zmeniť spôsob zoradenia na iný ako predvolený, musíte priradiť pole Medal k inému poľu a potom ho usporiadať podľa priradeného poľa. Momentálne nie je priradené žiadne pole, môžete ho však vytvoriť. To vyžaduje vykonanie niekoľkých krokov, po ich dokončení však zistíte, aké pohodlné a jednoduché je nastaviť správanie dátového modelu podľa vašich predstáv.

 1. V Exceli vložte nový pracovný hárok vedľa hárka Population. Premenujte ho na MedalValue. Do pracovného hárka MedalValue zadajte tieto údaje. Môžete ich tiež skopírovať a prilepiť.

Medal

MedalValue

Gold

1

Silver

2

Bronze

3

 1. Naformátujte údaje ako tabuľku (prejdite do niektorej bunky a stlačte Ctrl + A, potom Ctrl + T, čím sa údaje naformátujú ako tabuľka). Nezabudnite začiarknuť políčko Tabuľka obsahuje hlavičky v okne Vytvorenie tabuľky. Výberom položiek Návrh > Vlastnosti > Názov tabuľky pomenujte tabuľku MedalValue.

 2. V Exceli vyberte položky PowerPivot > Tabuľky > Pridať do modelu údajov, čím pridáte vytvorenú tabuľku do dátového modelu.

 3. V doplnku PowerPivot vyberte položku Zobrazenie diagramu. Tabuľku MedalValue presuňte vedľa tabuľky Medals. Ostatné tabuľky môžete popresúvať tak, aby ste vytvorili miesto. V tabuľke Medals potiahnite pole Medal na pole Medal v tabuľke a vytvorte vzťah. Výberom čiary medzi týmito tabuľkami zvýrazníte vytvorený vzťah. Vaše zobrazenie diagramu vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.
  Vytvorenie vzťahu medzi poliami Medals a MedalValue

 4. V zobrazení údajov v doplnku PowerPivot vyberte tabuľku Medals. Presuňte sa doprava a vyberte stĺpec s názvom Pridať stĺpec. Do riadka vzorcov zadajte nasledujúci vzorec jazyka DAX.

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  Funkcia RELATED vráti hodnotu z inej tabuľky v dátovom modeli. Zoradiť môžete iba stĺpce v rovnakej tabuľke, preto je potrebné, aby hodnoty medailí existovali v tabuľke Medals. Funkcia RELATED nám umožní potiahnuť pole MedalValue do tabuľky Medals. Premenujte stĺpec Medal Value.

 5. Teraz musíme zadať, ako má Power View (a iné klientske nástroje) zoradiť pole Medal. Zoraďte stĺpec Medal a potom vyberte položky Domov > Zoradiť a filtrovať > Zoradiť podľa stĺpca. V zobrazenom okne vyberte položku Medal Value ako stĺpec, podľa ktorého sa zoradí pole Medal, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Okno Zoradiť podľa stĺpca

 6. V Exceli sa nové poradie zoradenia automaticky odrazí vo vizualizácii mapy, ktorú ste vytvorili predtým, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Vizualizácia mapy zoradená podľa vašich požiadaviek

Vizualizácie filtra pomocou rýchleho filtra

Po vytvorení vizualizácie mapy olympijských podujatí chcete filtrovať výsledky podľa sezóny. Pomocou rýchlych filtrov je to jednoduché.

 1. V Power View potiahnite pole Season z tabuľky Medals v časti Polia funkcie Power View na plátno zostavy. Vytvorí sa tabuľky s poliami Season. Tabuľka sa bude pravdepodobne prekrývať s mapou, preto zmeňte veľkosť mapy a posuňte tabuľku Season vedľa mapy.

 2. Vyberte tabuľku Season a potom položky Návrh > Rýchly filter > Rýchly filter na páse s nástrojmi. Mapu je teraz možné filtrovať podľa rýchleho filtra Season. Vyskúšajte si to. V rýchlom filtri kliknite na položku Summer a potom Winter. Všimnite si, ako sa mapa okamžite aktualizuje podľa výberu.

 3. Ak chcete odstrániť rýchly filter a zobraziť všetky výsledky, kliknite na ikonu Vymazať filter zobrazenú nad tabuľkou rýchleho filtra. Zobrazí sa len po prechode kurzorom nad vizualizáciu. Ikona Vymazať filter vyzerá ako malá guma, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.
  Ikona Vymazať filter v Power View

Filtrovanie iných vizualizácií pomocou mapy

Nielenže môžete použiť rýchle filtre na filtrovanie mapy, ale aj mapu na interaktívne filtrovanie ďalších tabuliek, ktoré ste začlenili do zostavy.

 1. V Power View potiahnite z tabuľky Events pole Sport na plátno zostavy. Vytvorí sa tabuľka s názvom Sports. Potiahnite pole Medal Count z tabuľky Medals do tabuľky Sports. Vaša zostava bude vyzerať ako na tejto obrazovke.

  Pridanie tabuľky Sports do zostavy Power View

  Poznámka: Ak sa v údajoch zobrazia prázdne miesta, ktoré chcete odstrániť, použite tablu Filtre. Môžete napríklad odstrániť prázdne miesta z tabuľky Sports. Ak je tabla Filtre zbalená, rozbaľte položku Filtre, vyberte tabuľku Sports a kliknite na šípku vedľa položky Sports, potom výberom položky (Všetko) vyberte všetky možnosti a výberom položky (Prázdne) vylúčte prázdne miesta z vizualizácie.

 2. Po kliknutí na koláčové grafy na mape sa vizualizácia tabuľky Sports vyfiltruje na základe vášho výberu a vybratých rýchlych filtrov. Koláčové grafy, ktoré nie sú vybraté, budú sivé, pretože rýchle filtre rovnakého koláčového grafu nie sú vybraté. Kliknite napríklad na položku Winter v rýchlom filtri Season a potom priblížte a kliknite na oranžovú časť koláčového grafu Finland. Tabuľka Sports sa automaticky a okamžite upraví. Fínsko získalo 95 strieborných medailí, 11 z nich v biatlone, 18 v ľadovom hokeji atď. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazujú výsledky.

  Rýchle filtre, tabuľky a mapy sú v Power View interaktívne

Vytvorenie interaktívneho pruhového grafu

Moment, ešte niečo. Mohlo by byť zaujímavé zobraziť rozloženie medailí vo vizualizácii mapy na základe vizualizácie tabuľky Sports. A namiesto čísel ju zobraziť ako pruhový graf.

 1. Vyberte vizualizáciu tabuľky Sports. Na páse s nástrojmi vyberte položky Návrh > Prepnúť vizualizáciu > Pruhový graf > Skupinový pruhový. Vizualizácia tabuľky Sports sa zmení na pruhový graf.

 2. Z rýchleho filtra Season vyberte položku Summer. Všimnite si, ako sa pruhový graf Sport zmení tak, aby obsahoval športy, ktoré sú súčasťou letných olympijských hier.

 3. V pruhovom grafe Sports kliknite na pruh vedľa položky Fencing. Všimnite si, že ostatné pruhy v grafe sú sivé, ale viditeľné. Tiež si všimnite, že vo vizualizácii Map sa koláčové grafy zmenia tak, aby obsahovali iba medaily z výberu v pruhovom grafe Sport. Krajiny alebo oblasti s medailami získanými v šerme sú sivé. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazuje, ako vyzerá zostava Power View.

  Viaceré vizualizácie sú v Power View interaktívne

 4. Kliknite na niektoré ďalšie pruhy v tabuľke Sports a všimnite si, ako Power View okamžite aktualizuje mapové a pruhové grafy na základe vášho výberu.

Ak chcete tieto vizualizácie zobraziť ako video, pozrite si toto video:

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vytvorenie interaktívnych koláčových grafov

Videli ste, ako môže vizualizácia mapy obsahovať koláčové grafy, v Power View však môžete vytvoriť aj interaktívne koláčové grafy mimo máp. V tejto časti sa naučíte, ako vytvoriť interaktívne koláčové grafy, ako prejsť na detaily údajov v rámci všetkých koláčových výrezov a ako vytvoriť rýchle filtre. Poďme na to.

Vytvorenie interaktívneho koláčového grafu

 1. Vyberte kartu Mapa v Exceli a potom kliknite na položky POWER VIEW > Vložiť > Power View. Vytvorí sa nová karta. Premenuje kartu na Koláč.

 2. V časti Polia funkcie Power View, vyberte položku Year z tabuľky Medals. Power View údaje zosumarizuje, lebo ide o čísla. Ak tomu chcete zabrániť, kliknite na šípku vedľa položky Year v oblasti POLIA a vyberte možnosť Počet (jedinečné), ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Výber položky Počet (jedinečné) v časti Polia funkcie Power View

 3. Potom v tabuľke Events vyberte možnosť Sport. Na plátne zostavy sa vytvorí tabuľka. Ak chcete zmeniť vizualizáciu na koláčový graf, vyberte položky Návrh > Prepnúť vizualizáciu > Iný graf > Koláčový. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazuje koláčový graf.

  Tak to je ale riadne vyčerpávajúci koláčový graf

 4. Tento koláčový graf je príliš podrobný. Chcete vyfiltrovať výsledky tak, aby sa zobrazovali len zimné športy. Najskôr kliknite na ikonu šípky v zbalenej table Filtre. Otvorí sa tabla Filtre. V table Filtre kliknite na položku Zobraziť, takže sa na všetky zostavy v zobrazení použijú všetky filtre, ktoré potiahnete. Potiahnite pole Season z tabuľky Medals do tably Filtre. Z filtra Season vyberte možnosť Winter, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Tak je to lepšie. Koláčové grafy by nemali byť také podrobné

 5. Podobne ako pri vizualizácii mapy, aj koláčový graf je interaktívny. Prejdite kurzorom nad akýkoľvek výrez koláčového grafu a zobrazia sa informácie. Kliknutím na akýkoľvek výrez alebo farbu v legende sa zvýrazní daný šport. Na nasledujúcej obrazovke kliknite na položku Skating a zvýraznia sa informácie v jej legende a výrez koláčového grafu, zatiaľ čo všetky ostatné výrezy a položky legendy sú sivé.

  Koláčové grafy Power View sú interaktívne, stačí kliknúť na položku legendy

Ak chcete zrušiť zvýraznenie, znovu kliknite na vybratý výrez alebo na prázdnu oblasť vizualizácie.

Je to zaujímavý koláčový graf a aké ľahké bolo vytvoriť ho. Power View však dokáže vytvoriť ešte zaujímavejšie koláčové grafy pomocou vizualizovania viacerých úrovní vnorených hierarchií.

Vytvorenie koláčového grafu s podrobnosťami pomocou hierarchií

Vytvorme ďalší koláčový graf a použime hierarchiu, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcom kurze.

 1. V časti Polia funkcie Power View v tabuľke Events kliknutím zrušte začiarknutie položky Sport a potom kliknite na položku SDE. SDE je hierarchia športov, disciplín a podujatí, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcom kurze.

 2. Koláčový graf vyzerá nezmenený, ale ak dvakrát kliknete na výrez Skiing koláčového grafu, Power View sa vnorí do ďalšej úrovne hierarchie. Koláčový graf teraz vychádza z disciplín v rámci športu Lyžovanie. Všimnite si, že legenda teraz obsahuje disciplíny v rámci lyžovania, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Koláčové grafy Power View používajúce hierarchie vám umožňujú zobraziť podrobnosti údajov

  Tiež si všimnite šípku nahor, ktorá sa zobrazí naľavo od ikony filtra v pravom hornom rohu vizualizácie. Kliknutím na šípku sa posuniete v hierarchii nahor, čím sa v tomto prípade zobrazí koláčový graf Sports.

 3. Dvakrát kliknite na výrez Ski Jumping a koláčový graf sa posunie nadol o ďalšiu úroveň hierarchie, ktorou je úroveň Events. Zobrazia sa podujatia v rámci skoku na lyžiach a legenda zobrazí graf s položkou Events, čo je najnižšia úroveň hierarchie.
  Dvojité kliknutie na koláčové grafy Power View umožňuje zobrazenie hierarchických údajov

 4. Ak sa chcete vrátiť na vyššie úrovne hierarchie, čo sa nazýva aj prechod na súhrn, kliknite na šípku nahor, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke. Po zobrazení najvyššej úrovne hierarchie sa už šípka nahor nezobrazuje.
  Ikona prechodu na súhrn v Power View

Použitie výrezov na zobrazenie podrobností

V koláčových grafoch môžete zobraziť podrobnosti.

 1. V tabuľke Medals v časti Polia funkcie Power View potiahnite položku Gender do oblasti VÝSEKY. Každý výsek koláčového grafu teraz obsahuje rozdelenie údajov podľa pohlavia. Presuňte kurzor nad akýkoľvek výrez v koláčovom grafe a poskytnuté informácie sa zobrazia podľa pohlavia.

 2. Zobrazte podrobnosti o lyžovaní a potom o skialpinizme. Presuňte kurzor nad najnižší výrez slalomového podujatia a uvidíte, že ženské družstvá sa zúčastnili slalomu 16-krát, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Presunutie kurzora nad výrezy koláčového grafu v Power View na zobrazenie ďalších informácií

Krížové filtrovanie pruhových grafov pomocou iných vizualizácií

V koláčových grafoch môžete použiť množstvo ďalších filtrov. Dokonca môžete použiť aj ďalšie vizualizácie na filtrovanie koláčových grafov, s možnosťou interakcie vo všetkých grafoch v danom zobrazení.

 1. Kliknite na plátno zostavy Power View mimo koláčového grafu. V časti Polia funkcie Power View vyberte položku Population z tabuľky Population a potom položku Country Name z tabuľky Population, čím sa zobrazí názov krajiny alebo oblasti
  .

 2. Vyfiltrujme zobrazenie tak, aby nám zostalo len niekoľko krajín alebo oblastí. Ak chcete zobraziť oblasť filtrov, môžete buď vybrať možnosť Oblasť filtrov z položky POWER VIEW na páse s nástrojmi, alebo kliknúť na ikonu filtre zobrazenú po prechode kurzorom nad vizualizáciu v ľavom hornom rohu. Výber položky Oblasť filtrov na páse s nástrojmi a ikony Filtre je zobrazený na nasledujúcej obrazovke.
  Ikona Filtre sa zobrazí po prechode kurzorom nad vizualizáciu Power View

 3. V položke Filtre vyberte iba tieto krajiny alebo oblasti: Austria, Canada, Chile, Czech Republic, France a Germany.

 4. Vráťme sa do skupinového pruhového grafu. Na páse s nástrojmi vyberte položky Návrh > Prepnúť vizualizáciu > Pruhový graf > Skupinový pruhový.

 5. Kliknite na niektorý z pruhov v pruhovom grafe. Všimnite si, ako sa aktualizujú údaje v koláčovom grafe na základe vášho výberu a ako sa zvýrazňujú príslušné informácie. V pruhovom grafe kliknite na položku Canada. Vaša zostava vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.

  Dynamické údaje vo vizualizáciách koláčového grafu v Power View

  Skúste kliknúť na ďalšie výbery a pozrite sa, ako sa koláčový graf okamžite po uskutočnení výberu zmení.

 6. Môžete tiež zobraziť detaily údajov ako predtým. Dvakrát kliknite na výrez Skiing v koláčovom grafe a potom dvakrát kliknite na disciplínu Alpine Skiing a koláčový graf zobrazí všetky podujatia v disciplíne skialpinizmus. Výsledky filtrovania kliknutím na pruhový graf fungujú na tejto úrovni hierarchie rovnako. Kliknite na položku France a koláčový graf vyfiltruje výsledky podujatí pre Francúzsko, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Použitie viacerých vizualizácií Power View na skvelé interaktívne zostavy

Na filtrovanie koláčových grafov môžete použiť množstvo rôznych typov vizualizácií a v Power View budú všetky interaktívne. A po zverejnení zostáv na lokalite analytických nástrojov v SharePointe zostanú vaše zostavy Power View interaktívne pre každého používateľa, ktorý má povolenie na ich zobrazenie.

Vytvorenie interaktívnych pruhových a stĺpcových grafov

Videli ste, ako sa dajú pruhové grafy použiť na filtrovanie iných vizualizácií, ako napríklad koláčového grafu. V tejto časti sa naučíte, ako vytvoriť pútavé pruhové a stĺpcové interaktívne grafy.

 1. Vyberte položky POWER VIEW > Vložiť > Power View, čím vytvoríte novú zostavu Power View. Premenujte zostavu na Bar and Column.

 2. V tabuľke Medals vyberte možnosť Medal Count a potom možnosť NOC_CountryRegion, tiež z tabuľky Medals. Na páse s nástrojmi vyberte položky Návrh > Prepnúť vizualizáciu > Stĺpcový graf > Skupinový stĺpcový. Vizualizácia obsahuje príliš veľa záznamov, vyfiltrujme teda zobrazenie tak, aby sa zobrazovali iba krajiny alebo oblasti, ktoré získali 200 a viac medailí. Ak to chcete urobiť, kliknite na ikonu filtra a potom zmeňte režim filtra na rozšírený kliknutím pravým tlačidlom myši vedľa gumy, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Ikona rozšíreného filtra v Power View

 3. Ak chcete, aby bol graf zaujímavejší, potiahnite do vizualizácie položku Medal z tabuľky Medals.

 4. Potom pridajte rýchly filter. Kliknite na plátno zostavy mimo grafu, vyberte položku Medal z tabuľky Medals a potom vyberte položky Návrh > Rýchly filter na páse s nástrojmi. Vaša zostava bude vyzerať ako na tejto obrazovke.

  Stĺpcové grafy v Power View

 5. Zaujímavé. Ale ešte lepšie to bude so skladaným stĺpcovým grafom. Vyberte položky Návrh > Prepnúť vizualizáciu > Stĺpcový graf > Skladaný stĺpcový. To je lepšie a zostava teraz vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.

  Skladaný stĺpcový graf v Power View

 6. Pridajme ešte jeden rýchly filter podľa poľa Season. Kliknite na prázdnu oblasť na pláne zostavy a potom vyberte položku Season z tabuľky Medals. Potom na páse s nástrojmi vyberte položku Rýchly filter. Po kliknutí na položku Winter si všimnite, že ďalšie záznamy neexistujú, vyzerá to, ako keby žiadna krajina na zimnej olympiáde nezískala viac ako 200 medailí. Na table Filtre kliknite na položku Graf, zmeňte filter Medal Count na minimálne 30 medailí a zobrazia sa nasledujúce výsledky.

  Filtrovanie skladaných stĺpcových grafov v Power View

 7. Aj tento graf je interaktívny. V legende Medal kliknite na položku Silver. Zvýraznia sa výsledky súvisiace so striebornou medailou a ostatné výsledky v tabuľke sa zobrazia sivou farbou, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Stĺpcové grafy Power View sú interaktívne

 8. Napriek tomu, že ide o stĺpcový graf, je ľahké ho zmeniť na pruhový. Na páse s nástrojmi vyberte položky Návrh > Prepnúť vizualizáciu > Pruhový graf > Skladaný graf. Získate ten istý graf zmenený na pruhový, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke. Pruhový graf je interaktívny do takej miery ako ostatné grafy.

  Zmena vizualizácií Power View je jednoduchá

Na interakciu s týmito pruhovými a stĺpcovými grafmi existuje množstvo spôsobov. Preskúmajte ich.

Kontrolný bod a kvíz

Čo ste sa naučili

V tomto kurze ste sa naučili, ako vytvoriť interaktívnu mapu, koláčový, pruhový a stĺpcový graf len niekoľkými kliknutiami. Naučili ste sa aj, ako môžu hierarchie pomôcť zlepšiť interaktivitu vašich zostáv a umožniť používateľom zostáv plne sa do zostáv ponoriť.

A rovnako ste sa naučili aj to, ako do jednej zostavy začleniť viac vizualizácií a ako sa môžu tieto vizualizácie filtrovať, vzájomne interagovať a vkladať jedna do druhej.

V ďalšom kurze tejto série vytvoríte ešte úžasnejšie zostavy Power View... a to vrátane zostáv, ktoré animujú a zobrazujú údaje o olympijských hrách v čase. Je to skvelé a jednoduché a ešte zábavnejšie je sledovať reakcie ľudí, ktorí zobrazujú vami vytvorené zostavy.

Tu je prepojenie na ďalší kurz, kde sa môžete pustiť do vytvárania zostáv sami:

Kurz 6: Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 2

KVÍZ

Chcete vedieť, ako dobre ste si zapamätali, čo ste sa naučili? Máte šancu. Nasledujúci kvíz sa týka funkcií, možností alebo požiadaviek, ktoré ste sa naučili v tomto kurze. Na konci stránky nájdete správne odpovede. Veľa šťastia!

Otázka 1: Ktoré z nasledujúcich tvrdení o poradí zoradenia hodnôt v poli je pravdivé?

A: Ak chcete zmeniť poradie zoradenia poľa, musíte priradiť pole k inému poľu a potom odstrániť pôvodné pole.

B: Poradie zoradenia poľa nemôžete v žiadnom prípade zmeniť.

C: Ak chcete zoradiť podľa priradeného poľa, priradené pole sa musí nachádzať v dátovom modeli.

D: Žiadna z vyššie uvedených možností.

Otázka 2: Akú funkcionalitu poskytuje rýchly filter?

A: Rýchle filtre duplikujú údaje z jedného poľa do druhého.

B: Rýchle filtre rozdelia údaje na polovicu a polovicu údajov si ponechajú.

C: Rýchle filtre filtrujú vizualizácie na základe údajov v poli alebo poliach rýchleho filtra.

D: Žiadna z vyššie uvedených možností.

Otázka 3: Keď použijete hierarchiu vo vizualizácii zostavy, ktorá z nasledujúcich možností sa dá uskutočniť?

A: Žiadna. Hierarchie nemôžete vo vizualizáciách použiť.

B: Môžete zobraziť podrobnosti úrovní hierarchie a vizualizácia sa automaticky zmení tak, aby obsahovala aktuálnu úroveň hierarchie.

C: Môžete zobraziť podrobnosti úrovní hierarchie, ale nemôžete prejsť na zobrazenie súhrnu.

D: B aj C.

Otázka 4: Ktoré z nasledujúcich tvrdení o table Filtre je správne?

A: Potiahnutím poľa do oblasti GRAF tably Filtre sa vyfiltrujú všetky zostavy v hárku Power View.

B: Potiahnutím poľa do oblasti ZOBRAZIŤ tably Filtre sa vyfiltrujú všetky zostavy v hárku Power View.

C: To isté pole musíte potiahnuť do oblasti GRAF aj ZOBRAZIŤ na table Filtre a až potom sa vyfiltrujú všetky vizualizácie v hárku Power View.

D: Do tably Filtre nemôžete potiahnuť žiadne polia.

Odpovede kvízu

 1. Správna odpoveď: C

 2. Správna odpoveď: C

 3. Správna odpoveď: B

 4. Správna odpoveď: B

Poznámky : Údaje a obrázky v tejto sérii kurzov pochádzajú z týchto zdrojov:

 • Súbor údajov o olympiádach od spoločnosti Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajok z lokality CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvateľoch od Svetovej banky (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských športov od používateľov Thadius856 a Parutakupiu

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×