Konverzia tlačového bulletinu na použitie na webe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

V programe Publisher môžete vytvoriť tlačový bulletin pre podnikateľské účely. Ako však môžete použiť tú istú publikáciu aj na Internete? Máte dve možnosti:

 • z tlačového bulletinu môžete vytvoriť webovú lokalitu,

 • Môžete zmeniť tlačového bulletinu na súbor PDF alebo XPS súbor a potom ho publikovať na webovú lokalitu, ktorú vytvoríte v programe Publisher.

Rozoslaním e-mailovej správy s prepojením na webový bulletin môžete znížiť náklady na rozosielanie poštou a informovať širší okruh záujemcov.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie webovej lokality z tlačového bulletinu

Konvertovanie publikácie tlače vo formáte PDF alebo XPS súbory na publikovanie na webe

Publikovanie súborov na webe

Vytvorenie webovej lokality z tlačového bulletinu

Skôr, ako začnete konvertovať bulletin

Dôležité: Pred konvertovaním tlačového bulletinu na webovú publikáciu v ňom vykonajte všetky požadované zmeny. Po začatí konverzie nebudú niektoré možnosti úprav k dispozícii. (Napríklad, ak použijete sprievodcu Konverzia na webovú publikáciu na konvertovanie tlačového bulletinu na webovú publikáciu, možnosť Stĺpce nebude na pracovnej table Možnosti strany k dispozícii.)

Zvážte vykonanie nasledujúcich úprav v tlačovom bulletine pred jeho konvertovaním na webovú publikáciu.

 • Ak sa celý text článku nachádza na viacerých stranách, zvážte umiestnenie článku na jednu stranu, aby bol ľahšie čitateľný. Prípadne môžete po konverzii publikácie prepojiť jednotlivé časti článku pomocou hypertextových odkazov.

 • Ak posledná strana tlačového bulletinu obsahuje zástupný text pre korešpondenčnú adresu zákazníka a kontaktné informácie o spoločnosti, môžete túto stranu odstrániť, zmeniť tieto informácie alebo presunúť kontaktné informácie na iné strany.

 • Pretože na webe sa ľahšie číta text v jednom stĺpci než vo viacerých stĺpcoch, môžete zvážiť zmenu tlačového bulletinu s viacerými stĺpcami na webovú publikáciu s jedným stĺpcom pomocou možností v časti Stĺpce na pracovnej table Možnosti strany.

  Poznámka: Výber stĺpcov musíte zmeniť pre každú stranu publikácie samostatne.

 • Tlačový bulletin obsahuje vlastnosti návrhu súvisiace s tlačou, ktoré nie sú potrebné pre použitie na webe. Príkladom položky súvisiacej s tlačou, ktorú môžete odstrániť, sú čísla strán v obsahu a na každej strane publikácie alebo korešpondenčné údaje zákazníka.

Vytvorenie webovej publikácie z tlačového bulletinu

Po zistení a vykonaní všetkých potrebných zmien v tlačovej publikácii môžete pokračovať v konverzii.

Konverzia tlačového bulletinu na webový bulletin

 1. Spustite program Publisher.

 2. V zozname Naposledy použité publikácie kliknite na súbor s tlačovým bulletinom. (Takisto môžete kliknúť na položku Zo súboru, vyhľadať a vybrať existujúci súbor s bulletinom, a potom tento súbor otvoriť.)

 3. Vykonajte akékoľvek zmeny obsahu alebo rozloženia bulletinu (napríklad umiestnenie viacstranového článku na jednu stranu, zmena rozloženia s viacerými stĺpcami na publikáciu s jedným stĺpcom, odstránenie priestoru s korešpondenčnou adresou zákazníka alebo vlastností návrhu súvisiacich s tlačou).

 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Konvertovať na webovú publikáciu.

 5. V časti Uložiť aktuálnu tlačovú publikáciu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete uložiť zmeny v pôvodnom súbore tlačového bulletinu, skôr ako budete pokračovať v konverzii, kliknite na políčko Áno.

   Prípadne môžete po dokončení sprievodcu uložiť zmenenú publikáciu pod novým názvom kliknutím na príkaz Uložiť ako v ponuke Súbor, a potom zadať nový názov súboru.

   Poznámka: Ak pri ukladaní použijete rovnaký názov súboru ako pri pôvodnej publikácii, pôvodná publikácia sa prepíše.

  • Ak chcete skonvertovať bulletin bez uloženia zmien v pôvodnom súbore tlačového bulletinu, kliknite na políčko Nie.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V časti Pridať navigačný panel vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete pridať navigačný panel do konvertovanej webovej publikácie, kliknite na políčko Áno.

  • Ak chcete konvertovať webovú publikáciu bez pridania navigačného panela, kliknite na položku Nie.

   Dôležité: Bez navigačného panela nebudú môcť návštevníci webovej stránky prejsť na ďalšie strany webovej publikácie. Navigačný panel však môžete pridať aj po skonvertovaní bulletinu.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 9. Ak sa rozhodnete uložiť zmenenú verziu tlačového bulletinu v kroku 5, v dialógovom okne Uložiť ako sa zobrazí navrhovaný nový názov súboru zmenenej verzie. Uložte zmenenú tlačovú publikáciu s novým opisným názvom súboru (napríklad Júl2008_upravené) zmenou navrhovaného názvu v poli Názov súboru, pričom v zozname Typ súboru vyberte položku Webová stránka tvorená jedným súborom alebo Webová stránka, filtrovaná.

  Dôležité: Ak použijete predvolený názov, prepíše sa tlačová publikácia.

  Poznámka: Použitím názvu súboru odlišného od názvu pôvodnej tlačovej publikácie zaistíte, že pôvodná publikácia s tlačovým bulletinom zostane nezmenená.

 10. V skonvertovanej webovej publikácii vykonajte všetky požadované zmeny. (Môžete napríklad zmeniť umiestnenie navigačného panela.)

 11. Uložte novú webovú publikáciu zadaním opisného názvu súboru (napríklad Júl2008_web).

Prispôsobenie navigačného panela

Ak pri konvertovaní publikácie pridáte navigačný panel, môžete neskôr upraviť jeho umiestnenie, aby bol na každej strane na rovnakom mieste. Vhodným miestom je často horný okraj strany, najmä ak umiestnite navigačný panel vodorovne, aby bolo lepšie využité miesto na strane.

Pridanie nového navigačného panela

Ak sa rozhodnete, že navigačný panel nechcete pridať počas konverzie bulletinu, môžete ho pridať neskôr nasledovným spôsobom:

 1. V ponuke Vložiť ukážte na položku Panel Navigácia a potom kliknite na položku Nová.

 2. V dialógovom okne Galéria návrhov kliknite na požadovaný návrh navigačného panela a príslušné možnosti.

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť prepojenia, ktoré majú rozdielny stav, keď nie sú vybraté (znázornený predvolenou farbou) a keď sú vybraté (znázornený inou farbou pri výbere prepojenia kliknutím), kliknite na políčko Zobraziť vybraný stav.

 3. V skupinovom rámčeku Automatická aktualizácia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete aktualizovať navigačný panel, aby obsahoval prepojenie na každú z existujúcich strán v publikácii, začiarknite políčko Aktualizovať tento navigačný panel pomocou prepojení na existujúce strany v tejto publikácii.

  • Ak chcete manuálne určiť, na ktoré strany majú byť uvedené prepojenia v navigačnom paneli, zrušte začiarknutie políčka Aktualizovať tento navigačný panel pomocou prepojení na existujúce strany v tejto publikácii, a potom vyberte prepojenia na tieto strany na základe možností v dialógovom okne Navigačný panel - vlastnosti.

 4. Kliknite na tlačidlo Vložiť objekt.

Zmena textu na navigačnom paneli

 1. Na ľubovoľnej strane vyberte navigačný panel.

 2. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť, a zadajte nový text, ktorým ho chcete nahradiť.

  Zmenený text sa zobrazí na navigačnom paneli na všetkých stranách.

Automatické pridanie prepojení na navigačnom paneli

Ak k webovému bulletinu pridáte ďalšie strany, prepojenia na ne sa môžu automaticky pridať k existujúcemu navigačnému panelu.

 1. Na ľubovoľnej strane vyberte navigačný panel.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Vlastnosti navigačného panela.

 3. V dialógovom okne Navigačný panel - vlastnosti začiarknite políčko Aktualizovať tento navigačný panel prepojeniami na nové strany pridané do tejto publikácie.

Manuálne pridanie prepojení na navigačnom paneli

 1. V konvertovanej publikácii kliknite na navigačný panel a potom na tlačidlo sprievodcu Tlačidlo sprievodcu .

 2. V dialógovom okne Navigačný panel - vlastnosti kliknite na tlačidlo Pridať prepojenie.

 3. V dialógovom okne Pridať prepojenie, v časti Prepojiť na, kliknite na položku Miesto v tomto dokumente.

 4. V časti Vyberte miesto v tomto dokumente kliknite na stranu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenia z navigačného panela.

 5. Do poľa Zobrazovaný text zadajte text prepojenia, ktorý sa má zobraziť na navigačnom paneli, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Navigačný panel - vlastnosti kliknite tlačidlo OK.

Konvertovanie obsahu na zoznam webového obsahu

Ak tlačový bulletin obsahuje obsah, v ktorom sú uvedené všetky články s príslušnými číslami strán, obsah možno zmeniť na navigačný panel s prepojeniami na všetky strany webovej publikácie.

Na prvej strane publikácie môžete uviesť stručnejší obsah s prepojeniami na konkrétne články. Odstráňte čísla strán a naformátuje nadpisy článkov ako hypertextové prepojenia, pomocou ktorých možno prejsť na príslušné články.

Formátovanie nadpisu článku ako hypertextového prepojenia

 1. V obsahu vyberte nadpis článku.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Prepojenie.

 3. V časti Prepojiť na kliknite na položku Miesto v tomto dokumente.

 4. V časti Vyberte miesto v tomto dokumente kliknite na stranu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenia z nadpisu a kliknite na tlačidlo.OK

Ďalšie úpravy pre použitie na webe

Formátovacie funkcie určené na tlač, ktoré sa nezobrazujú správne vo webových prehľadávačoch, nie sú vo webovom režime k dispozícii. Po skonvertovaní tlačovej publikácie na webovú publikáciu programom Publisher bude potrebné dodatočne upraviť formátovanie publikácie, aby bola pripravená na zobrazovanie na webe.

Po skonvertovaní text automaticky neobteká rámy obrázkov. Ak sa rám obrázka nachádza nad rámom s textom, text zostane skrytý. V takom prípade môžete presunúť rám s textom, zmeniť jeho veľkosť alebo presunúť rám s obrázkom, aby sa oba rámy neprekrývali.

Medzi rámami s textom a okrajmi publikácie je zvyčajne viac miesta, než je potrebné na webovej lokalite. Rámy s textom alebo rámy obrázka môžete prispôsobiť tak, aby bol lepšie využitý tento prázdny priestor.

Schémy písiem, ktoré sú k dispozícii pre webové publikácie, sa líšia od schém pre tlačové publikácie. Písma použité v tlačovom bulletine sa nekonvertujú automaticky na písma, ktoré sú vhodnejšie pre použitie na webe. Všetky písma v skonvertovanom bulletine je preto vhodné zmeniť na písma, ktoré sa ľahšie čítajú na webe.

Výber schémy webových písiem

 1. Vyberte určitý text v publikácii.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

 3. V dialógovom okne Písmo v časti Všeobecné skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zobraziť len webové písma.

 4. V ponuke Formát kliknite na položku Schémy písiem.

 5. Vyberte jedno z písiem v zozname v časti Použiť schému písiem.

  Schéma písma pre celú publikáciu sa skonvertuje na písma, ktoré sú vhodné pre zobrazovanie na webe.

Zmena veľkosti strany počas konvertovania

Po konverzii tlačovej publikácie na webovú publikáciu sa zmení veľkosť strany. Do dodatočného priestoru v dolnej časti strany možno presunúť rámy s textom a rámy obrázka z iných strán, a vytvoriť tak jednu stranu, čím sa zjednoduší webová lokalita.

Kontrola grafiky

Skontrolujte formát súboru všetkých grafických obrázkov v bulletine. Ak pôvodný bulletin obsahoval fotografie alebo ilustrácie vo vysokom rozlíšení, pomocou programu na úpravu obrázkov, napríklad Microsoft Picture It! alebo Microsoft Digital Image Pro, zmeňte ich veľkosť a uložte ich vo formáte vhodnom pre použitie na webe. Zrýchli sa tak preberanie súborov.

V ponuke Nástroje kliknite na položku Správca grafiky, ktorá umožňuje rýchlu kontrolu všetkých grafických prvkov v publikácii.

Návrat k pôvodnej publikácii

Poznámka: Ak ste skonvertovali bulletin na webovú publikáciu, a teraz sa chcete vrátiť k pôvodnému bulletinu, nepoužívajte položku Konvertovať na tlačenú publikáciu v ponuke Súbor. Tým by sa skonvertoval súbor, ktorý už bol konvertovaný, a v pôvodnej publikácii by nastali zmeny. Namiesto toho v ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť a vyhľadajte pôvodný bulletin.

Zobrazenie ukážky webovej lokality

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Ukážka webovej stránky.

 2. Webová lokalita sa otvorí v okne prehľadávača. Medzi jednotlivými stranami môžete prechádzať kliknutím na hypertextové prepojenia v publikácii alebo na prepojenia na webových navigačných paneloch.

Publikovanie bulletinu ako webovej stránky na webe

Po dokončení úprav ste pripravení vytvoriť samotné webové súbory. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb (ISP) publikovať webovú stránku alebo si prečítajte časť publikovanie súborov na webe v tomto článku.

Stručný prehľad o spôsobe publikovania súborov na webe nájdete nižšie v časti Publikovanie súborov na webe.

Na začiatok stránky

Konvertovanie publikácie tlače vo formáte PDF alebo XPS súbory na publikovanie na webe

Pred publikovaním súborov programu Publisher na webe, ste mali previesť do súborov vo formáte PDF alebo XPS.

Poznámka: V programoch balíka systém Microsoft Office 2007 môžete ukladať súbory typu PDF alebo XPS len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete na stránke Umožnenie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

Prepojenia na ďalšie informácie o uložení súborov programu Publisher vo formátoch, ktoré môžu zobraziť iní príjemcovia, nájdete v časti Pozrite tiež.

Uloženie súborov programu Publisher vo formáte PDF alebo XPS

Uloženie publikácie vo formáte PDF

Túto možnosť použite v prípade, že chcete uložiť publikáciu vo formáte, ktorý je bežný, možno ho jednoducho zdieľať a používajú ho mnohé komerčné tlačiarne.

 1. V programe Publisher otvorte publikáciu, ktorú chcete zobraziť ostatným používateľom.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať vo formáte PDF alebo XPS.

 3. V zozname Typ súboru v dialógovom okne Publikovať vo formáte PDF alebo XPS kliknite na položku PDF a potom na tlačidlo Uložiť.

  Publikácia sa predvolene ukladá ako názov publikácie.pdf do priečinka Moje dokumenty v počítači. Kliknutím na položku zmeniť, a potom kliknite na položku štandardné alebo minimálna veľkosť v dialógovom okne Možnosti publikovania. Tieto nastavenia sú určené pre prezeranie v režime online.

Súbor môžete uložiť vo formáte PDF aj pomocou dialógového okna Uložiť ako.

Uloženie publikácie vo formáte XPS

Túto možnosť použite, ak chcete uložiť publikáciu s ešte vyššou kompresiou než v pri formáte PDF, pri zachovaní vysokej kvality tlačového súboru mimoriadne vhodného pre tlač na stolovej tlačiarni.

 1. V programe Publisher otvorte publikáciu, ktorú chcete zobraziť ostatným používateľom.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať vo formáte PDF alebo XPS.

 3. V zozname Typ súboru v dialógovom okne Publikovať vo formáte PDF alebo XPS kliknite na položku XPS a potom na tlačidlo Uložiť.

  Publikácia sa predvolene ukladá ako názov publikácievo formáte .xps do priečinka Moje dokumenty v počítači. Publikácia bude optimalizovaná pre vysoko kvalitná tlač však môžete zmeniť na nižšie nastavenie kliknutím na položku zmeniť.

Súbor môžete uložiť vo formáte XPS aj pomocou dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Publikovanie súborov na webe

Na webovej lokalite môžete publikovať na webový server, sieťovom serveri, serveri protokol FTP (File Transfer) alebo do priečinka na vašom počítači.

Publikovanie webovej stránky do umiestnenia na Internete a v sieti.

Ak chcete publikovať webovú lokalitu na World Wide Web (WWW), musíte sa prihlásiť webovej hostiteľskej službe. Webová Hostiteľská služba poskytuje prístup a ukladací priestor na internete na webových serveroch. Pred publikovaním webovej lokality, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo správca systému získate informácie, ktoré potrebujete na publikovanie a Uniform Resource Locator (URL) na webovej lokalite, kde môžete ukladať súbory.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať na webe.

 2. Do poľa Názov súboru v dialógovom okne Publikovať na webe zadajte adresu URL webu alebo sieťového servera, na ktorom chcete uložiť webovú lokalitu - napríklad http://www.northwindtraders.com - a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Po zobrazení výzvy zadajte meno používateľa a heslo a kliknite na tlačidlo OK.

  Adresár priradený k danej adrese URL sa zobrazí v dialógovom okne Publikovať na webe.

 4. Dvakrát kliknite na priečinok, do ktorého chcete uložiť webovú stránku.

 5. V poli Názov súboru vyberte ako predvolený názov domovskej stránky index a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo OK.

Publikovanie webovej lokality pomocou protokolu FTP

Pred vykonaním tohto postupu sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb alebo správcu systému a získajte informácie potrebné pre publikovanie na lokalite FTP. Lokalitu FTP musíte vytvoriť aj v zozname Lokality FTP.

Ako?

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať na webe.

 2. V poli Uložiť do zvoľte Lokality FTP.

 3. Dvakrát kliknite na položku Pridať alebo zmeniť lokalitu FTP.

 4. Zadajte informácie, ktoré ste získali od poskytovateľa internetových služieb, a kliknite tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Zrušiť.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať na webe.

 2. V poli Uložiť do zvoľte Lokality FTP.

 3. V zozname lokalít FTP kliknite dvakrát na požadovanú lokalitu a potom na priečinok, do ktorého chcete publikovať webovú stránku.

  Poznámka: Ak poskytovateľ internetových služieb (ISP) vyžaduje použitie špecifického programu na odosielanie webovej stránky alebo ak stránku publikujete na podnikový intranet, je zrejme potrebné uložiť verziu webovej stránky do súboru vo formáte HTML a vykonať iný postup pri publikovaní stránky. Informujte sa u svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu systému o postupe uloženia a publikovania webovej stránky.

Uloženie webovej stránky v priečinku v počítači

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať na webe.

 2. V zozname Uložiť do v dialógovom okne Publikovať na webe kliknite na jednotku alebo priečinok, v ktorom chcete publikovať webovú stránku, napríklad priečinok Moje dokumenty.

  Ak chcete pridať webovú stránku do nového priečinka, kliknite pravým tlačidlo myši na miesto, kam chcete pridať nový priečinok a vytvorte nový priečinok výberom položky Nový , kliknutím na položku Priečinok a zadaním jeho názvu do poľa Názov.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru domovskej stránky.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×