Office
Prihlásenie

Konverzia poštových schránok servera Exchange 2007 na používateľov s aktivovanou poštou

Po dokončení čiastočnej migrácie skonvertujte poštové schránky na používateľov s aktivovanou poštou tak, aby sa poštové schránky mohli automaticky pripájať ku cloudovej poštovej schránke.

Prečo kovertovať poštové schránky na používateľov s aktivovanou poštou?

Ak ste dokončili čiastočnú migráciu servera Exchange s cieľom migrovať lokálne poštové schránky servera Exchange 2007 vašej organizácie do služieb Office 365 a chcete spravovať používateľov cloudových služieb z vašej lokálnej organizácie pomocou služby Active Directory, mali by ste skonvertovať lokálne poštové schránky na používateľov s aktivovanou poštou (MEU). Prečo? Po vykonaní migrácie poštovej schránky do cloudu v procese čiastočnej migrácie servera Exchange nastanú dve situácie:

 • Používateľ má lokálnu poštovú schránku a cloudovú poštovú schránku.

 • Pošta odoslaná do lokálnej poštovej schránky používateľa sa prepošle do jeho cloudovej poštovej schránky. Táto situácia nastane, pretože počas procesu migrácie sa vlastnosť TargetAddress v lokálnej poštovej schránke vyplní adresou vzdialeného smerovania cloudovej poštovej schránky. Ak chcú mať teda používatelia prístup k svojim e-mailom, musia sa pripojiť k svojim cloudovým poštovým schránkam.

Tieto scenáre môžu spôsobiť nasledujúce dva problémy:

 • Ak osoba používa na otvorenie svojej poštovej schránky Microsoft Outlook, služba Autodiscover sa aj naďalej pokúša pripojiť k lokálnej poštovej schránke, kvôli čomu sa používateľ nebude vedieť pripojiť k svojej cloudovej poštovej schránke. Ak sa vyskytujú používatelia, ktorí neboli do cloudu migrovaní, nie je možné záznam CNAME služby Autodiscover do cloudu presmerovať, kým sa neukončí migrácia všetkých používateľov.

 • Ak organizácia po migrácii všetkých lokálnych poštových schránok do cloudu vyradí server Exchange z činnosti, informácie o používateľovi týkajúce sa správ sa v cloudovej poštovej schránke stratia. Synchronizácia adresára služieb Microsoft Online Services (Nástroj na synchronizáciu služieb Azure Active Directory) odstráni údaje (ako sú adresy serverov proxy) z objektu cloudovej poštovej schránky, pretože lokálna poštová schránka už neexistuje a nástroj na synchronizáciu služieb Azure Active Directory ju nevie priradiť k zodpovedajúcej cloudovej poštovej schránke.

Riešením je vykonanie konverzie lokálnych poštových schránok na používateľov s aktivovanou poštou vo vašej lokálnej organizácii po dokončení migrácie poštovej schránky používateľa do cloudu. Po skonvertovaní lokálnej poštovej schránky a používateľov s aktivovanou poštou nastanú nasledujúce scenáre:

 • Adresy servera proxy sa z cloudovej poštovej schránky skopírujú k novým používateľom s aktivovanou poštou. Ak je server Exchange vyradený z činnosti, tieto adresy servera proxy sa zachovajú v službe Active Directory aj naďalej.

 • Vlastnosti používateľov s aktivovanou poštou umožnia nástroju na synchronizáciu služieb Azure Active Directory spárovať používateľov s aktivovanou poštou so zodpovedajúcou cloudovou poštovou schránkou.

 • Po vytvorení nového outlookového profilu používateľom použije služba Autodiscover používateľov s aktivovanou poštou na pripojenie Outlooku ku cloudovej poštovej schránke.

Skripty prostredia PowerShell slúžiace na vytvorenie používateľov s aktivovanou poštou

Skripty uvedené nižšie môžete použiť na zhromaždenie informácií o cloudových poštových schránkach a konverziu poštových schránok servera Exchange 2007 na používateľov s aktivovanou poštou

Nasledujúci skript zhromažďuje informácie z cloudových poštových schránok a ukladá ich do súboru CSV. Tento skript spustite ako prvý.

Skopírujte nižšie zobrazený skript a zadajte názov súboru ExportO365UserInfo.ps1.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession -Prefix "Cloud" $s
}
function Main
{
#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}
#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName
#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-CloudMailbox
$Users = @()
#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object
$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name MailboxGUID -Value $user.ExchangeGUID
$Users += $UserInfo
}
#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green
}
O365Logon
Main

Nasledujúci skript konvertuje lokálne poštové schránky servera Exchange 2007 na používateľov s aktivovanou poštou. Tento skript spustite po spustení skriptu na zhromaždenie informácií z cloudových poštových schránok.

Skopírujte skript uvedený nižšie do súboru .txt, potom súbor uložte a pomenujte ho ako Exchange2007MBtoMEU.ps1.

param($DomainController = [String]::Empty)
function Main
{
#Script Logic flow
#1. Pull User Info from cloud.csv file in the current directory
#2. Lookup AD Info (DN, mail, proxyAddresses, and legacyExchangeDN) using the SMTP address from the CSV file
#3. Save existing proxyAddresses
#4. Add existing legacyExchangeDN's to proxyAddresses
#5. Delete Mailbox
#6. Mail-Enable the user using the cloud email address as the targetAddress
#7. Disable RUS processing
#8. Add proxyAddresses and mail attribute back to the object
#9. Add msExchMailboxGUID from cloud.csv to the user object (for offboarding support)
if($DomainController -eq [String]::Empty)
{
Write-Host "You must supply a value for the -DomainController switch" -ForegroundColor Red
Exit
}
$CSVInfo = Import-Csv ".\cloud.csv"
foreach($User in $CSVInfo)
{ Write-Host "Processing user" $User.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Green
Write-Host "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress" -ForegroundColor Green
$UserInfo = LookupADInformationFromSMTPAddress($User)
#Check existing proxies for On-Premise and Cloud Legacy DN's as x500 proxies. If not present add them.
$CloudLegacyDNPresent = $false
$LegacyDNPresent = $false
foreach($Proxy in $UserInfo.ProxyAddresses)
{
if(("x500:$UserInfo.CloudLegacyDN") -ieq $Proxy)
{
$CloudLegacyDNPresent = $true
}
if(("x500:$UserInfo.LegacyDN") -ieq $Proxy)
{
$LegacyDNPresent = $true
}
}
if(-not $CloudLegacyDNPresent)
{
$X500Proxy = "x500:" + $UserInfo.CloudLegacyDN
Write-Host "Adding $X500Proxy to EmailAddresses" -ForegroundColor Green
$UserInfo.ProxyAddresses += $X500Proxy
}
if(-not $LegacyDNPresent)
{
$X500Proxy = "x500:" + $UserInfo.LegacyDN
Write-Host "Adding $X500Proxy to EmailAddresses" -ForegroundColor Green
$UserInfo.ProxyAddresses += $X500Proxy
}
#Disable Mailbox
Write-Host "Disabling Mailbox" -ForegroundColor Green
Disable-Mailbox -Identity $UserInfo.OnPremiseEmailAddress -DomainController $DomainController -Confirm:$false
#Mail Enable
Write-Host "Enabling Mailbox" -ForegroundColor Green
Enable-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -ExternalEmailAddress $UserInfo.CloudEmailAddress -DomainController $DomainController
#Disable RUS
Write-Host "Disabling RUS" -ForegroundColor Green
Set-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -EmailAddressPolicyEnabled $false -DomainController $DomainController
#Add Proxies and Mail
Write-Host "Adding EmailAddresses and WindowsEmailAddress" -ForegroundColor Green
Set-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -EmailAddresses $UserInfo.ProxyAddresses -WindowsEmailAddress $UserInfo.Mail -DomainController $DomainController
#Set Mailbox GUID. Need to do this via S.DS as Set-MailUser doesn't expose this property.
$ADPath = "LDAP://" + $DomainController + "/" + $UserInfo.DistinguishedName
$ADUser = New-Object -TypeName System.DirectoryServices.DirectoryEntry -ArgumentList $ADPath
$MailboxGUID = New-Object -TypeName System.Guid -ArgumentList $UserInfo.MailboxGUID
[Void]$ADUser.psbase.invokeset('msExchMailboxGUID',$MailboxGUID.ToByteArray())
Write-Host "Setting Mailbox GUID" $UserInfo.MailboxGUID -ForegroundColor Green
$ADUser.psbase.CommitChanges()
Write-Host "Migration Complete for" $UserInfo.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Green
Write-Host ""
Write-Host ""
}
}
function LookupADInformationFromSMTPAddress($CSV)
{
$Mailbox = Get-Mailbox $CSV.OnPremiseEmailAddress -ErrorAction SilentlyContinue
if($Mailbox -eq $null)
{
Write-Host "Get-Mailbox failed for" $CSV.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Red
continue
}
$UserInfo = New-Object System.Object
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $CSV.OnPremiseEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CSV.CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudLegacyDN -Value $CSV.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyDN -Value $Mailbox.LegacyExchangeDN
$ProxyAddresses = @()
foreach($Address in $Mailbox.EmailAddresses)
{
$ProxyAddresses += $Address
}
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name ProxyAddresses -Value $ProxyAddresses
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name Mail -Value $Mailbox.WindowsEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name MailboxGUID -Value $CSV.MailboxGUID
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name Identity -Value $Mailbox.Identity
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name DistinguishedName -Value (Get-User $Mailbox.Identity).DistinguishedName
$UserInfo
}
Main

Postup nastavenia konverzie lokálnych poštových schránok na používateľov aktivovanou poštou

Proces dokončite pomocou týchto krokov.

 1. Skopírujte súbor ExportO365UserInfo.ps1, Exchange2007MBtoMEU.ps1 a súbor CSV, pomocou ktorého ste spustili dávku migrácie, do rovnakého adresára v lokálnom serveri.

 2. Súbor CSV premenujte na migration.csv.

 3. . V prostredí Exchange Management Shell spustite nasledujúci príkaz. Skript predpokladá, že sa súbor CSV nachádza v tom istom adresári a jeho názov je migration.csv.

  .\ExportO365UserInfo.ps1

  Zobrazí sa výzva na použitie existujúce relácie alebo na otvorenie novej relácie.

 4. Zadajte n a stlačením klávesu Enter otvorte novú reláciu.

  Spustí sa skript a súbor Cloud.csv sa potom uloží do aktuálneho pracovného adresára.

 5. Zadajte poverenia správcu pre vašu cloudovú organizáciu a potom kliknite na položku OK.

 6. V novej relácii prostredia Exchange Management Shell spustite nasledujúci príkaz. Tento príkaz predpokladá, že sa súbory ExportO365UserInfo.ps1 a Cloud.csv nachádzajú v tom istom adresári.

  .\Exchange2007MBtoMEU.ps1 <FQDN of on-premises domain controller>

  Príklad:

  .\Exchange2007MBtoMEU.ps1 DC1.contoso.com

  Skript skonvertuje lokálne poštové schránky všetkých používateľov vrátane tých, ktorí sa nachádzajú v súbore Cloud.csv, na používateľov s aktivovanou poštou.

 7. Overte, či boli vytvorení noví používatelia s aktivovanou poštou. V module Používatelia a počítače služby Active Directory postupujte takto:

  1. Kliknite na položky Akcia > Hľadať

  2. Kliknite na kartu Exchange

  3. Vyberte položku Zobraziť len príjemcov servera Exchange a potom vyberte položku Používatelia s externou e-mailovou adresou.

  4. Kliknite na položku Hľadať.

  Poštové schránky skonvertované na používateľov s aktivovanou poštou sú uvedené v časti Výsledky hľadania.

 8. Pomocou modulu Používatelia a počítače služby Active Directory, úpravy ADSI alebo súboru Ldp.exe overte, či sú v nasledujúcich vlastnostiach používateľov s aktivovanou poštou vyplnené správne informácie.

  • legacyExchangeDN

  • pošta

  • msExchMailboxGuid

  • proxyAddresses

  • targetAddress

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×