Konverzia poštových schránok servera Exchange 2003 na používateľov s aktivovanou poštou

Po dokončení čiastočnej migrácie skonvertujte poštové schránky na používateľov s aktivovanou poštou tak, aby sa poštové schránky mohli automaticky pripájať ku cloudovej poštovej schránke.

Prečo konvertovať poštové schránky na používateľov s aktivovanou poštou?

Ak ste dokončili čiastočnú migráciu servera Exchange s cieľom migrovať lokálne poštové schránky servera Exchange 2003 vašej organizácie do služieb Office 365 a chcete spravovať používateľov cloudových služieb z vašej lokálnej organizácie pomocou služby Active Directory, mali by ste skonvertovať lokálne poštové schránky na používateľov s aktivovanou poštou (MEU).

Tento článok obsahuje skript prostredia Windows PowerShell, ktorý zhromažďuje informácie z cloudových poštových schránok a skript Visual Basic (VB), ktorý môžete použiť na skonvertovanie poštových schránok servera Exchange 2003 na používateľov MEU. Keď spustíte tento skript, z cloudovej poštovej schránky sa skopírujú adresy servera proxy do používateľa MEU, ktorý sa nachádza v službe Active Directory. Vlastnosti používateľa MEU tiež umožnia synchronizácii adresára služieb Microsoft Online Services (DirSync) priradiť používateľa MEU k zodpovedajúcej cloudovej poštovej schránke.

Odporúča sa skonvertovať lokálne poštové schránky na používateľov MEU pre dávku migrácie. Keď sa skončila dávka čiastočnej migrácie servera Exchange a overili ste, že všetky poštové schránky v dávke sú úspešne migrované a počiatočná synchronizácia položiek poštových schránok do cloudu je dokončená, skonvertujte poštové schránky v dávke migrácie na používateľov MEU.

Skript prostredia PowerShell na zhromažďovanie údajov z cloudových poštových schránok

Skripty uvedené nižšie môžete použiť na zhromaždenie informácií o cloudových poštových schránkach a konverziu poštových schránok servera Exchange 2007 na používateľov s aktivovanou poštou

Nasledujúci skript zhromažďuje informácie z cloudových poštových schránok a ukladá ich do súboru CSV. Tento skript spustite ako prvý.

Skopírujte skript uvedený nižšie do súboru .txt a potom súbor uložte ako ExportO365UserInfo.ps1.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession $s
}

function Main
{

#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}

#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName

#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-Mailbox
$Users = @()

#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object

$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}

$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()

$Users += $UserInfo
}

#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green

}

O365Logon
Main

Nasledujúci skript Visual Basic konvertuje lokálne poštové schránky servera Exchange 2003 na používateľov MEU. Tento skript spustite po spustení skriptu na zhromaždenie informácií z cloudových poštových schránok.

Skopírujte skript uvedený nižšie do súboru .txt a potom súbor uložte ako Exchange2003MBtoMEU.vbs.

'Globals/Constants
Const ADS_PROPERTY_APPEND = 3

Dim UserDN
Dim remoteSMTPAddress
Dim remoteLegacyDN
Dim domainController
Dim csvMode
csvMode = FALSE
Dim csvFileName
Dim lastADLookupFailed


Class UserInfo
public OnPremiseEmailAddress
public CloudEmailAddress
public CloudLegacyDN
public LegacyDN
public ProxyAddresses
public Mail
public MailboxGUID
public DistinguishedName

Public Sub Class_Initialize()
Set ProxyAddresses = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
End Class

'Command Line Parameters
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
'No parameters passed
WScript.Echo("No parameters were passed.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 And WScript.Arguments.Count = 2 Then
WScript.Echo("Missing DC Name.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 Then
'CSV Mode
csvFileName = WScript.Arguments(1)
domainController = WScript.Arguments(2)
csvMode = TRUE
WScript.Echo("CSV mode detected. Filename: " & WScript.Arguments(1) & vbCrLf)
ElseIf wscript.Arguments.Count <> 4 Then
'Invalid Arguments
WScript.Echo WScript.Arguments.Count
Call ShowHelp()
Else
'Manual Mode
UserDN = wscript.Arguments(0)
remoteSMTPAddress = wscript.Arguments(1)
remoteLegacyDN = wscript.Arguments(2)
domainController = wscript.Arguments(3)
End If

Main()

'Main entry point
Sub Main

'Check for CSV Mode
If csvMode = TRUE Then
UserInfoArray = GetUserInfoFromCSVFile()
Else
WScript.Echo "Manual Mode Detected" & vbCrLf
Set info = New UserInfo
info.CloudEmailAddress = remoteSMTPAddress
info.DistinguishedName = UserDN
info.CloudLegacyDN = remoteLegacyDN
ProcessSingleUser(info)
End If

End Sub

'Process a single user (manual mode)
Sub ProcessSingleUser(ByRef UserInfo)

userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & UserInfo.DistinguishedName
WScript.Echo "Processing user " & userADSIPath
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)
proxyCounter = 1
For Each address in MyUser.Get("proxyAddresses")
UserInfo.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
UserInfo.OnPremiseEmailAddress = GetPrimarySMTPAddress(UserInfo.ProxyAddresses)
UserInfo.Mail = MyUser.Get("mail")
UserInfo.MailboxGUID = MyUser.Get("msExchMailboxGUID")
UserInfo.LegacyDN = MyUser.Get("legacyExchangeDN")
ProcessMailbox(UserInfo)

End Sub

'Populate user info from CSV data
Function GetUserInfoFromCSVFile()

CSVInfo = ReadCSVFile()
For i = 0 To (UBound(CSVInfo)-1)
lastADLookupFailed = false
Set info = New UserInfo
info.CloudLegacyDN = Split(CSVInfo(i+1), ",")(0)
info.CloudEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(1)
info.OnPremiseEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(2)
WScript.Echo "Processing user " & info.OnPremiseEmailAddress
WScript.Echo "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress"
LookupADInformationFromSMTPAddress(info)
If lastADLookupFailed = false Then
WScript.Echo "Calling ProcessMailbox"
ProcessMailbox(info)
End If
set info = nothing
Next

End Function

'Populate user info from AD
Sub LookupADInformationFromSMTPAddress(ByRef info)

'Lookup the rest of the info in AD using the SMTP address
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
Set objRootDSE = nothing
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
BaseDN = "<LDAP://" & domainController & "/" & strDomain & ">"
adFilter = "(&(proxyAddresses=SMTP:" & info.OnPremiseEmailAddress & "))"
Attributes = "distinguishedName,msExchMailboxGUID,mail,proxyAddresses,legacyExchangeDN"
Query = BaseDN & ";" & adFilter & ";" & Attributes & ";subtree"
objCommand.CommandText = Query
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
On Error Resume Next
Set objRecordSet = objCommand.Execute

'Handle any errors that result from the query
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error encountered on query " & Query & ". Skipping user."
lastADLookupFailed = true
return
End If

'Handle zero or ambiguous search results
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
WScript.Echo "No users found for address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf objRecordSet.RecordCount > 1 Then
WScript.Echo "Ambiguous search results for email address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf Not objRecordSet.EOF Then
info.LegacyDN = objRecordSet.Fields("legacyExchangeDN").Value
info.Mail = objRecordSet.Fields("mail").Value
info.MailboxGUID = objRecordSet.Fields("msExchMailboxGUID").Value
proxyCounter = 1
For Each address in objRecordSet.Fields("proxyAddresses").Value
info.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
info.DistinguishedName = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
objRecordSet.MoveNext
End If

objConnection = nothing
objCommand = nothing
objRecordSet = nothing
On Error Goto 0

End Sub

'Populate data from the CSV file
Function ReadCSVFile()

'Open file
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFS.OpenTextFile(csvFileName, 1, false, -1)

'Loop through each line, putting each line of the CSV file into an array to be returned to the caller
counter = 0
Dim CSVArray()
Do While NOT objTextFile.AtEndOfStream
ReDim Preserve CSVArray(counter)
CSVArray(counter) = objTextFile.ReadLine
counter = counter + 1
Loop

'Close and return
objTextFile.Close
Set objTextFile = nothing
Set objFS = nothing
ReadCSVFile = CSVArray

End Function

'Process the migration
Sub ProcessMailbox(User)

'Get user properties
userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & User.DistinguishedName
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)

'Add x.500 address to list of existing proxies
existingLegDnFound = FALSE
newLegDnFound = FALSE

'Loop through each address in User.ProxyAddresses
For i = 1 To User.ProxyAddresses.Count
If StrComp(address, "x500:" & User.LegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.LegacyDN & " already exists"
existingLegDNFound = true
End If
If StrComp(address, "x500:" & User.CloudLegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.CloudLegacyDN & " already exists"
newLegDnFound = true
End If
Next

'Add existing leg DN to proxy list
If existingLegDnFound = FALSE Then
WScript.Echo "Adding existing legacy DN " & User.LegacyDN & " to proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.LegacyDN)
End If

'Add new leg DN to proxy list
If newLegDnFound = FALSE Then
'Add new leg DN to proxy addresses
WScript.Echo "Adding new legacy DN " & User.CloudLegacyDN & " to existing proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.CloudLegacyDN)
End If

'Dump out new list of addresses
WScript.Echo "Original proxy addresses updated count: " & User.ProxyAddresses.Count
For i = 1 to User.ProxyAddresses.Count
WScript.Echo " proxyAddress " & i & ": " & User.ProxyAddresses(i)
Next

'Delete the Mailbox
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailboxStore object"
Set Mailbox = MyUser
Wscript.Echo "Deleting Mailbox"
On Error Resume Next
Mailbox.DeleteMailbox

'Handle any errors deleting the mailbox
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error " & Err.number & ". Skipping User." & vbCrLf & "Description: " & Err.Description & vbCrLf
Exit Sub
End If
On Error Goto 0

'Save and continue
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refeshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo
Set Mailbox = nothing

'Mail Enable the User
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailRecipient"
Set MailUser = MyUser
WScript.Echo "Mail Enabling user using targetAddress " & User.CloudEmailAddress
MailUser.MailEnable User.CloudEmailAddress
WScript.Echo "Disabling Recipient Update Service for user"
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "msExchPoliciesExcluded", Array("{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}")
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refreshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo

'Add Legacy DN back on to the user
WScript.Echo "Writing legacyExchangeDN as " & User.LegacyDN
MyUser.Put "legacyExchangeDN", User.LegacyDN

'Add old proxies list back on to the MEU
WScript.Echo "Writing proxyAddresses back to the user"
For j=1 To User.ProxyAddresses.Count
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(User.ProxyAddresses(j))
MyUser.SetInfo
MyUser.GetInfo
Next

'Add mail attribute back on to the MEU
WScript.Echo "Writing mail attribute as " & User.Mail
MyUser.Put "mail", User.Mail

'Add msExchMailboxGUID back on to the MEU
WScript.Echo "Converting mailbox GUID to writable format"
Dim mbxGUIDByteArray
Call ConvertHexStringToByteArray(OctetToHexString(User.MailboxGUID), mbxGUIDByteArray)
WScript.Echo "Writing property msExchMailboxGUID to user object with value " & OctetToHexString(User.MailboxGUID)
MyUser.Put "msExchMailboxGUID", mbxGUIDByteArray

WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Migration Complete!" & vbCrLf

End Sub

'Returns the primary SMTP address of a user
Function GetPrimarySMTPAddress(Addresses)
For Each address in Addresses
If Left(address, 4) = "SMTP" Then GetPrimarySMTPAddress = address
Next
End Function

'Converts Hex string to byte array for writing to AD
Sub ConvertHexStringToByteArray(ByVal strHexString, ByRef pByteArray)

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Temp = FSO.GetTempName()
Set TS = FSO.CreateTextFile(Temp)

For i = 1 To (Len (strHexString) -1) Step 2
TS.Write Chr("&h" & Mid (strHexString, i, 2))
Next

TS.Close

Stream.Type = 1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile Temp

pByteArray = Stream.Read

Stream.Close
FSO.DeleteFile Temp

Set Stream = nothing
Set FSO = Nothing

End Sub

'Converts raw bytes from AD GUID to readable string
Function OctetToHexString (arrbytOctet)

OctetToHexStr = ""
For k = 1 To Lenb (arrbytOctet)
OctetToHexString = OctetToHexString & Right("0" & Hex(Ascb(Midb(arrbytOctet, k, 1))), 2)
Next

End Function

Sub ShowHelp()

WScript.Echo("This script runs in two modes, CSV Mode and Manual Mode." & vbCrLf & "CSV Mode allows you to specify a CSV file from which to pull user names." & vbCrLf& "Manual mode allows you to run the script against a single user.")
WSCript.Echo("Both modes require you to specify the name of a DC to use in the local domain." & vbCrLf & "To run the script in CSV Mode, use the following syntax:")
WScript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs -c x:\csv\csvfilename.csv dc.domain.com")
WScript.Echo("To run the script in Manual Mode, you must specify the users AD Distinguished Name, Remote SMTP Address, Remote Legacy Exchange DN, and Domain Controller Name.")
WSCript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs " & chr(34) & "CN=UserName,CN=Users,DC=domain,DC=com" & chr(34) & " " & chr(34) & "user@cloudaddress.com" & chr(34) & " " & chr(34) & "/o=Cloud Org/ou=Cloud Site/ou=Recipients/cn=CloudUser" &
chr(34) & " dc.domain.com")
WScript.Quit

End Sub

Čo robia skripty?

ExportO365UserInfo.ps1

Toto je skript prostredia Windows PowerShell, ktorý spustíte v cloudovej organizácii na zhromaždenie informácií o cloudových poštových schránkach, ktoré ste migrovali počas čiastočnej migrácie servera Exchange. Používa súbor CSV na vymedzenie dávky používateľov. Odporúča sa, aby ste použili ten istý súbor CSV, ktorý ste použili na migrovanie dávky používateľov

Keď spustíte skript ExportO365UserInfo:

 • Tieto vlastnosti sa zhromaždia z cloudových poštových schránok používateľov uvedených vo vstupnom súbore CSV:

  • primárna SMTP adresa,

  • primárna SMTP adresa príslušnej lokálnej poštovej schránky,

  • ďalšie adresy servera proxy pre cloudovú poštovú schránku,

  • LegacyExchangeDN.

 • Zhromaždené vlastnosti sa uložia do súboru CSV s názvom Cloud.csv.

Exchange2003MBtoMEU.vbs

Toto je skript VB, ktorý spustíte v organizácii s lokálnym serverom Exchange 2003 na konverziu poštových schránok na používateľov MEU. Používa súbor Cloud.csv, ktorý vznikol ako výstup skriptu ExportO365UserInfo.

Skript Exchange2003MBtoMEU.vbs po spustení vykoná pre každú poštovú schránku uvedenú vo vstupnom súbore CSV nasledujúce akcie:

 • Zhromaždí informácie zo vstupného súboru CSV a z lokálnej poštovej schránky.

 • Vytvorí zoznam adries servera proxy z lokálnej a cloudovej poštovej schránky na pridanie do používateľa MEU.

 • Odstráni lokálnu poštovú schránku.

 • Vytvorí používateľa MEU a vyplní nasledujúce vlastnosti:

  • legacyExchangeDN – hodnota z lokálnej poštovej schránky,

  • mail – primárny SMTP server cloudovej poštovej schránky,

  • msExchMailboxGuid – hodnota z lokálnej poštovej schránky,

  • proxyAddresses – hodnoty z lokálnej poštovej schránky aj cloudovej poštovej schránky,

  • targetAddress – načítanie z lokálnej poštovej schránky; hodnota prestavuje primárny SMTP server cloudovej poštovej schránky.

   Dôležité: Ak chcete povoliť presun zo služieb Office 365 na server Exchange 2003, musíte nahradiť hodnotu msExchMailboxGuid u používateľa MEU identifikátorom Guid z cloudovej poštovej schránky. Ak chcete získať identifikátory Guid pre poštové schránky vo vašej cloudovej organizácii a uložiť ich do súboru CSV, spustite tento príkaz prostredia PowerShell:

   Get-Mailbox | Select PrimarySmtpAddress, Guid | Export-csv -Path .\guid.csv

   Tento príkaz extrahuje primárnu SMTP adresu a identifikátor Guid pre všetky cloudové poštové schránky do súboru guid.csv a potom tento súbor uloží do aktuálneho adresára.

Namiesto použitia vstupného súboru CSV na konverziu dávky poštových schránok môžete spustiť skript Exchange2003MBtoMEU.vbs v manuálnom režime a konvertovať poštové schránky po jednej. Na vykonanie tohto kroku musíte poskytnúť nasledujúce vstupné parametre:

 • rozlišujúci názov lokálnej poštovej schránky,

 • adresu primárneho SMTP servera cloudovej poštovej schránky,

 • staršiu verziu rozlišujúceho názvu na serveri Exchange pre cloudovú poštovú schránku,

 • názov radiča domény vo vašej organizácii so serverom Exchange 2003.

Postup konverzie lokálnych poštových schránok na používateľov MEU

 1. Spustite ExportO365UserInfo vo vašej cloudovej organizácii. Ako vstupný súbor pre dávku migrácie použite súbor CSV. Skript vytvorí súbor CSV s názvom Cloud.csv.

  .\ExportO365UserInfo.ps1 <CSV input file>

  Príklad:

  .\ExportO365UserInfo.ps1 .\MigrationBatch1.csv

  V tomto príklade sa predpokladá, že skript a vstupný súbor CSV sa nachádzajú v tom istom adresári.

 2. Skopírujte súbory Exchange2003MBtoMEU.vbs a Cloud.csv do rovnakého adresára vo vašej lokálnej organizácii.

 3. Vo vašej lokálnej organizácii spustite tento príkaz:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv <FQDN of on-premises domain controller>

  Príklad:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv DC1.contoso.com

  Na spustenie skriptu v manuálnom režime zadajte nasledujúci príkaz. Použite medzery medzi jednotlivými hodnotami.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “<DN of on-premises mailbox>” “
  <Primary SMTP of cloud mailbox>” “<ExchangeLegacyDN of cloud mailbox>”
  <FQDN of on-premises domain controller>

  Príklad:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “CN=Ann Beebe,
  CN=Users,DC=contoso,DC=com”
  “annb@contoso.onmicrosoft.com” “/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=d808d014cec5411ea6de1f70cc116e7b-annb” DC1.contoso.com
 4. Overte, či boli vytvorení noví používatelia s aktivovanou poštou. V module Používatelia a počítače služby Active Directory postupujte takto:

  1. Kliknite na položky Akcia > Vyhľadať.

  2. Kliknite na kartu Exchange.

  3. Vyberte položku Zobraziť len príjemcov servera Exchange a potom vyberte položku Používatelia s externou e-mailovou adresou.

  4. Kliknite na položku Hľadať.

  Poštové schránky skonvertované na používateľov s aktivovanou poštou sú uvedené v časti Výsledky hľadania.

 5. Pomocou modulu Používatelia a počítače služby Active Directory, úpravy ADSI alebo súboru Ldp.exe overte, či sú v nasledujúcich vlastnostiach používateľov s aktivovanou poštou vyplnené správne informácie.

  • legacyExchangeDN

  • pošta

  • msExchMailboxGuid*

  • proxyAddresses

  • targetAddress

  * Ako bolo vysvetlené vyššie, skript Exchange2003MBtoMEU.vbs zachováva hodnotu msExchMailboxGuid z lokálnej poštovej schránky. Ak chcete povoliť presun zo služieb Office 365 na server Exchange 2003, musíte nahradiť hodnotu vlastnosti msExchMailboxGuid u používateľa MEU identifikátorom Guid z cloudovej poštovej schránky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×