Konverzia dokumentu programu Word do šablóny formulára programu InfoPath

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Aj keď je pravdou, že program Microsoft Office Word môžete použiť na vytvorenie dokumentu, ktorý vyzerá a správa sa ako formulár, program Word pracuje najlepšie ako program na úpravu textu, nie ako program na tvorbu formulárov. Na druhej strane, program Microsoft Office InfoPath je určený špeciálne na tvorbu a vypĺňanie elektronických formulárov. Ak chcete konvertovať jestvujúce dokumenty programu Word do šablón formulárov programu InfoPath, môžete použiť Sprievodcu importom v programe InfoPath. Potom môžete využiť výhody špecializovaných funkcií programu InfoPath určených na navrhovanie, publikovanie a vypĺňanie formulárov. V šablóne formulára so správou o predaji môžete napríklad použiť podmienené formátovanie na automatické použitie červenej farby pozadia v prípade, keď hodnoty poklesnú pod naplánované tržby. V rovnakej šablóne formulára môžete použiť pravidlo, ktoré po kliknutí na tlačidlo odoslania umožní odoslať formuláre založené na tej šablóne formulára ako prílohu e-mailovej správy. Okrem toho môžete vytvorením prehliadačom podporovaná šablóna formulára umožniť dostupnosť šablóny formulára širšiemu okruhu používateľov.

Keď skonvertujete dokument programu Word na šablónu formulára programu InfoPath, výsledná šablóna formulára sa bude do veľkej miery zhodovať s rozložením dokumentu programu Word. Okrem toho sa položky v dokumente programu Word, ktoré spĺňajú určité podmienky, automaticky skonvertujú na príslušné ovládacie prvky, do ktorých môžu používatelia vkladať údaje. Ak napríklad dokument programu Word obsahuje niekoľko medzier uzatvorených hranatými zátvorkami, program InfoPath predpokladá, že ste toto miesto použili ako pole na vkladanie textu, a vo výslednej šablóne formulára ho skonvertuje na ovládací prvok bloku textu. Akékoľvek polia formulára programu Word budú v programe InfoPath skonvertované na príslušné ovládacie prvky.

Ak chcete zmeniť možnosti konverzie dokumentu programu Word na šablónu formulára InfoPath, môžete použiť nastavenie v dialógovom okne Import - možnosti.

Tento článok vysvetľuje základné pojmy a postupy konverzie dokumentu programu Word na šablónu formulára programu InfoPath, vrátane funkcií a nastavení, ktoré nie sú v procese konverzie podporované.

Obsah tohto článku

Konverzia dokumentu programu Word na šablónu formulára programu InfoPath

Funkcie Wordu a nastavení, ktoré nie sú plne podporované počas konvertovania

Konverzia dokumentu programu Word na šablónu formulára programu InfoPath

Zmena tabuľky rozloženia na opakujúcu sa tabuľku

Zmena začiarkavacích políčok na skupinu prepínačov

Skontrolujte problémy konverzie na pracovnej table Kontrola návrhu

Použitie konverzie dokumentu programu Word do šablóny formulára programu InfoPath

Keď konvertujete dokument programu Word na šablónu formulára programu InfoPath, dokument bude použitý ako predloha na vytvorenie novej šablóny formulára. Základná štruktúra dokumentu bude v šablóne formulára použitá čo najvernejšie. V dokumente programu Word je „formulárové pole“ miestom na uloženie príslušného typu údajov, napríklad mena alebo adresy. Ak pri konverzii dokumentu vyberiete vloženie formulárových polí programu Word, ovládacie prvky blok textu, začiarkavacie políčko a rozbaľovací zoznam budú pridané do šablóny formulára programu InfoPath na miestach, ktoré sú zhodné s umiestnením polí v dokumente programu Word. Program InfoPath okrem toho automaticky zistí časti v dokumente programu Word, ktoré môžu fungovať správne ako opakujúce sa tabuľky a polia pre text typu rich-text a skonvertuje ich na príslušné ovládacie prvky. Ak napríklad dokument vyúčtovania výdavkov obsahuje prázdne podčiarknuté miesta, do ktorým používatelia môžu zadávať poznámky o príslušnom rozpočte, program InfoPath skonvertuje takéto miesta na pole pre text typu rich-text. Používatelia potom môžu zadávať viacnásobné riadky textu do tohto poľa a vhodne takýto text naformátovať.

Ak chcete lepšie porozumieť vzťahu medzi slovo dokument, ktorý ste skonvertovali pomocou Sprievodcu importom programu InfoPath a výslednej šablóny formulára programu InfoPath, si predstavme, za posledných niekoľko rokov vaša organizácia používa wordového dokumentu, ktorý sa nazýval Vyúčtovanie_výdavkov.doc na zhromažďovanie údajov v zostave výdavkov zamestnancov. IT oddelenie chce na konvertovanie dokumentu do šablóny formulára programu InfoPath tak, aby sa údaje formulára môžu byť predložené ako Extensible Markup Language (XML) záväzky systému.

Ak použijete Sprievodcu importom na konverziu súboru Vyúčtovanie_výdavkov.doc na šablónu formulára, program InfoPath vytvorí šablónu formulára s názvom Vyúčtovanie_výdavkov.xsn. V nasledujúcom príklade bola tabuľka Podrobnosti o výdavkoch v dokumente Word vo výslednej šablóne formulára programu InfoPath skonvertovaná do opakujúcej sa tabuľky. Opakujúca sa tabuľka umožňuje vkladať alebo odstraňovať výdavky podľa potreby kliknutím na príkazy v kontextovej ponuke.

Tabuľka programu Word, ktorá bola skonvertovaná na opakujúcu sa tabuľku programu InfoPath

Keď je dokument konvertovaný na šablónu formulára InfoPath, rozloženie a ostatné prvky budú zachované. V predvolenom nastavení počet prázdnych riadkov v opakujúcej sa tabuľke programu InfoPath zodpovedá počtu prázdnych riadkov v tabuľke programu Word. Nastavením predvoleného zobrazenia len jedného alebo dvoch riadkov však môžete v šablóne formulára ušetriť miesto.

Táto nová šablóna formulára obsahuje podobné prvky, aké sa nachádzajú v dokumente programu Word, napríklad tabuľku na evidenciu informácií o výdavkoch. V závislosti na nastavení vybratom v Sprievodcovi importom sa niektoré funkcie môžu vo výslednej šablóne formulára líšiť:

 • Ak použijete Sprievodcu importom na import dokumentu programu Word len so zachovaním rozloženia    Výsledná šablóna formulára bude obsahovať opakujúcu sa tabuľku na vkladanie položiek vo vyúčtovaní výdavkov. Niektoré formulárové polia pôvodného dokumentu, napríklad blok textu Meno, rozbaľovací zoznam Stredisko a začiarkavacie políčka Oddelenie budú z výslednej šablóny formulára odstránené.

 • Ak použijete Sprievodcu importom na import dokumentu programu Word so zachovaním rozloženia a konverziou formulárových polí programu Word na ovládacie prvky (predvolené)    Výsledná šablóna formulára bude obsahovať opakujúcu sa tabuľku na vkladanie položiek vo vyúčtovaní výdavkov. Niektoré formulárové polia pôvodného dokumentu, napríklad blok textu Meno, rozbaľovací zoznam Stredisko a začiarkavacie políčka Oddelenie budú konvertované na príslušné ovládacie prvky programu InfoPath.

 • Ak použijete Sprievodcu importom na import dokumentu programu Word so zachovaním rozloženia a konverziou formulárových polí na ovládacie prvky (vlastné)    Môžete presne rozhodnúť, ktoré polia budú pri importe vyúčtovania výdavkov skonvertované. Môžete napríklad zakázať možnosť konverzie prázdnych buniek tabuliek v dokumente na bloky textu vo výslednej šablóne formulára.

Na začiatok stránky

Funkcie a nastavenia programu Word, ktoré nie sú počas konverzie plne podporované

Niektoré nastavenia a formátovanie v dokumentoch programu Word nie sú v programe InfoPath podporované. Keď dokument programu Word obsahujúci takéto nastavenia skonvertujete, výsledná šablóna formulára nebude tieto funkcie a nastavenia obsahovať. Ak má dokument programu Word revízne značky, revízne značky budú z výslednej šablóny formulára odstránené, pretože program InfoPath túto funkciu nepodporuje.

Pracovnú tablu Kontrola návrhu v režim návrhu môžete použiť na zistenie niektorých problémov s konverziou. Potom môžete prijať opatrenie na odstránenie týchto problémov.

V nasledujúcom zozname sú uvedené funkcie a nastavenia, ktoré nebudú po konverzii dokumentu programu Word na šablónu formulára InfoPath zachované. V niektorých prípadoch bude formátovanie odstránené, ale samotný text sa zachová. Ak napríklad máte stĺpce v novinovom štýle, program InfoPath odstráni stĺpce, ale text v týchto stĺpcov importuje.

 • Záložky

 • Animovaný text

 • Témy

 • Vodotlače

 • Číslovanie riadkov

 • Orámovanie strany,

 • Poznámky pod čiarou a koncové poznámky

 • Rozloženie stĺpcov v novinovom štýle

 • Prílohy súboru

 • Prepojené alebo vložené objekty, napríklad pracovné hárky programu Microsoft Office Excel alebo kresby programu Microsoft Office Visio

 • Kreslené objekty (vrátane automatických tvarov, kriviek, čiar alebo objektov WordArt)

 • Medziznakové medzery (vrátane zmeny rozmeru, rozšírenia alebo zúženia medzier, zvýšenia alebo zníženia pozície textu a previsu písma)

 • Ovládacie prvky ActiveX

 • Komentáre a sledované zmeny (vrátane zmien vkladania, odstraňovania a formátovania)

 • Niektoré funkcie, ktoré sú špecifické pre Microsoft Office Word 2007 (vrátane preddefinovaných blokov a ovládacie prvky obsahu)

 • Niektoré nastavenia tlače (vrátane zmiešaného formátovania znakov v hlavičkách a pätách, rozdielne hlavičky či päty na párnych a nepárnych stranách, rozdielne hlavičky či päty pre prvú stranu, nastavenie väzby, mínusové hodnoty pre horné a spodné okraje, rozdielne orientácie strán a individuálne nastavenie odsekov)

Poznámka: Nie je možné upraviť niektoré dokumenty Wordu, bez hesla. Ak je to v prípade dokumentu, budete môcť úspešne importovať do programu InfoPath. Pri riešení problému, skúste odstrániť ochranu heslom z dokumentu, pred importom. Okrem toho, niektoré dokumenty obmedziť používateľov na určité druhy úprav akcií, ako napríklad zadávanie údajov do polí formulára. Ak je to v prípade dokumentu, budete môcť úspešne importovať do programu InfoPath. Ak chcete tento problém vyriešiť, skúste odstrániť obmedzenia úprav dokumentu, pred importom.

V nasledujúcom zozname sú vysvetlené funkcie , ktoré sú čiastočne podporované po konverzii dokumentu programu Word na šablónu formulára programu InfoPath:

Zvislý text    Program InfoPath zachová zvislé formátovanie v dokumente programu Word, ak sa zvislý text nachádza v bunke tabuľky. Pri konvertovaní dokumentu Word program InfoPath odstráni formátovanie zvislého textu, ak sa text nachádza v inej časti dokumentu Word mimo bunky tabuľky.

Bloky textu    Bloky textu v dokumentoch programu Word sú prvkami na vloženie textu, ktoré môžu byť umiestnené na strane, a ich veľkosť možno upraviť. Ak dokument programu Word obsahuje blok textu, vo výslednej šablóne formulára sa skonvertuje na bunku tabuľky. Celý text v bloku textu sa zobrazí v bunke tabuľky výslednej šablóny formulára.

Podčiarknutie textu    Podčiarknutie textu je v šablónach formulárov programu InfoPath podporované. Niektoré ozdobné alebo dvojité podčiarknutia v dokumente programu Word budú vo výslednej šablóne formulára skonvertované na jednoduché podčiarknutie.

Hypertextové prepojenia, ktoré odkazujú na nepodporované protokoly     Všetky hypertextové prepojenia budú skonvertované, ak však používajú iný protokol ako HTTP, HTTPS, FILE, FTP, alebo MAILTO, hypertextové prepojenie nebude po kliknutí používateľom vo výslednej šablóne formulára fungovať.

Štýly písma a textové efekty    Horný index, dolný index a jednoducho prečiarknutý text sa pri konverzii zachovajú. Ostatné štýly a efekty vrátane textu s obrysmi, skrytého textu a formátovania tieňa budú počas konverzie odstránené. Text s efektom plastického písma alebo efektom vyrytého písma bude vo výslednej šablóne formulára skonvertovaný na sivý text.

Nastavenie sekcií    V programe Word sa sekcie používajú na zmenu rozloženia na strane alebo medzi stranami. Program InfoPath nepodporuje tie typy sekcií, ktoré budú počas procesu konverzie odstránené. Všetky nastavenia, ktoré sú použité na prvú sekciu dokumentu programu Word, budú použité na výslednú šablónu formulára programu InfoPath.

Formátovanie hlavičky a päty    Text hlavičky a päty v dokumente programu Word bude skonvertovaný na text hlavičky a päty vo výslednej šablóne formulára InfoPath. Niektoré formátovania znakov môžu byť počas procesu konvertovania odstránené. Ak napríklad v hlavičke použijete formát tučného písma a kurzívy, program InfoPath použije vo výslednej šablóne formulára prvý štýl formátovania, na ktorý narazí, a zvyšné formátovanie odstráni. Podobne aj všetky nastavenia, ktoré sú použité na prvú hlavičku alebo pätu sekcie v dokumente programu Word, budú použité na výsledný text hlavičky alebo päty šablóny formulára v programe InfoPath.

Konverzia písma    Aj keď program InfoPath pri tvorbe novej šablóny formulára importuje písma z dokumentu programu Word, ak písma dokumentu nie sú k dispozícii v počítači, v ktorom prebieha import, automaticky budú pre šablónu formulára vybraté náhradné písma.

Záporné okraje strany    Záporné horné alebo dolné okraje budú importované s hodnotou 0.

Záporný okraj, odsadenie a nastavenie zarážok    Záporný okraj, odsadenie a nastavenie zarážok bude importované s hodnotou 0.

Na začiatok stránky

Konverzia dokumentu programu Word do šablóny formulára programu InfoPath

 1. Ak je dokument, ktorý chcete importovať, otvorený, zatvorte ho.

 2. V režime návrhu kliknite v ponuke Súbor na položku Importovať z.

 3. V Sprievodcovi importom kliknite na možnosť Nástroj programu InfoPath na import z dokumentov programu Word a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 5. Vyhľadajte a kliknite na dokument programu Word, ktorý chcete konvertovať, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Poznámka: Ak ste importovali dokument programu Word s obmedzeným povolením, musíte mať povolenia na úplný prístup k dokumentu. Ak máte k dokumentu iba prístup na čítanie alebo na vykonávanie zmien, pri pokuse o importovanie sa zobrazí chybová správa.

 6. Ak chcete zmeniť predvolené správanie importu, kliknite na tlačidlo Možnosti a vyberte požadované možnosti.

 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Zmena tabuľky rozloženia na opakujúcu sa tabuľku

Ak dokument programu Word obsahuje tabuľku, program InfoPath ju môže vo výslednej šablóne formulára skonvertovať ako tabuľka rozloženia alebo opakujúcu sa tabuľku. Výber typu tabuľky závisí od spôsobu návrhu dokumentu programu Word. Ak chcete rýchlo zmeniť konvertovanú tabuľku rozloženia na opakujúcu sa tabuľku, použite nasledujúci postup.

Ak chcete používateľom navyše stupeň flexibility pri vypĺňaní formulárov, môžete použiť opakujúcej sa tabuľky. Pri použití opakujúcej sa tabuľky, v šablóne formulára nemusí zobraziť množstvo prázdnych riadkov, keď sa používateľ prvýkrát otvorí. Namiesto toho používateľov zvyčajne vidieť iba jeden riadok a len pridať ďalšie po a v prípade potreby ich. To šetrí miesto vo formulári a ponúka používateľom navyše miera personalizácie.

 1. V šablóne formulára, kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek tabuľke rozloženia, ktorú chcete konvertovať.

 2. V kontextovej ponuke ukážte na položku Zmeniť na a potom kliknite na položku Opakujúca sa tabuľka.

 3. V dialógovom okne Zmena na opakujúcu sa tabuľku vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete zadať riadok hlavičky pre opakujúcu sa tabuľku, zadajte hodnotu do poľa Počet riadkov na uchovanie vo forme hlavičky tabuľky. Riadok hlavičky sa zvyčajne používa na nadpisy stĺpcov.

  • Ak chcete zadať riadok päty pre opakujúcu sa tabuľku, zadajte hodnotu do poľa Počet riadkov na uchovanie vo forme päty tabuľky. Mnohé tabuľky neobsahujú žiadne riadky päty.

  • Ak chcete zadať počet riadkov údajov na použitie, zadajte do poľa Počet opakujúcich sa riadkov na zahrnutie pri vypĺňaní formulára. Riadok údajov je riadok, ktorý sa môže vo formulári „opakovať“ toľkokrát, koľko je potrebné.

 4. V ponuke Vložiť kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 5. Vložte požadované ovládacie prvky do buniek tabuľky.

Na začiatok stránky

Zmena začiarkavacích políčok na skupinu prepínačov

Ak ste v dokumente programu Word použili viac začiarkavacích políčok, program InfoPath ich vo výslednej šablóne formulára importuje ako začiarkavacie políčka. Ak by ste v šablóne formulára chceli použiť skupinu prepínačov, postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre konvertovanie začiarkavacích políčok na prepínače.

Do šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath môžete použiť skupinu prepínačov, ak chcete používateľom umožniť len jednu možnosť obmedzené množstvo možností.

 1. V šablóne formulára kliknite na jedno zo začiarkavacích políčok, ktoré chcete konvertovať. Potom podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na každé ďalšie začiarkavacie políčko, ktoré chcete konvertovať.

 2. V ponuke Úpravy ukážte na položku Zmeniť na a potom kliknite na položku Prepínacie políčko.

  V šablóne formulára sa teraz namiesto začiarkavacích políčok zobrazí skupina prepínacích políčok. Každé prepínacie políčko je viazané na rovnaké pole v zdroji údajov. Keď používateľ klikne na prepínacie políčko, v poli sa uloží hodnota, ktorá je k prepínaciemu políčku priradená.

Na začiatok stránky

Overenie problémov s konverziou na pracovnej table Kontrola návrhu

Niekedy sa prvky z pôvodného dokumentu programu Word vo výslednej šablóne formulára programu InfoPath nezobrazia podľa očakávania alebo sú počas procesu konverzie odstránené. Program InfoPath napríklad nepodporuje funkciu Word Art programu Word, a vo výslednej šablóne formulára nahradí objekty WordArt zástupnými plochami obrázkov.

Ak program InfoPath počas procesu konverzie zistí problémy, po zatvorení Sprievodcu importom sa automaticky otvorí pracovná tabla Kontrola návrhu. Na pracovnej table môžete vidieť zoznam problémov a vykonať potrebné opatrenia na ich odstránenie.

 1. Ak pracovná tabla Kontrola návrhu nie je viditeľná, kliknite v ponuke Nástroje na položku Kontrola návrhu.

  Ak sú v šablóne formulára vyskytujú problémy, na pracovnej table uvidíte príslušné hlásenia.

 2. Na pracovnej table Kontrola návrhu kliknite na hlásenie, ktoré chcete overiť.

  Dialógové okno zobrazí dodatočnú informáciu o probléme.

  Poznámka: Ak dokument programu Word obsahuje objekt, ktorý program InfoPath nepodporuje, napríklad nakreslený objekt programu Word, program InfoPath do výslednej šablóny formulára pridá zástupnú plochu obrázka označujúcu pôvodné umiestnenie objektu v dokumente programu Word. Ak sa chcete o objekte dozvedieť viac, kliknite pravým tlačidlom na zástupnú plochu obrázka v šablóne formulára a potom v kontextovej ponuke kliknite na možnosť Ďalšie podrobnosti.

 3. Ak je to potrebné, opravte problémy v šablóne formulára. Môžete napríklad odstrániť niektoré zástupné plochy obrázkov, ktoré sa nemajú nachádzať v dokončenej šablóne formulára.

Poznámka: Môžete si všimnúť, že pracovná tabla Kontrola návrhu obsahuje tlačidlo obnoviť. Kliknutím na tlačidlo obnoviť sa nebudú aktualizovať správy, ktoré sa zobrazujú v dôsledku importu dokumentu programu Word do programu InfoPath. Ak chcete odstrániť import správ z pracovnej tably Kontrola návrhu, musíte otvorte dialógové okno Súbory prostriedkov (ponukaNástroje ) a potom odstráňte súbor s názvom ImportErrors.xml. Tento súbor sa automaticky vytvorí pri importe dokumentu programu Word do programu InfoPath. Po odstránení súboru ImportErrors.xml, kliknite na položku obnoviť na pracovnej table Kontrola návrhu a importovať správy natrvalo odstrániť. Súbor ImportErrors.xml nie je potrebný pre šablónu formulára fungovať správne. V skutočnosti, z bezpečnostných dôvodov je vhodné, aby pred publikovaním šablóny formulára odstráňte tento súbor.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×