Konvertovanie dátumov uložených ako text na dátumy

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Niekedy sa dátumy môžu formátovať a ukladať do buniek ako text. Napríklad ak ste zadali do bunky formátovanej ako text dátum, alebo ak boli určité údaje importované alebo prilepené z externého zdroja údajov ako text.

Dátumy, ktoré sú formátované ako text nie sú zarovnané doľava namiesto zarovnané v bunke. Pomocou kontroly chýb zapnutá, textové dátumy s dvojcifernými rokmi môžu byť označené za indikátor chyby Bunka s chybou vo vzorci .

Keďže kontrola chýb v programe Excel môžete určiť formátovaných ako text na dátumy s dvojcifernými rokmi, môžete použiť možnosti automatických opráv ich skonvertovať na dátumy formátované ako dátumy. Funkcia DATEVALUE môžete použiť na konvertovanie väčšiny iných typov textov dátumov na dátumy.

Konvertovanie textu dátumov s rokom v dvojmiestnom formáte pomocou funkcie kontroly chýb

Pri importovaní údajov do programu Excel z iného zdroja alebo pri zadaní dátumov s rokmi v dvojmiestnom formáte do bunky, ktorá mala predtým textový formát, sa môže v ľavom hornom rohu bunky zobraziť malý zelený trojuholník. Tento indikátor chyby označuje uloženie dátumu v textovom formáte, ako zobrazuje nasledujúci príklad:

Bunky so zeleným indikátorom chyby v ľavom hornom rohu

Indikátor chýb môžete použiť na konvertovanie dátumov z textu na formát dátumu.

Poznámky: Prvé vecí, prvý-uistite sa, či kontrola chýb je zapnutá v programe Excel. Tak urobiť:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti>Vzorce.

  V Excel 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office > Možnosti programu Excel > vzorce.

 2. V časti Kontrola chýb začiarknite políčko Povoliť kontrolu chýb na pozadí. Chyba, ktorá sa nachádza, budú označené trojuholník v ľavom hornom rohu bunky.

 3. V časti pravidlá kontroly chýb, vyberte bunky s dátumami vyjadrenými 2 číslicami.

Podľa postupu uvedeného nižšie pre konverziu dátumu s formátovaním textu späť na obvyklý dátum.

 1. V pracovnom hárku vyberte akúkoľvek samostatnú bunku alebo rozsah susediacich buniek s indikátorom chyby v ľavom hornom rohu.

  Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

  Výber

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo ju vyberte pomocou klávesov so šípkami.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom presuňte myš do poslednej bunky. Rozsah možno tiež rozšíriť podržaním klávesu Shift a následným stlačením klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu, podržte kláves Shift a kliknite na poslednú bunku v rozsahu. Ak nevidíte poslednú bunku, môžete ju zobraziť posunutím.

  Všetky bunky v pracovnom hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Tlačidlo Vybrať všetko

  Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + A.

  Poznámka: Ak hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia Ctrl + A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačením klávesovej kombinácie Ctrl + A po druhýkrát sa vyberie celý hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte kláves Ctrl a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov Shift + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo nesusediaci rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov do výberu zastaviť, znova stlačte kombináciu klávesov Shift + F8.

  Poznámka: Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

  Hlavičky pracovného hárka

  1. Nadpis riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci výberom prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

  Poznámka: Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

  Susedné riadky alebo stĺpce

  Myš presuňte cez nadpisy riadkov alebo záhlavia stĺpcov alebo vyberte prvý riadok či stĺpec, podržte kláves Shift a vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na záhlavie prvého stĺpca alebo nadpis prvého riadka svojho výberu. Podržte kláves Ctrl a súčasne kliknite na nadpisy riadkov alebo záhlavia stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

  Prvú alebo poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Home.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo zozname programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + End.

  Bunky po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + End.

  Bunky na začiatku pracovného hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Home.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte kláves Shift a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

  Tip: Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na ktorúkoľvek bunku v pracovnom hárku.

 2. Kliknite na tlačidlo chyby, ktoré sa zobrazí vedľa vybratej bunky alebo rozsahu buniek.

  Tlačidlo chyby

 3. V ponuke kliknite na príkaz Konvertovať formát XX na 20XX alebo Konvertovať formát XX na 19XX. (Ak chcete odstrániť indikátor chyby bez konverzie čísla, kliknite na položku Ignorovať chybu.)

  Príkazy na konverziu dátumov

  Pomocou tejto akcie sa konvertujú textové dátumy s dvojcifernými rokmi na štandardné dátumy so štvorcifernými rokmi.

  Konvertované dátumov

  Po konverzii buniek z dátumov s formátovaním textu môžete zmeniť spôsob zobrazovania dátumov v bunkách pomocou použitia formátovania dátumu.

Na začiatok stránky

Konvertovanie textu dátumov pomocou funkcie DATEVALUE

Ak chcete konvertovať text dátumu v bunke na poradové číslo, použite funkciu DATEVALUE. Potom skopírujte vzorec, vyberte bunky, ktoré obsahujú text dátumu a použite funkciu Prilepiť špeciálne pre zmenu na dátumový formát.

 1. Vyberte prázdnu bunku a overte, či jej číselný formát je Všeobecný.

  Postup pri overení číselného formátu

  1. Na karte Domov kliknite v skupine Číslo na šípku vedľa poľa Formát čísel a potom kliknite na položku Všeobecné.

   Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

 2. V prázdnej bunke:

  1. Typ = DATEVALUE (

  2. Kliknite na bunku, ktorá obsahuje text dátumu, ktorý chcete konvertovať.

  3. Typ )

  4. Stlačte kláves ENTER.

   Funkcia DATEVALUE poskytne poradové číslo dátumu, ktoré predstavuje text dátumu.

   Čo je poradové číslo?

   Program ukladá dátumy ako poradové čísla, aby sa dali používať pri výpočtoch. Podľa predvoleného nastavenia predstavuje 1.január 1900 poradové číslo 1 a 1.január 2008 poradové číslo 39448, pretože od 1.januára 1900 uplynulo 39 448 dní.

 3. Ak chcete skopírovať vzorec konverzie do rozsahu susediacich buniek, vyberte bunku, do ktorej ste zadali vzorec a potom presuňte rukoväť výplne Rukoväť výplne cez rozsah prázdnych buniek, ktorá veľkosťou zodpovedá rozsahu buniek, ktoré obsahujú text dátumov.

  Po potiahnutí rukoväte výplne, získate rozsah buniek s poradovými číslami, ktoré zodpovedajú rozsahu buniek, ktoré obsahujú texty dátumu.

 4. Vyberte rozsah buniek, ktoré obsahujú poradové čísla, a potom na karte Domov v skupine Schránka kliknite na položku Kopírovať.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Klávesová skratka  Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + C.

 5. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, ktoré obsahujú text dátumu a na karte Domov v skupine Schránka kliknite na položku Prilepiť. Potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 6. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne v položke Prilepiť vyberte položku Hodnoty a kliknite na položku OK.

 7. Na karte Domov kliknite na spúšťač dialógového okna vedľa položky Číslo .

  [blank]

 8. V poli Kategória kliknite na položku Dátum a potom kliknite na formát dátumu, ktorý požadujete v zozname Typ.

 9. Keď ste úspešne konvertovali všetky dátumy a chcete odstrániť poradové čísla, vyberte bunky, ktoré ich obsahujú, a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×