Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Každá jazyková verzia balíka Microsoft Office obsahuje nástroje korektúry, ako sú slovníky a pravidlá gramatiky, pre viaceré jazyky. Ak chcete zistiť, ktoré jazyky obsahuje konkrétna verzia balíka Microsoft Office 2010, pozrite si článok Lokalizované verzie balíkov Office 2010. Ak vaša verzia balíka Microsoft Office neobsahuje jazyk, ktorý chcete používať, možno budete potrebovať jazykový balík Microsoft Office. Ďalšie informácie nájdete v článku Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania.

Poznámky   

Čo chcete urobiť?

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Ak ste vytvorili dokument, ktorý obsahuje text v rôznych jazykoch, použite vhodné slovníky na kontrolu pravopisu v každom z použitých jazykov. Na vykonanie tejto úlohy je potrebné určiť jazyk textu, aby sa pri kontrole pravopisu použil správny jazyk.

Ktorý program balíka Office 2010 používate?

Program Access

Nastavenie jazyka slovníka

Kontrola pravopisu

Program Excel

Nastavenie jazyka slovníka

Kontrola pravopisu

Program OneNote

Nastavenie jazyka korektúry

Kontrola pravopisu

Program Outlook

Nastavenie jazyka korektúry

Kontrola pravopisu a gramatiky

Program PowerPoint

Nastavenie jazyka korektúry

Kontrola pravopisu

Program Project

Nastavenie jazyka korektúry

Kontrola pravopisu

Program Publisher

Nastavenie jazyka korektúry

Kontrola pravopisu

Program SharePoint Workspace

Nastavenie jazyka korektúry

Program Visio

Nastavenie jazyka korektúry

Kontrola pravopisu

Program Word

Nastavenie jazyka korektúry

Kontrola pravopisu a gramatiky

Pridanie ďalších jazykových slovníkov

Ďalšie informácie

Program Access

  Jazyk slovníka sa použije pre celú databázu a nedá sa definovať pre jednotlivé záznamy alebo polia. Ak sa v databáze nachádzajú slová z viacerých jazykov, je potrebné skontrolovať pravopis v jednom jazyku a následne tento proces zopakovať pre každý ďalší jazyk v databáze.

Nastavenie jazyka slovníka

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre databázu počas kontroly pravopisu, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Pravopis.

  Kontrola pravopisu na karte Domov na páse s nástrojmi programu Access

 2. V zozname Jazyk slovníka potvrďte výber správneho jazyka. V opačnom prípade vyberte požadovaný jazyk slovníka a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky   

  • Zoznam Jazyk slovníka sa objaví iba v prípade, ak kontrola pravopisu nedokáže rozpoznať slovo.

  • Po zmene jazyka slovníka je potrebné zavrieť dialógové okno Kontrola pravopisu a ukončiť a znova spustiť kontrolu pravopisu.

 3. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zavrite kontrolu pravopisu a opätovným kliknutím na tlačidlo Kontrola pravopisu spustite kontrolu pravopisu s novým zvoleným jazykom.

  Poznámky   

  • Po každej zmene jazyka slovníka a spustení kontroly pravopisu budú slová v inom jazyku označené ako nesprávne napísané, preto je potrebné zapamätať si, ktoré jazyky ste už skontrolovali.

  • Ak chcete používať jazyk slovníka, ktorý sa v zozname nenachádza, možno budete potrebovať jazykový balík alebo nástroj korektúry. Ďalšie informácie nájdete v téme Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania.

Kontrola pravopisu

Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Pravopis.

Poznámka   Príkaz Kontrola pravopisu na páse s nástrojmi nemusí byť k dispozícii vo všetkých zobrazeniach. Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program Excel

Nastavenie jazyka slovníka

  Jazyk slovníka sa použije pre celý zošit a nedá sa definovať pre jednotlivé hárky alebo bunky. Ak sa v zošite nachádzajú slová z viacerých jazykov, je potrebné skontrolovať pravopis v jednom jazyku a následne tento proces zopakovať pre každý ďalší jazyk v databáze.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre zošit a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky na tlačidlo Pravopis.

  Kontrola pravopisu na karte Domov na páse s nástrojmi programu Excel

 2. V zozname Jazyk slovníka potvrďte výber správneho jazyka. V opačnom prípade vyberte požadovaný jazyk slovníka a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky   

  • Zoznam Jazyk slovníka sa objaví iba v prípade, ak kontrola pravopisu nedokáže rozpoznať slovo.

  • Po zmene jazyka slovníka je potrebné zavrieť dialógové okno Kontrola pravopisu a ukončiť a znova spustiť kontrolu pravopisu.

 3. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zavrite kontrolu pravopisu a opätovným kliknutím na tlačidlo Kontrola pravopisu spustite kontrolu pravopisu s novým zvoleným jazykom.

Kontrola pravopisu

 • Ak chcete kontrolovať pravopis jednotlivej bunky alebo skupiny buniek, vyberte príslušné bunky a potom na karte Revízia v skupine Korektúra kliknite na položku Kontrola pravopisu.

 • Ak chcete skontrolovať pravopis celého hárku, kliknite na karte Revízia v skupine Korektúra na položku Kontrola pravopisu . Nemusíte vybrať bunku alebo skupinu buniek.

Poznámka   Kontrola pravopisu použije určený jazyk slovníka, ak je k dispozícii, na kontrolu pravopisu vo vybratých bunkách alebo hárku. Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program OneNote

  Na kontrolu pravopisu textu napísaného viacerými jazykmi na jednej strane stačí jedno spustenie kontroly pravopisu, najprv je však potrebné vybrať jazyk korektúry pre každú časť textu, ktorá je v inom než bežne používanom jazyku.

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte text, pre ktorý chcete nastaviť jazyk.

 2. Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na položku Jazyk a potom na položku Nastaviť jazyk korektúry Jazyk na karte Revízia na páse s nástrojmi programu OneNote.

 3. Na table Nastaviť jazyk korektúry overte, či je k textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť v slovníku.

 4. Kliknutím do poznámky zavriete tablu slovníka.

 5. Opakujte kroky 1-4 pre každú sekciu textu, ktorú chcete skontrolovať.

Kontrola pravopisu

Na karte Revízia kliknite na položku Kontrola pravopisu.

Poznámka   Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program Outlook

  Ak používate program Outlook Express 6.0, neskôr ste nainštalovali balík Office 2010 a teraz je francúzština jediným dostupným jazykom na kontrolu pravopisu, musíte použiť nástroj na kontrolu pravopisu od tretej strany. Ďalšie informácie nájdete v článku Problémy s kontrolou pravopisu v programe Outlook Express 6.0.

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text, postupujte nasledovne:

 1. V novej e-mailovej správe vyberte text, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Na karte Revízia v skupine Korektúra kliknite na šípku pod položkou Jazyk a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry. Jazyk na karte Revízia na páse s nástrojmi v správe programu Outlook

 3. V dialógovom okne Jazyk overte, či je k textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre slovník a ďalšie nástroje korektúry. Ak nie je zobrazený jazyk, ktorý potrebujete, prejdite na koniec zoznamu.

  Poznámka   Ak je pred požadovaným jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika, znamená to, že nástroje korektúry, napríklad slovník a kontrola pravopisu, sú pre daný jazyk nainštalované. Ak nie je pred požadovaným jazykom ikona Pravopis a gramatika, nástroje korektúry nie sú pre daný jazyk k dispozícii a nie je možné skontrolovať pravopis ani gramatiku v danom jazyku.

Tip   Ak chcete určiť jazyk slovníka pre novú správu predtým, než začnete písať text, umiestnite kurzor do tela novej správy, vykonajte kroky 2 a 3, napíšte správu a potom skontrolujte pravopis, ako sa popisuje v časti Kontrola pravopisu a gramatiky pre program Outlook.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Na karte Revízia v skupine Korektúra kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky.

Poznámka   Kontrola pravopisu použije zvolený jazyk slovníka, ak je k dispozícii, na kontrolu pravopisu a gramatiky vo vybratom texte správy programu Outlook. Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program PowerPoint

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text v prezentácii, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte text, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na položku Jazyk a potom na položku Nastaviť jazyk korektúry Položka Nastaviť jazyk korektúry na karte Revízia na páse s nástrojmi v programe PowerPoint.

 3. V dialógovom okne Jazyk overte, či je k textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre slovník.

  Poznámka   Ak je pred jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika, znamená to, že slovník a kontrola pravopisu sú pre daný jazyk nainštalované. Ak nie je pred jazykom ikona Pravopis a gramatika, slovník nie je pre daný jazyk k dispozícii a nie je možné skontrolovať pravopis v danom jazyku.

 4. Opakujte kroky 1-3 pre každú sekciu textu, ktorú chcete skontrolovať.

Kontrola pravopisu

Na karte Revízia v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky kliknite na tlačidlo Pravopis.

Poznámka   Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program Project

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text a skontrolovať pravopis na stránke projektu, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Projekt v skupine Korektúra kliknite na položku Kontrola pravopisu Tlačidlo Kontrola pravopisu na páse s nástrojmi v programe Project.

 2. V zozname Jazyk slovníka potvrďte výber správneho jazyka. V opačnom prípade vyberte požadovaný jazyk slovníka a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky   

  • Zoznam Jazyk slovníka sa objaví iba v prípade, ak kontrola pravopisu nedokáže rozpoznať slovo.

  • Po zmene jazyka slovníka je potrebné zavrieť dialógové okno Kontrola pravopisu a ukončiť a znova spustiť kontrolu pravopisu.

 3. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zavrite kontrolu pravopisu a kliknutím na tlačidlo Kontrola pravopisu spustite kontrolu pravopisu s novým zvoleným jazykom.

Kontrola pravopisu

Na karte Projekt v skupine Korektúra kliknite na položku Kontrola pravopisu .

Poznámka   Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program Publisher

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte text, pre ktorý chcete nastaviť jazyk.

 2. Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na šípku pod položkou Kontrola pravopisu a potom na tlačidlo Nastaviť jazyk korektúry Tlačidlo Jazyk na páse s nástrojmi programu Publisher.

 3. V dialógovom okne Jazyk overte, či je k textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre slovník a ďalšie nástroje korektúry. Ak nie je zobrazený jazyk, ktorý potrebujete, pokračujte v posúvaní zoznamu, pokým ho nenájdete.

 4. Opakujte kroky 1-3 pre každú sekciu textu, ktorú chcete skontrolovať.

Kontrola pravopisu

Na karte Domov kliknite na tlačidlo Kontrola pravopisu.

Poznámka   Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program SharePoint Workspace

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry v prostredí SharePoint Workspace, najskôr musíte začať s kontrolou pravopisu:

 1. Otvorte položku v nástroji pracovného priestoru na úpravy a kliknite do poľa RTF.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Kontrola pravopisu alebo stlačte kláves F7.

 3. Ak program nájde pravopisné chyby, otvorí sa dialógové okno Kontrola pravopisu.

  Ak program nenájde pravopisné chyby, nesprávne napísané slovo musíte pridať do poľa RTF, aby sa otvorilo dialógové okno Kontrola pravopisu.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 5. Kliknite na rozbaľovací zoznam Jazyk slovníka a potom kliknite na jazyk, ktorý chcete použiť ako jazyk korektúry.

  Ak sa nezobrazuje jazyk, ktorý chcete nastaviť ako jazyk korektúry, budete ho musieť nainštalovať podľa pokynov uvedených v časti Nastavenie jazyka pre vykonávanie úprav, zobrazenie a Pomocníka.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program Visio

Kontrola pravopisu používa jazykový slovník zodpovedajúci jazyku, ktorý je priradený každému bloku textu. V prípade, ak diagram obsahuje bloky textu v rôznych jazykoch, je potrebné zvoliť príslušný jazyk pre každý blok textu.

Ak stránka obsahuje napríklad text vo francúzštine aj v španielčine a chcete skontrolovať pravopis pomocou príslušných slovníkov, musíte nastaviť francúzsky text ako francúzsky a španielsky text ako španielsky. Ak vaša verzia balíka Office 2010 neobsahuje slovník pre zvolený jazyk, postupujte ďalej podľa informácií v článku Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania.

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text a skontrolovať pravopis v publikácii, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte blok textu, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na položku Jazyk a potom na položku Nastaviť jazyk korektúry. Tlačidlo Jazyk na páse s nástrojmi v programe Visio

 3. V okne Jazyk overte, či je k bloku textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre slovník.

 4. Vykonajte kroky 1-3 pre každý blok textu, ktorý chcete skontrolovať.

Kontrola pravopisu

Na karte Revízia kliknite v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky na tlačidlo Pravopis.

Poznámka   Kontrola pravopisu použije určený jazyk slovníka, ak je k dispozícii, na kontrolu pravopisu jednotlivých blokov textu.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program Word

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text a skontrolovať pravopis v publikácii, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte text, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na položku Jazyk a potom na položku Nastaviť jazyk korektúry. Tlačidlo Jazyk na páse s nástrojmi v programe Word

 3. V dialógovom okne Jazyk overte, či je k textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre slovník a ďalšie nástroje korektúry.

  Ak je pred jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika, znamená to, že nástroje korektúry, napríklad kontrola pravopisu, sú pre daný jazyk nainštalované. Ak nie je pred jazykom ikona Pravopis a gramatika, slovník nie je pre daný jazyk k dispozícii a nie je možné skontrolovať pravopis a gramatiku v danom jazyku.

 4. Opakujte kroky 1-3 pre každú sekciu textu, ktorá je v inom jazyku.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Na karte Revízia kliknite na tlačidlo Pravopis a gramatika.

Poznámka   Kontrola pravopisu použije určený jazyk slovníka, ak je k dispozícii, na kontrolu pravopisu jednotlivých blokov textu.

Späť na zoznam programov balíka Office

Na začiatok stránky

Pridanie ďalších jazykových slovníkov

Jazyky slovníkov zahrnuté v nástrojoch korektúry závisia od jazykov zahrnutých do vašej jazykovej verzie balíka Office 2010. Ak sa požadovaný jazyk nenachádza v dialógovom okne Nastavenie jazykov so symbolom Obrázok tlačidla pred názvom jazyka, tento slovník nie je dostupný. Možno bude potrebné získať jazykový balík alebo balík LIP. Ďalšie informácie získate v článku Zistite, či potrebujete jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania.

Ak chcete zistiť, ktoré jazyky nástrojov korektúry obsahuje vaša verzia balíka Office 2010, pozrite si článok Lokalizované verzie balíkov Office 2010.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Platí pre: Project Standard 2010, InfoPath 2010, Access 2010, Excel 2010, Groove 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010, Project 2010, Visio 2010, Office 2010, OneNote 2010, Visio Standard 2010, PowerPoint 2010, Visio Premium 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk