Prihlásenie

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Všetky jazykové verzie balíka Microsoft Office obsahuje nástroje korektúry, napríklad slovníky a gramatické pravidlá pre viac jazykov. Ak chcete zobraziť jazyky, ktoré sú súčasťou v každej verzii balíka Microsoft Office 2010, pozrite si témubalíky Office 2010: lokalizovaných verziách . Ak vaša verzia balíka Microsoft Office nezahŕňa jazyk, ktorý chcete použiť, môžete získať jazykový balík Microsoft Office. Ďalšie informácie nájdete v téme určenie, či potrebujete jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania.

Poznámky : 

Čo vás zaujíma?

Check the spelling and grammar in another language

Pridanie ďalších jazykových slovníkov

More information

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Ak ste vytvorili dokument, ktorý obsahuje text v rôznych jazykoch, použite vhodné slovníky na kontrolu pravopisu v každom z použitých jazykov. Na vykonanie tejto úlohy je potrebné určiť jazyk textu, aby sa pri kontrole pravopisu použil správny jazyk.

Office 2010 programu, ktorý používate?

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Pridanie ďalších jazykových slovníkov

Program Access

Dôležité : Jazyk slovníka sa použije pre celú databázu a nedá sa definovať pre jednotlivé záznamy alebo polia. Ak sa v databáze nachádzajú slová z viacerých jazykov, je potrebné skontrolovať pravopis v jednom jazyku a následne tento proces zopakovať pre každý ďalší jazyk v databáze.

Nastavenie jazyka slovníka

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre databázu počas kontroly pravopisu, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Pravopis.

  Kontrola pravopisu karta domov pás s nástrojmi programu Access

 2. V zozname Jazyk slovníka potvrďte výber správneho jazyka. V opačnom prípade vyberte požadovaný jazyk slovníka a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky : 

  • Zoznam Jazyk slovníka sa objaví iba v prípade, ak kontrola pravopisu nedokáže rozpoznať slovo.

  • Po zmene jazyka slovníka je potrebné zavrieť dialógové okno Kontrola pravopisu a ukončiť a znova spustiť kontrolu pravopisu.

 3. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zavrite kontrolu pravopisu a opätovným kliknutím na tlačidlo Kontrola pravopisu spustite kontrolu pravopisu s novým zvoleným jazykom.

  Poznámky : 

  • Po každej zmene jazyka slovníka a spustení kontroly pravopisu budú slová v inom jazyku označené ako nesprávne napísané, preto je potrebné zapamätať si, ktoré jazyky ste už skontrolovali.

  • Jazykový balík alebo balík korektúry nástroj môže byť potrebné vykonať, ak nie je uvedený jazyk slovníka, ktorý chcete použiť. Ďalšie informácie nájdete v téme určenie, či potrebujete jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania.

Kontrola pravopisu

Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Pravopis.

Poznámka : Príkaz Kontrola pravopisu na páse s nástrojmi nemusí byť k dispozícii vo všetkých zobrazeniach. Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Excel

Nastavenie jazyka slovníka

Dôležité : Jazyk slovníka sa použije pre celý zošit a nedá sa definovať pre jednotlivé hárky alebo bunky. Ak sa v zošite nachádzajú slová z viacerých jazykov, je potrebné skontrolovať pravopis v jednom jazyku a následne tento proces zopakovať pre každý ďalší jazyk v databáze.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre zošit a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky na tlačidlo Pravopis.

  Kontrola pravopisu na karte Domov na páse s nástrojmi programu Excel

 2. V zozname Jazyk slovníka potvrďte výber správneho jazyka. V opačnom prípade vyberte požadovaný jazyk slovníka a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky : 

  • Zoznam Jazyk slovníka sa objaví iba v prípade, ak kontrola pravopisu nedokáže rozpoznať slovo.

  • Po zmene jazyka slovníka je potrebné zavrieť dialógové okno Kontrola pravopisu a ukončiť a znova spustiť kontrolu pravopisu.

 3. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zavrite kontrolu pravopisu a opätovným kliknutím na tlačidlo Kontrola pravopisu spustite kontrolu pravopisu s novým zvoleným jazykom.

Kontrola pravopisu

 • Ak chcete kontrolovať pravopis jednotlivej bunky alebo skupiny buniek, vyberte príslušné bunky a potom na karte Revízia v skupine Korektúra kliknite na položku Kontrola pravopisu.

 • Ak chcete skontrolovať pravopis celého hárku, kliknite na karte Revízia v skupine Korektúra na položku Kontrola pravopisu . Nemusíte vybrať bunku alebo skupinu buniek.

Poznámka : Kontrola pravopisu použije určený jazyk slovníka, ak je k dispozícii, na kontrolu pravopisu vo vybratých bunkách alebo hárku. Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program OneNote

Dôležité : Na kontrolu pravopisu textu napísaného viacerými jazykmi na jednej strane stačí jedno spustenie kontroly pravopisu, najprv je však potrebné vybrať jazyk korektúry pre každú časť textu, ktorá je v inom než bežne používanom jazyku.

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte text, pre ktorý chcete nastaviť jazyk.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine jazyk kliknite na položku jazyk a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry Jazyk na karte Revízia na páse s nástrojmi programu OneNote.

 3. Na table Nastaviť jazyk korektúry overte, či je k textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť v slovníku.

 4. Kliknutím do poznámky zavriete tablu slovníka.

 5. Opakujte kroky 1-4 pre každú sekciu textu, ktorú chcete skontrolovať.

Kontrola pravopisu

Na karte Revízia kliknite na položku Kontrola pravopisu.

Poznámka : Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Outlook

Dôležité : Ak používate Outlook Express 6.0 a, potom nainštaloval Office 2010 a francúzština je teraz jazyka kontroly pravopisu sú k dispozícii iba, musíte použiť funkciu kontroly pravopisu tretích strán pre ďalšie jazyky. Ďalšie informácie nájdete v téme Kontrola pravopisu problémy s programu Outlook Express 6.0.

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text, postupujte nasledovne:

 1. V novej e-mailovej správe vyberte text, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine korektúra kliknite na šípku v časti jazyk a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry. Jazyk na karte Revízia na páse s nástrojmi v správe programu Outlook

 3. V dialógovom okne Jazyk overte, či je k textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre slovník a ďalšie nástroje korektúry. Ak nie je zobrazený jazyk, ktorý potrebujete, prejdite na koniec zoznamu.

  Poznámka : Ak je pred požadovaným jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika, znamená to, že nástroje korektúry, napríklad slovník a kontrola pravopisu, sú pre daný jazyk nainštalované. Ak nie je pred požadovaným jazykom ikona Pravopis a gramatika, nástroje korektúry nie sú pre daný jazyk k dispozícii a nie je možné skontrolovať pravopis ani gramatiku v danom jazyku.

Tip : Ak chcete určiť jazyk slovníka pre novú správu predtým, než začnete písať text, umiestnite kurzor do tela novej správy, vykonajte kroky 2 a 3, napíšte správu a potom skontrolujte pravopis, ako sa popisuje v časti Kontrola pravopisu a gramatiky pre program Outlook.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Na karte Revízia v skupine Korektúra kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky.

Poznámka : Kontrola pravopisu použije zvolený jazyk slovníka, ak je k dispozícii, na kontrolu pravopisu a gramatiky vo vybratom texte správy programu Outlook. Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program PowerPoint

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text v prezentácii, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte text, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine jazyk kliknite na položku jazyk a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry Položka Nastaviť jazyk korektúry na karte Revízia na páse s nástrojmi v programe PowerPoint.

 3. V dialógovom okne Jazyk overte, či je k textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre slovník.

  Poznámka : Ak je pred jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika, znamená to, že slovník a kontrola pravopisu sú pre daný jazyk nainštalované. Ak nie je pred jazykom ikona Pravopis a gramatika, slovník nie je pre daný jazyk k dispozícii a nie je možné skontrolovať pravopis v danom jazyku.

 4. Opakujte kroky 1-3 pre každú sekciu textu, ktorú chcete skontrolovať.

Kontrola pravopisu

Na karte Revízia kliknite v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky na tlačidlo Pravopis.

Poznámka : Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program Project

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text a skontrolovať pravopis na stránke projektu, postupujte nasledovne:

 1. Na karte projekt v skupine korektúra kliknite na položku pravopis Tlačidlo projektu pravopisu na páse s nástrojmi.

 2. V zozname Jazyk slovníka potvrďte výber správneho jazyka. V opačnom prípade vyberte požadovaný jazyk slovníka a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky : 

  • Zoznam Jazyk slovníka sa objaví iba v prípade, ak kontrola pravopisu nedokáže rozpoznať slovo.

  • Po zmene jazyka slovníka je potrebné zavrieť dialógové okno Kontrola pravopisu a ukončiť a znova spustiť kontrolu pravopisu.

 3. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zavrite kontrolu pravopisu a kliknutím na tlačidlo Kontrola pravopisu spustite kontrolu pravopisu s novým zvoleným jazykom.

Kontrola pravopisu

Na karte Projekt v skupine Korektúra kliknite na položku Kontrola pravopisu .

Poznámka : Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program Publisher

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text a skontrolovať pravopis, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte text, pre ktorý chcete nastaviť jazyk.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine jazyk kliknite na šípku pod pravopis a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry Tlačidlo jazyk na páse s nástrojmi programu Publisher.

 3. V dialógovom okne Jazyk overte, či je k textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre slovník a ďalšie nástroje korektúry. Ak nie je zobrazený jazyk, ktorý potrebujete, pokračujte v posúvaní zoznamu, pokým ho nenájdete.

 4. Opakujte kroky 1-3 pre každú sekciu textu, ktorú chcete skontrolovať.

Kontrola pravopisu

Na karte Domov kliknite na tlačidlo Kontrola pravopisu.

Poznámka : Ak príkaz Kontrola pravopisu nie je k dispozícii, spustite kontrolu pravopisu stlačením klávesu F7.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program SharePoint Workspace

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry v prostredí SharePoint Workspace, najskôr musíte začať s kontrolou pravopisu:

 1. Otvorte položku v nástroji pracovného priestoru na úpravy a kliknite do poľa RTF.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Kontrola pravopisu alebo stlačte kláves F7.

 3. Ak program nájde pravopisné chyby, otvorí sa dialógové okno Kontrola pravopisu.

  Ak program nenájde pravopisné chyby, nesprávne napísané slovo musíte pridať do poľa RTF, aby sa otvorilo dialógové okno Kontrola pravopisu.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 5. Kliknite na rozbaľovací zoznam Jazyk slovníka a potom kliknite na jazyk, ktorý chcete použiť ako jazyk korektúry.

  Ak sa nezobrazuje jazyk, ktorý chcete nastaviť ako jazyk korektúry, budete ho musieť nainštalovať podľa pokynov uvedených v časti Nastavenie jazyka pre vykonávanie úprav, zobrazenie a Pomocníka.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program Visio

Kontrola pravopisu používa jazykový slovník zodpovedajúci jazyku, ktorý je priradený každému bloku textu. V prípade, ak diagram obsahuje bloky textu v rôznych jazykoch, je potrebné zvoliť príslušný jazyk pre každý blok textu.

Napríklad, ak stranu s textom vo francúzštine aj španielčina a chcete, aby kontrola pravopisu pomocou príslušné slovníky, musíte nastaviť znenie vo francúzskom jazyku francúzština a španielčina textu ako španielčina. Ak vaša verzia Office 2010 nie je súčasťou slovníka pre jazyky, ktoré chcete použiť, môžete získať ďalšie informácie na určenie, či potrebujete jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania.

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text a skontrolovať pravopis v publikácii, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte blok textu, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine jazyk kliknite na položku jazyk a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry Tlačidlo jazyk na páse s nástrojmi programu Visio.

 3. V okne Jazyk overte, či je k bloku textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre slovník.

 4. Vykonajte kroky 1-3 pre každý blok textu, ktorý chcete skontrolovať.

Kontrola pravopisu

Na karte Revízia kliknite v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky na tlačidlo Pravopis.

Poznámka : Kontrola pravopisu použije určený jazyk slovníka, ak je k dispozícii, na kontrolu pravopisu jednotlivých blokov textu.

Späť na zoznam programov balíka Office

Program Word

Nastavenie jazyka korektúry

Ak chcete nastaviť jazyk korektúry pre text a skontrolovať pravopis v publikácii, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte text, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine jazyk kliknite na položku jazyk a kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry Tlačidlo jazyk na páse s nástrojmi programu Word.

 3. V dialógovom okne Jazyk overte, či je k textu priradený správny jazyk. Ak nie, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre slovník a ďalšie nástroje korektúry.

  Ak je pred jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika, znamená to, že nástroje korektúry, napríklad kontrola pravopisu, sú pre daný jazyk nainštalované. Ak nie je pred jazykom ikona Pravopis a gramatika, slovník nie je pre daný jazyk k dispozícii a nie je možné skontrolovať pravopis a gramatiku v danom jazyku.

 4. Opakujte kroky 1-3 pre každú sekciu textu, ktorá je v inom jazyku.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Na karte Revízia kliknite na tlačidlo Pravopis a gramatika.

Poznámka : Kontrola pravopisu použije určený jazyk slovníka, ak je k dispozícii, na kontrolu pravopisu jednotlivých blokov textu.

Späť na zoznam programov balíka Office

Na začiatok stránky

Pridanie ďalších jazykových slovníkov

Jazykoch slovníkov zahrnutý nástroje korektúry závisia od zahrnutý vaša jazyková verzia balíka Office 2010 jazyky. Ak sa požadovaný jazyk nie je uvedený v dialógovom okne Nastaviť jazyky s Obrázok tlačidla pred jeho meno, slovník nie je k dispozícii. Možno budete musieť získať jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania. Môžete získať viac informácií určite, či potrebujete jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!