Kontrola pravopisu a gramatiky v balíku Office for Mac

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Office pre Mac aplikácie automaticky zisťovať výskyt potenciálnych pravopisné a gramatické chyby pri písaní. Ak by ste radšej čakať na Kontrola pravopisu a gramatiky, kým ste skončili písania, môžete vypnúť automatickú kontrolu, alebo môžete kontrola pravopisu a gramatiky naraz.

Poznámka: Informácie o kontrole pravopisu a gramatiky v Office pre Windows nájdete v téme Kontrola pravopisu a gramatiky v Office 2010 a novších balíkoch.

Word 2016 pre Mac

Word automaticky kontroluje a označí potenciálne pravopisné chyby červenou vlnovkou.

Pravopisná chyba označená červenou vlnovkou

Word tiež kontroluje, či a označí možné gramatické chyby vlnovkou zelená.

Gramatická chyba je označená zelenou vlnovkou

Tip: Ak sa pravopisné alebo gramatické chyby neoznačujú, pravdepodobne bude potrebné zapnúť automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky.

Ak text obsahuje pravopisnú alebo gramatickú chybu, stlačte tlačidlo Ctrl a kliknite na slovo alebo frázu pravým tlačidlom myši a vyberte si niektorú z možností.

Gramatická chyba s kontextovou ponukou zobrazujúcou možnosti opravy.

 1. V ponuke Word kliknite na položky Predvoľby > Pravopis a gramatika.

 2. V dialógovom okne Pravopis a gramatika v časti Pravopis začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu.

 3. V časti Gramatika začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola gramatiky.

 4. Zatvorením dialógového okna uložíte zmeny.

 1. Na karte Revízia kliknite na tlačidlo Pravopis a gramatika.

 2. Ak Word nájde možnú chybu, otvorí sa dialógové okno Pravopis a gramatika a pravopisné chyby sa zobrazia ako červený text. Gramatické chyby sa zobrazia ako zelený text.

 3. Ak chcete chybu opraviť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zadajte opravu do poľa a potom kliknite na položku Zmeniť.

  • V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Ak chcete chybu preskočiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Ignorovať, ak chcete vynechať iba daný výskyt chyby.

  • Kliknite na položku Ignorovať všetko, ak chcete vynechať všetky výskyty chyby.

  • V prípade gramatickej chyby kliknite na položku Ďalšia veta, ak chcete preskočiť daný výskyt chyby a presunúť sa na ďalšiu chybu.

  Ak chcete preskočiť nesprávne napísané slovo vo všetkých dokumentoch, kliknite na položku Pridať a pridajte ho do slovníka. Táto možnosť je k dispozícii iba pri slovách s pravopisnou chybou. Do slovníka nie je možné pridať vlastnú gramatiku.

 4. Po opravení, ignorovaní alebo vynechaní chyby Word prejde na ďalšie slovo. Keď Word dokončí kontrolu dokumentu, zobrazí sa hlásenie, že kontrola pravopisu a gramatiky je dokončená.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite do dokumentu.

Zoznam ignorovaných slov a gramatiky môžete vymazať alebo resetovať, aby Word kontroloval aj pravopisné a gramatické chyby, ktoré sa v minulosti mali ignorovať.

Poznámka: Keď resetujete zoznam ignorovaných slov a gramatiky, zoznam sa zruší len pre aktuálne otvorený dokument. Gramatické a pravopisné chyby, ktoré má Word ignorovať v ostatných dokumentoch, sa budú ignorovať aj naďalej.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete skontrolovať.

 2. V ponuke Nástroje ukážte na položku Pravopis a gramatika a potom kliknite na položku Resetovať ignorované slová a gramatiku.

  Ak chcete vymazať zoznamy slov a gramatiky, ktoré Word ignoruje, kliknite na položku Resetovať ignorované slová a gramatiku.

  Pred resetovaním kontroly pravopisu a gramatiky sa vo Worde zobrazí upozornenie.

  Kliknutím na tlačidlo Áno bude Word kontrolovať aj predtým ignorovaný pravopis a gramatiku.
 3. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Áno.

 4. Ak chcete kontrolovať pravopis a gramatiku, kliknite na položku Revízia a potom na položku Pravopis a gramatika.

Outlook 2016 pre Mac

Outlook je predvolene nastavený na kontrolu pravopisných chýb počas písania. Na označenie možných pravopisných chýb sa v Outlooku používa prerušovaná červená vlnovka. Možné gramatické chyby sú označované zelenou prerušovanou čiarou.

Pravopisná chyba označená červenou prerušovanou čiarou

 1. Ak zbadáte slovo podčiarknuté prerušovanou vlnovkou, stlačte tlačidlo Ctrl, kliknite na slovo alebo frázu pravým tlačidlom myši a vyberte niektorú z možností.

  Pravopisná chyba s ponukou zobrazujúcou možnosti na jej opravu

 2. V kontextovej ponuke vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Kliknite na jednu z ponúkaných opráv v hornej časti kontextovej ponuky.

  • Kliknite na položku Ignorovať pravopis, čím sa bude ignorovať jeden výskyt slova.

  • Kliknite na položku Naučiť sa pravopis, čím sa slovo pridá do slovníka na kontrolu pravopisu.

Po otvorení e-mailovej správy:

 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatickú kontrolu pravopisu, v ponuke Upraviť ukážte na položku Pravopis a gramatika a potom kliknite na položku Kontrola pravopisu počas písania.

 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatickú kontrolu gramatiky, v ponuke Upraviť ukážte na položku Pravopis a gramatika a potom kliknite na položku Kontrola gramatiky počas písania.

 • Ak chcete, aby Outlook opravoval pravopisné chyby automaticky, v ponuke Upraviť ukážte na položku Pravopis a gramatika a potom kliknite na položku Automaticky opravovať pravopis.

Možnosti v ponuke Upraviť > Pravopis a gramatika

Pravopis a gramatiku môžete opraviť naraz po dopísaní správy alebo dokončení inej práce.

 1. V ponuke Upraviť ukážte na položku Pravopis a gramatika a potom kliknite na položku Zobraziť pravopis a gramatiku.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zapnúť kontrolu pravopisu, začiarknite políčko Kontrolovať gramatiku.

  • Kliknite v zozname návrhov na slovo, ktoré chcete použiť, alebo zadajte do poľa v hornej časti nové znenie a kliknite na položku Zmeniť.

  • Ak chcete ignorovať toto slovo a presunúť sa na ďalšie nesprávne napísané slovo, kliknite na položku Ignorovať.

  • Ak chcete slovo pridať do slovníka na kontrolu pravopisu, kliknite na položku Naučiť sa.

Tip: Klávesová skratka preskočenia na ďalšiu pravopisnú alebo gramatickú chybu je COMMAND + ; .

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku v balíku Office 2016 pre Mac

Kontrola pravopisu alebo gramatiky označuje text, ktorý nemá byť označený vo Worde 2016 pre Mac

Pridanie slov do slovníka na kontrolu pravopisu vo Worde 2016 pre Mac

Použitie vlastného slovníka v Office pre Mac

Word for Mac 2011

Word používa na označenie pravopisné chyby a zelené čiary označte gramatickú chybu červenou vlnovkou.

 1. Podržte kláves CONTROL a kliknite na slovo označené červenou vlnovkou.

 2. V kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov.

  Akcia

  Kliknite na položku

  Opravenie pravopisnej chyby použitím jedného z navrhnutých slov

  Pravopisný návrh.

  Z rozšíreného zoznamu návrhov si vyberte položku

  Pravopis a potom v poli Návrhy dvakrát kliknite na slovo.

  Kontrola pravopisu sami

  Vyberte a upravte text v dokumente.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje na slovo, ktoré sa má v zozname návrhov, môžete vyhľadať slovo do slovníka balíka Office. Chcete urobiť, v ponuke Nástroje kliknite na slovník.

 1. Podržte kláves CONTROL a kliknite na slovo označené červenou vlnovkou.

 2. V kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov.

  Akcia

  Kliknite na položku

  Ignorovanie jediného výskytu slova

  Ignorovať

  Ignorovanie všetkých výskytov slova v dokumente

  Ignorovať všetko

  Slovo môžete pridať do slovníka, aby ho Word rozpoznal ako správne napísané.

  Pridať

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Nástroje tvorby a korektúry kliknite na položku Pravopis a gramatika.

 3. V časti Pravopis zrušte začiarknutie políčka Kontrolovať pravopis počas písania.

 1. Podržte kláves CONTROL a kliknite na vetu označenú zelenou vlnovkou.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Opravenie gramatickej chyby použitím jedného z návrhov

  V kontextovej ponuke kliknite na požadovanú opravu.

  Tip: Ďalšie informácie o gramatickej chybe získate kliknutím na položku Gramatika. V hornej časti dialógového okna Gramatika sa zobrazí vysvetlenie, napríklad „Zhoda podmetu a prísudku“.

  Opravenie gramatickej chyby vlastnou zmenou textu

  Vyberte a upravte text v dokumente.

 1. Podržte kláves CONTROL a kliknite na vetu označenú zelenou vlnovkou.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na príkaz Ignorovať.

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Nástroje tvorby a korektúry kliknite na položku Pravopis a gramatika.

 3. V časti Gramatika zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola gramatiky.

Outlook

Outlook používa prerušované, červené podčiarknutie označuje možné pravopisné chyby.

Outlook je predvolene nastavený na kontrolu pravopisných chýb počas písania. Outlook podčiarkuje možné pravopisné chyby červenou prerušovanou čiarou.

 1. Keď sa zobrazí slovo podčiarknuté červenou prerušovanou čiarou, podržte stlačený kláves CONTROL a kliknite na slovo.

 2. V kontextovej ponuke vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Vybrať zo zoznamu navrhovaných opráv

  Kliknite na jednu z ponúkaných opráv v hornej časti kontextovej ponuky.

  Odstrániť červené prerušované podčiarknutie pre jeden výskyt slova

  Kliknite na položku Ignorovať pravopis.

  Ak chcete slovo pridať do slovníka na kontrolu pravopisu,

  Kliknite na položku Pridať do slovníka.

Poznámka: Ak chcete vypnúť automatickú kontrolu pravopisu, v ponuke Upraviť ukážte na položku Pravopis a gramatika a potom zrušte začiarknutie políčka Kontrola pravopisu počas písania.

Ak chcete, Outlook môže automaticky opravovať niektoré najčastejšie nesprávne napísané slová. Ak napríklad zadáte praiteľ, Outlook takýto preklep zmení na priateľ.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba v operačnom systéme Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) alebo v novšej verzii.

 • V ponuke Upraviť ukážte na položku Pravopis a gramatika a potom kliknite na položku Automaticky opravovať pravopis.

Outlook dokáže vyhľadávať gramatické chyby počas písania. Outlook podčiarkuje možné gramatické chyby zelenou prerušovanou čiarou.

 • V ponuke Upraviť ukážte na položku Pravopis a gramatika a potom kliknite na položku S pravopisom kontrolovať aj gramatiku.

Pravopis a gramatiku môžete opraviť naraz po dopísaní správy alebo dokončení inej položky.

 1. V ponuke Upraviť ukážte na položku Pravopis a gramatika a potom kliknite na položku Zobraziť pravopis a gramatiku.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zapnutie kontroly gramatiky

  Začiarknite políčko Kontrolovať gramatiku.

  Oprava nesprávne napísaného slova

  V zozname návrhov kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Ak chcete ignorovať toto slovo a presunúť sa na ďalšie nesprávne napísané slovo,

  Kliknite na príkaz Ignorovať.

  Pridanie slova do slovníka na kontrolu pravopisu

  Kliknite na položku Prevziať vzor.

Tip: Klávesová skratka preskočenia na ďalšiu pravopisnú alebo gramatickú chybu je COMMAND + ; .

PowerPoint

V programe PowerPoint môžete kontrolovať pravopis, nie však gramatiku.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pravopis.

  Poznámka: Dialógové okno Pravopis sa neotvorí, ak sa nenájdu žiadne pravopisné chyby alebo ak sa slovo, ktoré sa pokúšate pridať, v slovníku už nachádza.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena slova

  V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Zmena všetkých výskytov tohto slova v dokumente

  V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť všetko.

  Ak chcete ignorovať toto slovo a presunúť sa na ďalšie nesprávne napísané slovo,

  Kliknite na príkaz Ignorovať.

  Ignorovanie všetkých výskytov tohto slova v dokumente a prechod na ďalšie nesprávne napísané slovo

  Kliknite na príkaz Ignorovať všetky.

Pravopisné chyby môžete vyhľadávať aj pri písaní dokumentu, takže ich pri práci odhalíte a zároveň aj opravíte.

 1. Ak chcete pravopisné chyby vyhľadať, jednoducho začnite písať do dokumentu.

  V balíku Office for Mac 2011 sa hypotetické pravopisné chyby podčiarkujú červenou vlnovkou.

 2. Ak chcete pravopisné chyby opraviť, podržte kláves CONTROL a kliknite na slovo podčiarknuté červenou vlnovkou. Potom v kontextovej ponuke kliknite v zozname navrhovaných opráv na slovo, ktoré chcete použiť.

  Poznámka: Predvolene je automatická kontrola pravopisu počas písania zapnutá. Ak ju chcete vypnúť, v ponuke PowerPoint kliknite na položku Predvoľby, potom kliknite na kartu Pravopis a nakoniec zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu.

Excel

V programe Excel môžete kontrolovať pravopis, nie však gramatiku.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Korektúra na položku Pravopis.

  mac_Pod_XL_kontrola_korektúra

  Poznámka: Dialógové okno Pravopis sa neotvorí, ak sa nenájdu žiadne pravopisné chyby alebo ak sa slovo, ktoré sa pokúšate pridať, v slovníku už nachádza.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena slova

  V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Zmena všetkých výskytov tohto slova v dokumente

  V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť všetko.

  Ak chcete ignorovať toto slovo a presunúť sa na ďalšie nesprávne napísané slovo,

  Kliknite na príkaz Ignorovať.

  Ignorovanie všetkých výskytov tohto slova v dokumente a prechod na ďalšie nesprávne napísané slovo

  Kliknite na príkaz Ignorovať všetky.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu vo Worde pre Mac 2011 nefunguje

Použitie vlastného slovníka

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Nástroje korektúry dostupné pre každý jazyk

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×