Konfigurácia navigácie lokality

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

K funkciám navigácie lokality patria panel Rýchle spustenie a horný panel s prepojeniami, ktoré používateľom vašej lokality zjednodušia vyhľadávanie potrebných informácií. Jednoduchá vyhľadateľnosť informácií na lokalite je pre úspech lokality kľúčová.

Navigáciu lokality je možné konfigurovať mnohorakými spôsobmi. V tomto článku sa nachádzajú informácie súvisiace s pridávaním položiek na panel Rýchle spustenie a na horný panel s prepojeniami a s odstraňovaním položiek z týchto panelov. Okrem toho sa v článku popisujú možnosti zobrazenia obsahu a hierarchie lokality prostredníctvom stromového zobrazenia.

Obsah tohto článku

Skôr než začnete

Konfigurácia lokality a povolenia

Navigácia s popisom cesty

Konfigurácia panela rýchleho spustenia

Skrytie alebo zobrazenie na paneli Rýchle spustenie

Pridanie alebo odstránenie zoznamu alebo knižnice na paneli Rýchle spustenie

Pridanie, úprava alebo odstránenie nadpisu rýchle spustenie

Pridanie prepojenia na paneli Rýchle spustenie

Úprava, premiestnenie alebo odstránenie prepojenia na paneli Rýchle spustenie

Zmena poradia položiek na paneli Rýchle spustenie

Konfigurácia horného panela s prepojeniami

Konfigurácia horného panela s prepojeniami na lokalite

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojenia z horného panela s prepojeniami

Zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami

Zobrazenie alebo skrytie stromového zobrazenia

Skôr ako začnete

Konfigurácia lokality a povolenia

Na to, či a akým spôsobom je možné konfigurovať navigáciu pre vašu lokalitu, vplýva na jednej strane spôsob, akým bola lokalita nakonfigurovaná pri inštalácii, a na druhej strane povolenia vzťahujúce sa na lokalitu.

Povolenie potrebné na konfiguráciu navigácie pre lokalitu máte v prípade, že sú splnené obidve nasledujúce podmienky:

 • Nastavenie lokality je možnosť na ponuku akcie lokality Ponuka Akcie lokality .

  Ponuka Akcie lokality

 • Horný panel s prepojeniami, Rýchle spustenie a stromového zobrazenia sú možnosti v časti vzhľad a prostredie na stránke Nastavenie lokality.
  Vzhľad a prostredie

Navigácia s popisom cesty

Nie je možné nakonfigurovať navigácia s popisom cesty. Nasleduje príklad navigácia s popisom cesty.
Popis cesty

Na začiatok stránky

Konfigurácia panela Rýchle spustenie

Panel Rýchle spustenie sa na väčšine stránok lokality predvolene zobrazuje v bočnej časti. Obsahuje prepojenia na hlavné zoznamy a knižnice na lokalite. Voliteľne môže obsahovať aj prepojenia na podlokality aktuálnej lokality.

Rýchle spustenie

Na stránkach nastavení pre jednotlivé zoznamy alebo knižnice môžete vybrať, ktoré zoznamy alebo knižnice sa zobrazia na paneli Rýchle spustenie. Takisto môžete meniť poradie prepojení, pridávať alebo odstraňovať prepojenia bez toho, aby ste museli prejsť do daného zoznamu alebo knižnice a tiež môžete pridávať alebo odstraňovať sekcie. A to všetko v prostredí prehliadača, ktorý je kompatibilný s technológiami SharePoint. Môžete dokonca pridávať prepojenia na lokality, stránky a obsah intranetu vašej organizácie, ako aj na obsah siete internet.

Skrytie alebo zobrazenie panela Rýchle spustenie

Po vytvorení lokality sa obyčajne predvolene zobrazí panel Rýchle spustenie. Panel Rýchle spustenie môžete skryť alebo zobraziť, aby lokalita zodpovedala presne vašim potrebám. Môžete napríklad zobraziť panel Rýchle spustenie na lokalite najvyššej úrovne a na podlokalitách ho zase skryť.

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci vzhľad a prostredie kliknite na položku stromové zobrazenie.
  Vzhľad a prostredie

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete skryť panel Rýchle spustenie, zrušte začiarknutie políčka Povoliť panel rýchleho spustenia.

  • Ak chcete zobraziť panel Rýchle spustenie, začiarknite políčko Povoliť panel rýchleho spustenia.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie alebo odstránenie zoznamu alebo knižnice z panela Rýchle spustenie

Keď vytvoríte zoznam alebo knižnicu, môžete ich nakonfigurovať tak, aby sa prepojenie na daný zoznam alebo knižnicu automaticky pridalo na panel Rýchle spustenie pre lokalitu. Túto možnosť môžete neskôr zmeniť upravením nastavenia lokality.

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Celý obsah lokality.

 2. Kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 3. Na páse s nástrojmi, kliknite na kartu zoznam alebo knižnicu, a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice.
  Umiestnenie kódu Product Key pri kúpe balíka Office od predajcu, nie však na DVD disku

  Poznámka: Názov karty sa môže líšiť v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice. Napríklad zoznam kalendára sa zobrazí karta kalendára.

 4. Na stránke Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice kliknite v stĺpci Všeobecné nastavenia na položku Nadpis, popis a navigácia.

 5. Na stránke Všeobecné nastavenia vykonajte v časti Navigácia niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete položku pridať na panel Rýchle spustenie, kliknite na možnosť Áno.

  • Ak chcete odstrániť položky na paneli Rýchle spustenie, kliknite na tlačidlo nie.
   Zobrazenie zoznamu na paneli Rýchle spustenie

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pridanie, úprava alebo odstránenie nadpisu z panela Rýchle spustenie

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Vzhľad a prostredie kliknite na položku Rýchle spustenie.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete pridať nový nadpis, kliknite na položku Nový nadpis, zadajte adresu URL a popis nadpisu a potom kliknite na tlačidlo OK. Adresou URL môže byť prepojenie na ľubovoľnú platnú cestu, napríklad na priečinok v rámci danej lokality, na zdieľané položky v rámci intranetu vašej organizácie alebo na umiestnenie v sieti internet.

  • Ak chcete upraviť nadpis, kliknite na položku Upraviť tlačidlo Upraviť vedľa záhlavia. Vykonajte všetky potrebné zmeny URL adresa a popis a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete odstrániť nadpis, kliknite na položku Upraviť tlačidlo Upraviť vedľa záhlavia, kliknite na položku odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie prepojenia na panel Rýchle spustenie

Okrem toho, že môžete na panel Rýchle spustenie pridávať prepojenia na zoznamy alebo knižnice na lokalite, je možné pridávať sem aj vlastné prepojenia. Môžete sem napríklad pridať prepojenie na informácie, ktoré často využívate vy alebo členovia vašej organizácie – prepojenie na určitý dokument, udalosť kalendára, inú lokalitu alebo na internetové umiestnenie.

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Rýchle spustenie.

 3. Kliknite na položku Nové navigačné prepojenie.

 4. Zadajte adresu URL, napríklad http://contoso/shared%20documents/vision.docx, a popis prepojenia.

 5. V zozname Nadpis vyberte nadpis, pod ktorým sa bude prepojenie zobrazovať.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava, premiestnenie alebo odstránenie prepojenia z panela Rýchle spustenie

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Rýchle spustenie.

 3. Kliknite na položku Upraviť tlačidlo Upraviť vedľa prepojenia, ktoré chcete upraviť alebo odstrániť, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete prepojenie upraviť, vykonajte všetky potrebné zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete prepojenie presunúť na iné miesto na paneli Rýchle spustenie, v zozname Nadpis vyberte nový nadpis, pod ktorým sa má prepojenie zobrazovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete prepojenie odstrániť, kliknite na položku Odstrániť a potom na tlačidlo OK.

Zmena poradia položiek na paneli Rýchle spustenie

Poradie, v ktorom sa nadpisy a prepojenia zobrazujú na paneli Rýchle spustenie, môžete zmeniť. Poradie prepojení je však možné meniť len v rámci daného nadpisu. Ak máte napríklad nadpis s názvom Zoznamy, ktorý obsahuje prepojenia na kalendár a úlohy, nadpis Zoznamy môžete premiestniť na iné miesto v rámci panela Rýchle spustenie, ale poradie položiek Kalendár a Úlohy môžete meniť len v rámci nadpisu Zoznamy. Ak chcete položky Kalendár a Úlohy premiestniť pod iný nadpis, musíte najskôr upraviť prepojenie na ne tak, aby ich bolo možné priradiť k inému nadpisu.

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Vzhľad a prostredie kliknite na položku Rýchle spustenie.

 3. Kliknite na položku Zmeniť poradie.

 4. Kliknutím na možnosti v zoznamoch zmeňte poradie, v ktorom sa nadpisy a prepojenia zobrazujú.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Konfigurácia horného panela s prepojeniami

Horný panel s prepojeniami poskytuje spôsob pre používateľov lokality sa dostanete na iných lokalitách v kolekcia lokalít zobrazením riadku kariet v hornej časti stránky na lokalite. Horný panel s prepojeniami sa zobrazí v predvolenom nastavení vo väčšine typov lokalít.

Panel prepojení v hornej časti

Pri vytváraní novej lokality môžete vybrať, či sa má táto lokalita pridať na horný panel s prepojeniami na nadradenej lokalite a či sa horný panel s prepojeniami bude používať z nadradenej lokality. Na základe toho máte pri konfigurácii lokality tri rozličné možnosti:

 • Zdedené a uvedenie na nadradenej     Lokalita je zahrnuté ako karta na hornom paneli s prepojeniami z nadradenej lokality a používa rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita. Horný panel s prepojeniami nie je možné prispôsobiť na tejto úrovni bez prvého prerušenie dedenia z nadradenej lokality.

 • Zdedené nie sú zahrnuté nadradenej     Lokalita používa rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita, ale nie je súčasťou ako karta na hornom paneli s prepojeniami z nadradenej lokality. Horný panel s prepojeniami nie je možné prispôsobiť na tejto úrovni bez prvého prerušenie dedenia z nadradenej lokality.

 • Jedinečný     Lokalita nie je zahrnutý ako karta na hornom paneli s prepojeniami z nadradenej lokality a nepoužíva rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita. Horný panel s prepojeniami je prispôsobiteľné na tejto úrovni a je úplne samostatný z nadradenej lokality.

Poznámka: Ak lokalitu premenujete v prostredí stránky Všeobecné nastavenie, na hornom paneli s prepojeniami sa názov lokality neaktualizuje. Ak chcete zmeniť názov zobrazený na hornom paneli s prepojeniami, musíte upraviť horný panel s prepojeniami.

Konfigurácia horného panela s prepojeniami pre lokalitu

Ak chcete vytvoriť podlokality, sa predvolene zobrazuje na hornom paneli s prepojeniami nadradená lokalita a obsahuje jedinečné horný panel s prepojeniami. Môžete zmeniť tieto nastavenia kedykoľvek. Ak chcete konfigurovať nastavenie prepojení v hornej časti panela pre podlokality:

 1. Z podlokality, v ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci vzhľad a prostredie kliknite na hornom paneli s prepojeniami.
  Vzhľad a prostredie

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete vytvoriť vlastné prepojenia pre podlokalitu, kliknite na položku Zastaviť dedenie prepojení.

  • Ak chcete použiť rovnaké prepojenia ako pre nadradenú lokalitu, kliknite na položku Použiť prepojenia z nadradeného objektu.

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojenia z horného panela s prepojeniami

Ak má lokalita svoj jedinečný horný panel s prepojeniami, prepojenia zobrazené na tomto paneli je možné prispôsobiť. Na hornom paneli s prepojeniami sa môžu zobrazovať aj všetky lokality vytvorené pod nadradenou lokalitou, pokiaľ sú tieto lokality nakonfigurované na dedenie z nadradeného horného panela s prepojeniami. Na panel môžete pridať aj prepojenia na iné lokality mimo kolekcie lokalít.

 1. Z lokality kliknite na ponuku akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Vzhľad a prostredie kliknite na položku Horný panel s prepojeniami.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať nové prepojenie, kliknite na príkaz Nové navigačné prepojenie. Zadajte adresu URL, napríklad http://contoso/marketing/ProjectA, ako aj popis prepojenia.

  • Ak chcete upraviť prepojenie, kliknite na položku Upraviť tlačidlo Upraviť vedľa prepojenia. Vykonajte všetky potrebné zmeny Popis.

  • Ak chcete odstrániť prepojenie, kliknite na položku Upraviť tlačidlo Upraviť vedľa prepojenia, kliknite na položku odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami

Poradie, v akom sa karty zobrazujú na hornom paneli s prepojeniami, je možné zmeniť. Zmeny vykonané v poradí položiek horného panela s prepojeniami na nadradenej lokalite sa odrazia aj na podlokalitách, ktoré dedia horný panel s prepojeniami od tejto nadradenej lokality.

 1. Z lokality kliknite na ponuku akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Vzhľad a prostredie kliknite na položku Horný panel s prepojeniami.

 3. Kliknite na položku Zmeniť poradie.

 4. V stĺpci Poradie prepojení kliknutím na príslušné možnosti v zozname zmeňte poradie, v ktorom sa prepojenia zobrazujú na hornom paneli s prepojeniami.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie stromového zobrazenia

Stromové zobrazenie je navigačná možnosť poskytujúca hierarchické zobrazenie zoznamov, knižníc a podlokalít aktuálnej lokality. Pomocou stromového zobrazenia môžu používatelia vašej lokality jednoducho prechádzať medzi umiestneniami v hierarchii lokality, napríklad medzi knižnicou aktuálnej lokality a zoznamom podlokality. Ak je stromové zobrazenie zapnuté, v prípade väčšiny stránok na lokalite sa zobrazuje na bočnej strane.

Stromové zobrazenie

Poznámka: Spravovanie navigácie na lokalite musíte mať najmenej povolenia získané pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu. Máte potrebné povolenia, ak máte prístup na stránke Nastavenie lokality pre danú lokalitu a zobrazí príkaz Stromové zobrazenie v časti vzhľad a prostredie.

 1. Z lokality kliknite na ponuku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Vzhľad a prostredie kliknite na položku Stromové zobrazenie.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zobraziť stromové zobrazenie, začiarknite políčko Zapnúť stromové zobrazenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete skryť stromové zobrazenie, zrušte začiarknutie políčka Zapnúť stromové zobrazenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×