Konfigurácia horného panela s prepojeniami pre navigáciu lokality

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Horný panel s prepojeniami sa zobrazuje ako riadok kariet v hornej časti stránok na lokalite, a tak pomáha používateľom lokality prejsť na iné lokality v rámci kolekcie lokalít. Horný panel s prepojeniami sa označuje aj ako globálna navigácia, pretože môže byť rovnaký na všetkých lokalitách kolekcie lokalít. Podlokality však možno nakonfigurovať tak, aby sa na hornom paneli s prepojeniami nadradenej lokality nezobrazovali. Dostupné možnosti konfigurácie horného panela s prepojeniami sa líšia v závislosti od toho, či kolekcia lokalít povoľuje funkcie publikovania.

Nasleduje príklad horný panel s prepojeniami na lokalite fiktívny Contoso. Marketing, predaj a financie sú podlokality Contoso nadradená lokalita.

Panel prepojení v hornej časti

Môžete tiež nastaviť rýchle spustenie na navigáciu. Informácie nájdete v téme Konfigurácia rýchle spustenie na navigáciu na lokalite.

Obsah tohto článku

Skôr než začnete

Máte povolenia potrebné na konfiguráciu navigácie?

Je povolené publikovanie lokality?

Navigácia s popisom cesty

Konfigurácia dedičnosti horného panela s prepojeniami

Konfigurácia dedičnosti horného panela s prepojeniami na nepublikačnej lokalite

Konfigurácia dedičnosti horného panela s prepojeniami na publikačnej lokalite

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojenia z horného panela s prepojeniami

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojení na hornom paneli s prepojeniami nepublikačnej lokality

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojení na hornom paneli s prepojeniami publikačnej lokality

Zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami

Zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami nepublikačnej lokality

Manuálna zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami publikačnej lokality

Automatické zoradenie položiek na hornom paneli s prepojeniami na publikačnej lokalite

Zobrazenie alebo skrytie podlokalít a stránok na hornom paneli s prepojeniami

Zobrazovanie podlokalít v rozbaľovacích ponukách na hornom paneli s prepojeniami

Skôr ako začnete

Máte povolenia potrebné na konfiguráciu navigácie?

Spravovanie navigácie na lokalite musíte mať najmenej povolenia získané pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu. Máte potrebné povolenia na konfiguráciu navigácie lokality, ak je možnosť Nastavenie lokality v ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality a na stránke Nastavenie lokality sa zobrazí príkaz navigácie v časti vzhľad a prostredie (na nepublikačnej lokality, zobrazia sa príkazy Rýchle spustenie a horný panel s prepojeniami v časti vzhľad a prostredie namiesto navigačnej.
Ponuka stránky nastavenie lokality

Je povolené publikovanie lokality?

Predtým, ako začnete konfigurovať navigáciu pre lokalitu, musíte zistiť, či sú v danej kolekcii lokalít povolené publikačné funkcie pre lokality. Je dôležité vedieť, či je publikovanie na vašej lokalite povolené alebo nie, pretože možnosti konfigurácie navigácie sú omnoho širšie na publikačných lokalitách než na lokalitách neumožňujúcich publikovanie.

V závislosti od typu lokality sa na stránke Nastavenie lokality zobrazujú rôzne možnosti navigácie. Podľa nasledujúcich ukazovateľov môžete rýchlo zistiť, s akým typom lokality pracujete.

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality sa pozrite na zoznam prepojení v časti Vzhľad a prostredie.

  • Ak sa zobrazí prepojenie Navigácia, potom pracujete s publikačnou lokalitou a môžete nakonfigurovať vašu lokalitu prostredníctvom konta na stránke Nastavenie navigácie.
   Navigácia

  • Ak sa zobrazuje prepojenia s názvom horný panel s prepojeniami a Rýchle spustenie, potom pracujete s lokalitou nepublikačnej a máte obmedzenejší množstvo možností navigácie konfigurácie k dispozícii.
   Vzhľad a prostredie

Navigácia s popisom cesty

Nie je možné nakonfigurovať navigácia s popisom cesty. Nasleduje príklad navigácia s popisom cesty.
Popis cesty

Na začiatok stránky

Konfigurácia dedičnosti pre horný panel s prepojeniami

Horný panel s prepojeniami pre lokalitu môžete nakonfigurovať tak, aby sa používal ten istý horný panel s prepojeniami ako na nadradenej lokalite. Inými slovami, aby podlokalita zdedila horný panel s prepojeniami od svojej nadradenej lokality. Takisto však môžete horný panel s prepojeniami pre určitú lokalitu nakonfigurovať tak, aby bol pre danú lokalitu jedinečný.

Možnosti a postupy na konfiguráciu dedičnosti horného panela s prepojeniami publikačnej lokality a líšia nepublikačnej lokality. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokalít v kolekcii lokalít nájdete v téme publikovanie povolené lokality je v tomto článku.

Konfigurácia dedičnosti pre horný panel s prepojeniami na lokalite neumožňujúcej publikovanie

Pri vytváraní novej lokality v kolekcii lokalít, v ktorej nie sú povolené publikačné funkcie, máte možnosť vybrať, či sa má táto lokalita pridať na horný panel s prepojeniami na nadradenej lokalite a či sa horný panel s prepojeniami bude používať z nadradenej lokality. Na základe toho máte pri konfigurácii lokality tri rozličné možnosti:

 • Dedenie a uvedenie na nadradenej lokalite     Lokalita sa pridá ako karta na horný panel s prepojeniami nadradenej lokality a bude používať rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita. Horný panel s prepojeniami možno na tejto úrovni konfigurovať až po prerušení dedenia z nadradenej lokality.

 • Dedenie bez uvedenia na nadradenej lokalite     Lokalita použije rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita, ale nepridá sa ako karta na horný panel s prepojeniami nadradenej lokality. Horný panel s prepojeniami možno na tejto úrovni konfigurovať až po prerušení dedenia z nadradenej lokality.

 • Jedinečné nastavenie     Lokalita sa nepridá ako karta na horný panel s prepojeniami nadradenej lokality a nebude používať rovnaký horný panel s prepojeniami ako nadradená lokalita. Horný panel s prepojeniami možno na tejto úrovni konfigurovať a je úplne oddelený od nadradenej lokality.

Ak lokalitu premenujete v prostredí stránky Nadpis, popis a ikona, na hornom paneli s prepojeniami sa názov lokality neaktualizuje. Ak chcete zmeniť názov zobrazený na hornom paneli s prepojeniami, musíte upraviť horný panel s prepojeniami.

Ak sa vytvára webová podlokalita, predvolene sa zobrazí na hornom paneli s prepojeniami, ktorý obsahuje nadradená lokalita, a bude mať jedinečný horný panel s prepojeniami. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť. Konfigurácia nastavení horného panela s prepojeniami na podlokalite:

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci vzhľad a prostredie kliknite na hornom paneli s prepojeniami.
  Vzhľad a prostredie

 3. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete vytvoriť vlastné prepojenia podlokality, kliknite na položku Zastaviť dedenie prepojení. Prepojenia na hornom paneli s prepojeniami nadradenej lokality sa pri konfigurácii podlokality na zastavenie dedenia prepojení nezachovajú.

  • Ak chcete použiť rovnaké prepojenia ako nadradená lokalita, kliknite na položku Použiť prepojenia z nadradeného objektu. Pri konfigurácii podlokality na používanie rovnakého horného panela s prepojeniami ako v prípade nadradenej lokality sa prepojenia na hornom paneli s prepojeniami podlokality odstránia.

Konfigurácia dedičnosti pre horný panel s prepojeniami na publikačnej lokalite

Pri vytváraní publikačnej lokality máte možnosť vybrať, či sa ne nej bude používať horný panel s prepojeniami z nadradenej lokality alebo nie. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť pomocou stránky Nastavenie navigácie. Ak chcete konfigurovať nastavenie pre horný panel s prepojeniami patriaci k podlokalite, postupujte nasledovne:

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Navigácia
  poznámky navigačnú príkaz sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie len vtedy, ak sú povolené funkcie publikovania pre lokalitu a budete mať aspoň povolenia získané pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V sekcii Globálna navigácia vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby sa zobrazoval ten istý horný panel s prepojeniami ako na nadradenej lokalite, vyberte možnosť Zobraziť rovnaké navigačné položky ako nadradená lokalita.

  • Ak chcete zobraziť horný panel s prepojeniami jedinečný pre aktuálnu lokalitu, vyberte položku Zobraziť navigačné položky pod aktuálnou lokalitou.

   Nastavenie navigácie Globe

   Poznámka:  Ak na nachádzate na lokalite najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít, tieto možnosti nebudú k dispozícii, pretože lokalita najvyššej úrovne nemá nadradenú lokalitu.

 4. V časti Globálna navigácia:

  • Ak chcete, aby sa na hornom paneli s prepojeniami zobrazovali podlokality aktuálnej lokality, začiarknite políčko Zobraziť podlokality.

  • Ak chcete, aby sa na hornom paneli s prepojeniami zobrazovali stránky aktuálnej lokality, začiarknite políčko Zobraziť stránky.

  • Ak chcete obmedziť počet prepojení na lokality a stránky, ktoré sa majú automaticky zobrazovať na hornom paneli s prepojeniami, zadajte požadovaný počet do políčka položky Maximálny počet dynamických položiek na zobrazenie na tejto úrovni navigácie.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojenia z horného panela s prepojeniami

Postup na pridanie, úprava alebo odstránenie prepojení na hornom paneli s prepojeniami sa líšia v závislosti od toho, či sú povolené funkcie publikovania pre kolekciu lokality. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokalít v kolekcii lokalít nájdete v téme publikovanie povolené lokality je v tomto článku.

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojení z horného panela s prepojeniami na lokalite neumožňujúcej publikovanie

Ak sa na lokalite používa jedinečný horný panel s prepojeniami (a teda ide buď o lokalitu najvyššej úrovne, alebo o lokalitu, ktorá nededí horný panel s prepojeniami od svojej nadradenej lokality), prepojenia zobrazené na tomto paneli je možné konfigurovať. Na panel môžete pridať aj prepojenia na iné lokality mimo kolekcie lokalít.

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V stĺpci Vzhľad a prostredie kliknite na položku Horný panel s prepojeniami.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať nové prepojenie, kliknite na položku Nové navigačné prepojenie. Zadajte URL ADRESU a popis prepojenia. URL ADRESU môžete prepojiť platné dráhy, ako je napríklad priečinok v rámci tejto lokality zdieľať v rámci intranet vašej organizácie alebo prepojenie na lokalitu na internete.

   Nové navigačné prepojenie

  • Ak chcete upraviť prepojenie, kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa prepojenia, ktoré chcete upraviť Úpravy a vykonať potrebné zmeny. Možno upravovať len v popise predvolené prepojenia, napríklad domov.

  • Ak chcete odstrániť prepojenie, kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa prepojenia Úpravy , kliknite na položku odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Dôležité: Ak odstránite nadpis z horného panela s prepojeniami na lokalite neumožňujúcej publikovanie, odstránia sa aj všetky prepojenia zaradené pod tento nadpis.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojení z horného panela s prepojeniami na publikačnej lokalite

Na pridanie nového nadpisu alebo prepojenia, prípadne na upravenie existujúceho nadpisu alebo prepojenia na hornom paneli s prepojeniami môžete použiť sekciu Úprava a zoradenie navigácie na stránke Nastavenie navigácie.

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V sekcii Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostrediezobrazuje iba v prípade, že sú pre lokalitu povolené publikačné funkcie. Okrem toho musíte mať aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie kliknutím na položku Globálna navigácia vyberte horný panel s prepojeniami.

  Globálna navigácia

  Poznámka: Ak sa pod nadpismi Globálna navigácia alebo Aktuálna navigácia nezobrazujú usporiadané zoznamy prepojení, daná lokalita možno dedí globálnu navigáciu od svojej nadradenej lokality. V takom prípade môžete prepojenia pridávať alebo upravovať iba na paneli Rýchle spustenie – pokiaľ sa nerozhodnete zastaviť dedenie globálnej navigácie z nadradenej lokality.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete upraviť nadpis alebo prepojenie, vyberte nadpis alebo prepojenie a potom kliknite na položku Upraviť.

  • Ak chcete pridať nový nadpis, kliknite na položku Pridať nadpis.

  • Ak chcete pridať nové prepojenie, kliknite na položku Pridať prepojenie.

   Poznámka: Ak vyberiete nadpis, prepojenie sa pridá pod tento nadpis. Ak vyberiete prepojenie, novovytvorené prepojenie sa pridá na úroveň vybratého prepojenia.

  • Ak chcete odstrániť nadpis alebo prepojenie, v sekcii Úprava a zoradenie navigácie vyberte nadpis alebo prepojenie, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

   Poznámka: Ak odstránite nadpis z horného panela s prepojeniami na publikačnej lokalite, prepojenia zaradené pod tento nadpis sa neodstránia. Po odstránení pôvodného nadpisu sa zobrazia ako samostatné nadpisy.

 5. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí pri pridávaní alebo úprave položky, je potrebné konfigurovať nasledujúce prvky:

  • Názov  Zadajte názov nadpisu alebo prepojenia, ktorý sa má zobrazovať. Názov je povinný.

  • URL adresa  Zadajte URL adresu nadpisu alebo prepojenia. URL adresa prepojení je povinná, v prípade nadpisov je však voliteľná.

   Ak chcete, aby sa adresa URL otvárala v inom okne webového prehliadača, ako v okne, ktoré používa lokalita, začiarknite políčko Otvoriť prepojenie v novom okne.

  • Popis  Zadajte opis nadpisu alebo prepojenia. Popis predstavuje voliteľné nastavenie.

  • Cieľovej skupiny   Ak chcete obmedziť viditeľnosť, zadajte alebo vyhľadajte pred publikom pre nadpis alebo prepojenie. Iba cieľových skupín, ktoré zadáte môžete zobraziť prepojenie alebo nadpis (a všetko pod nadpisom). Ak nezadáte žiadne cieľové skupiny, všetci príjemcovia môžu zobrazuje prepojenie. Cieľová skupina je voliteľný.

   Dialógové okno Navigačné prepojenie

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami

Kroky, ktoré Zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami sa líšia v závislosti od toho, či sú povolené funkcie publikovania pre kolekciu lokality. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokalít v kolekcii lokalít nájdete v téme publikovanie povolené lokality je v tomto článku.

Zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami na lokalite neumožňujúcej publikovanie

Poradie, v akom sa karty zobrazujú na hornom paneli s prepojeniami, je možné zmeniť. Všetky zmeny vykonané v poradí položiek horného panela s prepojeniami sa odrazia aj na všetkých lokalitách, ktoré dedia horný panel s prepojeniami od danej lokality.

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V sekcii Vzhľad a prostredie kliknite na položku Horný panel s prepojeniami.

 3. Kliknite na položku Zmeniť poradie.

 4. V stĺpci Poradie prepojení kliknutím na príslušné možnosti v zozname zmeňte poradie, v ktorom sa prepojenia zobrazujú na hornom paneli s prepojeniami.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Manuálna zmena poradia prepojení na hornom paneli s prepojeniami na publikačnej lokalite

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V sekcii Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostrediezobrazuje iba v prípade, že sú pre lokalitu povolené publikačné funkcie. Okrem toho musíte mať aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V sekcii Úprava a zoradenie navigácie vyberte v časti Globálna navigácia položku, ktorú chcete premiestniť, a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby sa položka na hornom paneli s prepojeniami posunula smerom doľava, kliknite na možnosť Posunúť nahor.

  • Ak chcete premiestniť položku doprava na hornom paneli s prepojeniami, kliknite na položku Posunúť nadol.

   Premiestňovanie v globálnej navigácii

 4. Ak chcete zmeniť poradie ďalších položiek, opakujte krok 3.

 5. Po skončení reorganizácie položiek kliknite na tlačidlo OK.

Automatické zoradenie položiek horného panela s prepojeniami na publikačnej lokalite

Ak pracujete s lokalitou, na ktorej sú povolené publikačné funkcie, položky navigácie môžete nakonfigurovať tak, aby sa zoraďovali automaticky – napríklad podľa nadpisu.

Dôležité: Nastavenie zoradenia sa použije na hornom paneli s prepojeniami aj na paneli Rýchle spustenie. Všetky zmeny, ktoré vykonáte, sa prejavia na obidvoch navigačných prvkoch.

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V sekcii Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostrediezobrazuje iba v prípade, že sú pre lokalitu povolené publikačné funkcie. Okrem toho musíte mať aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. Ak chcete, aby sa podlokality, navigačné prepojenia, zoznamy, knižnice a stránky zoradili automaticky, v sekcii Zoradenie vyberte možnosť Zoradiť automaticky. Položky je možné zoradiť buď vzostupne, alebo zostupne, v abecednom alebo číselnom poradí a tiež podľa nadpisu, dátumu vytvorenia alebo dátumu poslednej zmeny.

  Ak chcete všetky navigačné položky okrem stránok zoradiť manuálne, kliknite na možnosť Zoradiť manuálne a potom začiarknite políčko Zoradiť stránky automaticky. V takom prípade sa na základe nastavenia nakonfigurovaného v sekcii Automatické zoradenie automaticky zoradia iba stránky.

  Zoradenie

  1. V sekcii Automatické zoradenie vykonajte v zozname Zoradiť podľa niektorú z nasledujúcich akcií:

   • Ak chcete položky zoradiť podľa nadpisu, vyberte možnosť Nadpis.

   • Ak chcete položky zoradiť podľa toho, kedy boli vytvorené, vyberte možnosť Dátum vytvorenia.

   • Ak chcete položky zoradiť podľa toho, kedy boli naposledy zmenené, vyberte možnosť Dátum poslednej zmeny.

  2. Špecifikujte, či sa položky majú zoradiť vzostupne (A,B,C alebo 1,2,3) alebo zostupne (C,B,A alebo 3,2,1).

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie podlokalít a stránok na hornom paneli s prepojeniami

Ak pracujete s lokalitou, na ktorej sú povolené publikačné funkcie, máte možnosť zobraziť alebo skryť stránky a podlokality na hornom paneli s prepojeniami.

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V sekcii Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostrediezobrazuje iba v prípade, že sú pre lokalitu povolené publikačné funkcie. Okrem toho musíte mať aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V sekcii Úprava a zoradenie navigácie vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť podlokalitu alebo stránku, ktorá je aktuálne skrytá, položku vyberte a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť.

  • Ak chcete skryť podlokalitu alebo stránku, ktorá je v súčasnosti zobrazuje na hornom paneli s prepojeniami, vyberte položku a potom kliknite na položku Skryť.

   Premiestňovanie v globálnej navigácii

   Poznámky: 

   • Príkazy Skryť a Zobraziť sú k dispozícii iba pri navigačných položkách, ktoré sú podlokalitami alebo stránkami. Nadpisy ani prepojenia nie je možné skryť.

   • Ak vyberiete položku, ktorá je aktuálne viditeľná na paneli Rýchle spustenie, k dispozícii bude iba možnosť Skryť. Ak vyberiete položku, ktorá je aktuálne skrytá na paneli Rýchle spustenie, k dispozícii bude iba možnosť Zobraziť.

Na začiatok stránky

Zobrazenie podlokalít v rozbaľovacích ponukách horného panela s prepojeniami

Ak pracujete s publikačnou lokalitou, môžete určiť, či sa podlokality a stránky danej lokality majú automaticky zobrazovať na hornom paneli s prepojeniami. Na hornom paneli s prepojeniami sa podlokality a stránky aktuálnej lokality zobrazujú ako nové karty (za predpokladu, že lokalita nededí navigáciu od svojej nadradenej lokality). Ak určíte, že sa podlokality a stránky majú zobrazovať pre všetky lokality v kolekcii lokalít, podlokality a stránky umiestnené pod podlokalitami lokality najvyššej úrovne sa budú zobrazovať vo forme prepojení v rozbaľovacích ponukách príslušných kariet na hornom paneli s prepojeniami.

V rozbaľovacom Menu

Poznámka: Ak vyberiete zobrazovanie navigačných položiek pre podlokality alebo stránky a vaša lokalita obsahuje veľké množstvo podlokalít alebo stránok, lokalita môže pôsobiť preplneným dojmom. Ak štruktúra kolekcie lokalít nie je centrálne plánovaná a spravovaná, môžete svoju lokalitu nakonfigurovať tak, aby sa podlokality a stránky nezobrazovali automaticky.

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V sekcii Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka: Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazuje iba v prípade, že sú pre lokalitu povolené publikačné funkcie. Okrem toho musíte mať aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V časti Globálna navigácia vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby sa na hornom paneli s prepojeniami zobrazovali prepojenia na podlokality, začiarknite políčko Zobraziť podlokality.

  • Ak chcete, aby sa na hornom paneli s prepojeniami zobrazovali prepojenia na stránky, začiarknite políčko Zobraziť stránky.

  • Ak chcete skryť prepojenia na podlokality na hornom paneli s prepojeniami, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť podlokality.

  • Ak chcete skryť prepojenia na stránky na hornom paneli s prepojeniami, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť stránky.

  • Ak lokalitu nakonfigurujete na zobrazovanie podlokalít a stránok, ale lokalita je nastavená na zobrazovanie globálnej navigácie (horný panel s prepojeniami) pre nadradenú lokalitu, prepojenia na podlokality a stránky sa v navigácii aktuálnej lokality zobrazia len v prípade, že aj navigáciu nadradenej lokality nakonfigurujete na zobrazovanie podlokalít a stránok.

  • Ak konfigurujete navigáciu pre lokalitu najvyššej úrovne a chcete, aby sa stránky a podlokality umiestnené pod podlokalitami lokality najvyššej úrovne zobrazovali v rozbaľovacích ponukách z horného panela s prepojeniami, musíte lokalitu najvyššej úrovne nakonfigurovať na zobrazovanie podlokalít a stránok. Okrem toho je potrebné nakonfigurovať aj jednotlivé podlokality na zobrazovanie k nim patriacich podlokalít a stránok.

  • Ak nechcete, aby všetky podlokality alebo stránky pre zobrazenie, môžete skryť stránky a podlokality jednotlivo po nakonfigurovaní ich zobraziť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobraziť alebo skryť podlokalít a stránok na hornom paneli s prepojeniami v tomto článku.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×