Klávesové skratky v programe Outlook

Dôležité   Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Časť obsahu tejto témy sa na určité jazyky nemusí vzťahovať.

Ak chcete túto tému vytlačiť, pomocou klávesu TAB vyberte prepojenie Zobraziť všetko v hornej časti témy, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

Poznámka   Program Outlook nemá možnosť zmeniť alebo prispôsobiť klávesové skratky. Odkazovať na tento článok TechCenter pre niektoré alternatívne možnosti.

Klávesové skratky v programe Microsoft Office Outlook

Základná navigácia

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prepne do priečinka Pošta.

CTRL+1

Prepne do priečinka Kalendár.

CTRL+2

Prepne do priečinka Kontakty.

CTRL+3

Prepne do priečinka Úlohy.

CTRL+4

Prepne do priečinka Poznámky.

CTRL+5

Prepne do okna Zoznam priečinkov v navigačnej table.

CTRL+6

Prepne do priečinka Odkazy.

CTRL7

Prepne na nasledujúcu správu (s otvorenou správou).

CTRL+BODKA

Prepne na predchádzajúcu správu (s otvorenou správou).

CTRL+ČIARKA

Prepína medzi navigačnou tablou, hlavným oknom programu Outlook, tablou na čítanie a panelom s úlohami.

F6 alebo CTRL+SHIFT+TAB

Prepína medzi oknom programu Outlook, menšími tablami v navigačnej table, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami.

kláves TAB

Presúva sa v rámci navigačnej tably.

Kurzorové klávesy

Prejde na iný priečinok.

CTRL+Y

Prejde na pole Hľadať.

F3 alebo CTRL+E

V table na čítanie prejde na predchádzajúcu správu.

ALT+ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL+ČIARKA alebo ALT +PAGE UP

V table na čítanie posunie text po stranách nadol.

MEDZERNÍK

V table na čítanie posunie text po stranách nahor.

SHIFT+MEDZERNÍK

Rozbalí alebo zbalí vybratú skupinu v navigačnej table.

SHIFT+ZNAMIENKO PLUS alebo ZNAMIENKO MÍNUS v tomto poradí

Zbalí alebo rozbalí skupinu v zozname e-mailových správ.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA v tomto poradí

Prejde na nasledujúce pole v table na čítanie.

SHIFT+TAB

Prejde na predchádzajúce pole v table na čítanie.

CTRL+TAB

Prejde späť na predchádzajúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook.

ALT+B, ALT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo ALT+BACKSPACE

Prejde na nasledujúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook.

ALT+ŠÍPKA VPRAVO

Vyberie informačný panel a zobrazí ponuku s príkazmi, ak je k dispozícii.

CTRL+SHIFT+W

Prehľadávať

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vyhľadá správu alebo inú položku.

CTRL+E

Vymaže výsledky vyhľadávania.

Kláves ESC

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo položky v zozname Všetky poštové položky, Všetky položky kalendára alebo Všetky položky kontaktovpodľa toho, v ktorom module sa nachádzate.

CTRL+ALT+A

Rozbalí nástroj na vytváranie dotazov vyhľadávania.

CTRL+ALT+W

Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

CTRL+SHIFT+F

Vytvorí nový vyhľadávací priečinok.

CTRL+SHIFT+P

Vyhľadá text vo vnútri správy alebo inej položky.

F4

Počas vyhľadávania textu vo vnútri správy alebo inej položky nájde ďalší výskyt.

SHIFT+F4

Vyhľadá a nahradí text, symboly alebo niektoré formátovacie príkazy v otvorených položkách. Funguje v table na čítanie v otvorenej položke.

CTRL+H

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo pracovnú plochu.

CTRL+ALT+K

Zástavy

Požadovaná akcia

Stlačte:

Otvorí dialógové okno Príznak na spracovanie na priradenie príznaku.

CTRL+SHIFT+G

Farebné kategórie

Požadovaná akcia

Stlačte:

Odstráni vybratú kategóriu zo zoznamu v dialógovom okne Farebné kategórie.

ALT+Z

Vytvorenie položky alebo súboru

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vytvorí plánovanú činnosť.

CTRL+SHIFT+A

Vytvorenie kontaktu

CTRL+SHIFT+C

Vytvorenie distribučného zoznamu

CTRL+SHIFT+L

Vytvorí faxovú správu.

CTRL+SHIFT+X

Vytvorenie priečinka

CTRL+SHIFT+E

Vytvorí položku v denníku.

CTRL+SHIFT+J

Vytvorí žiadosť o schôdzu.

CTRL+SHIFT+Q

Vytvorte správu.

CTRL+SHIFT+M

Vytvorenie poznámky

CTRL+SHIFT+N

Vytvorí nový dokument balíka Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Zverejní príspevok v tomto priečinku.

CTRL+SHIFT+S

Zverejní odpoveď v tomto priečinku.

CTRL+T

Vytvorenie vyhľadávacieho priečinka

CTRL+SHIFT+P

Vytvorenie úlohy

CTRL+SHIFT+K

Vytvorí žiadosť o vykonanie úlohy.

CTRL+SHIFT+U

Všetky položky

Požadovaná akcia

Stlačte:

záchrana

CTRL+S alebo SHIFT+F12

Uložiť a zavrieť

ALT+D

Uložiť ako...

F12

Vráti akciu späť.

CTRL+Z alebo ALT+BACKSPACE

Odstránenie položky

CTRL+D

tlač

CTRL+P

Kopírovanie položky

CTRL+SHIFT+Y

Premiestni položku.

CTRL+SHIFT+V

Kontrolovať mená

CTRL+K

Kontrola pravopisu

F7

Nastaví príznak na spracovanie.

CTRL+SHIFT+G

Poslať ďalej

CTRL+F

Odošle alebo zverejní položku alebo vytvorí pozvanie pre všetkých.

ALT+S

Zapne úpravy poľa (okrem zobrazenia typu Ikona).

F2

Zarovná text doľava.

CTRL+L

Centrovanie textu

CTRL+E

Zarovná text doprava.

CTRL+R

[E-mail]

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prepne do priečinka Doručená pošta.

CTRL+SHIFT+I

Prepne do priečinka Pošta na odoslanie.

CTRL+SHIFT+O

Umožní vybrať konto, z ktorého sa má správa odoslať.

CTRL+TAB (v poli Komu ) a potom kláves TAB na prechod na tlačidlo Kontá

Kontrolovať mená

CTRL+K

Odoslať

ALT+S

Odpoveď na správu

CTRL+R

Zobrazí odpoveď na správu všetkým.

CTRL+SHIFT+R

Poslanie správy ďalej

CTRL+F

Označenie správy ako inej než nevyžiadanej správy

CTRL+ ALT+J

Zobrazí blokovaný externý obsah (v správe).

CTRL+SHIFT+I

Zverejní v priečinku.

CTRL+SHIFT+S

Použije normálny štýl.

CTRL+SHIFT+N

Skontroluje nové správy.

CTRL+M alebo F9

Prejde na predchádzajúcu správu.

ŠÍPKA NAHOR

Prejde na nasledujúcu správu.

ŠÍPKA NADOL

Vytvorí novú správu (v priečinkoch pošty).

CTRL+N

Vytvorí novú správu (zo všetkých zobrazení programu Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Otvorí prijatú správu.

CTRL+O

Otvorí adresár.

CTRL+SHIFT+B

Skonvertuje správu vo formáte HTML alebo RTF na správu s obyčajným textom.

CTRL+SHIFT+O

Pridá rýchly príznak do neotvorenej správy.

INSERT

Zobrazí dialógové okno Nastavenie príznaku na spracovanie.

CTRL+SHIFT+G

Označí správu ako prečítanú.

CTRL+Q

Označenie ako neprečítanú

CTRL+U

Zobrazí ponuku na prevzatie obrázkov, zmenu automatického nastavenia prevzatia alebo pridanie odosielateľa do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

CTRL+SHIFT+W

Vyhľadá alebo nahradí text.

F4

Hľadať ďalej

SHIFT+F4

Odoslať

CTRL+ENTER

tlač

CTRL+P

Poslať ďalej

CTRL+F

Odošle položku ďalej ako prílohu.

CTRL+ALT+F

Zobrazí vlastnosti pre vybratú položku.

ALT+ENTER

Označí správy na prevzatie.

CTRL+ALT+M

Zruší označenie správy na prevzatie.

CTRL+ALT+U

Zobrazí priebeh odosielania alebo prijímania správ.

CTRL+B (keď prebieha odosielanie alebo prijímanie správ).

kalendár

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vytvorí novú plánovanú činnosť (v kalendári).

CTRL+N

Vytvorí novú plánovanú činnosť (vo všetkých zobrazeniach programu Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Vytvorí novú žiadosť o schôdzu.

CTRL+SHIFT+Q

Odošle ďalej plánovanú činnosť alebo schôdzu.

CTRL+F

Odpovie správou na žiadosť o schôdzu.

CTRL+R

Odpovie všetkým správou na žiadosť o schôdzu.

CTRL+SHIFT+R

Zobrazí 10 dní v kalendári.

ALT+0

Zobrazí 1 deň v kalendári.

ALT+SHIFT+1

Zobrazí 2 dni v kalendári.

ALT+SHIFT+2

Zobrazí 3 dni v kalendári.

ALT+SHIFT+3

Zobrazí 4 dni v kalendári.

ALT+SHIFT+4

Zobrazí 5 dní v kalendári.

ALT+SHIFT+5

Zobrazí 6 dní v kalendári.

ALT+SHIFT+6

Zobrazí 7 dní v kalendári.

ALT+7

Zobrazí 8 dní v kalendári.

ALT+8

Zobrazí 9 dní v kalendári.

ALT+9

Prejde na dátum.

CTRL+G

Prejde na zobrazenie mesiacov.

ALT+= alebo CTRL+ALT+4

Prejde na nasledujúci deň.

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde na nasledujúci týždeň.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Prejde na nasledujúci mesiac.

ALT+PAGE DOWN

Prejde na predchádzajúci deň.

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na predchádzajúci týždeň.

ALT+ŠÍPKA NAHOR

Prejde na predchádzajúci mesiac.

ALT+PAGE UP

Prejde na začiatok týždňa.

ALT+HOME

Prejde na koniec týždňa.

ALT+END

Prepne na zobrazenie celého týždňa.

ALT+ZNAMIENKO MÍNUS alebo CTRL+ALT+3

Prepne na zobrazenie pracovného týždňa.

CTRL+ALT+2

Prejde na predchádzajúcu plánovanú činnosť.

CTRL+ČIARKA alebo CTRL+SHIFT+ČIARKA

Prejde na nasledujúcu plánovanú činnosť.

CTRL+BODKA alebo CTRL+SHIFT+BODKA

Spustí opakovanie plánovanej činnosti alebo úlohy.

CTRL+G

Pozrite tiež zobrazenia, zobrazenie dňa, týždňa a mesiaca v kalendári a tabuľka dátumov.

kontakty

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vytočí nový hovor.

CTRL+SHIFT+D

Vyhľadá kontakt alebo inú položku.

F3 alebo CTRL+E

Zadá meno do poľa Hľadať adresáre.

F11

Prejde na prvý kontakt, ktorý sa začína na dané písmeno v tabuľke alebo zozname kontaktov.

SHIFT+písmeno

Vyberie všetky kontakty.

CTRL+A

Vytvorí novú správu adresovanú vybratému kontaktu.

CTRL+F

Vytvorí položku v denníku pre vybratý kontakt.

CTRL+J

Vytvorí nový kontakt (v priečinku Kontakty).

CTRL+N

Vytvorí nový kontakt (v ľubovoľnom zobrazení programu Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Otvorí formulár kontaktu pre vybraný kontakt.

CTRL+O alebo CTRL+SHIFT+ENTER

Vytvorí nový distribučný zoznam.

CTRL+SHIFT+L

tlač

CTRL+P

Aktualizuje zoznam členov distribučného zoznamu.

F5

Prejde na iný priečinok.

CTRL+Y

Otvorí adresár.

CTRL+SHIFT+B

Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

CTRL+SHIFT+F

V otvorenom kontakte otvorí nasledujúci kontakt v zozname.

CTRL+SHIFT+BODKA

Zatvorí kontakt.

Kláves ESC

Otvorí webovú stránku pre vybraný kontakt (ak je k dispozícii).

CTRL+SHIFT+X

Otvorí dialógové okno Kontrola adresy.

ALT+Z

Vo formulári kontaktu v položke Internet zobrazí informáciu E-mail 1 .

ALT+SHIFT+1

Vo formulári kontaktu v položke Internet zobrazí informáciu E-mail 2 .

ALT+SHIFT+2

Vo formulári kontaktu v položke Internet zobrazí informáciu E-mail 3 .

ALT+SHIFT+3

Dialógové okno Elektronické firemné vizitky

Požadovaná akcia

Stlačte:

Otvorí zoznam Pridať.

ALT+A

Vyberie text v poli Menovka , keď je vybraté pole s pridelenou menovkou.

ALT+R

Otvorí dialógové okno Pridať obrázok vizitky.

ALT+R

Umiestni kurzor na začiatok poľa Úpravy.

ALT+E

Vyberie pole Polia.

ALT+F

Vyberie rozbaľovací zoznam Zarovnanie obrázka.

ALT+G

Vyberie farebnú paletu pre pozadie.

ALT+K a potom ENTER

Vyberie rozbaľovací zoznam Rozloženie.

ALT+L

Odstráni vybraté pole z poľa Polia.

ALT+R

úlohy

Požadovaná akcia

Stlačte:

Zobrazí alebo skryje Panel s úlohami.

ALT+F2

Prijme žiadosť o vykonanie úlohy.

ALT+J

Odmietne žiadosť o vykonanie úlohy.

ALT+Z

Vyhľadá úlohu alebo inú položku.

CTRL+E

Otvorí dialógové okno Prejsť do priečinka.

CTRL+Y

Vytvorí novú úlohu (v priečinku Úlohy).

CTRL+N

Vytvorí novú úlohu (v ľubovoľnom zobrazení programu Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Vytvorí novú žiadosť o vykonanie úlohy.

CTRL+SHIFT+U

Otvorí vybratú položku.

CTRL+O

Vytlačí vybratú položku.

CTRL+P

Vyberie všetky položky.

CTRL+A

Odstráni vybratú položku.

CTRL+D

Pošle ďalej úlohu ako prílohu.

CTRL+F

Prepína medzi navigačnou tablou, zoznamom Úlohy a panelom s úlohami..

SHIFT+TAB

Otvorí vybratú položku ako položku v denníku.

CTRL+J

Vráti späť poslednú akciu.

CTRL+Z

Označí položku príznakom alebo označí položku ako dokončenú.

INSERT

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte:

Zobrazí ponuku Formát.

ALT+O

Zobrazí dialógové okno Písmo.

CTRL+SHIFT+P

Prepne malé písmená na veľké a opačne (len ak je vybratý text).

SHIFT+F3

Všetky písmená zmení na kapitálky.

CTRL+SHIFT+K

Zmení formát písmen na tučné.

CTRL+B

Pridá odrážky.

CTRL+SHIFT+L

Zmení písmená na kurzívu.

CTRL+I

Zväčší zarážku.

CTRL+T

Zmenší zarážku.

CTRL+SHIFT+T

Zarovná doľava.

CTRL+L

Zarovná na stred.

CTRL+E

Podčiarknuté

CTRL+U

Zväčší veľkosť písma.

CTRL+] alebo CTRL+SHIFT+>

Zmenší veľkosť písma.

CTRL+[ alebo CTRL+SHIFT+<

výstrižok

CTRL+X alebo SHIFT+DELETE

Kopírovať...

CTRL+C alebo CTRL+INSERT

Poznámka   Klávesová skratka CTRL+INSERT nie je dostupná na table na čítanie.

Prilepiť

CTRL+V alebo SHIFT+INSERT

Vymazanie formátovania

CTRL+SHIFT+Z alebo CTRL+MEDZERNÍK

Odstráni nasledujúce slovo.

CTRL+SHIFT+H

Roztiahne odsek tak, aby siahal od okraja k okraju.

CTRL+SHIFT+J

Apply Styles

CTRL+SHIFT+S

Vytvorí opakovanú zarážku.

CTRL+T

Vloženie hypertextového prepojenia

CTRL+K

Zarovná odsek vľavo.

CTRL+L

Zarovná odsek vpravo.

CTRL+R

Zmenší opakovanú zarážku.

CTRL+SHIFT+T

Odstráni formátovanie odseku.

CTRL+Q

Pridanie informácií z webu do položiek

Požadovaná akcia

Stlačte:

Umožní upraviť adresu URL v základnej časti položky.

Podržte stlačené tlačidlo CTRL a kliknite tlačidlom myši.

Umožní určiť webový prehľadávač.

Podržte stlačené tlačidlo SHIFT a kliknite tlačidlom myši.

Vloženie hypertextového prepojenia

CTRL+K

Ukážka pred tlačou

Požadovaná akcia

Stlačte:

Otvorenie ukážky pred tlačou.

Stlačte klávesy ALT+S a potom stlačte kláves Č.

Ak chcete vytlačiť položku v otvorenom okne, stlačte klávesy ALT+S, stlačte kláves B a potom stlačte kláves Č.

Vytlačí ukážku pred tlačou.

ALT+P

Otvorí dialógové okno Nastavenie strany z ukážky pred tlačou.

ALT+S alebo ALT+U

Lupa:

ALT+Z

Zatvorenie ukážky pred tlačou.

ALT+V

Odosielanie a prijímanie

Požadovaná akcia

Stlačte:

Spustí odosielanie a prijímanie pre všetky definované skupiny pre odosielanie alebo prijímanie so začiarknutým políčkom Zahrnúť túto skupinu do odosielania alebo prijímania (F9). Môže zahŕňať hlavičky, celé položky, zadané priečinky, položky s veľkosťou menšou, než je zadaná veľkosť, alebo ľubovoľnú kombináciu, ktorú určíte.

F9

Spustí odosielanie a prijímanie pre aktuálny priečinok, pričom načítava celé položky (hlavičku, položku a všetky prípadné prílohy).

SHIFT+F9

Spustí odosielanie a prijímanie.

CTRL+M

Určí skupiny pre odosielanie alebo prijímanie.

CTRL+ALT+S

Editor jazyka Visual Basic

Požadovaná akcia

Stlačte:

Otvorí program Visual Basic Editor.

ALT+F11

makrám

Požadovaná akcia

Stlačte:

Spustí makro.

ALT+F8

Formuláre

Požadovaná akcia

Stlačte:

Uloží návrh formulára.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Uloží údaje formulára.

CTRL+SHIFT+F11

Vytvorí nový formulár programu InfoPath balíka Microsoft Office.

Kliknite na priečinok InfoPath a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+N.

Na začiatok stránky

Zobrazenia

Zobrazenie tabuľky

Všeobecné použitie

Požadovaná akcia

Stlačte:

Otvorenie položky

kláves ENTER

Vyberie všetky položky.

CTRL+A

Prejde na poslednú zobrazenú položku.

PAGE DOWN

Prejde na prvú zobrazenú položku.

PAGE UP

Rozšíri alebo zredukuje počet vybratých položiek o jednu položku.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL v tomto poradí

Prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku bez rozšírenia výberu.

CTRL+ŠÍPKA NAHOR resp. CTRL+ŠÍPKA NADOL

Vyberie alebo zruší výber aktívnej položky.

CTRL+MEDZERNÍK

Obnoví zobrazenie.

F5

Pre vybratú skupinu

Požadovaná akcia

Stlačte:

Rozbalí všetky skupiny.

CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Zbalí skupinu.

CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS

Rozbalí jednu vybranú skupinu.

SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Zbalí jednu vybranú skupinu.

ZNAMIENKO MÍNUS

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie ďalšiu skupinu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú skupinu.

Kláves HOME

Vyberie poslednú skupinu.

Kláves END

Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku napravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Všetky skupiny

Požadovaná akcia

Stlačte:

Zbalí všetky skupiny.

CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS

Rozbalí všetky skupiny.

CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Zobrazenie dňa, týždňa a mesiaca v Kalendári

Všetky tri zobrazenia

Požadovaná akcia

Stlačte:

Zobrazí 1 až 9 dní.

ALT+kláves s číslom pre počet dní

Zobrazí 10 dní.

ALT+0 (NULA)

Prepne na zobrazenie týždňov.

ALT+ZNAMIENKO MÍNUS

Prepne na zobrazenie mesiacov.

ALT

Prechádza medzi priečinkom Kalendár, tablou Zoznam úloh a oknom Zoznam priečinkov.

CTRL+TAB alebo F6

Vyberie predchádzajúcu plánovanú činnosť.

SHIFT+TAB

Prejde na predchádzajúci deň.

ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúci deň.

ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT+ŠÍPKA NAHOR

Zobrazenie dní

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vyberie čas, ktorým začína pracovný deň.

Kláves HOME

Vyberie čas, ktorým končí pracovný deň.

Kláves END

Vyberie predchádzajúci časový úsek.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúci časový úsek.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie časový úsek na začiatku.

PAGE UP

Vyberie časový úsek na konci.

PAGE DOWN

Rozšíri alebo zredukuje vybratý čas.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL v tomto poradí

Presunie plánovanú činnosť nahor alebo nadol.

ALT+ŠÍPKA NAHOR resp. ALT+ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti

Zmení čas začiatku a konca plánovanej činnosti.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR resp. ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti

Presunie vybratú položku na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Presunie vybratú položku na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT+ŠÍPKA NAHOR

Zobrazenie týždňa

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prejde na začiatok pracovného času vo vybranom dni.

Kláves HOME

Prejde na koniec pracovného času vo vybratom dni.

Kláves END

Posunie sa o stranu nahor v zobrazení vybratého dňa.

PAGE UP

Posunie sa o stranu nadol v zobrazení vybratého dňa.

PAGE DOWN

Presunie plánovanú činnosť nahor, nadol, doľava alebo doprava.

ALT+ŠÍPKA NAHOR, ALT+ŠÍPKA NADOL, ALT+ ŠÍPKA DOĽAVA, ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Zmení dĺžku vybratého časového úseku.

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA, SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA, SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL, alebo SHIFT+HOME alebo SHIFT+ END

Zobrazenie mesiaca

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prejde na prvý deň týždňa.

Kláves HOME

Prejde na ten istý deň týždňa na predchádzajúcej strane.

PAGE UP

Prejde na ten istý deň týždňa na nasledujúcej strane.

PAGE DOWN

Tabuľka dátumov

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prejde na prvý deň aktuálneho týždňa.

ALT+HOME

Prejde na posledný deň aktuálneho týždňa.

ALT+END

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT+ŠÍPKA NAHOR

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Zobrazenie vizitiek alebo kariet s adresami

Všeobecné použitie

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vyberie konkrétnu kartu v zozname.

Napíšte niekoľko písmen názvu, pod ktorým je karta zaznamenaná, alebo názvu poľa, podľa ktorého sa zoraďuje.

Vyberie predchádzajúcu kartu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúcu kartu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú kartu v zozname.

Kláves HOME

Vyberie poslednú kartu v zozname.

Kláves END

Vyberie prvú kartu na aktuálnej strane.

PAGE UP

Vyberie prvú kartu na nasledujúcej strane.

PAGE DOWN

Vyberie najbližšiu kartu v nasledujúcom stĺpci.

ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie najbližšiu kartu v predchádzajúcom stĺpci.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie alebo zruší výber aktívnej karty.

CTRL+MEDZERNÍK

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu a zruší výber kariet za prvou kartou výberu.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu a zruší výber kariet pred prvou kartou výberu.

SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšíri výber po prvú kartu v zozname.

SHIFT+HOME

Rozšíri výber po poslednú kartu v zozname.

SHIFT+END

Rozšíri výber po prvú kartu na predchádzajúcej strane.

SHIFT+PAGE UP

Rozšíri výber po poslednú kartu na poslednej strane.

SHIFT+PAGE DOWN

Pohyb medzi poľami na otvorenej karte.

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň alebo stlačte kláves F2.

Požadovaná akcia

Stlačte:

Prejde na nasledujúce pole. Ak sa nachádzate na poslednom poli na karte, prejde na prvé pole na nasledujúcej karte.

kláves TAB

Prejde na predchádzajúce pole. Ak sa nachádzate na prvom poli na karte, prejde na posledné pole na predchádzajúcej karte.

SHIFT+TAB

Prejde na nasledujúce pole, alebo pridá riadok do poľa s viacerými riadkami.

kláves ENTER

Prejde na predchádzajúce pole, pričom aktívna karta sa nezruší.

SHIFT+ENTER

Zobrazí kurzor v aktívnom poli, aby bolo možné upraviť text.

F2

Presun medzi znakmi v poli

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň alebo stlačte kláves F2.

Požadovaná akcia

Stlačte:

Pridá riadok do poľa s viacerými riadkami.

kláves ENTER

Prejde na začiatok riadka.

Kláves HOME

Prejde na koniec riadka.

Kláves END

Prejde na začiatok poľa s viacerými riadkami.

PAGE UP

Prejde na koniec poľa s viacerými riadkami.

PAGE DOWN

Prejde na predchádzajúci riadok v poli s viacerými riadkami.

ŠÍPKA NAHOR

Prejde na nasledujúci riadok v poli s viacerými riadkami.

ŠÍPKA NADOL

Prejde na predchádzajúci znak v poli.

ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúci znak v poli.

ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie časovej osi (Úlohy alebo Denník)

Ak je vybratá položka

Požadovaná akcia

Stlačte:

Vyberie predchádzajúcu položku.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie nasledujúcu položku.

ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie niekoľko susediacich položiek.

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie niekoľko nesusediacich položiek.

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA+MEDZERNÍK alebo CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA+MEDZERNÍK

Otvorí vybraté položky.

kláves ENTER

Zobrazí položky o stranu vyššie.

PAGE UP

Zobrazí položky o stranu nižšie.

PAGE DOWN

Vyberie prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine.

Kláves HOME

Vyberie poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine.

Kláves END

Zobrazí, ale nevyberie, prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine.

CTRL+HOME

Zobrazí, ale nevyberie, poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine.

CTRL+END

Ak je vybratá skupina

Požadovaná akcia

Stlačte:

Rozbalí skupinu.

ENTER alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Zbalí skupinu.

ENTER alebo ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie ďalšiu skupinu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú skupinu na časovej osi.

Kláves HOME

Vyberie poslednú skupinu na časovej osi.

Kláves END

Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku napravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Ak je vybratá jednotka času na časovej mierke pre dni

Požadovaná akcia

Stlačte:

Presunie sa späť v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presunie sa dopredu v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi.

ŠÍPKA DOPRAVA

Ak je vybratá časová mierka na nižšej úrovni, vyberie časovú mierku na vyššej úrovni.

SHIFT+TAB

Ak je vybratá časová mierka na vyššej úrovni, vyberie časovú mierku na nižšej úrovni.

kláves TAB

Ak je vybratá časová mierka na nižšej úrovni, vyberie prvú položku alebo prvú skupinu na obrazovke, ak sú položky zoskupené.

kláves TAB

Na začiatok stránky

Poznámka   Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Platí pre: Outlook 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk