Klávesové skratky v programe Excel 2010 pre Windows

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre program Excel 2010. Tento zoznam obsahuje skratky, ktoré môžete použiť na prístup k na páse s nástrojmi.

Poznámka : Ak používate Microsoft Excel Starter 2010, majte na pamäti, že niektoré funkcie uvedené pre Excel nie sú v programe Excel Starter 2010 podporované.

Obsah tohto článku

Prístup k pásu s nástrojmi pomocou klávesnice

Klávesové skratky s klávesom CTRL

Funkčné klávesy

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Prístup k pásu s nástrojmi pomocou klávesnice

Ak pás s nástrojmi ešte len začínate používať, pomocou informácií uvedených v tejto časti môžete pochopiť model klávesových skratiek pása s nástrojmi. Na páse s nástrojmi sa nachádzajú nové klávesové skratky nazývané klávesové tipy. Klávesové tipy zobrazíte pomocou stlačenia klávesu ALT.

Klávesových tipov štítky sú uvedené na páse s nástrojmi

Ak chcete zobraziť kartu na páse s nástrojmi, stlačte kláves pre požadovanú kartu – napríklad písmeno Ť pre kartu Vložiť alebo písmeno C pre kartu Vzorce. Zobrazíte tým všetky štítky klávesových tipov pre tlačidlá na danej karte. Potom stlačte kláves pre požadované tlačidlo.

Budú staré klávesové skratky aj naďalej fungovať?

Klávesové skratky, ktoré sa začínajú klávesom CTRL, fungujú aj v programe Excel 2010. Klávesová skratka CTRL + C napríklad stále slúži na kopírovanie do schránky a klávesová skratka CTRL + V na prilepenie zo schránky.

Funguje tiež väčšina starých skratiek typu ALT + odkazy z ponuky. Musíte však poznať celý odkaz spamäti – na obrazovke nie sú k dispozícii žiadne pripomenutia, ktoré písmená je potrebné stlačiť. Skúste napríklad stlačiť kláves ALT a potom jeden z klávesov v rámci starej ponuky E (Upraviť), V (Zobraziť), I (Vložiť) a podobne. Zobrazí sa okno s informáciou o tom, že používate prístupový kláves zo staršej verzie balíka Microsoft Office. Ak poznáte celú postupnosť klávesov, pokračujte a spustite príkaz. Ak postupnosť klávesov nepoznáte, stlačte kláves ESC a použite štítky klávesových tipov.

Tip :  Stiahnite si alebo vytlačte stručnú referenčnú kartu: Klávesové skratky – Klávesy Ctrl. (PDF)

Kláves

Popis

CTRL + PgUp

Prepnutie medzi kartami pracovného hárka zľava doprava.

CTRL + PgDn

Prepnutie medzi kartami pracovného hárka sprava doľava.

CTRL + SHIFT + (

Zobrazenie všetkých skrytých riadkov v rámci výberu.

CTRL + SHIFT + &

Vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

CTRL + SHIFT _

Odstránenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

CTRL + SHIFT + ~

Použitie formátu Všeobecné číslo.

CTRL + SHIFT + $

Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorkách).

CTRL + SHIFT + %

Použitie formátu Percentá bez desatinných miest.

CTRL + SHIFT + ^

Použitie vedeckého formátu čísla s dvomi desatinnými miestami.

CTRL + SHIFT + #

Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom.

CTRL + SHIFT + @

Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM.

CTRL + SHIFT + !

Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

CTRL + SHIFT + *

Výber aktuálnej oblasti okolo aktívnej bunky (údajová oblasť ohraničená prázdnymi riadkami a prázdnymi stĺpcami).

Výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky v kontingenčnej tabuľke.

CTRL + SHIFT + :

Zadanie aktuálneho času.

CTRL + SHIFT + "

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo na vzorcový panel.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Vložiť pri vkladaní prázdnych buniek.

CTRL + Mínus (-)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek.

CTRL + ;

Zadanie aktuálneho dátumu.

CTRL + `

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov v pracovnom hárku.

CTRL + '

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo na vzorcový panel.

CTRL + 1

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek.

CTRL + 2

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL + 3

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL + 4

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

CTRL + 5

Použitie prečiarknutia.

CTRL + 6

Prepínanie medzi skrytím a zobrazením objektov.

CTRL + 8

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu.

CTRL + 9

Skrytie vybratých riadkov.

CTRL + 0

Skrytie vybratých stĺpcov.

CTRL + A

Výber celého pracovného hárka.

Ak pracovný hárok obsahuje údaje, pomocou stlačenia kombinácie klávesov CTRL + A sa vyberie aktuálna oblasť. Pomocou druhého stlačenia kombinácie klávesov CTRL + A sa vyberie celý pracovný hárok.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu vzorca vo vzorci, zobrazí sa dialógové okno Argumenty funkcie.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu vzorca vo vzorci, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+A sa vložia názvy argumentov a zátvorky.

CTRL + B

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL + C

Kopírovanie vybratých buniek.

CTRL + D

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie.

CTRL + F

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Hľadať.

Táto karta sa zobrazuje aj stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F5 a stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F4 sa zopakuje posledná akcia Hľadať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+F sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL + G

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Toto dialógové okno sa zobrazí aj stlačením klávesu F5.

CTRL + H

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Nahradiť.

CTRL + I

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL + K

Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia, v ktorom sa zadávajú nové hypertextové prepojenia, alebo dialógového okna Úprava hypertextového prepojenia pre vybraté existujúce hypertextové prepojenia.

CTRL + L

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

CTRL + N

Vytvorenie nového, prázdneho zošita.

CTRL + O

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť, ktoré umožňuje otvoriť alebo vyhľadať súbor.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+O sa vyberú všetky bunky obsahujúce komentáre.

CTRL + P

Zobrazí sa karta Tlačiť v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+P sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL + R

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo.

CTRL + S

Uloženie aktívneho súboru s aktuálnym názvom súboru, umiestnením a formátom súboru.

CTRL + T

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+U sa prepína medzi rozbalením a zbalením vzorcového panela.

CTRL + V

Vloženie obsahu Schránky na miesto, kde sa nachádza kurzor, a nahradenie celého výberu. Je k dispozícii len po vystrihnutí alebo kopírovaní objektu, textu alebo obsahu bunky.

Ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL+ALT+V, zobrazí sa dialógové okno Prilepiť špeciálne. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade vystrihnutia alebo skopírovania objektu, textu alebo obsahu buniek v pracovnom hárku alebo v inom programe.

CTRL + W

Zatvorenie vybratého okna zošita.

CTRL + X

Vystrihnutie vybratých buniek.

CTRL + Y

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

CTRL + Z

Použitie príkazu Späť na vrátenie späť posledného príkazu alebo odstránenie posledného zadaného vstupu.

Tip : Aktuálne sú nepriradené nasledujúce kombinácie s klávesom CTRL: CTRL + E, CTRL + J, CTRL + M, a CTRL + Q.

Na začiatok stránky

Tip :  Stiahnite si alebo vytlačte stručnú referenčnú kartu: Klávesové skratky – Funkčné klávesy. (PDF)

Kláves

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Pomocník pre program Excel.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F1 sa vytvorí vložený graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+SHIFT+F1 sa vloží nový pracovný hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec obsahu bunky. Keď je úprava buniek vypnutá, stlačením tohto klávesu sa kurzor premiestni na vzorcový panel.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F2 sa zobrazí oblasť ukážky pred tlačou na karte Tlačiť v zobrazení Backstage.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov. Dostupné len v prípade, ak sa v pracovnom zošite nachádzajú existujúce názvy.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F4 sa zatvorí program Excel.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F5 sa obnoví veľkosť vybratého okna zošita.

F6

Prepínanie medzi pracovným hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených pracovných hárkoch (ponuka Zobraziť, príkazy Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi jednotlivými tablami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F6 sa prepína medzi pracovným hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

Keď je otvorených viac okien zošita, stlačením kombinácie klávesov CTRL+F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom pracovnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F7 sa vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, ktoré nie je maximalizované. Okno sa premiestňuje pomocou klávesov so šípkami a po skončení stlačte kláves ENTER alebo stlačením klávesu ESC premiestnenie zrušte.

F8

Zapnutie a vypnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa na stavovom riadku zobrazí príkaz Rozšíriť výber. Výber sa môže rozšíriť pomocou klávesov so šípkami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F8 sa umožní pridanie nesusediach buniek alebo rozsahov k výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Keď zošit nie je maximalizovaný, stlačením kombinácie klávesov CTRL+F8 sa vykoná príkaz Veľkosť (v ponuke ovládacích prvkov okna zošita).

Stlačením kombinácie klávesov ALT+F8 sa zobrazí dialógové okno Makro, ktoré umožňuje vytvoriť, spustiť, upraviť alebo odstrániť makro.

F9

Prepočítanie všetkých pracovných hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F9 sa prepočíta aktívny pracovný hárok.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ALT+F9 sa prepočítajú všetky pracovné hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ALT+SHIFT+F9 sa znovu skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F9 sa okno zošita minimalizuje na ikonu.

F10

Zapnutie a vypnutie klávesových tipov. (Stlačenie klávesu ALT má rovnaký účinok.)

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F10 sa zobrazí kontextová ponuka pre vybratú položku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F10 sa zobrazí ponuka alebo správa pre tlačidlo Kontrola chýb.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F11 sa vloží nový pracovný hárok.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F11 sa otvorí editor jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Poznámka :  Stiahnite si alebo vytlačte stručnú referenčnú kartu: Klávesové skratky – Iné. (PDF)

Kláves

Popis

ALT

Zobrazenie klávesových tipov (nových skratiek) na páse s nástrojmi.

Príklad:

Stlačením klávesov ALT, W, P sa pracovný hárok prepne na zobrazenie rozloženia strany.

Stlačením klávesov ALT, W, L sa pracovný hárok prepne na normálne zobrazenie.

Stlačením klávesov ALT, W, I sa pracovný hárok prepne na zobrazenie s ukážkou zlomov strán.

KLÁVESY SO ŠÍPKAMI

Posunutie o bunku nahor, nadol, doprava alebo doľava v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+KLÁVES SO ŠÍPKAMI sa presúva na okraj aktuálnej oblasť údajov v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+KLÁVES SO ŠÍPKAMI sa výber buniek rozšíri o jednu bunku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+KLÁVES SO ŠÍPKAMI sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ak je vybratý pás s nástrojmi, pomocou klávesov ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA sa vyberie karta vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená alebo vybratá vedľajšia ponuka, pomocou týchto klávesov sa prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa presúva medzi tlačidlami karty.

Klávesom ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR sa vyberá nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz, keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa posúva nahor a nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesom so ŠÍPKOU NADOL alebo kombináciou klávesov ALT+ŠÍPKA NADOL sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora na vzorcovom paneli.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

DELETE

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

END

Stlačením klávesu END sa zapne režim dokončenia. V režime dokončenia sa môžete potom stlačením klávesu so šípkou presunúť do nasledujúcej neprázdnej bunky, ktorá sa nachádza v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak sú bunky prázdne, stlačením klávesu END a následným stlačením klávesu so šípkou sa presunie do poslednej bunky v príslušnom riadku alebo stĺpci.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, stlačenie klávesu END slúži aj na výber posledného príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + END sa kurzor premiestni na poslednú bunku pracovného hárka v najnižšom použitom riadku použitého stĺpca, ktorý sa nachádza najviac vpravo. Ak sa kurzor nachádza na vzorcovom paneli, stlačením kombinácie klávesov CTRL + END sa kurzor premiestni na koniec textu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+END sa výber buniek rozšíri po poslednú použitú bunku pracovného hárka (pravý dolný roh). Ak sa kurzor nachádza na vzorcovom paneli, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+END sa vyberie celý text na vzorcovom paneli od polohy kurzora po koniec. Týmto výberom sa neovplyvní výška vzorcového panela.

ENTER

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo na vzorcovom paneli a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná činnosť predvoleného tlačidla dialógového okna (tlačidlo s tučným ohraničením, často to býva tlačidlo OK).

Stlačením kombinácie klávesov ALT+ENTER sa začne nový riadok v danej bunke.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ENTER sa vyplní vybratý rozsah buniek aktuálnou položkou.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+ENTER sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie sa bunka nachádzajúca sa nad bunkou, do ktorej sa zadáva.

ESC

Zrušenie zadávania do bunky alebo vzorcového panela.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

HOME

Premiestnenie na začiatok riadka v pracovnom hárku.

Keď je zapnutá funkcia SCROLL LOCK, premiestnenie do ľavého horného rohu.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+HOME sa vykoná presun na začiatok pracovného hárka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+HOME sa rozšíri výber buniek na začiatok pracovného hárka.

PAGE DOWN

Presun o jednu obrazovku nadol v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+PAGE DOWN sa vykoná presun o jednu obrazovku doprava v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+PAGE DOWN sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+PAGE DOWN sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

PAGE UP

Presun o jednu obrazovku nahor v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+PAGE UP sa vykoná presun o jednu obrazovku doľava v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+PAGE UP sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+PAGE UP sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

MEDZERNÍK

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+MEDZERNÍK sa vyberie celý stĺpec v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie celý riadok v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie celý pracovný hárok.

  • Ak pracovný hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie aktuálny rozsah. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie aktuálny rozsah a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie celý pracovný hárok.

  • Keď je vybratý objekt, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberú všetky objekty v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + MEDZERNÍK sa zobrazí ponuka ovládania pre okno programu Excel.

TAB

Premiestnenie o jednu bunku doprava v pracovnom hárku.

Presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom pracovnom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+TAB sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v pracovnom hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+TAB sa prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+TAB sa prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte návrhy o tom, ako môžeme zlepšiť ďalšiu verziu programu Excel? Ak áno, pozrite sa na témy v Excel používateľa hlas

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v Exceli 2016 pre Windows

Klávesové skratky v programe Excel 2013 pre Windows

Klávesové skratky v programe Excel 2007 pre Windows

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!