Klávesové skratky v Exceli 2007 pre Windows

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre Excel 2007. Patria sem klávesové skratky, ktoré používate na prístup k pásu s nástrojmi.

Tip : Ak chcete mať tieto zoznamy k dispozícii pri práci, môžete si ich vytlačiť. Tému vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL+P.

Poznámka : Ak činnosť, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete si klávesovú skratku vytvoriť zaznamenaním makra.

Obsah tohto článku

Klávesové skratky s klávesom CTRL

Funkčné klávesy

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Kľúč

Popis

CTRL+PgUp

Prepnutie medzi kartami pracovného hárka zľava doprava.

CTRL+PgDn

Prepnutie medzi kartami pracovného hárka sprava doľava.

CTRL+SHIFT+(

Zobrazí skryté riadky v rámci výberu.

CTRL+SHIFT+)

Zobrazenie skrytých stĺpcov v rámci výberu.

CTRL+SHIFT+&

Použitie vonkajšieho orámovania pre vybraté bunky.

CTRL+SHIFT_

Odstránenie vonkajšieho orámovania z vybratých buniek.

CTRL+SHIFT+~

Použitie všeobecného číselného formátu.

CTRL+SHIFT+$

Použitie formátu meny s dvoma desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorke).

CTRL+SHIFT+%

Použitie formátu percenta bez desatinných miest.

CTRL+SHIFT+^

Použitie formátu exponenciálneho čísla s dvoma desatinnými miestami.

CTRL+SHIFT+#

Použitie formátu dátumu s dňom, mesiacom a rokom.

CTRL+SHIFT+@

Použitie formátu času s hodinami a minútami, označením dop. alebo odp.

CTRL+SHIFT+!

Použitie číselného formátu s dvoma desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

CTRL+SHIFT+*

Výber oblasti okolo aktívnej bunky (oblasti údajov ohraničenej prázdnymi riadkami a prázdnymi stĺpcami).

Ak sa nachádzate v zostave kontingenčnej tabuľky, vyberie sa celá zostava kontingenčnej tabuľky.

CTRL+SHIFT+:

Vloženie aktuálneho času.

CTRL+SHIFT+"

Skopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do bunky alebo vzorcového panela.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Vložiť pri vkladaní prázdnych buniek.

CTRL+Mínus (-)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek.

CTRL+;

Vloženie aktuálneho dátumu.

CTRL+`

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov v pracovnom hárku.

CTRL+'

Do bunky alebo vzorcového panela skopíruje vzorec z bunky nad aktívnou bunkou.

CTRL+1

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek.

CTRL+2

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL+3

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL+4

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

CTRL+5

Použitie prečiarknutia.

CTRL+6

Prepínanie medzi skrytím objektov, zobrazením objektov a zobrazením zástupných symbolov objektov.

CTRL+8

Zobrazí alebo skryje symboly prehľadu.

CTRL+9

Skrytie vybratých riadkov.

CTRL+0

Skrytie vybratých stĺpcov.

CTRL+A

Výber celého pracovného hárka.

Ak pracovný hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL+A sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL+A sa vyberie aktuálna oblasť a riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL+A sa vyberie celý pracovný hárok.

Ak sa kurzor nachádza napravo od názvu funkcie vo vzorci, zobrazí sa dialógové okno Argumenty funkcie.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+A sa v prípade, že sa kurzor nachádza napravo od názvu funkcie vo vzorci, vložia názvy argumentov a zátvorky.

CTRL+B

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL+C

Skopírovanie vybratých buniek.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+C, po ktorom nasleduje ďalšie stlačenie kombinácie klávesov CTRL+C, sa zobrazí Schránka.

CTRL+D

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie.

CTRL+F

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Hľadať.

Táto karta sa zobrazuje aj stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F5 a stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F4 sa zopakuje posledná akcia Hľadať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+F sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL+G

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Toto dialógové okno sa zobrazí aj stlačením klávesu F5.

CTRL+H

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Nahradiť.

CTRL+I

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL+K

Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia, v ktorom sa zadávajú nové hypertextové prepojenia, alebo dialógového okna Úprava hypertextového prepojenia pre vybraté existujúce hypertextové prepojenia.

CTRL+N

Vytvorenie nového prázdneho zošita.

CTRL+O

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť, ktoré umožňuje otvoriť alebo vyhľadať súbor.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+O sa vyberú všetky bunky s komentármi.

CTRL+P

Zobrazenie dialógového okna Tlač.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+P sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL+R

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo.

CTRL+S

Uloženie aktívneho súboru s aktuálnym názvom súboru, umiestnením a formátom súboru.

CTRL+T

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

CTRL+U

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+U sa prepína medzi rozbalením a zbalením vzorcového panela.

CTRL+V

Vloženie obsahu Schránky na miesto, kde sa nachádza kurzor, a nahradenie celého výberu. Je k dispozícii len po vystrihnutí alebo kopírovaní objektu, textu alebo obsahu bunky.

Ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL+ALT+V, zobrazí sa dialógové okno Prilepiť špeciálne. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade vystrihnutia alebo skopírovania objektu, textu alebo obsahu buniek v pracovnom hárku alebo v inom programe.

CTRL+W

Zatvorenie okna vybraného zošita.

CTRL+X

Vystrihnutie vybratých buniek.

CTRL+Y

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

CTRL+Z

Použitie príkazu Späť na vrátenie späť posledného príkazu alebo odstránenie posledného zadaného vstupu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+Z sa použije príkaz Späť alebo príkaz Znova na vrátenie späť alebo obnovenie poslednej automatickej opravy po zobrazení inteligentných značiek automatických opráv.

Na začiatok stránky

Kľúč

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Excel – Pomocník.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi, ktorý je komponentom pre používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+F1 sa vytvorí graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+SHIFT+F1 sa vloží nový pracovný hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec obsahu bunky. Keď je úprava buniek vypnutá, stlačením tohto klávesu sa kurzor premiestni na vzorcový panel.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F2 sa zobrazí okno Ukážka pred tlačou.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F5 sa obnoví veľkosť okna vybraného zošita.

F6

Prepína medzi pracovným hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených pracovných hárkoch (ponuka Zobraziť, príkaz Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi tablami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F6 sa prepína medzi pracovným hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

Keď je otvorených viac okien zošita, stlačením kombinácie klávesov CTRL+F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom pracovnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F7 sa vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, ktoré nie je maximalizované. Okno sa premiestňuje pomocou klávesov so šípkami a po skončení stlačte kláves ENTER alebo stlačením klávesu ESC premiestnenie zrušte.

F8

Vypnutie a zapnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa v stavovom riadku zobrazí rozšírený výber a klávesy so šípkami rozširujú výber.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F8 sa umožní pridanie nesusediacej bunky alebo rozsahu do výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Keď zošit nie je maximalizovaný, stlačením kombinácie klávesov CTRL+F8 sa vykoná príkaz Veľkosť (v ponuke ovládacích prvkov okna zošita).

Stlačením kombinácie klávesov ALT+F8 sa zobrazí dialógové okno Makro na vytvorenie, spustenie, úpravu alebo odstránenie makra.

F9

Prepočítanie všetkých pracovných hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F9 sa prepočíta aktívny pracovný hárok.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ALT+F9 sa prepočítajú všetky pracovné hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa od posledného výpočtu zmenili.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ALT+F9 sa znova skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené na výpočet.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F9 sa okno zošita minimalizuje na ikonu.

F10

Zapnutie a vypnutie klávesových tipov.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F10 sa zobrazí kontextová ponuka pre vybratú položku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+SHIFT+F10 sa zobrazí ponuka alebo hlásenia pre inteligentnú značku. V prípade existencie viacerých inteligentných značiek sa prepne zobrazenie na ďalšiu značku a zobrazí sa jej ponuka alebo hlásenie.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F11 sa vloží nový pracovný hárok.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+F11 sa otvorí editor jazyka Microsoft Visual Basic, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Kľúč

Popis

KLÁVESY SO ŠIPKAMI

Prechod v pracovnom hárku o jednu bunku nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+KLÁVES SO ŠÍPKAMI sa presúva na okraj aktuálnej oblasť údajov v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+KLÁVES SO ŠÍPKAMI sa výber buniek rozšíri o jednu bunku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+KLÁVES SO ŠÍPKAMI sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ak je vybratý pás s nástrojmi, stlačením klávesu ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA sa vyberie karta vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená alebo vybratá vedľajšia ponuka, pomocou týchto klávesov sa prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa presúva medzi tlačidlami kariet.

Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR sa vyberá nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz, keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka. Keď je vybratý pás s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa posúva nahor a nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesom so ŠÍPKOU NADOL alebo kombináciou klávesov ALT+ŠÍPKA NADOL sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora na vzorcovom paneli.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

DELETE

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

END

Premiestnenie do bunky v pravom dolnom rohu okna, keď je zapnutá funkcia SCROLL LOCK.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, slúži aj na výber posledného príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+END sa premiestni na poslednú bunku pracovného hárka v najnižšom použitom riadku použitého stĺpca, ktorý sa nachádza najviac vpravo. Ak sa kurzor nachádza na vzorcovom paneli, stlačením kombinácie klávesov CTRL+END sa kurzor premiestni na koniec textu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+END sa výber buniek rozšíri po poslednú použitú bunku pracovného hárka (pravý dolný roh). Ak sa kurzor nachádza na vzorcovom paneli, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+END sa vyberie celý text na vzorcovom paneli od polohy kurzora po koniec. Týmto výberom sa neovplyvní výška vzorcového panela.

ENTER

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo na vzorcovom paneli a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná akcia pre predvolené príkazové tlačidlo v dialógovom okne (tlačidlo s výrazným ohraničením, často je to tlačidlo OK).

Stlačením kombinácie klávesov ALT+ENTER sa pridá nový riadok do tej istej bunky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ENTER sa vybratý rozsah buniek vyplní aktuálnou položkou.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+ENTER sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie sa bunka nachádzajúca sa nad bunkou, do ktorej sa zadáva.

ESC

Zrušenie položky v bunke alebo vzorcovom paneli.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

HOME

Premiestnenie na začiatok riadka v pracovnom hárku.

Keď je zapnutá funkcia SCROLL LOCK, premiestnenie do ľavého horného rohu.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+HOME sa vykoná presun na začiatok pracovného hárka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+HOME sa výber buniek rozšíri na začiatok pracovného hárka.

PAGE DOWN

Presun o jednu obrazovku nadol v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+PAGE DOWN sa vykoná presun o jednu obrazovku doprava v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+PAGE DOWN sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+PAGE DOWN sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

PAGE UP

Presun o jednu obrazovku nahor v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+PAGE UP sa vykoná presun o jednu obrazovku doľava v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+PAGE UP sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+PAGE UP sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

MEDZERNÍK

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+MEDZERNÍK sa vyberie celý stĺpec v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie celý riadok v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie celý pracovný hárok.

  • Ak pracovný hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie aktuálny rozsah. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie aktuálny rozsah a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie celý pracovný hárok.

  • Keď je vybratý objekt, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberú všetky objekty v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+MEDZERNÍK sa zobrazí systémová ponuka pre okno programu Microsoft Office Excel.

TAB

Premiestnenie o jednu bunku doprava v pracovnom hárku.

Prechod po odomknutých bunkách v zabezpečenom pracovnom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+TAB sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v pracovnom hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+TAB sa vykoná prechod na ďalšiu kartu v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+TAB sa vykoná prechod na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v Exceli 2016 pre Windows

Klávesové skratky v Exceli 2013 pre Windows

Klávesové skratky v Exceli 2010 pre Windows

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!