Klávesové skratky pre program PowerPoint 2007

Kľúč k používaniu klávesových skratiek

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých sa stláčajú klávesy súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Poznámka : Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačte kláves TAB na výber položky Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom klávesy CTRL+P.

Pomocník online

Klávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie okna Pomocníka.

F1

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT+F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom.

ALT+TAB

Prechod späť na domovskú stránku programu PowerPoint.

ALT+HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka.

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka.

SHIFT+TAB

Vykonanie akcie pre vybratú položku.

ENTER

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu PowerPoint.

TAB, SHIFT+TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu PowerPoint.

ENTER

Výber nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia, vrátane položky Zobraziť všetko alebo položky Skryť všetko v hornej časti témy.

TAB

Výber nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia.

SHIFT+TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie.

ENTER

Presun na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Späť).

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Poslať ďalej).

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Posun po krátkych úsekoch nahor alebo nadol v rámci zobrazenej témy Pomocníka.

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Posun po dlhších úsekoch nahor alebo nadol v rámci zobrazenej témy Pomocníka.

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT+F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť).

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Poznámka : Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL+P.

CTRL+P

Zmena stavu pripojenia. Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

F6 (pokiaľ je zaostrenie v poli Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať), TAB, ŠÍPKA NADOL

Zadajte text do poľa Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať. Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

F6

Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka; napríklad medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať a zoznamom Vyhľadávanie.

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Zobrazenie a použitie okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie do ďalšieho okna.

ALT+TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zatvorenie aktívneho okna.

CTRL+W alebo CTRL+F4

Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii.

CTRL+F5

Presun na pracovná tabla z inej časti okna programu (v smere hodinových ručičiek). Je možné, že kláves F6 budete musieť stlačiť viackrát.

Poznámka : Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu ALT prejdite na panel s ponukami alebo pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent, a následným stlačením klávesov CTRL+TAB prejdite do pracovnej tably. Pás s nástrojmi je súčasťou nového rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Nahrádza viacero ponúk a panelov nástrojov a môžete na ňom ľahko nájsť všetky potrebné príkazy.

F6

Presun na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT+F6

Prepnutie do nasledujúceho okna, ak je otvorených viac okien.

CTRL+F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

CTRL+SHIFT+F6

Vykonanie príkazu Premiestniť (v ponuke okna Ovládací prvok), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením kláves so šípkami premiestnite okno a po skončení stlačte kláves ESC.

CTRL+F7

Vykonanie príkazu Veľkosť (v ponuke okna Ovládací prvok), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením kláves so šípkami zmeňte veľkosť okna a po skončení stlačte kláves ESC.

CTRL+F8

Minimalizovanie okna na ikonu (funkčné len pre niektoré programy balíka Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna.

CTRL+F10

Skopírovanie obrázka obrazovky do Schránky.

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky.

ALT+PRINT SCREEN

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zmena typu písma.

CTRL+SHIFT+F

Zmena veľkosti písma.

CTRL+SHIFT+P

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma textu.

CTRL+SHIFT+<

Presun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Posun o jedno slovo doľava.

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jedno slovo doprava.

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka.

END

Posun na začiatok riadka.

HOME

Posun o odsek nahor.

CTRL+ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol.

CTRL+ŠÍPKA NADOL

Posun na koniec textového poľa.

CTRL+END

Posun na začiatok textového poľa.

CTRL+HOME

Posun na ďalší zástupný symbol nadpisu alebo hlavného textu v programe Microsoft Office PowerPoint. V prípade posledného zástupného symbolu na snímke sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky ako pôvodná snímka.

CTRL+ENTER

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

SHIFT+F4

Hľadanie a nahradenie

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Hľadať.

CTRL+F

Otvorenie dialógového okna Nahradiť.

CTRL+H

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

SHIFT+F4

Presun a práca v tabuľkách

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky.

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky.

SHIFT+TAB

Presun do ďalšieho riadka.

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka.

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky.

CTRL+TAB

Začatie nového odseku.

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves TAB na konci posledného riadka

Prístup k pracovným tablám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na pracovná tabla z inej tably v okne programu. (Je možné, že kláves F6 budete musieť stlačiť viackrát.)

F6

Výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table v prípade, že je pracovná tabla aktívna.

TAB, SHIFT+TAB

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably.

CTRL+ŠÍPKA NADOL

Prechod medzi voľbami vo vybratých vedľajších ponukách alebo prechod v rámci určitých možností v skupine možností.

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Otvorenie vybratej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená vybratému tlačidlu.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie kontextovej ponuky alebo otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie.

SHIFT+F10

Výber prvého alebo posledného príkazu ponuky alebo vedľajšej ponuky v prípade, že je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená.

HOME, END

Posun nahor alebo nadol vo vybranom zozname galérie.

PAGE UP, PAGE DOWN

Presun do hornej alebo dolnej časti vybratého zoznamu galérie.

HOME, END

Zatvorenie pracovnej tably.

CTRL+MEDZERNÍK, C

Otvorenie Schránky.

ALT+H, F, O

Program Access a používanie inteligentných značiek

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre inteligentnú značku. Ak sa vyskytuje viac inteligentných značiek, prepne na ďalšiu inteligentnú značku a zobrazí jej ponuku alebo hlásenie.

ALT+SHIFT+F10

Výber nasledujúcej položky v ponuke inteligentnej značky.

ŠÍPKA NADOL

Výber predchádzajúcej položky v ponuke inteligentnej značky.

ŠÍPKA NAHOR

Vykonanie akcie vybratej položky v ponuke inteligentnej značky.

ENTER

Zatvorenie ponuky alebo hlásenia inteligentnej značky.

ESC

Tipy

 • Na každé zobrazenie inteligentnej značky môžete byť upozornení zvukom. Na prehrávanie zvukových signálov je potrebné mať v počítači nainštalovanú zvukovú kartu a súčasť Zvuky balíka Microsoft Office.

 • Ak máte prístup na web, doplnok Zvuky balíka Microsoft Office si môžete prevziať na webovej lokalite Microsoft Office Online. Po nainštalovaní zvukových súborov vykonajte nasledujúce kroky v programoch Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo Microsoft Office Word 2007:

  1. Stlačte kombináciu klávesov ALT+F na aktiváciu tlačidla Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom stlačte písmeno I pre zobrazenie položky Možnosti programu.

  2. Stlačte kláves A na prechod do položky Rozšírené alebo na jej vyhľadanie použite klávesy ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL.

  3. V téme Všeobecné v kategórii Rozšírené stlačte kombináciu klávesov ALT+F na začiarknutie políčka Poskytnúť odozvu so zvukom, stlačte kláves TAB, pokiaľ sa nezobrazí tlačidlo OK a potom stlačte kláves ENTER.

   Poznámka : Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia tohto políčka ovplyvní všetky programy balíka Office, ktoré podporujú zvuk.

Zmena veľkosti pracovnej tably

 1. Na pracovná tabla stlačte kombináciu klávesov CTRL+MEDZERNÍK, čím sa zobrazí ponuka ďalších príkazov.

 2. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably. Stláčaním CTRL+ klávesov so šípkami sa mení veľkosť o jeden pixel.

Poznámka : Po ukončení zmeny veľkosti stlačte kláves ESC.

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.

TAB

Presun na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.

SHIFT+TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL+TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL+SHIFT+TAB

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Ak je zoznam zatvorený, otvorí ho a prejde na danú možnosť v zozname.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Prechádzanie medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesy so šípkami

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu a zatvorenie dialógového okna.

ESC

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka.

MEDZERNÍK

Výber možnosti. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka.

ALT+ písmeno podčiarknuté v možnosti

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne.

ENTER

Použitie editovacích polí v dialógových oknách

Editovacie pole je prázdne pole, do ktorého zadáte alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na začiatok položky.

HOME

Presun na koniec položky.

END

Posun o jeden znak doľava alebo doprava

ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jedno slovo doľava.

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jedno slovo doprava.

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava.

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava.

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od umiestnenia kurzora po začiatok zadaného textu.

SHIFT+HOME

Výber od umiestnenia kurzora po koniec zadaného textu.

SHIFT+END

Použitie dialógových okien Otvorenie a Uložiť ako

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do predchádzajúceho priečinka. Vzhľad tlačidla

ALT+1

Tlačidlo O úroveň vyššie Vzhľad tlačidla : Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie, než je otvorený priečinok.

ALT+2

Tlačidlo Odstrániť Vzhľad tlačidla : Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru.

ALT+3 or DELETE

Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok Vzhľad tlačidla : Vytvorenie nového priečinka.

ALT+4

Tlačidlo Zobrazenia Vzhľad tlačidla : Prepínanie medzi dostupnými zobrazeniami priečinka.

ALT+5

Tlačidlo Nástroje: Zobrazenie ponuky Nástroje.

ALT+L

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor.

SHIFT+F10

Prechádzanie medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne.

TAB

Otvorenie zoznamu Kde hľadať.

F4 alebo ALT+I

Obnovenie zoznamu súborov.

F5

Navigácia na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Office Fluent

Prístup k ľubovoľnému príkazu stlačením niekoľkých klávesov

 1. Stlačte kláves ALT.

  Klávesové tipy sa zobrazujú nad každou funkciou, ktorá je v aktuálnom zobrazení k dispozícii. Nasledovný príklad je z programu Microsoft Office Word.

  Pás s nástrojmi so zobrazenými Tipmi na prístupové klávesy

  Vyššie uvedený obrázok pochádza z lokality Školenia na lokalite Microsoft Office Online.

 2. Stlačte kláves s písmenom, ktorý je zobrazený v klávesových tipoch nad požadovanou funkciou.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Stláčajte klávesy, kým nestlačíte klávesu s písmenom požadovaného príkazu alebo ovládacieho prvku. V niektorých prípadoch je potrebné najprv stlačiť kláves s písmenom skupiny, ktorá obsahuje príslušný príkaz. Kombináciou kláves ALT+H, F, S prejdete do zoznamu Veľkosť v skupine Písmo.

  Poznámka : Ak chcete zrušiť prebiehajúcu akciu a skryť klávesové tipy, stlačte kláves ALT.

Zmena aktívneho prvku pomocou klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s pásom s nástrojmi je presúvanie sa klávesmi po jednotlivých kartách a príkazoch, kým požadovanú kartu alebo príkaz nenájdete. Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré spôsoby, ako sa presúvať po ovládacích prvkoch bez použitia myši.

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupový kláves.

ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun doľava alebo doprava na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi.

F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Skrytie alebo zobrazenie pása s nástrojmi.

CTRL+F1

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybraný príkaz.

SHIFT+F10

Presun zamerania s cieľom vybrať každú z nasledujúcich oblastí okna:

 • Aktívna karta na páse s nástrojmi

 • Otvorené pracovná tabla

 • Dokument

F6

Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

TAB, SHIFT+TAB

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi.

ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

Aktivovanie vybraného príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Aktivovanie príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi, aby bolo možné upraviť hodnotu.

ENTER

Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a presun zamerania späť na dokument.

ENTER

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.)

F1

Bežné úlohy v programe Microsoft Office PowerPoint

Presun medzi tablami

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun v smere hodinových ručičiek medzi tablami v normálnom zobrazení.

F6

Presun proti smeru hodinových ručičiek medzi tablami v normálnom zobrazení.

SHIFT+F6

Prepnutie medzi kartami Snímky a Prehľad v tablách Prehľad a Snímky v normálnom zobrazení.

CTRL+SHIFT+TAB

Práca v prehľade

Požadovaná akcia

Klávesy

Zvýšenie úrovne odseku.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Zníženie úrovne odseku.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Presun vybraných odsekov nahor.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Presun vybraných odsekov smerom dole.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Zobrazenie úrovne nadpisu 1.

ALT+SHIFT+1

Rozbalenie textu pod nadpisom.

ALT+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Zbalenie textu pod nadpisom.

ALT+SHIFT+ZNAMIENKO MÍNUS

Práca s tvarmi, obrázkami, poľami, objektmi a objektmi WordArt

Vloženie tvaru

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N, potom S a potom H na výber položky Tvary.

 2. Klávesy so šípkami umožňujú prechod kategóriami tvarov a výber požadovaného tvaru.

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ENTER na vloženie vybraného tvaru.

Vloženie textového poľa

 1. Stlačte a uvoľnite kláves ALT a potom stlačte kláves N.

 2. Stlačte kláves TAB na presun do položky Textové pole, ktorá sa nachádza na karte Vložiť v skupine Text.

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ENTER na vloženie textového poľa.

Vloženie objektu

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N a potom J na výber položky Objekt.

 2. Klávesy so šípkami umožňujú prechod medzi objektmi.

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ENTER na vloženie požadovaného objektu.

Vloženie objektu WordArt

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, potom N, potom W na výber objektu WordArt.

 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zadajte požadovaný text.

Výber tvaru

Poznámka : Ak je kurzor umiestnený v texte, stlačte kláves ESC.

 • Ak chcete vybrať jeden tvar, stláčaním klávesu TAB postupujte dopredu cez objekty (alebo stláčaním kombinácie klávesov SHIFT+TAB v opačnom smere), kým sa na objekte, ktorý chcete vybrať, nezobrazia rukoväte.

 • Ak chcete vybrať viacero položiek, použite tablu výberu.

Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov a objektov WordArt

 • Ak chcete zoskupovať tvary, obrázky alebo objekty WordArt vyberte položky, ktoré chcete zoskupiť a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+G.

 • Ak chcete oddeliť skupinu, vybertedanú skupinu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+G.

Zobrazenie alebo skrytie mriežky a vodiacich čiar

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie alebo skrytie mriežky.

SHIFT+F9

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich čiar.

ALT+F9

Kopírovanie atribútov tvaru

 1. Vyberte tvar s atribútmi, ktoré chcete kopírovať.

  Ak vyberiete tvar s pripojeným textom, môžete kopírovať vzhľad a štýl textu ako aj atribúty tvaru.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+C na kopírovanie atribútov objektu.

 3. Stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber objektu, do ktorého chcete kopírovať atribúty.

 4. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+V.

Výber textu a objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber jedného znaku smerom doprava.

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber jedného znaku smerom doľava.

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber smerom na koniec slova.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber smerom na začiatok slova.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber o jeden riadok nahor.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Výber o jeden riadok nadol.

SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

ESC

Výber objektu (s vybratým objektom).

TAB alebo SHIFT+TAB pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

ENTER

Výber všetkých objektov.

CTRL+A (na karte Snímky)

Výber všetkých snímok.

CTRL+A (v zobrazení radenia snímok)

Výber celého textu.

CTRL+A (na karte Prehľad)

Odstránenie a kopírovanie textu a objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doľava.

CTRL+BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL+DELETE

Vystrihnutie vybratého objektu.

CTRL+X

Kopírovanie vybratého objektu.

CTRL+C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

CTRL+V

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL+Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL+Y

Kopírovanie len formátovania.

CTRL+SHIFT+C

Prilepenie len formátovania.

CTRL+SHIFT+V

Prilepenie špeciálne.

CTRL+ALT+B

Presun v texte

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Posun o jedno slovo doľava.

CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jedno slovo doprava.

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka.

END

Posun na začiatok riadka.

HOME

Posun o odsek nahor.

CTRL+ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol.

CTRL+ŠÍPKA NADOL

Posun na koniec textového poľa.

CTRL+END

Posun na začiatok textového poľa.

CTRL+HOME

Posun na ďalší zástupný symbol nadpisu alebo hlavného textu. V prípade posledného zástupného symbolu na snímke sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky ako pôvodná snímka.

CTRL+ENTER

Prechod na zopakovanie poslednej akcie Hľadať.

SHIFT+F4

Presun a práca v tabuľkách

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky.

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky.

SHIFT+TAB

Presun do ďalšieho riadka.

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka.

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky.

CTRL+TAB

Začatie nového odseku.

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves TAB na konci posledného riadka

Úprava prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB na výber požadovaného objektu.

 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F10 na zobrazenie kontextovej ponuky.

 3. Stlačte kláves ŠÍPKA NADOL na výber položky Objekt Pracovný hárok a potom na výber položky Úpravy.

Formátovanie a zarovnanie znakov a odsekov

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma.

CTRL+SHIFT+F

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu veľkosti písma.

CTRL+SHIFT+P

Zväčšenie veľkosti písma.

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma.

CTRL+SHIFT+<

Použitie formátov znakov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov.

CTRL+T

Zmena malých a veľkých písmen vo vete.

SHIFT+F3

Použitie tučného písma.

CTRL+B

Použitie podčiarknutia.

CTRL+U

Použitie kurzívy.

CTRL+I

Použitie dolného indexu (automatické medzery).

CTRL+ZNAK ROVNOSTI

Použitie horného indexu (automatické medzery).

CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Odstránenie manuálneho formátovania znakov, ako napríklad horný index alebo dolný index.

CTRL+MEDZERNÍK

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL+K

Kopírovanie textových formátov

Požadovaná akcia

Klávesy

Kopírovanie formátov.

CTRL+SHIFT+C

Prilepenie formátov.

CTRL+SHIFT+V

Zarovnanie odsekov

Požadovaná akcia

Klávesy

Centrovanie odseku.

CTRL+E

Zarovnanie odseku podľa okraja.

CTRL+J

Zarovnanie odseku vľavo.

CTRL+L

Zarovnanie odseku vpravo.

CTRL+R

Spustenie prezentácie

Počas spustenia prezentácie v režime celej obrazovky môžete použiť nasledovné klávesové skratky.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustiť prezentáciu od začiatku.

F5

Vykonanie ďalšej animácie alebo prechod na ďalšiu snímku.

N, ENTER, PAGE DOWN, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA NADOL alebo MEDZERNÍK

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P, PAGE UP, ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo BACKSPACE

Prechod na číslo snímky.

číslo+ENTER

Zobrazenie prázdnej čiernej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej čiernej snímky.

B alebo PERIOD

Zobrazenie prázdnej bielej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej bielej snímky.

W alebo COMMA

Ukončenie alebo reštart automatickej prezentácie.

S

Ukončenie prezentácie.

ESC alebo HYPHEN

Vymazanie poznámok na obrazovke.

E

Prechod na ďalšiu snímku, ak je ďalšia snímka skrytá.

H

Nastavenie nového časovania počas skúšania.

U

Použitie pôvodného časovania počas skúšania.

O

Použitie kliknutie myšou na prechod počas skúšania.

P

Vrátenie späť na prvú snímku.

1+ENTER

Opätovné zobrazenie skrytého ukazovateľa alebo zmena ukazovateľa na pero.

CTRL+P

Opätovné zobrazenie skrytého ukazovateľa alebo zmena ukazovateľa na šípku.

CTRL+A

Okamžité zobrazenie ukazovateľa a navigačného tlačidla.

CTRL+H

Skrytie ukazovateľa a navigačného tlačidla počas 15 sekúnd.

CTRL+U

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT+F10

Prechod na prvé alebo ďalšie hypertextové prepojenie na snímke.

TAB

Prechod na posledné alebo predchádzajúce hypertextové prepojenie na snímke.

SHIFT+TAB

Vykonanie „kliknutia myšou“ vybratého hypertextového prepojenia.

ENTER pokiaľ je vybrané hypertextové prepojenie

Tip : Stlačením klávesu F1 počas prezentácie zobrazíte zoznam ovládacích prvkov.

Prehľadávanie webových prezentácií

Nasledovné klávesy slúžia na prezeranie webovej prezentácie v programe Microsoft Internet Explorer 4.0 alebo jeho novšej verzii.

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun dopredu pomocou hypertextových prepojení vo webovej prezentácii, paneli Adresa a paneli Prepojenia.

TAB

Prechod späť pomocou hypertextových prepojení vo webovej prezentácii, paneli Adresa a paneli Prepojenia.

SHIFT+TAB

Vykonanie „kliknutia myšou“ vybratého hypertextového prepojenia.

ENTER

Prechod na ďalšiu snímku.

MEDZERNÍK

Prechod na predchádzajúcu snímku.

BACKSPACE

Použitie funkcie tably výberu

Použitie nasledovných klávesových skratiek v table výberu.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie tably výberu.

ALT, J, D, A a potom P

Prepínanie medzi rôznymi tablami.

F6

Zobrazenie kontextovej ponuky.

SHIFT+F10

Presun na jednu položku alebo skupinu.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Presun z položky v skupine do nadradenej skupiny.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presun zo skupiny na prvú položku v tejto skupine.

ŠÍPKA DOPRAVA

Rozbalenie ohniskovej skupiny a všetkých jej podradených skupín.

* (len na numerickej klávesnici)

Rozbalenie ohniskovej skupiny.

+ (len na numerickej klávesnici)

Zbalenie ohniskovej skupiny.

- (len na numerickej klávesnici)

Presun na položku a výber danej položky.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Výber ohniskovej položky.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Zrušenie výberu ohniskovej položky.

SHIFT+MEDZERNÍK alebo SHIFT+ENTER

Presun vybratej položky dopredu.

CTRL+SHIFT+F

Presun vybratej položky dozadu.

CTRL+SHIFT+B

Zobrazenie alebo skrytie ohniskovej položky.

CTRL+SHIFT+S

Premenovanie ohniskovej položky.

F2

Prepnutie aktívneho prvku pomocou klávesnice v table výberu medzi stromovým zobrazením a tlačidlami Zobraziť všetko a Skryť všetko.

TAB alebo SHIFT+TAB

Zbalenie všetkých skupín.

ALT+SHIFT+1

Rozbalenie všetkých skupín.

ALT+SHIFT+9

Ak chcete priradiť vlastné klávesové skratky k položkám ponuky, zaznamenaným makrám a ku kódu programu Visual Basic for Applications (VBA) v programe Office PowerPoint 2007, musíte použiť iný doplnok, napríklad aplikácia Shortcut Manager pre program PowerPoint, ktorá je k dispozícii na lokalite Doplnky programu OfficeOne pre program PowerPoint (v angličtine).

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×